20.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1515/2007

ze dne 19. prosince 2007

o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1399/2007 pro některé masné výrobky pocházející ze Švýcarska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1399/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se stanoví otevření a správa celních kvót týkajících se uzenky a některých masných výrobků pocházejících ze Švýcarska (2) a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 1399/2007 byly otevřeny celní kvóty pro dovoz některých masných produktů.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi prosincových dnů roku 2007 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2008 nedosahují pro některé kvóty dostupných množství. Je proto nutné stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která se musí přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 1399/2007 týkající se kvót s číslem 09.4180 a která se přidají do podobdobí od 1. dubna do 30. června 2008, činí 475 000 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. prosince 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2). Nařízení (EHS) č. 2759/75 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 311, 29.11.2007, s. 7.