4.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/1


STANOVISKO KOMISE

ze dne 27. listopadu 2008

podle článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES týkající se zákazu přijatého maďarskými orgány ve věci úhlové brusky s obchodní značkou REDLINE MD-2007-137

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 309/01)

1.   Oznámení maďarských orgánů

Podle čl. 2 odst. 1 směrnice 98/37/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení přijmou členské státy všechna nezbytná opatření, aby strojní zařízení, na něž se vztahuje uvedená směrnice, mohla být uváděna na trh a do provozu pouze tehdy, neohrozí-li zdraví a bezpečnost osob, případně domácích zvířat nebo majetku, jsou-li náležitě instalována a udržována a jsou-li používána k určeným účelům.

V čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice se stanoví, že shledá-li členský stát, že strojní zařízení opatřené označením CE a užívané v souladu se svým určeným účelem může ohrozit bezpečnost osob, případně domácích zvířat nebo majetku, přijme veškerá vhodná opatření pro stažení tohoto strojního zařízení z trhu nebo pro zákaz jeho uvádění na trh nebo do provozu či omezení jeho volného pohybu. Členský stát neprodleně uvědomí Komisi o takovém opatření a uvede důvody svého rozhodnutí.

Dne 23. července 2007 oznámily maďarské orgány Evropské komisi opatření, kterým se zakazuje uvedení ruční přenosné elektrické úhlové brusky s obchodní značkou REDLINE typu RL/AG0912-900 na trh. Zařízení bylo vyrobeno společností Zhejiang Jinhua Max-power Tools Co., Ltd., Western Binhong Road, Jinhua Industrial Area, Zhejiang, Čína a distribuováno společností Baumann Hungary Kft., H-1162 Budapest, János utca 118.

Dokumentace, kterou Evropská komise obdržela, obsahovala tyto doklady:

certifikáty č. JSH0408078 ze dne 12. srpna 2004 a č. 431934 ze dne 1. července 2005 pro Zhejiang Jinhua Max-power Tools Co., Ltd., které osvědčují shodu úhlové brusky S1M-MP2-125 se směrnicemi o strojních zařízeních a o zařízeních nízkého napětí a které vydala společnost Intertek ETL SEMKO, Building No. 86, 1198 Qinzhou Road, Shanghai 200233, Čína,

certifikát č. 02SH1067-04 ze dne 22. listopadu 2005, který vydala společnost Intertek Deutschland GmbH, Nikolaus-Otto Strasse 13, DE-70771 Leinfelden-Echterdingen pro stejný typ úhlové brusky S1M-MP2-125 a kterým se uděluje značka „GS“,

prohlášení společnosti Zhejiang Jinhua Max-power Tools Co., Ltd. ze dne 12. července 2006, ve kterém se uvádí, že úhlová bruska typu S1M-MP2-125 s certifikátem 02SHS1067-04 je shodná s úhlovou bruskou typu RL/AG0912-900.

ES prohlášení o shodě ze dne 11. prosince 2006 a vypracované společností Baumann Hungary Kft., které rovněž uvádí, že úhlová bruska typu S1M-MP2-125 je shodná s úhlovou bruskou typu RL/AG0912-900, která je předmětem opatření ze strany Maďarska.

Podle čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice má Komise po konzultacích se zúčastněnými stranami povinnost oznámit, zda takové opatření považuje za oprávněné či nikoli. Zjistí-li Komise, že je opatření oprávněné, uvědomí o tom členské státy, aby mohly přijmout všechna nezbytná opatření týkající se daného strojního zařízení v souladu s jejich povinnostmi podle čl. 2 odst. 1.

2.   Důvody uvedené maďarskými orgány

Opatření přijaté maďarskými orgány se zakládá na skutečnosti, že úhlová bruska nesplňuje níže uvedené základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost stanovené v příloze I směrnice 98/37/ES (s odkazem na specifikace harmonizovaných evropských norem EN 50144-1:1998 – Bezpečnost elektrického ručního nářadí – Část 1: Všeobecné požadavky a EN 50144-2-3:2002 – Bezpečnost elektrického ručního nářadí – Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, talířové rovinné brusky a leštičky uvedené v ES prohlášení o shodě od výrobce):

1.2.4   Zastavování

Při používání zařízení se vypínač zablokoval před tím, než byl nastaven do polohy zamykání, zámek se tedy nedal otevřít pouhým stiskem.

1.5.1   Přívod elektrické energie

Při zkoušce mechanické odolnosti se uvolnila plastová součást úhlové brusky a tak došlo k odhalení částí pod elektrickým napětím.

1.5.6   Požár

Při tepelném testu se zařízení vznítilo, vycházel z něj kouř a plameny a následně se zastavilo.

1.7.3   Značení

Nebylo uvedeno jméno a adresa výrobce a chyběl rok výroby. Chyběly také výstrahy nebo příslušné symboly.

1.7.4   Návod k používání

Návod k používání neobsahoval několik pokynů nezbytných pro bezpečné ovládání strojních zařízení, jako jsou pravidla pro bezpečné zacházení s elektřinou, parametry vztahující se k emisím hluku a k vibracím atd.

Návod k používání v angličtině byl odlišný od návodu v maďarštině.

3.   Stanovisko Komise

Dne 15. listopadu 2007 Komise písemně vyzvala společnost Baumann Hungary Kft., aby se k opatření přijatému maďarskými orgány vyjádřila.

Dne 15. listopadu 2007 se Komise také písemně obrátila na společnosti Intertek ETL SEMKO, Shanghai a Intertek Deutschland GmbH., které vydaly certifikáty o shodě pro úhlovou brusku typu S1M-MP2-125, o níž se tvrdilo, že je shodná s úhlovou bruskou typu RL/AG0912-900, jež je předmětem opatření ze strany Maďarska.

Do tohoto okamžiku Komise neobdržela žádnou odpověď.

S ohledem na dostupnou dokumentaci má Komise za to, že maďarské orgány prokázaly, že strojní zařízení, na něž se vztahuje příslušné omezující opatření, nesplňuje výše uvedené základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost. Tyto neshody představují vážné ohrožení pro osoby používající dotyčné strojní zařízení.

Proto Komise poté, co provedla požadovaný postup, zastává stanovisko, že opatření přijaté maďarskými orgány je oprávněné.

V Bruselu dne 27. listopadu 2008.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda