26.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 23/21


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES

ze dne 15. ledna 2008

o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 95 a 135 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství a členské státy se v rámci Lisabonské agendy zavázaly zvýšit konkurenceschopnost společností podnikajících v Evropě. Podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2004/387/ES ze dne 21. dubna 2004 o interoperabilním poskytování celoevropských služeb elektronické správy (e-Government) orgánům veřejné správy, podnikům a občanům (IDABC) (3) by Komise a členské státy měly poskytovat účinné, efektivní a interoperabilní informační a komunikační systémy pro výměnu informací mezi orgány veřejné správy a občany Společenství.

(2)

Celoevropská akce elektronické správy podle rozhodnutí 2004/387/ES vyžaduje opatření ke zvýšení účinnosti organizace celních kontrol a k zajištění plynulého toku údajů s cílem zvýšit účinnost celního řízení, snížit administrativní zatížení, napomáhat boji proti podvodům, organizovanému zločinu a terorismu, sloužit daňovým zájmům, chránit duševní vlastnictví a kulturní dědictví, zvýšit bezpečnost zboží a zajištění mezinárodního obchodu a posílit ochranu zdraví a životního prostředí. Za tímto účelem je poskytování informačních a komunikačních technologií (IKT) pro celní účely zásadní.

(3)

V usnesení Rady ze dne 5. prosince 2003 o vytvoření jednoduchého a bezpapírového prostředí pro celnictví a obchod (4), které následovalo po sdělení Komise o jednoduchém a bezpapírovém prostředí pro clo a obchod, se Komise vyzývá, aby v úzké spolupráci s členskými státy vypracovala víceletý strategický plán zaměřený na vytvoření soudržného a interoperabilního elektronického celního prostředí pro Společenství. Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (5), vyžaduje pro podání souhrnného celního prohlášení a pro elektronickou výměnu údajů mezi celními orgány použití počítačového zpracování údajů s cílem založit celní kontroly na automatizovaných systémech analýzy rizik.

(4)

Je proto nezbytné stanovit cíle, které mají být při vytváření bezpapírového prostředí pro celnictví a obchod splněny, jakož i strukturu, prostředky a příslušné lhůty.

(5)

Komise by měla provádět toto rozhodnutí v úzké spolupráci s členskými státy. Je proto nutné určit působnost a úkoly dotčených stran a stanovit, jak mají být rozděleny náklady mezi Komisi a členské státy.

(6)

Komise a členské státy by si měly rozdělit odpovědnost za prvky komunikačních a informačních systémů náležející Společenství i za prvky vnitrostátní v souladu se zásadami stanovenými v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2003/ES ze dne 6. února 2003, kterým se přijímá akční program pro oblast cel ve Společenství (Clo 2007) (6), a při zohlednění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2235/2002/ES ze dne 3. prosince 2002, kterým se přijímá program Společenství ke zlepšení fungování systémů zdanění na vnitřním trhu (Program Fiscalis 2003–2007) (7).

(7)

K zajištění souladu s tímto rozhodnutím a soudržnosti mezi různými systémy, které budou vytvořeny, je nezbytné zřídit mechanismus sledování.

(8)

Pravidelné zprávy členských států a Komise by měly poskytovat informace o pokroku při provádění tohoto rozhodnutí.

(9)

Má-li být dosaženo bezpapírového prostředí, je nutná úzká spolupráce mezi Komisí, celními orgány a hospodářskými subjekty. Pro usnadnění této spolupráce by měla zajistit koordinaci činností nutných k provedení tohoto rozhodnutí Skupina pro celní politiku. Konzultace hospodářských subjektů by se měly uskutečnit jak na vnitrostátní úrovni, tak i na úrovni Společenství ve všech fázích příprav těchto činností.

(10)

Přistupujícím a kandidátským zemím by za účelem jejich přípravy k přistoupení mělo být umožněno se těchto činností účastnit.

(11)

Jelikož cíle tohoto rozhodnutí, totiž vytvoření bezpapírového prostředí pro celnictví a obchod, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto ho může být z důvodu jeho rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(12)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (8).

(13)

Zejména by Komise měla být zmocněna k prodloužení lhůt stanovených v čl. 4 odst. 2, 3 a 5 tohoto rozhodnutí. Jelikož uvedená opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto rozhodnutí, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Elektronické celní systémy

Komise a členské státy zavedou bezpečné, integrované, interoperabilní a přístupné elektronické celní systémy pro výměnu údajů obsažených v celních prohlášeních, dokladech přiložených k celním prohlášením, osvědčeních, jakož i dalších příslušných informací.

Komise a členské státy poskytnou strukturu a prostředky pro provoz těchto elektronických celních systémů.

Článek 2

Cíle

1.   Elektronické celní systémy uvedené v článku 1 slouží k uskutečňování těchto cílů:

a)

zjednodušit dovozní a vývozní postupy;

b)

snížit náklady související s dodržováním předpisů a správní náklady a urychlit celní odbavení;

c)

koordinovat společný přístup ke kontrole zboží;

d)

pomáhat při zajištění řádného výběru veškerých cel a dalších poplatků;

e)

zajistit rychlé poskytování a získávání důležitých informací, pokud jde o mezinárodní dodavatelský řetězec;

f)

umožňovat plynulý tok údajů mezi orgány zemí vývozu a dovozu, jakož i mezi celními orgány a hospodářskými subjekty, což dovolí opětovné použití údajů vložených do systému.

Integrace a vývoj elektronických celních systémů musí být přiměřené cílům stanoveným v prvním pododstavci.

2.   Cílů stanovených v prvním pododstavci se dosáhne přinejmenším těmito prostředky:

a)

harmonizovanou výměnou informací na základě mezinárodně uznaných datových modelů a formátů zpráv;

b)

přepracováním celních a souvisejících postupů s cílem optimalizovat jejich účinnost a účelnost, zjednodušit je a snížit náklady související s dodržováním celních předpisů;

c)

nabídkou široké škály elektronických celních služeb hospodářským subjektům, což jim umožní komunikovat stejným způsobem s celními orgány všech členských států.

3.   Pro účely odstavce 1 podporuje Společenství interoperabilitu elektronických celních systémů s celními systémy třetích zemí nebo mezinárodních organizací a přístupnost elektronických celních systémů pro hospodářské subjekty ve třetích zemích s cílem vytvořit bezpapírové prostředí na mezinárodní úrovni tam, kde to stanoví mezinárodní dohody, a za podmínky řádných finančních ujednání.

Článek 3

Výměna údajů

1.   Elektronické celní systémy Společenství a členských států zajistí výměnu údajů mezi celními orgány členských států a mezi těmito orgány a:

a)

hospodářskými subjekty;

b)

Komisí;

c)

dalšími správními orgány nebo úředními subjekty zapojenými do mezinárodní přepravy zboží (dále jen „další správní orgány nebo subjekty“).

2.   Při sdělování nebo předávání údajů se postupuje plně v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (9) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (10).

Článek 4

Systémy, služby a lhůty

1.   Členské státy ve spolupráci s Komisí zprovozní v souladu s požadavky a lhůtami uvedenými v platných právních předpisech tyto elektronické celní systémy:

a)

systémy pro dovoz a vývoz, které jsou interoperabilní s tranzitním systémem a umožňují plynulý tok údajů z jednoho celního systému do jiného v celém Společenství;

b)

systém identifikace a registrace hospodářských subjektů, který je interoperabilní se systémem schválených hospodářských subjektů a který jim umožní zaregistrovat se pro veškerou komunikaci s celními orgány v celém Společenství pouze jednou a který zohlední stávající systémy Společenství nebo vnitrostátní systémy;

c)

systém umožňující schvalovací postup, včetně informačního a konzultačního procesu, správu osvědčení pro schválené hospodářské subjekty a jejich registraci v databázi za účelem umožnění přístupu celním orgánům.

2.   Členské státy ve spolupráci s Komisí zavedou a zprovozní do 15. února 2011 společné celní portály poskytující hospodářským subjektům informace, které jsou potřebné pro celní transakce ve všech členských státech.

3.   Komise ve spolupráci s členskými státy zavede a zprovozní do 15. února 2013 prostředí integrovaného sazebníku umožňující propojení s jinými systémy spojenými s dovozem a vývozem v Komisi a v členských státech.

4.   Komise společně s členskými státy ve Skupině pro celní politiku do 15. února 2011 vyhodnotí společné funkční specifikace pro:

a)

rámec pro jednotná přístupová místa, která hospodářským subjektům umožní podávat elektronická celní prohlášení prostřednictvím jediného rozhraní, a to i v případě, že celní řízení probíhá v jiném členském státě;

b)

elektronické rozhraní pro hospodářské subjekty, které jim umožní vyřizovat veškeré celní záležitosti s celními orgány členského státu, v němž jsou usazeny, a to i v případě, že je do nich zapojeno několik členských států, a

c)

služby jednotného portálu (single window), které zajistí plynulý tok údajů mezi hospodářskými subjekty a celními orgány, mezi celními orgány a Komisí a mezi celními orgány a dalšími správními orgány a subjekty a umožní hospodářským subjektům předkládat celním orgánům veškeré informace vyžadované pro celní odbavení při dovozu nebo vývozu, včetně informací, které jsou vyžadovány jinými než celními předpisy.

5.   Členské státy ve spolupráci s Komisí usilují o zavedení a zprovoznění rámce pro jednotná přístupová místa a elektronická rozhraní, a to do tří let po kladném vyhodnocení společných funkčních specifikací uvedených v odst. 4 písm. a) a b).

6.   Členské státy a Komise usilují o zavedení a zprovoznění rámce služeb jednotného portálu (single window). Vyhodnocení pokroku dosaženého v této oblasti se zahrne do zpráv uvedených v článku 12.

7.   Společenství a členské státy zajistí řádnou údržbu a nutná zlepšení systémů a služeb uvedených v tomto článku.

Článek 5

Prvky a odpovědnost za ně

1.   Elektronické celní systémy jsou tvořeny prvky Společenství a vnitrostátními prvky.

2.   Prvky elektronických celních systémů Společenství jsou zejména tyto:

a)

související studie proveditelnosti a společné funkční a technické systémové specifikace;

b)

společné produkty a služby, včetně nezbytných společných referenčních systémů pro celní a související informace;

c)

služby společné komunikační sítě a společného systémového rozhraní (CCN/CSI) pro členské státy;

d)

koordinační činnosti členských států a Komise v souvislosti s prováděním a provozem elektronických celních systémů v rámci společné domény Společenství;

e)

koordinační činnosti Komise v souvislosti s prováděním a provozem elektronických celních systémů v rámci vnější domény Společenství, s výjimkou služeb určených ke splnění vnitrostátních požadavků.

3.   Vnitrostátní prvky elektronických celních systémů jsou zejména tyto:

a)

vnitrostátní funkční a technické systémové specifikace;

b)

vnitrostátní systémy, včetně databází;

c)

síťová propojení mezi celními orgány a hospodářskými subjekty a mezi celními orgány a dalšími správními orgány nebo subjekty v rámci jednoho členského státu;

d)

veškeré programové nebo jiné vybavení, které členský stát považuje za nezbytné k zajištění plného využití systému.

Článek 6

Úkoly Komise

Komise zajistí zejména:

a)

koordinaci zřizování, zkoušek shody, zavádění, provozu a podpory prvků Společenství, pokud jde o elektronické celní systémy;

b)

koordinaci systémů a služeb stanovených tímto rozhodnutím s dalšími příslušnými projekty týkajícími se elektronické správy (e-Government) na úrovni Společenství;

c)

splnění úkolů, které jí byly přiděleny v rámci víceletého strategického plánu stanoveného v čl. 8 odst. 2;

d)

koordinaci vývoje prvků Společenství a vnitrostátních prvků za účelem synchronizovaného provádění projektů;

e)

koordinaci elektronických celních služeb a služeb jednotného portálu (single window) na úrovni Společenství za účelem jejich podpory a provádění na vnitrostátní úrovni;

f)

koordinaci potřeb v oblasti odborné přípravy.

Článek 7

Úkoly členských států

1.   Členské státy zajistí zejména:

a)

koordinaci zřizování, zkoušek shody, zavádění, provozu a podpory vnitrostátních prvků, pokud jde o elektronické celní systémy;

b)

koordinaci systémů a služeb stanovených tímto rozhodnutím s dalšími příslušnými projekty týkajícími se elektronické správy (e-Government) na vnitrostátní úrovni;

c)

splnění úkolů, které jim byly přiděleny v rámci víceletého strategického plánu uvedeného v čl. 8 odst. 2;

d)

pravidelné poskytování informací Komisi ohledně opatření přijatých s cílem umožnit svým správním orgánům nebo hospodářským subjektům plné využití elektronických celních systémů;

e)

podporu a provádění elektronických celních služeb a služeb jednotného portálu (single window) na vnitrostátní úrovni;

f)

nezbytnou odbornou přípravu celních úředníků a dalších příslušných úředníků.

2.   Členské státy odhadnou a každoročně sdělí Komisi lidské, rozpočtové a technické zdroje potřebné k dosažení souladu s článkem 4 a s víceletým strategickým plánem uvedeným v čl. 8 odst. 2.

3.   Pokud existuje riziko, že by opatření zamýšlené členským státem v souvislosti se zřizováním nebo provozem elektronických celních systémů mohlo ohrozit jejich celkovou interoperabilitu nebo fungování, informuje dotyčný členský stát Komisi před provedením tohoto opatření.

Článek 8

Strategie a koordinace

1.   Komise společně s členskými státy ve Skupině pro celní politiku zajistí zejména:

a)

stanovení strategií, potřebných zdrojů a fází vývoje;

b)

koordinaci všech činností souvisejících s elektronickým celnictvím, aby se zajistilo co nejlepší a nejúčinnější využití zdrojů, včetně zdrojů, které se již využívají na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství;

c)

koordinaci právních a provozních hledisek, hledisek odborné přípravy a vývoje informačních technologií, jakož i poskytování informací o těchto hlediscích celním orgánům a hospodářským subjektům;

d)

koordinaci činností všech dotčených stran v oblasti provádění;

e)

dodržování lhůt stanovených v článku 4 všemi dotčenými stranami.

2.   Komise ve spolupráci s členskými státy ve Skupině pro celní politiku vypracuje a pravidelně aktualizuje víceletý strategický plán přidělující úkoly Komisi a členským státům.

Článek 9

Zdroje

1.   Pro účely zavedení, zprovoznění a zlepšení elektronických celních systémů v souladu s článkem 4 zpřístupní Společenství lidské, rozpočtové a technické zdroje potřebné pro prvky náležející Společenství.

2.   Pro účely zavedení, zprovoznění a zlepšení elektronických celních systémů v souladu s článkem 4 zpřístupní členské státy lidské, rozpočtové a technické zdroje potřebné pro vnitrostátní prvky.

Článek 10

Finanční ustanovení

1.   Aniž jsou dotčeny náklady, které ponesou třetí země nebo mezinárodní organizace v rámci čl. 2 odst. 3, rozdělí se náklady spojené s prováděním tohoto rozhodnutí mezi Společenství a členské státy v souladu s odstavci 2 a 3 tohoto článku.

2.   Společenství ponese náklady na návrh, nákup, instalaci, provoz a údržbu prvků náležejících Společenství stanovených v čl. 5 odst. 2, v souladu s programem Clo 2007, stanoveným v rozhodnutí č. 253/2003/ES a všemi následnými programy.

3.   Členské státy ponesou náklady na zřízení a provoz vnitrostátních prvků, uvedených v čl. 5 odst. 3, včetně rozhraní s dalšími správními orgány nebo subjekty a hospodářskými subjekty.

4.   Za účelem minimalizace nákladů posílí členské státy spolupráci prostřednictvím rozvoje modelů sdílení nákladů a společných řešení.

Článek 11

Sledování

1.   Komise podnikne všechny nezbytné kroky s cílem ověřit, zda jsou opatření financovaná z rozpočtu Společenství prováděna v souladu s tímto rozhodnutím a zda jsou dosažené výsledky v souladu s cíli stanovenými v čl. 2 odst. 1 prvním pododstavci.

2.   Komise ve spolupráci s členskými státy ve Skupině pro celní politiku pravidelně sleduje pokrok jednotlivých členských států a Komise při dosahování souladu s článkem 4 s cílem určit, zda je dosahováno cílů stanovených v čl. 2 odst. 1 prvním pododstavci a jak by mohla být zvýšena efektivita činností souvisejících se zaváděním elektronických celních systémů.

Článek 12

Zprávy

1.   Členské státy podávají Komisi pravidelně zprávy o svém pokroku při plnění jednotlivých úkolů, které jim byly přiděleny v rámci víceletého strategického plánu uvedeném v čl. 8 odst. 2. Oznamují Komisi splnění každého z těchto úkolů.

2.   Do 31. března každého roku předloží členské státy Komisi výroční zprávu o pokroku za období od 1. ledna do 31. prosince předcházejícího roku. Tyto výroční zprávy se zakládají na vzoru zavedeném Komisí ve spolupráci s členskými státy ve Skupině pro celní politiku.

3.   Do 30. června každého roku vypracuje Komise na základě výročních zpráv uvedených v odstavci 2 konsolidovanou zprávu hodnotící pokrok dosažený členskými státy a Komisí, zejména při dosahování souladu s článkem 4, a možnou potřebu prodloužení lhůt stanovených v článku 4 odst. 2, 3 a 5 a předloží ji dotčeným stranám a skupině pro celní politiku k dalšímu posouzení.

4.   Konsolidovaná zpráva uvedená v odstavci 3 kromě toho obsahuje výsledky všech případných kontrolních návštěv. Obsahuje rovněž výsledky jakýchkoliv dalších kontrol a může uvádět metody a kritéria pro využití při dalších hodnoceních, zejména při hodnocení toho, do jaké míry jsou elektronické celní systémy interoperabilní a jak fungují.

Článek 13

Konzultace hospodářských subjektů

Komise a členské státy pravidelně konzultují hospodářské subjekty ve všech fázích přípravy, vývoje a zavádění systémů a služeb stanovených v článku 4.

Komise a členské státy zřídí vlastní mechanismus konzultací, na jehož základě se pravidelně schází reprezentativní výběr hospodářských subjektů.

Článek 14

Přistupující nebo kandidátské země

Komise informuje země uznané za přistupující nebo kandidátské země o přípravě, vývoji a zavádění systémů a služeb stanovených v článku 4 a umožní jim účast na nich.

Článek 15

Prováděcí opatření

Prodloužení lhůt stanovených v čl. 4 odst. 2, 3 a 5 se přijímá regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 16 odst. 2.

Článek 16

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 18

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Ve Štrasburku 15. ledna 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 318, 23.12.2006, s. 47.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 12.12.2006 (Úř. věst. C 317 E, 23.12.2006, s. 74), společný postoj Rady ze dne 23.7.2007 (Úř. věst. C 242 E, 16.10.2007, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 11.12.2007 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 144, 30.4.2004, s. 65.

(4)  Úř. věst. C 305, 16.12.2003, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 36, 12.2.2003, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 787/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 12).

(7)  Úř. věst. L 341, 17.12.2002, s. 1. Rozhodnutí ve znění nařízení Rady (ES) č. 885/2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s.1).

(8)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(9)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.