19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/69


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1508/2007

ze dne 18. prosince 2007,

kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva předloženým v rámci otevření celní kvóty na rok 2008 pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg pocházejícího ze Švýcarska, stanové nařízením (ES) č. 2172/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2172/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (2), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 2172/2005 je pro 4 600 kusů skotu stanovena roční celní kvóta s nulovou celní sazbou, v rámci které mohou dovozci Společenství předkládat žádost o dovozní práva podle článku 3 uvedeného nařízení.

(2)

Množství, pro která byla předložena žádost o dovozní práva, jsou taková, aby se žádostem mohlo vyhovět v plném rozsahu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Všem žádostem o dovozní práva předloženým v souladu s ustanoveními čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 2172/2005 na kvótové období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 se vyhovuje do výše 100 % požadovaných dovozních práv.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. prosince 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2). Nařízení (ES) č. 1254/1999 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1965/2006 (Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 26).