22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/46


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1566/2007

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 ze dne 21. prosince 2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání (1), a zejména na článek 5 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 22 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (2) stanoví, že činnosti prováděné v rámci působnosti společné rybářské politiky se zakazují, pokud velitel bez zbytečného prodlení nezaznamenává a nepředává údaje o rybolovných činnostech včetně vykládek a překládek a pokud kopie záznamů nejsou zpřístupněny příslušným orgánům.

(2)

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1966/2006 se povinnost elektronicky zaznamenávat a předávat údaje z lodního deníku, prohlášení o vykládce a prohlášení o překládce použije na velitele rybářských plavidel Společenství o celkové délce přesahující 24 metrů do 24 měsíců od vstupu prováděcích pravidel v platnost a na velitele rybářských plavidel Společenství o celkové délce přesahující 15 metrů do 42 měsíců od vstupu těchto prováděcích plavidel v platnost.

(3)

Každodenní hlášení rybolovných činností umožňuje výrazně zvýšit účinnost sledování, kontroly a dohledu na moři i na zemi.

(4)

Článek 6 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (3) stanoví, že velitelé rybářských plavidel Společenství vedou o svých operacích lodní deník.

(5)

Článek 8 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 stanoví, že velitel nebo zástupce velitele každého rybářského plavidla Společenství, jehož celková délka je 10 metrů nebo vyšší, předá, po každém vyplutí a do 48 hodin po vykládce, příslušným orgánům členských států vykládky prohlášení.

(6)

Článek 9 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 stanoví, že dražební střediska nebo jiné organizace nebo osoby schválené členskými státy, které zajišťují první prodej produktů rybolovu, předloží při prvním prodeji příslušným orgánům členského státu, na jehož území jsou produkty poprvé uvedeny na trh, doklad o prodeji.

(7)

Článek 9 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 rovněž stanoví, že pokud se první uvedení produktů rybolovu na trh neuskuteční v členském státě, kde byly produkty vyloženy, členský stát odpovědný za kontrolu prvního uvedení na trh zajistí, aby byla kopie dokladu o prodeji co nejrychleji předložena příslušným orgánům odpovědným za kontrolu vykládky těchto produktů.

(8)

Článek 19 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 požaduje, aby členské státy vytvořily elektronickou databázi a vypracovaly validační systém sestávající zejména z prověřování pomocí křížových kontrol a kontroly dat.

(9)

Články 19b a 19e nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 požadují, aby velitelé rybářských plavidel Společenství podávali hlášení o intenzitě rybolovu a zaznamenávali je do lodního deníku.

(10)

Článek 5 nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 (4) požaduje, aby velitel rybářského plavidla Společenství, které je držitelem povolení k hlubinnému rybolovu, zaznamenával do lodního deníku nebo do formuláře dodaného členským státem vlajky informace o vlastnostech rybolovných zařízení a rybolovných činností.

(11)

Nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (5), stanoví provádění plánů společného nasazení.

(12)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na:

a)

rybářská plavidla Společenství o celkové délce přesahující 24 metrů od 1. ledna 2010;

b)

rybářská plavidla Společenství o celkové délce přesahující 15 metrů od 1. července 2011;

c)

registrované odběratele, registrované dražby nebo jiné subjekty či osoby schválené členskými státy, které odpovídají za první prodej produktů rybolovu, s ročním finančním obratem z prvního prodeje produktů rybolovu převyšujícím 400 000 EUR od 1. ledna 2009.

2.   Aniž je dotčen odst. 1 písm. a), použije se toto nařízení na rybářská plavidla Společenství plující pod vlajkou daného členského státu o celkové délce přesahující 24 metrů od dřívějšího data než 1. ledna 2010, pokud tak daný stát stanoví.

3.   Aniž je dotčen odst. 1 písm. b), použije se toto nařízení na rybářská plavidla Společenství plující pod vlajkou daného členského státu o celkové délce přesahující 15 metrů od dřívějšího data než 1. července 2011, pokud tak daný stát stanoví.

4.   Bez ohledu na data stanovená v odstavci 1 písm. a) a b) se může členský stát rozhodnout, že použije toto nařízení na plavidla o maximální délce 15 metrů plující pod jeho vlajkou před těmito daty v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1966/2006.

5.   Členské státy mohou uzavřít dvoustranné dohody o užívání elektronických systémů podávání zpráv na plavidlech plujících pod jejich vlajkou ve vodách spadajících pod jejich svrchovanost nebo jurisdikci pod podmínkou, že plavidla splňují všechny podmínky stanovené v tomto nařízení.

6.   Toto nařízení platí pro rybářská plavidla Společenství bez ohledu na vody nebo přístavy, v nichž provádí své rybolovné činnosti.

7.   Toto nařízení neplatí pro rybářská plavidla Společenství používaná výhradně pro účely akvakultury.

Článek 2

Seznam provozovatelů a plavidel

1.   Každý členský stát vypracuje seznam registrovaných odběratelů, registrovaných dražeb nebo jiných subjektů či osob, které schválil a které odpovídají za první prodej produktů rybolovu s ročním finančním obratem produktů rybolovu převyšujícím 400 000 EUR. Prvním referenčním rokem je rok 2007 a seznam je pravidelně aktualizován od 1. ledna stávajícího roku (roku n) na základě ročního finančního obratu produktů rybolovu převyšujícího 400 000 EUR v roce n–2. Tento seznam se zveřejní na úřední internetové stránce členského státu.

2.   Každý členský stát vypracuje a pravidelně aktualizuje seznamy rybářských plavidel Společenství plujících pod jeho vlajkou, na která se vztahují ustanovení tohoto nařízení v souladu s čl. 1 odst. 2, 3, 4 a 5. Tyto seznamy se zveřejní na úřední internetové stránce členského státu, a to ve formátu stanoveném v rámci konzultací mezi členskými státy a Komisí.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„rybolovnou činností“ se rozumí všechny činnosti související s vyhledáváním ryb, ponořováním, kladením a vytahováním lovného zařízení a vybíráním úlovku z tohoto zařízení;

b)

„plánem společného nasazení“ se rozumí plán, kterým se stanoví operační režimy pronasazování dostupných kontrolních a inspekčních prostředků.

KAPITOLA II

ELEKTRONICKÝ PŘENOS

Článek 4

Informace předávané velitelům plavidel nebo jejich zástupcům

1.   Velitelé rybářských plavidel Společenství předávají údaje z lodního deníku a údaje o překládce elektronickou cestou příslušným orgánům členského státu vlajky.

2.   Velitelé rybářských plavidel Společenství nebo jejich zástupci předávají údaje o vykládce elektronickou cestou příslušným orgánům státu vlajky.

3.   Jestliže rybářské plavidlo Společenství vykládá úlovky v jiném členském státě než v členském státě vlajky, zasílají příslušné orgány členských států vlajky údaje z prohlášení o vykládce elektronickou cestou příslušným orgánům členského státu, v kterém byly úlovky vyloženy, ihned po obdržení těchto údajů.

4.   Velitelé rybářských plavidel Společenství předávají v případech, kdy to požadují pravidla Společenství, elektronickou cestou příslušnému orgánu členského státu vlajky předběžné oznámení o vplutí do přístavu v době, kdy je jeho předání požadováno.

5.   Jestliže plavidlo hodlá vplout do přístavu v jiném členském státě než v členském státě vlajky, zasílají příslušné orgány členského státu vlajky předběžné oznámení uvedené v odstavci 4 elektronickou cestou příslušným orgánům pobřežního členského státu ihned po jeho obdržení.

Článek 5

Informace předávané subjekty nebo osobami odpovědnými za první prodej nebo převzetí

1.   Registrovaní odběratelé, registrované dražby nebo jiné subjekty či osoby schválené členskými státy odpovídající za první prodej produktů rybolovu předávají informace, které je třeba zaznamenat do dokladu o prodeji, elektronickou cestou příslušným orgánům členského státu, na jehož území dojde k prvnímu uvedení na trh.

2.   Jestliže se první uvedení na trh uskuteční v jiném členském státě než v členském státě vlajky, příslušné orgány členského státu, kde dojde k prvnímu uvedení na trh, zajistí, aby kopie údajů uvedených v dokladech o prodeji byla předložena elektronickou cestou příslušným orgánům členského státu vlajky po obdržení příslušných informací.

3.   Pokud se první uvedení produktů rybolovu na trh neuskuteční v členském státě, ve kterém byly produkty vyloženy, členský stát, ve kterém se uskuteční první uvedení na trh, zajistí, aby kopie údajů uvedených v dokladu prodeji byla předložena elektronickou cestou ihned po obdržení příslušných informací těmto orgánům:

a)

příslušným orgánům členského státu, ve kterém byly produkty rybolovu vyloženy, a

b)

příslušným orgánům členského státu vlajky plavidla, ze kterého byly produkty rybolovu vyloženy.

4.   Držitel dokladu o převzetí předává elektronickou cestou informace, které je nutno zaznamenat v dokladu o převzetí, příslušným orgánům členského státu, na jehož území se převzetí fyzicky uskuteční.

Článek 6

Periodicita přenosů

1.   Velitel předává údaje z elektronického lodního deníku příslušným orgánům členského státu vlajky nejméně jednou denně nejpozději do 24:00 hodin, i když nejsou žádné úlovky. Tyto údaje rovněž zasílá:

a)

na žádost příslušného orgánu členského státu vlajky;

b)

okamžitě po dokončení poslední rybolovné činnosti;

c)

před vplutím do přístavu;

d)

při každé inspekci na moři;

e)

při událostech stanovených právními předpisy Společenství nebo státem vlajky.

2.   Velitel může předávat opravy elektronického lodního deníku a opravy prohlášení o překládce až do posledního předání na konci rybářského výjezdu a před vplutím do přístavu. Opravy musí být snadno rozpoznatelné. Všechny původní údaje elektronického lodního deníku a jejich opravy uchovávají příslušné orgány členského státu vlajky.

3.   Velitel nebo jeho zástupci předávají prohlášení o vykládce elektronickou cestou ihned poté, co bylo vyplněno prohlášení o vykládce.

4.   Velitel předávajícího plavidla a velitel přijímajícího plavidla předávají údaje o překládce elektronickou cestou ihned po překládce.

5.   Velitel plavidla uchovává kopii údajů uvedených v odstavci 1 na palubě rybářského plavidla po dobu trvání každého rybářského výjezdu až do okamžiku, kdy bylo podáno prohlášení o vykládce.

Článek 7

Formát pro předávání údajů z plavidla příslušnému orgánu jeho státu vlajky

Každý členský stát stanoví formát pro předávání údajů z plavidel plujících pod jeho vlajkou svým příslušným orgánům.

Článek 8

Odpovědní zprávy

Členské státy zajistí, aby plavidlům plujícím pod jejich vlajkou byly vydány odpovědní zprávy při každém předání údajů z lodního deníku, údajů o překládce a vykládce. Odpovědní zpráva obsahuje potvrzení o příjmu.

KAPITOLA III

VÝJIMKY

Článek 9

Výjimky

1.   Členský stát může zprostit velitele plavidel plujících pod jeho vlajkou povinností uvedených v čl. 4 odst. 1, jestliže provádějí rybářské výjezdy ve vodách spadajících pod jeho svrchovanost nebo jurisdikci po dobu nejvýše 24 hodin za podmínky, že své úlovky nevyloží mimo území členského státu vlajky.

2.   Velitelé rybářských plavidel Společenství jsou zproštěni povinnosti vyplňovat lodní deník, prohlášení o vykládce a prohlášení o překládce v tištěné podobě.

3.   Velitelé plavidel Společenství nebo jejich zástupci, kteří vykládají úlovky v jiném členském státě než v členském státě vlajky, jsou osvobozeni od povinnosti předkládat pobřežnímu členskému státu prohlášení o vykládce v tištěné podobě.

4.   Členské státy mohou uzavřít dvoustranné dohody o užívání elektronických systémů podávání zpráv na plavidlech plujících pod jejich vlajkou ve vodách spadajících pod jejich svrchovanost nebo jurisdikci. Plavidla spadající do oblasti působnosti takových dohod jsou zproštěna povinnosti vyplňovat v těchto vodách lodní deník v tištěné podobě.

5.   Velitelé plavidel Společenství, kteří zaznamenávají do svých elektronických lodních deníků údaje o intenzitě rybolovu požadované článkem 19b nařízení (EHS) č. 2847/93, jsou zproštěni povinnosti podávat hlášení o intenzitě rybolovu dálnopisem, prostřednictvím systému sledování plavidel (VMS), faxem, telefonem či radiovým spojením.

KAPITOLA IV

FUNGOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZÁZNAMOVÝCH SYSTÉMŮ A SYSTÉMŮ PODÁVÁNÍ ZPRÁV

Článek 10

Ustanovení pro případ technického selhání nebo nefunkčnosti elektronických záznamových systémů a systémů podávání zpráv

1.   V případě technického selhání nebo nefunkčnosti elektronického záznamového systému a systému podávání zpráv sděluje velitel nebo vlastník plavidla či jejich zástupci údaje z lodního deníku, prohlášení o vykládce a překládce příslušným orgánům členského státu vlajky způsobem stanoveným členským státem vlajky každý den nejpozději do 24:00 hodin, i když nejsou žádné úlovky, a to:

a)

na žádost příslušného orgánu státu vlajky;

b)

okamžitě po dokončení poslední rybolovné činnosti;

c)

před vplutím do přístavu;

d)

při každé inspekci na moři;

e)

při událostech stanovených právními předpisy Společenství nebo státem vlajky.

2.   Příslušné orgány členského státu vlajky aktualizují elektronický lodní deník ihned po obdržení údajů uvedených v odstavci 1.

3.   Rybářské plavidlo Společenství nesmí při technickém selhání nebo nefunkčnosti elektronického záznamového systému a systému podávání zpráv opustit přístav, dokud není plavidlo funkční ke spokojenosti příslušných orgánů členského státu vlajky, nebo dokud příslušné orgány členského státu vlajky nepovolí vyplutí. V okamžiku, kdy členský stát plavidlu plujícímu pod jeho vlajkou povolil vyplout z přístavu v pobřežním členském státu, oznámí tuto skutečnost okamžitě pobřežnímu členskému státu.

Článek 11

Neobdržení údajů

1.   Neobdrží-li příslušné orgány členského státu vlajky údaje podle čl. 4 odst. 1 a 2, informují o tom co nejdříve velitele nebo vlastníka plavidla nebo jejich zástupce. Nastane-li tato situace u určitého plavidla více než třikrát během jednoho roku, členský stát vlajky zajistí, aby byl dotčený elektronický systém podávání zpráv zkontrolován. Příslušný členský stát záležitost prošetří, aby zjistil, proč nebyly údaje obdrženy.

2.   Neobdrží-li příslušné orgány členského státu vlajky údaje podle čl. 4 odst. 1 a 2 a byla-li poslední poloha přijatá prostřednictvím systému sledování plavidel ve vodách pobřežního členského státu, informují o tom co nejdříve příslušné orgány tohoto pobřežního členského státu.

3.   Velitel či vlastník plavidla nebo jejich zástupce zašlou všechny údaje, které byly oznámeny v souladu s odstavcem 1, příslušným orgánům členského státu vlajky okamžitě po přijetí oznámení.

Článek 12

Selhání přístupu k údajům

1.   Pozorují-li příslušné orgány pobřežního členského státu plavidlo plující pod vlajkou jiného členského státu ve svých vodách a nemají přístup k údajům podle článku 15, požádají příslušné orgány členského státu vlajky o zajištění přístupu.

2.   Není-li přístup uvedený v odstavci 1 zajištěn do čtyř hodin od žádosti, pobřežní členský stát o tom uvědomí členský stát vlajky. Členský stát vlajky zašle po obdržení oznámení bezodkladně údaje pobřežnímu členskému státu jakýmikoli dostupnými elektronickými prostředky.

3.   Pokud pobřežní členský stát neobdrží údaje uvedené v odstavci 2, zašle velitel či vlastník plavidla nebo jejich zástupce údaje a kopii odpovědní zprávy uvedené v článku 8 příslušným orgánům pobřežního členského státu, a to na vyžádání a dostupnými elektronickými prostředky.

4.   Pokud velitel či vlastník plavidla nebo jejich zástupce nemůže příslušným orgánům pobřežního členského státu poskytnout kopii odpovědní zprávy uvedené v článku 8, jsou rybolovné činnosti ve vodách pobřežního členského státu vykonávané dotyčným plavidlem zakázány až do té doby, kdy velitel či jeho zástupce mohou uvedeným orgánům poskytnout kopii odpovědní zprávy či údajů uvedených v čl. 6 odst. 1.

Článek 13

Údaje o fungování elektronického systému podávání zpráv

1.   Členské státy udržují databáze o fungování svého elektronického systému podávání zpráv. Databáze obsahují alespoň tyto údaje:

a)

seznam rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou, jejichž elektronické systémy podávání zpráv technicky selhaly nebo byly nefunkční;

b)

počet předání elektronického lodního deníku za den a průměrný počet předání obdržených na plavidlo, rozdělených podle členského státu vlajky;

c)

počet obdržených předání prohlášení o vykládce, prohlášení o překládce, dokladu o převzetí a dokladu o prodeji, rozdělených podle státu vlajky.

2.   Souhrny informací o fungování elektronických systémů podávání zpráv členských států se zasílají Komisi na její žádost ve formátu a v časových intervalech, o kterých se rozhodne po konzultaci členských států a Komise.

KAPITOLA V

VÝMĚNA ÚDAJŮ A PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Článek 14

Formát pro výměnu informací mezi členskými státy

1.   Členské státy si vyměňují informace pomocí formátu stanoveného v příloze a založeného na formátu XML (extensible mark-up language).

2.   Opravy údajů uvedených v odstavci 1 jsou jasně označeny.

3.   Když členský stát obdrží elektronické údaje od jiného členského státu, zajistí, aby příslušným orgánům takového členského státu byla vydána odpovědní zpráva. Odpovědní zpráva obsahuje potvrzení o příjmu.

4.   Údaje v příloze, které velitelé musí zaznamenávat do svých lodních deníků v souladu s pravidly Společenství, musí být rovněž uvedeny ve výměnách údajů mezi členskými státy.

Článek 15

Přístup k údajům

1.   Členský stát vlajky zajistí, aby pobřežní členský stát měl v reálném čase přístup on-line k údajům z elektronického lodního deníku a z prohlášení o vykládce plavidel plujících pod jeho vlajkou, když provádějí rybolovné činnosti ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci pobřežního členského státu.

2.   Údaje uvedené v odstavci 1 zahrnují alespoň údaje od posledního vyplutí z přístavu do okamžiku, kdy je dokončena vykládka. Údaje z rybářských výjezdů za předchozích dvanáct měsíců se poskytují na vyžádání.

3.   Velitel rybářského plavidla Společenství má bezpečný přístup ke svým vlastním údajům elektronického lodního deníku uloženým v databázi členského státu vlajky dvacet čtyři hodin denně po sedm dní v týdnu.

4.   Pobřežní členský stát umožní přístup on-line do databáze lodního deníku rybářskému hlídkovému plavidlu jiného členského státu v souvislosti s plánem společného nasazení.

Článek 16

Výměna údajů mezi členskými státy

1.   Přístup k údajům podle čl. 15 odst. 1 je zajištěn prostřednictvím bezpečného internetového připojení dvacet čtyři hodin denně po sedm dní v týdnu.

2.   Členské státy si vyměňují příslušné technické informace pro zajištění vzájemného přístupu k elektronickým lodním deníkům.

3.   Členské státy:

a)

zajistí, aby údaje obdržené v souladu s tímto nařízením byly bezpečně uloženy v počítačových databázích, a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zaručily, že s nimi bude nakládáno jako s důvěrnými;

b)

přijmou veškerá nezbytná technická opatření k ochraně těchto údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, náhodnou ztrátou, znehodnocením, distribucí nebo neoprávněným použitím.

Článek 17

Jediný orgán

1.   V každém členském státě je za přenášení, přijímání, spravování a zpracovávání všech údajů, na něž se vztahuje toto nařízení, odpovědný jediný orgán.

2.   Členské státy si vyměňují seznamy a kontaktní údaje orgánů uvedených v odstavci 1 a informují o tom Komisi.

3.   Jakékoli změny informací uvedených v odstavcích 1 a 2 se sdělí Komisi a ostatním členským státům neprodleně.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 1; ve znění opravy v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11; ve znění opravy v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6).

(4)  Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2269/2004 (Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

FORMÁT ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY ÚDAJŮ

Prvky údajů obálky

Prvky údajů

Kód Kódování

Popis a obsah

Začátek/konec záznamu

Začátek záznamu

SR

Pole označující začátek záznamu lodního deníku, dokladu o prodeji nebo odpovědní zprávy

Dílčí prvky

Adresa

AD

Určení: kód země ISO ALFA 3

Odesílatel

FR

Země předávající údaje (kód země ISO ALFA 3)

Druh hlášení

TM

Písmenný kód druhu hlášení (LOG, SAL, RET nebo COR)

Status odpovědi

RS

Označuje status obdrženého hlášení/obdržené zprávy, buď „potvrzený“ (ACK – acknowledged) nebo „nepotvrzený“ (NAK – not acknowledged)

Kód chybné odpovědi

RE

Číselné kódy označující chyby v obdržených hlášeních/zprávách

(101 – zpráva nečitelná, 102 – hodnota či objem údajů mimo rozsah, 104 – povinné údaje chybí, 106 – údaje z neoprávněného zdroje, 150 – chyba pořadí, 151 – budoucí datum / časový údaj, 250 – pokus o opětné oznámení plavidla, 251 – plavidlo neoznámeno, 302 – překládka před úlovkem při vplutí, 303 – úlovek při vyplutí před úlovkem při odplutí, 304 – nebyly získány údaje o poloze, 350 – poloha bez údajů o úlovku při vplutí)

Číslo záznamu

RN

Pořadové číslo opakovaného přenosu hlášení udělené střediskem pro kontrolu rybolovu (roční počet)

Datum záznamu

RD

Datum opakovaného přenosu hlášení/zprávy (RRRRMMDD)

Čas záznamu

RT

Čas opakovaného přenosu hlášení/zprávy (HHMM v univerzálním koordinovaném čase UTC)


Prvky údajů z lodního deníku

Prvky údajů

Kód Kódování

Popis a obsah

Začátek/konec prvku údajů z lodního deníku

Začátek hlášení z lodního deníku

LOG

Pole označující začátek hlášení z lodního deníku (obsahuje atribut RC, XR, IR, NA, VO, MA nebo TN a prvek DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN nebo RTP)

Hlavní prvky

Prohlášení o vyplutí

DEP

Pole označující vyplutí z přístavu na začátku rybářského výjezdu (obsahuje atributy DA, TI a PO)

Prohlášení o návratu do přístavu

RTP

Pole označující návrat do přístavu na konci rybářského výjezdu (obsahuje atributy DA, TI a PO)

Výkaz úlovků

CAT

Pole označující začátek hlášení o úlovcích (atributy DA, TI, FO a DU a dílčí prvky POS, GEA nebo SPE)

Prohlášení o překládce

TRA

Pole označující začátek hlášení o překládce (obsahuje atributy DA, TI, TT, TF, TC a FC a dílčí prvky SPE)

Prohlášení o vykládce

LAN

Pole označující začátek hlášení o vykládce (obsahuje atributy DA, TI a PO a dílčí prvky POS a SPE)

Prohlášení o intenzitě rybolovu: vplutí do oblasti

ENT

Pole označující začátek hlášení o vplutí do oblasti intenzity rybolovu (obsahuje atributy DA, TI a dílčí prvky POS, SPE)

Prohlášení o intenzitě rybolovu: vyplutí z oblasti

EXI

Pole označující začátek hlášení o vyplutí z oblasti intenzity rybolovu (obsahuje atributy DA, TI a dílčí prvky POS, SPE)

Prohlášení o intenzitě rybolovu: křižování oblasti

CRO

Pole označující začátek hlášení o křižování oblasti intenzity rybolovu (obsahuje prvky ENT a EXI)

Prohlášení o intenzitě rybolovu: rybolov napříč oblastmi

TRZ

Pole označující začátek hlášení o rybolovu napříč oblastmi v rámci oblasti intenzity rybolovu (obsahuje prvky ENT a EXI)

Dílčí prvky

Dílčí hlášení o druzích

SPE

Pole obsahující údaje o druzích ryb (obsahuje atributy SN, WT nebo WL nebo WS, NF a dílčí prvky PRO)

Dílčí hlášení o zpracování

PRO

Pole obsahují údaje o zpracování (obsahuje atributy PR, CF a TY nebo DIS (výměty))

Dílčí hlášení o poloze

POS

Pole obsahující podrobné informace o poloze rybářského plavidla (obsahuje atribut ZO a u intenzity rybolovu atributy LA a LO)

Dílčí hlášení o lovných zařízeních

GEA

Pole obsahující podrobné informace o lovných zařízeních užívaných při rybolovné činnosti (obsahuje atributy GE, ME, GD a GL vyžadované v prohlášení o intenzitě rybolovu). U položky DSS obsahuje atributy NH, IT, FO a FD

Atributy

Číslo výjezdu

TN

Číslo rybářského výjezdu ve stávajícím roce (001–999)

Datum

DA

Datum přenosu (RRRRMMDD)

Hodina

TI

Čas přenosu (HHMM UTC)

Hlavní identifikace plavidla

RC

Mezinárodní radiová volací značka

Vnější identifikace plavidla

XR

Registrační číslo plavidla vyznačené na boku (trupu)

Identifikace plavidla (CFR)

IR

Číslo v rejstříku rybářského loďstva Společenství

Název plavidla

NA

Jméno plavidla

Jméno vlastníka plavidla

VO

Jméno vlastníka plavidla

Jméno velitele

MA

Jméno velitele

Název přístavu

PO

Kód přístavu (dvoupísmenný kód země (kód země ISO ALFA 3) + třípísmenný kód přístavu, např. pro Edinburg – GBEDI, Kiel – DEKEL či Vigo – ESVGO)

Rybolovné činnosti

FO

Počet rybolovných činností (výlovů) během 24 hodin

Doba trvání rybolovu

DU

Doba rybolovné činnosti v minutách

Funkce: Zeměpisná šířka

LA

Zeměpisná šířka vyjádřená ve stupních a minutách (S/J SSMM)

Funkce: Zeměpisná délka

LO

Zeměpisná délka vyjádřená ve stupních a minutách (V/S SSMM)

Rybolovná oblast

ZO

Nejmenší statistická oblast (podoblast, divize, subdivize atd.) spadající do klasifikace FAO hlavních rybolovných oblasti (a klasifikace ICES) (tj. 27.3.24 (nebo III24) pro subdivizi 24 v Baltském moři, 21.1F (nebo 1F) pro divizi NAFO 21.1F atd.)

Název lovného zařízení

GE

Písmenný kód podle „Mezinárodní normalizované statistické klasifikace lovného zařízení“ FAO

Velikost ok lovného zařízení

ME

Velikost ok (v milimetrech)

Výška lovného zařízení

GD

Výška lovného zařízení (v metrech)

Délka lovného zařízení

GL

Délka lovného zařízení (v metrech)

Název druhu

SN

Název uloveného druhu (FAO kód ALFA 3)

Hmotnost ryb

WT

Hmotnost živých ryb (v kilogramech)

Počet ryb

NF

Počet ulovených ryb (je-li kvóta přidělena v počtech ryb, tj. u lososa)

Vyrovnávací koeficient

CF

Koeficienty pro přepočet hmotnosti ryb a produktů z ryb při vykládce na ekvivalenty živé hmotnosti

Hmotnost ryb při vykládce

WL

Hmotnost produktu v prohlášení o vykládce

Obchodní úprava ryb

PR

Písmenný kód obchodní úpravy produktů (způsob zpracování ryb):

(WHL celé ryby, GUT – kuchané, GUH kuchané + bez hlavy, GUG – kuchané a bez žaber, GUL – kuchané (s játry), GTF – kuchané, s ocasem a zbavené ploutví, GUS – kuchané, bez hlavy, bez kůže, FIL – filetované, FIS – filetované + bez kůže, FSB – filetované s kůží + kostmi, FSP – filetované, bez kůže s příčnými kostmi, HEA – bez hlavy, WNG – boční ploutve, WNG + SKI – boční ploutve + bez kůže, SKI – bez kůže, DIS – vyřazené)

Druh balení po zpracování

TY

Třípísmenný kód (CRT = lepenkové krabice, BOX = bedny, BGS = pytle, BLC = bloky)

Překládka: přijímající plavidlo

TT

Mezinárodní radiová volací značka přijímajícího plavidla

Překládka: (předávající) plavidlo

TF

Mezinárodní radiová volací značka předávajícího plavidla

Překládka: stát vlajky přijímajícího plavidla

TC

Stát vlajky plavidla přijímajícího překládku (kód země ISO ALFA 3)

Překládka: stát vlajky předávajícího plavidla

FC

Stát vlajky předávajícího plavidla (kód země ISO ALFA 3)

Doplňkové kódy týkající se hlubinného rybolovu

Průměrný počet háčků použitých u dlouhých lovných šňůr

NH

Průměrný počet háčků na dlouhou lovnou šňůru

Doba ponoření

IT

Celková doba, po kterou bylo lovné zařízení ve vodě (při rybolovu) během 24 hodin

Rybolovné činnosti

FO

Počet rybolovných činností (výlovů u sítí a vlečných zařízení nebo nahazování dlouhých lovných šňůr) během 24 hodin

Hloubky výlovu

FD

Vzdálenost mezi mořským dnem a hladinou moře


Prvky údajů z dokladu o prodeji

Prvek údajů

Kód Kódování

Popis a obsah

Začátek/konec prvku dokladu o prodeji

Začátek hlášení z dokladu o prodeji

SAL

Pole označující začátek hlášení z dokladu o prodeji (obsahuje atributy XR, (RC, IR), NA, VO a MA a dílčí prvky SIF nebo TOV)

Hlavní prvky

Údaje z dokladu o prodeji

SIF

Pole obsahující údaje o prodeji (obsahuje atributy DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN a TD a dílčí prvky SIT)

Údaje o převzetí

TOV

Pole obsahující údaje z prohlášení o převzetí (obsahuje atributy DA, TI, SL, NS, NB, CN a TD a dílčí prvky SIT)

Dílčí prvky

Prodejní položka

SIT

Pole obsahující údaje o položce v rámci prodeje (obsahuje atributy FP, FF, SF, DL, PO, QC, PD a ZO a dílčí prvky SPE, POS a PRO)

Dílčí hlášení o druzích

SPE

Pole obsahující údaje o druzích ryb (obsahuje atributy SN, WT nebo WL nebo WS a MZ a dílčí prvky PRO)

Dílčí hlášení o zpracování

PRO

Pole obsahující údaje o zpracování ryb (obsahuje atributy PR, CF a TY)

Atributy

Datum

DA

Datum prodeje (RRRRMMDD)

Hodina

TI

Doba prodeje (HHMM UTC)

Místo prodeje

SL

Kód přístavu nebo název místa (není-li v přístavu), kde se prodej uskutečnil

Země prodeje

SC

Země, kde se prodej uskutečnil (kód země ISO ALFA 3)

Hlavní identifikace plavidla

RC

Mezinárodní radiová volací značka

Vnější identifikace plavidla

XR

Číslo registrace plavidla vyznačené na boku (trupu), ze kterého byly ryby vyloženy

Identifikace plavidla (CFR)

IR

Číslo v rejstříku rybářského loďstva Společenství

Název plavidla

NA

Název plavidla, ze kterého byly ryby vyloženy

Jméno vlastníka nebo velitele plavidla

VO

Jméno vlastníka nebo velitele plavidla

Jméno prodávajícího

NS

Název dražebního střediska, jiného subjektu nebo osoby prodávající ryby

Jméno kupujícího

NB

Název dražebního střediska, jiného subjektu nebo osoby kupující ryby

Referenční číslo kupní smlouvy

CN

Referenční číslo kupní smlouvy

Odkaz na přepravní doklad

TD

Odkaz na přepravní doklad nebo doklad T 2 M (čl. 13 nařízení (EHS) č. 2847/93)

Datum vykládky

DL

Datum vykládky (RRRRMMDD).

Název přístavu

PO

Kód přístavu (přístav vykládky) (dvoupísmenný kód země (kód země ISO ALFA 3) + třípísmenný kód přístavu, např. pro Edinburg – GBEDI, Kiel – DEKEL či Vigo – ESVGO)

Název druhu

SN

Název uloveného druhu (FAO kód ALFA 3)

Zeměpisná oblast původu

ZO

Podle klasifikace FAO hlavních rybolovných oblastí, tj. 27.3.24 (nebo III24) pro subdivizi 24 v Baltském moři, 21.1F (nebo 1F) pro divizi NAFO 21.1F atd.

Země s přidělenou kvótou

QC

Kód země ISO ALFA 3 plavidla, které vykládá ryby získané překládkou v případě, že stát vlajky předávajícího plavidla je jiný než přijímajícího plavidla

Hmotnost prodaných ryb

WS

Hmotnost prodaných ryb (v kilogramech)

Kategorie velikosti ryb

SF

Velikost ryb (1–8; jedna velikost nebo kg, g, cm, mm nebo popřípadě počet ryb na kg)

Kategorie čerstvosti ryb

FF

Kategorie čerstvosti ryb (Extra, A, B, E)

Minimální velikost ryb

MZ

Minimální velikost ryb (v milimetrech)

Vyrovnávací koeficient

CF

Koeficienty pro přepočet hmotnosti ryb a produktů z ryb při vykládce na ekvivalenty živé hmotnosti

Obchodní úprava ryb

PR

Písmenný kód obchodní úpravy produktů (způsob zpracování ryb):

(WHL – celé ryby, GUT – kuchané, GUH kuchané + bez hlavy, GUG – kuchané a bez žaber, GUL – kuchané (s játry), GTF – kuchané, s ocasem a zbavené ploutví, GUS – kuchané, bez hlavy, bez kůže, FIL – filetované, FIS – filetované + bez kůže, FSB – filetované, s kůží + kostmi, FSP – filetované, bez kůže, s příčnými kostmi, HEA – bez hlavy, WNG – boční ploutve, WNG + SKI – boční ploutve + bez kůže, SKI – bez kůže)

Druh balení po zpracování

TY

Třípísmenný kód (CRT = lepenkové krabice, BOX = bedny, BGS = pytle, BLC = bloky)

Cena ryb

FP

Cena za kg (měna transakce/kg)

Místo určení produktu

PD

Kódy pro lidskou spotřebu, převod, průmyslové účely