11.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007

ze dne 4. prosince 2007

o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 98/8/ES mohou členské státy povolit, aby byly na trh uváděny pouze ty biocidní přípravky, které obsahují účinné látky zařazené do přílohy I, IA nebo IB uvedené směrnice. Avšak na základě přechodných opatření stanovených v čl. 16 odst. 1 směrnice 98/8/ES mohou členské státy povolit, aby byly na trh uváděny biocidní přípravky, jež obsahují účinné látky nezařazené do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES, které už byly na trhu ke dni 14. května 2000, dále jen „existující účinné látky“. Podle odstavce 2 téhož článku má být prováděn desetiletý pracovní program přezkoumání všech existujících účinných látek. Záměrem tohoto pracovního programu bylo identifikovat existující účinné látky a určit ty, které mají být hodnoceny v rámci programu přezkoumání s ohledem na jejich možné zařazení do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES.

(2)

Počáteční etapa programu byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 1896/2000 ze dne 7. září 2000 o první etapě programu podle čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o biocidních přípravcích (2).

(3)

Podle nařízení (ES) č. 1896/2000 měly být identifikovány existující účinné látky pro použití v biocidních přípravcích a existující účinné látky určené ke zhodnocení s ohledem na jejich možné zařazení do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES v jednom nebo ve více typech přípravků měly být oznámeny nejpozději do 28. března 2002.

(4)

Nařízením Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a o změně nařízení (ES) č. 1896/2000 (3) byl stanoven seznam existujících účinných látek. Tento seznam zahrnuje účinné látky, které byly identifikovány v souladu s čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1896/2000 nebo pro něž byly poskytnuty rovnocenné informace v oznámení podle čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení.

(5)

Nařízením (ES) č. 2032/2003 byl v příloze II rovněž stanoven úplný seznam existujících účinných látek, které mají být hodnoceny v rámci programu přezkoumání. Seznam zahrnoval účinné látky, pro které bylo přijato alespoň jedno oznámení podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1896/2000 nebo o něž členský stát projevil zájem podle čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení. V tomto seznamu byly stanoveny dotyčné typy přípravků.

(6)

Nařízení (ES) č. 2032/2003 umožnilo, aby byla řada účinných látek nebo kombinací účinné látky a typu přípravku, které nebyly původně zahrnuty do programu přezkoumání, zkoumány za stejných podmínek jako účinné látky hodnocené v rámci programu přezkoumání, pokud zúčastněné hospodářské subjekty předložily úplné dokumentace do 1. března 2006.

(7)

V čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2032/2003 bylo 1. září 2006 určeno jako datum, od kterého by měly být z trhu staženy přípravky obsahující účinné látky, které nebyly hodnoceny v rámci programu přezkoumání.

(8)

V čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2032/2003 bylo stanoveno, že existující účinné látky, které nebyly identifikovány osobami používajícími je v biocidních přípravcích, se považují za látky, které nebyly uvedeny na trh pro biocidní účely ke dni 14. května 2000. Tímto postavením na roveň s novými účinnými látkami by se však nemělo rozumět, že nezákonně neidentifikované existující účinné látky mohou mít prospěch z dočasného povolení, nebo delší doby ochrany údajů, které jsou vyhrazeny pro skutečně nové účinné látky. Proto by mělo být do předmětného ustanovení přidáno vysvětlení v tomto smyslu.

(9)

Nařízení (ES) č. 2032/2003 zavedlo pro členské státy možnost, aby požádaly o odchylku pro biocidní přípravky obsahující identifikované existující účinné látky, které nejsou zkoumány v rámci programu přezkoumání a které jsou podle tvrzení členských států nezbytné ze zdravotních důvodů, z důvodů bezpečnosti či ochrany kulturního dědictví a nebo jejichž používání je rozhodující pro fungování společnosti, nejsou-li k dispozici technicky nebo ekonomicky vhodné alternativní nebo náhradní účinné látky, které jsou přijatelné z hlediska životního prostředí nebo zdraví. Taková odchylka se žádajícím členským státům přizná, jen pokud jsou tyto žádosti odůvodněné, pokud její pokračující využívání nepovede k obavám o lidské zdraví a životní prostředí a pokud jsou případně vyvíjeny alternativní účinné látky. Je vhodné ponechat členským státům možnost o takovou odchylku požádat, a to i v souvislosti s účinnou látkou, o které bylo rozhodnuto, že nebude zařazena do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES. Protože program přezkoumání uvedený v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES probíhá pouze do 14. května 2010, žádná taková odchylka by neměla pokračovat po tomto datu.

(10)

Některé látky nebo přípravky, které běžně lidé nebo zvířata konzumují v rámci své výživy, se mohou rovněž používat k přitahování nebo odpuzování škodlivých organismů. Existuje obecná shoda, že požadavky směrnice 98/8/ES na povolení/registraci těchto látek se jeví jako neodůvodněné a že by měly být výslovně z působnosti této směrnice vyloučeny. Vzhledem k tomu, že si revize směrnice 98/8/ES vyžádá delší čas, během kterého by mohla být životaschopnost těchto přípravků na trhu nezvratně dotčena, je vhodné odložit jejich stažení z trhu až ke dni 14. května 2010.

(11)

Členský stát, který projevil zájem o přezkoumání určité účinné látky, by neměl být určen členským státem zpravodajem pro tuto látku.

(12)

Aby se předešlo duplicitě práce, a zejména aby se omezilo zkoušení na obratlovcích, měly by být stanoveny takové požadavky na přípravu a předkládání úplné dokumentace, které by povzbuzovaly osoby, jejichž oznámení byla přijata (dále jen „účastníky“), ke společnému postupu, a to zejména k předkládání společných dokumentací. Členský stát zpravodaj by měl mít možnost zveřejnit odkaz na jakoukoli zkoušku na obratlovcích, která byla provedena v souvislosti s oznámenou existující účinnou látkou, pokud tento odkaz není důvěrný podle článku 19 směrnice 98/8/ES. S cílem získat zkušenosti, pokud jde o vhodnost požadavků na údaje, a zajistit, aby bylo přezkoumání účinných látek prováděno způsobem efektivním z hlediska nákladů, měli by být účastníci povzbuzováni též k tomu, aby poskytovali informace o nákladech na sestavení dokumentace a o nutnosti provádění zkoušek na obratlovcích.

(13)

Nemá-li dojít ke zpožděním, měli by účastníci zahájit rozhovory s členskými státy zpravodaji co nejdříve, aby vyřešili nejasnosti týkající se požadavků na údaje. Žadatelé, kteří nejsou účastníky a mají v úmyslu požádat v souladu s článkem 11 směrnice 98/8/ES o zařazení kombinace existující účinné látky a typu přípravku, která je hodnocena v tomto programu přezkoumání, do přílohy I, IA nebo IB uvedené směrnice, by neměli předkládat úplnou dokumentaci pro uvedenou kombinaci dříve nebo později než účastníci, aby nenarušili hladké fungování programu přezkoumání nebo účastníky neznevýhodnili.

(14)

Měly by být vymezeny požadavky na obsah a formu dokumentací a počet dokumentací, které mají být předloženy.

(15)

Měla by být přijata ustanovení pro případ, že se k účastníkovi připojí producent, výrobce přípravku nebo sdružení, a pro případ, že účastník odstoupí od účasti v programu přezkoumání.

(16)

Producenti, výrobci přípravku nebo sdružení by měli mít možnost do určité lhůty převzít roli účastníka, pokud jde o kombinaci existující účinné látky a typu přípravku, v jejímž případě odstoupili všichni účastníci nebo žádná dokumentace nesplňovala požadavky. Ve stejné lhůtě by i členské státy měly mít za určitých podmínek možnost projevit zájem o zařazení takové kombinace do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES a vystupovat v roli účastníka.

(17)

Aby se zabránilo zneužití možnosti udržet na trhu účinnou látku v době, kdy je zkoumána v rámci programu přezkoumání, jiná osoba nebo členský stát by měly mít možnost převzít roli účastníka jen jednou v souvislosti s danou kombinací účinné látky a typu přípravku. Ze stejného důvodu by měly osoba nebo členský stát přejímající roli účastníka poskytnout v určité lhůtě důkazy o zahájení práce na úplné dokumentaci.

(18)

Měly by být stanoveny lhůty, v nichž musí členské státy zpravodajové ověřit úplnost dokumentací. Členské státy zpravodajové by měly mít ve výjimečných případech možnost stanovit nový konečný termín pro předložení částí dokumentace, a to zejména pokud účastník prokázal, že nebylo možné předložit informace ve stanovené lhůtě, nebo pokud bylo třeba vyřešit nejasnosti týkající se požadavků na údaje, které přetrvávaly i přes předchozí rozhovory mezi účastníkem a členským státem zpravodajem.

(19)

Členský stát zpravodaj by měl pro každou existující účinnou látku prozkoumat a zhodnotit dokumentaci a výsledky předložit Komisi a ostatním členským státům ve formě zprávy příslušného orgánu a doporučení, jaké rozhodnutí by mělo být pro dotyčnou účinnou látku přijato. Aby se rozhodování zbytečně neprodlužovalo, měl by členský stát zpravodaj současně pečlivě zvážit nezbytnost dalších studií. Z téhož důvodu by členské státy zpravodajové měly mít povinnost přihlédnout k informacím předloženým po přijetí dokumentace pouze za určitých podmínek.

(20)

Zprávy příslušných orgánů by před předložením hodnotících zpráv Stálému výboru pro biocidní přípravky měly být prozkoumány ostatními členskými státy.

(21)

Pokud – navzdory doporučení zařadit účinnou látku do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES – přetrvávají obavy uvedené v čl. 10 odst. 5 zmíněné směrnice, měla by mít Komise možnost, aniž je však dotčen článek 12 uvedené směrnice, vzít v úvahu dokončení hodnocení jiných existujících účinných látek pro stejnou oblast použití. Mělo by být stanoveno, že členské státy zpravodajové v případě nutnosti aktualizují zprávy příslušných orgánů.

(22)

K zajištění lepšího přístupu k informacím by měly být hodnotící zprávy sestavovány na základě zpráv předložených příslušnými orgány členských států a měla by se na ně vztahovat stejná pravidla pro přístup k informacím, jaká platí pro zprávy příslušných orgánů. Hodnotící zprávy by měly čerpat z původní zprávy příslušného orgánu, upravené na základě všech dokumentů, připomínek a informací vzatých v úvahu v procesu hodnocení.

(23)

Mělo by být možné pozastavit postupy stanovené v tomto nařízení na základě použití jiných právních předpisů Společenství, zejména směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (4) a po 1. červnu 2009 hlavy VIII a přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.

(24)

S cílem zajistit co nejefektivnější průběh programu přezkoumání byla řada kombinací účinné látky a typu přípravku přerozdělena různým členským státům zpravodajům. Tento vývoj by měl být promítnut do přílohy II tohoto nařízení.

(25)

Nařízení (ES) č. 2032/2003 bylo několikrát (5) pozměněno s cílem zohlednit přistoupení nových členských států, zkušenosti získané z dosavadního provádění programu přezkoumání, a zejména s cílem rozhodnout o nezařazení řady účinných látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES buď proto, že v předepsané lhůtě nebyly předány požadované informace, nebo v případech, kdy požadavky článku 10 uvedené směrnice nebyly splněny. Tato praxe průběžné aktualizace nařízení (ES) č. 2032/2003 za účelem sledování vývoje programu přezkoumání se ukázala být neefektivní a časově náročná; navíc by mohla zmást zúčastněné strany v tom, která pravidla jsou použitelná a které účinné látky jsou v současnosti přezkoumávány. V zájmu jasnosti je vhodnější zrušit a nahradit nařízení (ES) č. 2032/2003 novým, zjednodušeným aktem, který stanoví pravidla pro program přezkoumání, a zajistit, aby budoucí rozhodnutí o nezařazení přijímala Komise v podobě samostatných aktů.

(26)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví podrobná pravidla pro provádění pracovního programu systematického zkoumání všech účinných látek, které již byly na trhu ke dni 14. května 2000 jako účinné látky biocidních přípravků, dále jen „program přezkoumání“, podle čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice v článku 2 směrnice 98/8/ES a článku 2 nařízení (ES) č. 1896/2000.

Mimoto se „účastníkem“ rozumějí producent, výrobce přípravku nebo sdružení, který předložil oznámení, které bylo Komisí přijato podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1896/2000, nebo členský stát, který v souladu s čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení projevil zájem.

Článek 3

Existující účinné látky

1.   Seznam účinných látek, které byly identifikovány jako dostupné na trhu před 14. květnem 2000 jako účinné látky biocidních přípravků pro jiné účely než uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. c) a d) směrnice 98/8/ES, je stanoven v příloze I.

2.   Úplný seznam existujících účinných látek, které mají být zkoumány v rámci programu přezkoumání, je stanoven v příloze II.

Seznam obsahuje tyto účinné látky:

a)

existující účinné látky oznámené podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1896/2000 nebo čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1687/2002 (6);

b)

existující účinné látky, které nebyly oznámeny, v jejichž případě však projevil členský stát zájem podpořit jejich zařazení do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES;

c)

existující účinné látky, které nebyly oznámeny, jejichž dokumentace však byla předložena jednomu z členských států do 1. března 2006 a byla shledána jako vyhovující požadavkům přílohy III tohoto nařízení a byla přijata jako úplná.

Seznam specifikuje pro každou zařazenou existující účinnou látku typy přípravku, pro které bude látka zkoumána v rámci programu přezkoumání, jakož i členský stát zpravodaje, který je určen pro provedení hodnocení.

Článek 4

Nezařazení

1.   Aniž jsou dotčeny články 5 a 6 tohoto nařízení a odstavec 2 tohoto článku, biocidní přípravky obsahující účinné látky neuvedené v příloze II tohoto nařízení nebo příloze I nebo IA směrnice 98/8/ES se nadále neuvádějí na trh.

V případě účinné látky uvedené v příloze II tohoto nařízení se první pododstavec použije rovněž na tuto účinnou látku, a to v souvislosti s každým typem přípravku, který není uveden v předmětné příloze.

2.   Biocidní přípravky obsahující účinné látky uvedené v příloze II tohoto nařízení, u kterých bylo pro některé nebo všechny oznámené typy přípravků přijato rozhodnutí o nezařazení těchto účinných látek do přílohy I nebo IA směrnice 98/8/ES, se nadále neuvádějí na trh pro dotyčné typy přípravků s účinností po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy bylo takové opatření zveřejněno, pokud není v uvedeném rozhodnutí o nezařazení stanoveno jinak.

3.   Aniž je dotčen čl. 12 odst. 1 písm. b) a čl. 15 odst. 2 směrnice 98/8/ES, od data vstupu tohoto nařízení v platnost se každá účinná látka neuvedená v příloze I považuje za látku, která nebyla uvedena na trh pro biocidní účely ke dni 14. května 2000.

Článek 5

Odchylka pro nezbytné použití

1.   Členské státy mohou požádat Komisi o odchylku od čl. 4 odst. 1, pokud usoudí, že účinná látka je pro ně nezbytná ze zdravotních důvodů, z důvodů bezpečnosti či ochrany kulturního dědictví a nebo je její používání rozhodující pro fungování společnosti, a pokud nejsou k dispozici technicky nebo ekonomicky vhodné alternativní nebo náhradní účinné látky, které jsou přijatelné z hlediska životního prostředí a zdraví.

K žádostem se přikládá dokument uvádějící příčiny a zdůvodnění.

2.   Komise předá žádosti uvedené v odstavci 1 ostatním členským státům a zveřejní je elektronickými prostředky.

Členský stát nebo jakákoli osoba může předložit Komisi písemné připomínky ve lhůtě 60 dnů po obdržení žádosti.

3.   Po zvážení obdržených připomínek může Komise udělit odchylku od čl. 4 odst. 1 umožňující uvádění látky na trh žádajících členských států, a to nejdéle do 14. května 2010, za předpokladu, že členské státy:

a)

zajistí, že další používání je možné pouze za podmínek, že přípravky obsahující látku byly schváleny pro zamýšlené nezbytné použití;

b)

po zvážení všech dostupných informací dojdou k závěru, že lze důvodně předpokládat, že další používání látky nemá nepřijatelný vliv na zdraví lidí nebo zvířat nebo na životní prostředí;

c)

při udělení schválení zavedou všechna vhodná opatření ke snížení rizika;

d)

zajistí, že schválené biocidní přípravky, které zůstávají na trhu po 1. září 2006, budou označeny tak, aby odpovídaly podmínkám, které členské státy stanovily pro jejich používání v souladu s tímto odstavcem, a

e)

zajistí, že v případě potřeby budou držitelé schválení nebo dotyčné členské státy hledat pro taková užití alternativy, nebo připraví dokumentaci k předložení nejpozději do 14. května 2008 postupem podle článku 11 směrnice 98/8/ES.

4.   Dotyčné členské státy každoročně informují Komisi o používání odstavce 3, a zejména o opatřeních, která učinily v souladu s písmenem e).

5.   Členské státy mohou kdykoli přezkoumat schválení biocidních přípravků, pro jejichž uvádění na trh byla lhůta prodloužena v souladu s odstavcem 3. Kdykoli je možné se domnívat, že některá z podmínek stanovených v písmenech a) až e) uvedeného odstavce není nadále plněna, podniknou dotyčné členské státy neprodleně kroky k nápravě situace nebo ke zrušení schválení příslušných biocidních přípravků, pokud náprava není možná.

Článek 6

Potraviny a krmiva

Odchylně od čl. 4 odst. 1 mohou členské státy povolit, aby nejdéle do 14. května 2010 byly na trh uváděny účinné látky tvořené výhradně potravinami nebo krmivy, které jsou určené k použití jako repelenty nebo atraktanty typu přípravku 19.

Pro účely této odchylky se „potravinou nebo krmivem“ rozumí jakákoli poživatelná látka nebo produkt rostlinného nebo živočišného původu, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo zvířaty, nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk nebo zvířata budou konzumovat; tato kategorie nezahrnuje extrakty nebo jednotlivé látky izolované z potravin nebo krmiv.

Článek 7

Přezkoumání existujících účinných látek v rámci programu přezkoumání

1.   Přezkoumání účinné látky uvedené v příloze II provede pro stanovené typy přípravku členský stát zpravodaj určený pro tento účel, a to na základě úplné dokumentace pro tuto kombinaci látky a typu přípravku a za těchto předpokladů:

a)

dokumentace vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze III tohoto nařízení;

b)

úplná dokumentace byla předložena ve lhůtě stanovené v článku 9 tohoto nařízení pro dotyčný typ přípravku, spolu se souhrnnou dokumentací uvedenou v čl. 11 odst. 1 písm. b) směrnice 98/8/ES a definovanou v příloze III tohoto nařízení.

Účinná látka uvedená v příloze II tohoto nařízení se přezkoumá výhradně ve vztahu k typům přípravků, které jsou v uvedené příloze specifikovány.

Pro kombinace účinné látky a typu přípravku uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. c) se s výjimkou typů přípravků 8 a 14 hodnocení dokumentace zahájí zároveň s hodnocením dokumentací pro účinné látky obsažené ve stejných typech přípravků.

2.   Členský stát, který projevil zájem podpořit zařazení účinné látky do přílohy I, IA nebo IB směrnice, nemůže být určen členským státem zpravodajem pro tuto látku.

3.   Aniž jsou dotčeny články 10, 11 a 12 tohoto nařízení, jiné osoby než účastníci mohou požádat v souladu s článkem 11 směrnice 98/8/ES o to, aby byla do přílohy I, IA nebo IB uvedené směrnice zařazena kombinace existující účinné látky a typu přípravku, která je uvedena v příloze II tohoto nařízení. Tyto osoby předloží v takovém případě úplnou dokumentaci ve lhůtě stanovené v článku 9 pro tuto kombinaci účinné látky a typu přípravku.

Článek 8

Příprava úplné dokumentace

1.   Při přípravě úplné dokumentace musí být vynaloženo veškeré přiměřené úsilí, aby se mimo jiné předešlo duplicitě zkoušení na obratlovcích a aby byla v případě potřeby vypracována společná úplná dokumentace.

2.   Dříve než účastník zahájí sestavování úplné dokumentace:

a)

informuje členský stát zpravodaje o všech zkouškách na obratlovcích, které již byly provedeny;

b)

požádá členský stát zpravodaje o radu, pokud jde o přijatelnost zdůvodnění pro upuštění od určitých studií;

c)

informuje členský stát zpravodaje o každém záměru provést další zkoušky na obratlovcích pro účely úplné dokumentace;

d)

byl-li členským státem zpravodajem informován o tom, že jiný účastník oznámil záměr provést shodné zkoušky, vynaloží veškeré přiměřené úsilí vedoucí ke spolupráci s tímto účastníkem při provádění společného zkoušení.

Rada poskytnutá členským státem zpravodajem podle prvního pododstavce písm. b) předem nerozhoduje o výsledku kontroly úplnosti podle čl. 13 odst. 1.

3.   Členský stát zpravodaj smí zveřejnit odkaz na jakoukoli zkoušku na obratlovcích, která byla provedena v souvislosti s účinnou látkou uvedenou v příloze II tohoto nařízení, s výjimkou případu, kdy s tímto odkazem musí být nakládáno jako s důvěrným podle článku 19 směrnice 98/8/ES. Takový odkaz může obsahovat název dotyčné účinné látky, parametry zkoušek a kontaktní adresu vlastníka údajů.

4.   Jestliže členský stát zpravodaj má poznatky o tom, že o přezkoumání určité účinné látky žádá více účastníků, uvědomí o tom tyto účastníky.

5.   Účastníci, kteří žádají o přezkoumání stejné účinné látky pro shodné typy přípravků, vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby předložili společnou úplnou dokumentaci, přičemž plně dodržují pravidla Společenství pro hospodářskou soutěž.

Pokud za takových okolností není společná dokumentace předložena, musí být v každé jednotlivé dokumentaci podrobně uvedeno, jaké úsilí bylo vynaloženo k zajištění spolupráce a jaké jsou důvody k neúčasti na ní.

6.   V úplné dokumentaci a v souhrnné dokumentaci se uvedou podrobnosti ohledně úsilí vynaloženého s cílem předejít duplicitě zkoušení na obratlovcích.

7.   S cílem poskytnout informace o nákladech spojených s žádostí o přezkoumání a o nezbytnosti zkoušení na zvířatech pro účely sestavení úplné dokumentace mohou účastníci předložit členskému státu zpravodaji společně s úplnou dokumentací rozpis nákladů na jednotlivé provedené činnosti a studie.

Členský stát zpravodaj předá tyto informace Komisi současně s předložením zprávy příslušného orgánu podle čl. 14 odst. 4.

8.   Do zprávy uvedené v čl. 18 odst. 5 směrnice 98/8/ES se zahrnou informace o nákladech vzniklých při sestavování úplné dokumentace a o zkouškách na zvířatech provedených za tímto účelem společně se všemi vhodnými doporučeními týkajícími se úpravy požadavků na údaje s cílem omezit nezbytnost zkoušek na obratlovcích na minimum a zajistit efektivnost z hlediska nákladů a přiměřenost.

Článek 9

Předkládání úplné dokumentace

1.   Neuvede-li členský stát zpravodaj jinak, předloží účastník členskému státu zpravodaji jednu tištěnou a jednu elektronickou kopii úplné dokumentace.

Účastník předloží v souladu s čl. 13 odst. 3 rovněž jednu tištěnou a jednu elektronickou kopii souhrnné dokumentace Komisi a každému z ostatních členských států. Kterýkoli členský stát, který si přeje dostávat kopie pouze v elektronické formě nebo který si přeje dostat další kopie, o tom uvědomí Komisi, která tuto informaci zveřejní elektronickými prostředky. Rozhodne-li se pak členský stát jinak, neprodleně o tom uvědomí Komisi a Komise podle toho aktualizuje zveřejněnou informaci.

2.   Pro existující účinné látky uvedené v příloze II musí příslušný orgán členského státu zpravodaje obdržet úplné dokumentace v těchto lhůtách:

a)

pro typy přípravků 8 a 14 do 28. března 2004;

b)

pro typy přípravků 16, 18, 19 a 21 v době od 1. listopadu 2005 do 30. dubna 2006;

c)

pro typy přípravků 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 13 v době od 1. února 2007 do 31. července 2007;

d)

pro typy přípravků 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 a 23 v době od 1. května 2008 do 31. října 2008.

Článek 10

Připojení a nahrazení účastníků

Jestliže se po vzájemné dohodě producent, výrobce přípravku nebo sdružení připojí pro účely předkládání úplné dokumentace k účastníkovi nebo jej nahradí, všechny strany dohody o tom společně informují Komisi a členský stát zpravodaje, přičemž přiloží příslušnou přístupovou listinu.

Komise o tom uvědomí všechny ostatní účastníky, kteří žádají o přezkoumání stejné účinné látky pro shodné typy přípravků.

Článek 11

Odstoupení účastníků

1.   Jestliže má účastník v úmyslu ukončit účast v programu přezkoumání, neprodleně o tom písemně vyrozumí příslušný členský stát zpravodaje a Komisi a uvede důvody.

Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a všechny ostatní účastníky, kteří žádají o přezkoumání stejné účinné látky pro shodné typy přípravků.

2.   Dojde-li k tomu, že pro určitou kombinaci existující účinné látky a typu přípravku odstoupí všichni účastníci, Komise o tom uvědomí členské státy a zveřejní tuto informaci elektronickou cestou.

Článek 12

Převzetí role účastníka

1.   Do tří měsíců od zveřejnění informace uvedené v čl. 11 odst. 2 elektronickou cestou může producent, výrobce přípravku, sdružení nebo jakákoli jiná osoba vyrozumět Komisi o svém úmyslu převzít roli účastníka pro dotyčnou kombinaci existující účinné látky a typu přípravku.

Ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci může také členský stát oznámit Komisi svůj zájem o převzetí role účastníka s cílem podpořit zařazení dotyčné kombinace existující účinné látky a typu přípravku do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES, pokud existují použití, která členský stát považuje za nezbytná, zejména pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí.

2.   Osoba nebo členský stát mající v úmyslu převzít roli účastníka, který odstoupil, poskytne Komisi do tří měsíců ode dne, kdy ji o svém záměru informoval, důkazy o tom, že byly zahájeny práce na sestavení úplné dokumentace.

3.   Na základě důkazů uvedených v odstavci 2 Komise rozhodne, zda osobě nebo členskému státu, které projevily zájem, povolí nebo nepovolí převzít roli účastníka.

Jestliže Komise povolí osobě nebo členskému státu, které projevily zájem, převzít roli účastníka, může v případě potřeby rozhodnout o prodloužení lhůty pro předložení úplné dokumentace stanovené v článku 9.

4.   Převzetí role účastníka s ohledem na danou kombinaci existující účinné látky a typu přípravku může být povoleno pouze jednou.

5.   Pokud Komise neobdrží žádnou odezvu podle odstavce 1, přijme rozhodnutí o nezařazení existující účinné látky do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES v rámci programu přezkoumání pro dotyčné typy přípravků.

Článek 13

Kontrola úplnosti dokumentace

1.   Do tří měsíců od obdržení dokumentace pro kombinaci existující účinné látky a typu přípravku a nejpozději do tří měsíců po uplynutí lhůty uvedené v čl. 9 odst. 2 tohoto nařízení ověří členský stát zpravodaj, zda má být dokumentace uznána jako úplná v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b) směrnice 98/8/ES.

Pokud členský stát zpravodaj zahájil konzultace s jinými členskými státy a s Komisí ohledně přijatelnosti dokumentace, může být tato lhůta prodloužena až do ukončení konzultací, nejdéle však na šest měsíců ode dne obdržení dokumentace.

2.   Členský stát zpravodaj může jako podmínku uznání úplnosti dokumentace požadovat, aby byl v dokumentaci předložen doklad o zaplacení předem celého poplatku nebo části poplatku podle článku 25 směrnice 98/8/ES.

3.   Pokud je dokumentace považována za úplnou, potvrdí členský stát zpravodaj účastníkovi přijetí dokumentace a sdělí mu souhlas s tím, aby do jednoho měsíce od obdržení potvrzení předložil souhrnnou dokumentaci Komisi a ostatním členským státům.

Má-li členský stát, který obdržel souhrnnou dokumentaci, oprávněný důvod domnívat se, že dokumentace je neúplná, neprodleně sdělí své obavy členskému státu zpravodaji, Komisi a ostatním členským státům.

Členský stát zpravodaj neprodleně zahájí konzultace s dotyčným členským státem a s Komisí s cílem projednat vyjádřenou obavu a sjednotit rozdílná stanoviska.

4.   Ve výjimečných případech smí členský stát zpravodaj stanovit novou lhůtu pro předložení informací, které nebyl účastník schopen z řádně doložených důvodů předložit v řádné lhůtě.

Účastník předloží členskému státu zpravodaji do tří měsíců ode dne, kdy byl informován o nové lhůtě, důkazy o tom, že práce, jejichž cílem je předložit chybějící informace, byly zahájeny.

Pokud má členský stát zpravodaj za to, že obdržel dostatečné důkazy, provede v souladu s článkem 14 hodnocení dokumentace, jako kdyby byla úplná. V opačném případě hodnocení nezahájí, dokud nebudou předloženy chybějící informace.

5.   Pokud členský stát zpravodaj neobdrží úplnou dokumentaci ve lhůtě stanovené v článku 9 nebo v nové lhůtě stanovené podle odstavce 4, uvědomí o tom Komisi a uvede ospravedlňující důvody předložené účastníkem.

Členský stát zpravodaj rovněž informuje Komisi v případech, kdy účastník nepředloží důkazy požadované podle odstavce 4 druhého pododstavce. V případech uvedených v prvním a druhém pododstavci, a pokud se žádná jiná dokumentace netýká shodné kombinace existující účinné látky a typu přípravku, se má za to, že všichni účastníci odstoupili, a postup podle čl. 11 odst. 2 a článku 12 se použije obdobně.

Článek 14

Hodnocení dokumentací členským státem zpravodajem

1.   V případě dokumentace, kterou považuje za úplnou, provede členský stát zpravodaj do dvanácti měsíců od přijetí dokumentace hodnocení podle čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES a připraví zprávu o tomto hodnocení, dále jen „zpráva příslušného orgánu“.

Aniž je dotčen článek 12 směrnice 98/8/ES, členský stát zpravodaj může přihlédnout k jiným příslušným technickým nebo vědeckým informacím, které se týkají vlastností účinné látky, metabolitů nebo reziduí.

2.   Na žádost účastníka může členský stát zpravodaj přihlédnout k dodatečným informacím týkajícím se účinné látky, pro kterou byla dokumentace přijata jako úplná, pouze při splnění těchto podmínek:

a)

v době předložení dokumentace informoval účastník členský stát zpravodaje o tom, že probíhá příprava dodatečných informací;

b)

dodatečné informace jsou předloženy nejpozději do devíti měsíců po přijetí dokumentace podle čl. 13 odst. 3;

c)

ve srovnání s původně předloženými údaji jsou dodatečné informace díky použití stejně přísných nebo přísnějších jakostních norem stejně spolehlivé nebo spolehlivější;

d)

ve srovnání s původně předloženými údaji podporují dodatečné informace jiný závěr týkající se účinné látky pro účely doporučení podle odstavce 6.

Členský stát zpravodaj přihlédne k dodatečným informacím předloženým jinými osobami než účastníkem pouze tehdy, pokud tyto informace splňují podmínky stanovené v písm. b), c) a d) prvního pododstavce.

3.   Tam, kde je to při použití odstavce 1 vhodné, zejména pokud bylo ve lhůtě stanovené členským státem zpravodajem požádáno o dodatečné informace, může členský stát zpravodaj požádat účastníka, aby po obdržení těchto informací předložil aktualizované souhrnné dokumentace Komisi a ostatním členským státům.

Má se za to, že všichni účastníci odstoupili, a čl. 11 odst. 2 a článek 12 se použijí obdobně:

a)

nejsou-li dodatečné informace přijaty ve stanovené lhůtě;

b)

nepředloží-li účastník dostatečné odůvodnění pro další posunutí lhůty;

c)

netýká-li se žádná jiná dokumentace shodné kombinace existující účinné látky a typu přípravku.

4.   Členský stát zpravodaj zašle kopii zprávy příslušného orgánu bez zbytečného prodlení Komisi, ostatním členským státům a účastníkovi.

5.   Členský stát zpravodaj se může rozhodnout zadržet zprávu příslušného orgánu, pokud nebyly v plné výši zaplaceny poplatky podle článku 25 směrnice 98/8/ES, a v takovém případě o tom informuje účastníka a Komisi.

Má se za to, že všichni účastníci odstoupili, a čl. 11 odst. 2 a článek 12 se použijí obdobně:

a)

není-li poplatek zaplacen v plné výši do tří měsíců ode dne obdržení informace o tom;

b)

netýká-li se žádná jiná dokumentace shodné kombinace existující účinné látky a typu přípravku.

6.   Zpráva příslušného orgánu se předkládá ve formátu, který doporučí Komise, a obsahuje jedno z těchto doporučení:

a)

doporučení zařadit existující účinnou látku do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES, v němž jsou podle potřeby stanoveny podmínky pro zařazení;

b)

doporučení nezařadit existující účinnou látku do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES, v němž jsou uvedeny důvody.

Článek 15

Postupy Komise

1.   Jakmile Komise obdrží zprávu příslušného orgánu podle čl. 14 odst. 4 tohoto nařízení, připraví bez prodlení návrh rozhodnutí podle článku 27 směrnice 98/8/ES.

2.   Pokud je to vzhledem k obdrženým připomínkám ke zprávě příslušného orgánu nezbytné, konzultuje Komise před vypracováním návrhu rozhodnutí podle odstavce 1 s odborníky z členských států s cílem vyřešit jakékoli nevyřešené problémy. V případě potřeby a na žádost Komise připraví členský stát zpravodaj aktualizovanou zprávu příslušného orgánu.

3.   Pokud existující účinná látka vyvolává – navzdory doporučení ohledně zařazení podle čl. 14 odst. 6 tohoto nařízení – i nadále obavy zmíněné v čl. 10 odst. 5 směrnice 98/8/ES, může Komise, aniž je dotčen článek 12 uvedené směrnice, přihlédnout k dokončenému hodnocení jiných existujících účinných látek pro stejné použití.

4.   Na základě dokumentů a informací uvedených v čl. 27 odst. 2 směrnice 98/8/ES připraví členský stát zpravodaj aktualizovanou zprávu příslušného orgánu, jejíž první část tvoří hodnotící zpráva. Hodnotící zprávu přezkoumá Stálý výbor pro biocidní přípravky. Pokud bylo předloženo několik dokumentací pro shodnou kombinaci účinné látky a typu přípravku, připraví členský stát zpravodaj na základě informací obsažených v těchto dokumentacích jednu hodnotící zprávu.

Článek 16

Přístup k informacím

Pokud členský stát zpravodaj zaslal zprávu příslušného orgánu v souladu s čl. 14 odst. 4 tohoto nařízení, nebo pokud v rámci Stálého výboru pro biocidní přípravky bylo schváleno konečné znění hodnotící zprávy nebo byla hodnotící zpráva aktualizována, Komise dotyčnou zprávu a její případné aktualizace zveřejní elektronickými prostředky, s výjimkou informací, které je třeba považovat za důvěrné v souladu s článkem 19 směrnice 98/8/ES.

Článek 17

Pozastavení postupů

Předloží-li Komise návrh na změnu směrnice 76/769/EHS nebo, od 1. června 2009, na změnu přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, který se týká účinné látky uvedené v příloze II tohoto nařízení, s cílem zakázat uvedení dotyčné účinné látky na trh nebo zakázat její použití, včetně použití pro biocidní účely, v určitém typu nebo ve všech typech přípravků, mohou být postupy stanovené v tomto nařízení v případě použití dotyčné látky v dotyčných typech přípravků pozastaveny do rozhodnutí o tomto návrhu.

Článek 18

Zrušení

Zrušuje se nařízení (ES) č. 2032/2003.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. prosince 2007.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/47/ES (Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 21).

(2)  Úř. věst. L 228, 8.9.2000, s. 6. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2032/2003 (Úř. věst. L 307, 24.11.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 307, 24.11.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1849/2006 (Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 63).

(4)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/51/ES (Úř. věst. L 257, 3.10.2007, s. 13).

(5)  Nařízením (ES) č. 1048/2005 (Úř. věst. L 178, 9.7.2005, s. 1) a nařízením (ES) č. 1849/2006 (Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 63).

(6)  Úř. věst. L 258, 26.9.2002, s. 15.


PŘÍLOHA I

IDENTIFIKOVANÉ EXISTUJÍCÍ ÚČINNÉ LÁTKY

Název (Einecs a/nebo jiný název)

Číslo ES

Číslo CAS

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

ergokalciferol/vitamin D2

200-014-9

50-14-6

mléčná kyselina

200-018-0

50-21-5

klofenotan/DDT

200-024-3

50-29-3

askorbová kyselina

200-066-2

50-81-7

5-{[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3-benzodioxol/piperonylbutoxid

200-076-7

51-03-6

2,4-dinitrofenol

200-087-7

51-28-5

imidazol-4-ethan-1-amin

200-100-6

51-45-6

bronopol

200-143-0

52-51-7

trichlorfon

200-149-3

52-68-6

natrium-2-hydroxybenzoát

200-198-0

54-21-7

fenthion

200-231-9

55-38-9

nitroglycerin

200-240-8

55-63-0

bis(tributylstannyl)oxid

200-268-0

56-35-9

tributylstannyl-acetát

200-269-6

56-36-0

kumafos

200-285-3

56-72-4

glycerol

200-289-5

56-81-5

5,5′-bis(4-chlorfenyl)-1,1′-(hexan-1,6-diyl)bis(biguanid)-diacetát

200-302-4

56-95-1

allylisothiokyanát

200-309-2

57-06-7

cetrimonium-bromid/hexadecyl(trimethyl)amonium-bromid

200-311-3

57-09-0

močovina

200-315-5

57-13-6

strychnin

200-319-7

57-24-9

propan-1,2-diol

200-338-0

57-55-6

ethinylestradiol

200-342-2

57-63-6

kofein

200-362-1

58-08-2

fenoxarsinin-10-oxid

200-377-3

58-36-6

γ-HCH nebo γ-BHC/lindan/γ-1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan

200-401-2

58-89-9

sulfachinoxalin

200-423-2

59-40-5

4-chlor-3-methylfenol

200-431-6

59-50-7

2-fenylethan-1-ol

200-456-2

60-12-8

dimethoát

200-480-3

60-51-5

3,7-bis(dimethylamino)fenothiazin-5-ium-chlorid

200-515-2

61-73-4

thiomočovina

200-543-5

62-56-6

dichlorvos

200-547-7

62-73-7

karbaryl

200-555-0

63-25-2

ethanol

200-578-6

64-17-5

mravenčí kyselina

200-579-1

64-18-6

octová kyselina

200-580-7

64-19-7

benzoová kyselina

200-618-2

65-85-0

propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

chloroform/trichlormethan

200-663-8

67-66-3

cholekalciferol

200-673-2

67-97-0

2-hydroxybenzoová kyselina

200-712-3

69-72-7

3,3′,4,4′,6,6′-hexachlor-2,2′-methylendianilin

200-733-8

70-30-4

propan-1-ol

200-746-9

71-23-8

butan-1-ol

200-751-6

71-36-3

methoxychlor

200-779-9

72-43-5

brommethan/methylbromid

200-813-2

74-83-9

kyanovodík

200-821-6

74-90-8

poly(acetaldehyd)

200-836-8

9002-91-9

sirouhlík

200-843-6

75-15-0

ethylenoxid

200-849-9

75-21-8

jodoform

200-874-5

75-47-8

terc-butylhydroperoxid

200-915-7

75-91-2

trichlornitromethan

200-930-9

76-06-2

bornan-2-on/kafr

200-945-0

76-22-2

2,10-dimethoxy-3,8,11a,11c-tetramethyl-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodekahydrodibenzo[de,g]chromen-1,5,11-trion/kvassin

200-985-9

76-78-8

1,3-dibrom-5,5-dimethylhydantoin

201-030-9

77-48-5

3β-hydroxyurs-12-en-28-ová kyselina/ursolová kyselina

201-034-0

77-52-1

citronová kyselina

201-069-1

77-92-9

citronová kyselina monohydrát

201-069-1

5949-29-1

1,3,4,5-tetrahydroxycyklohexankarboxylová kyselina

201-072-8

77-95-2

linalol

201-134-4

78-70-6

2-methylpropan-1-ol

201-148-0

78-83-1

chloracetamid

201-174-2

79-07-2

bromoctová kyselina

201-175-8

79-08-3

propionová kyselina

201-176-3

79-09-4

chloroctová kyselina

201-178-4

79-11-8

glykolová kyselina/2-hydroxyethanová kyselina

201-180-5

79-14-1

peroxyoctová kyselina

201-186-8

79-21-0

L-(+)-mléčná kyselina

201-196-2

79-33-4

4-terc-pentylfenol

201-280-9

80-46-6

α-pinen

201-291-9

80-56-8

senosid A

201-339-9

81-27-6

warfarin

201-377-6

81-81-2

kumachlor

201-378-1

81-82-3

difacinon

201-434-5

82-66-6

ethyl-chininyl-karbonát

201-500-3

83-75-0

2-isopropenyl-8,9-dimethoxy-1,2,6,6a,12,12a-hexahydrochromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-on/rotenon

201-501-9

83-79-4

anthrachinon

201-549-0

84-65-1

dibutyl-ftalát

201-557-4

84-74-2

salicylanilid

201-727-8

87-17-2

(+)-vinná kyselina

201-766-0

87-69-4

pentachlorfenol

201-778-6

87-86-5

symklosen

201-782-8

87-90-1

4-chlor-3,5-dimethylfenol

201-793-8

88-04-0

2,4,6-trichlorfenol

201-795-9

88-06-2

menthol

201-939-0

89-78-1

isopulegol

201-940-6

89-79-2

thymol

201-944-8

89-83-8

guajakol/2-methoxyfenol

201-964-7

90-05-1

bifenyl-2-ol

201-993-5

90-43-7

naftalen

202-049-5

91-20-3

propyl-4-hydroxybenzoát

202-307-7

94-13-3

butyl-4-hydroxybenzoát

202-318-7

94-26-8

dibenzoylperoxid

202-327-6

94-36-0

2-ethylhexan-1,3-diol

202-377-9

94-96-2

benzotriazol

202-394-1

95-14-7

3-chlorpropan-1,2-diol

202-492-4

96-24-2

2,2′-dihydroxy-5,5′-dichlordifenylmethan

202-567-1

97-23-4

eugenol

202-589-1

97-53-0

allantoin

202-592-8

97-59-6

methyl-4-hydroxybenzoát

202-785-7

99-76-3

benzylalkohol

202-859-9

100-51-6

2-methyl-2,4-bis[(4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)oxy]pentan

202-899-7

100-89-0

methenamin/hexamethylentetramin

202-905-8

100-97-0

triklokarban/1-(4-chlorfenyl)-3-(3,4-dichlorfenyl)močovina

202-924-1

101-20-2

chlorprofam

202-925-7

101-21-3

N,N,N′,N′-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin

203-041-4

102-60-3

tris(2-hydroxyethyl)amin

203-049-8

102-71-6

3-(4-chlorfenoxy)propan-1,2-diol

203-192-6

104-29-0

anethol

203-205-5

104-46-1

cinnamaldehyd/3-fenylprop-2-enal

203-213-9

104-55-2

2-ethylhexan-1-ol/isooktanol

203-234-3

104-76-7

citronellol

203-375-0

106-22-9

citronellal

203-376-6

106-23-0

geraniol

203-377-1

106-24-1

1,4-dichlorbenzen

203-400-5

106-46-7

ethylendiamin

203-468-6

107-15-3

chloracetaldehyd

203-472-8

107-20-0

ethan-1,2-diol/ethylenglykol

203-473-3

107-21-1

glyoxal

203-474-9

107-22-2

methyl-formiát

203-481-7

107-31-3

butan-1,3-diol

203-529-7

107-88-0

vinyl-acetát

203-545-4

108-05-4

acetanhydrid

203-564-8

108-24-7

m-kresol

203-577-9

108-39-4

resorcinol

203-585-2

108-46-3

kyanurová kyselina

203-618-0

108-80-5

fenol

203-632-7

108-95-2

ethyl-formiát

203-721-0

109-94-4

jantarová kyselina

203-740-4

110-15-6

hexa-2,4-dienová kyselina/sorbová kyselina

203-768-7

110-44-1

pyridin

203-809-9

110-86-1

morfolin

203-815-1

110-91-8

glutaraldehyd

203-856-5

111-30-8

2-butoxyethan-1-ol

203-905-0

111-76-2

cetrimonium-chlorid/hexadecyl(trimethyl)amonium-chlorid

203-928-6

112-02-7

nonanová kyselina

203-931-2

112-05-0

undekan-2-on/methyl(nonyl)keton

203-937-5

112-12-9

2,2′-(ethylendioxy)diethan-1-ol/triethylenglykol

203-953-2

112-27-6

undec-10-enová kyselina

203-965-8

112-38-9

olejová kyselina

204-007-1

112-80-1

(Z)-dokos-13-enová kyselina

204-011-3

112-86-7

N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboximid

204-029-1

113-48-4

propoxur

204-043-8

114-26-1

endosulfan

204-079-4

115-29-7

isobornyl-thiokyanatoacetát

204-081-5

115-31-1

dikofol

204-082-0

115-32-2

linalyl-acetát

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-pentahydroxyflavon

204-187-1

117-39-5

1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin

204-258-7

118-52-5

methyl-2-hydroxybenzoát

204-317-7

119-36-8

chlorofen

204-385-8

120-32-1

ethyl-4-hydroxybenzoát

204-399-4

120-47-8

benzyl-benzoát

204-402-9

120-51-4

piperonal

204-409-7

120-57-0

indol

204-420-7

120-72-9

[3-(but-2-en-1-yl)-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl]-[3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát]/cinerin II

204-454-2

121-20-0

[2-methyl-4-oxo-3-((Z)-penta-2,4-dien-1-yl)cyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/pyrethrin I

204-455-8

121-21-1

[2-methyl-4-oxo-3-((Z)-penta-2,4-dien-1-yl)cyklopent-2-en-1-yl]-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/pyrethrin II

204-462-6

121-29-9

benzyl(dimethyl)(2-{2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy}ethyl)amonium-chlorid

204-479-9

121-54-0

5-nitrothiazol-2-amin

204-490-9

121-66-4

malathion

204-497-7

121-75-5

fenitrothion

204-524-2

122-14-5

benzyl(hexadecyl)dimethylamonium-chlorid

204-526-3

122-18-9

benzyl(dimethyl)oktadecylamonium-chlorid

204-527-9

122-19-0

simazin

204-535-2

122-34-9

profam

204-542-0

122-42-9

4-fenylbut-3-en-2-on

204-555-1

122-57-6

2-fenoxyethan-1-ol

204-589-7

122-99-6

cetylpyridinium-chlorid/1-hexadecylpyridin-1-ium-chlorid

204-593-9

123-03-5

cetylpyridinium-chlorid monohydrát/1-hexadecylpyridin-1-ium-chlorid monohydrát

204-593-9

6004-24-6

2-ethylhexanal

204-596-5

123-05-7

pyridazin-3,6(1H,2H)-dion/maleinohydrazid

204-619-9

123-33-1

adipová kyselina

204-673-3

124-04-9

oktanová kyselina

204-677-5

124-07-2

dodekan-1-amin

204-690-6

124-22-1

oxid uhličitý

204-696-9

124-38-9

natrium-dimethylarsinát

204-708-2

124-65-2

1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ol/isoborneol

204-712-4

124-76-5

(nitromethantriyl)trimethanol

204-769-5

126-11-4

natrium-acetát/octan sodný

204-823-8

127-09-3

N-chlorbenzensulfonamid, sodná sůl

204-847-9

127-52-6

N-chlor-4-methylbenzen-1-sulfonamid, sodná sůl

204-854-7

127-65-1

bis(2,3,3,3-tetrachlorpropyl)ether

204-870-4

127-90-2

kalium-dimethyldithiokarbamát

204-875-1

128-03-0

natrium-dimethyldithiokarbamát

204-876-7

128-04-1

N-bromsukcinimid

204-877-2

128-08-5

N-chlorsukcinimid

204-878-8

128-09-6

2,6-di-terc-butyl-4-methylfenol

204-881-4

128-37-0

warfarin, sodná sůl

204-929-4

129-06-6

dimethyl-ftalát

205-011-6

131-11-3

natrium-pentachlorfenolát/pentachlorfenolát sodný

205-025-2

131-52-2

natrium-bifenyl-2-olát

205-055-6

132-27-4

natrium-bifenyl-2-olát tetrahydrát

205-055-6

6152-33-6

kaptan

205-087-0

133-06-2

N-[(trichlormethyl)sulfanyl]ftalimid/folpet

205-088-6

133-07-3

2,4-dichlor-3,5-dimethylfenol

205-109-9

133-53-9

methyl-anthranilát

205-132-4

134-20-3

chinolin-8-ol-sulfát

205-137-1

134-31-6

N,N-diethyl-3-methylbenzamid

205-149-7

134-62-3

dipropyl-pyridin-2,5-dikarboxylát

205-245-9

136-45-8

zink-bis(2-ethylhexanoát)

205-251-1

136-53-8

6-methylbenzotriazol

205-265-8

136-85-6

thiram

205-286-2

137-26-8

ziram

205-288-3

137-30-4

natrium-propionát

205-290-4

137-40-6

kalium-methyldithiokarbamát

205-292-5

137-41-7

metham-natrium

205-293-0

137-42-8

limonen

205-341-0

138-86-3

dinatrium-N-kyandithiokarbamát

205-346-8

138-93-2

benzyl(dodecyl)dimethylamonium-chlorid

205-351-5

139-07-1

benzyl(dimethyl)tetradecylamonium-chlorid

205-352-0

139-08-2

nitrilotrioctová kyselina

205-355-7

139-13-9

p-tolyl-acetát

205-413-1

140-39-6

1,3-bis(hydroxymethyl)močovina

205-444-0

140-95-4

natrium-formiát

205-488-0

141-53-7

2,3-dihydroxypropyl-dodekanoát

205-526-6

142-18-7

nabam

205-547-0

142-59-6

hexanová kyselina

205-550-7

142-62-1

dodekanová kyselina

205-582-1

143-07-7

kalium-oleát

205-590-5

143-18-0

hydrogenuhličitan sodný

205-633-8

144-55-8

šťavelová kyselina

205-634-3

144-62-7

chinolin-8-ol

205-711-1

148-24-3

2-(thiazol-4-yl)benzimidazol

205-725-8

148-79-8

benzothiazol-2-thiol

205-736-8

149-30-4

monuron

205-766-1

150-68-5

rutin

205-814-1

153-18-4

glyoxylová kyselina

206-058-5

298-12-4

fenchlorfos

206-082-6

299-84-3

naled

206-098-3

300-76-5

5-chlor-2-hydroxybenzoová kyselina

206-283-9

321-14-2

diuron

206-354-4

330-54-1

thiokyanát draselný

206-370-1

333-20-0

diazinon

206-373-8

333-41-5

dekanová kyselina

206-376-4

334-48-5

karbamonitril

206-992-3

420-04-2

metronidazol

207-136-1

443-48-1

1,8-cineol

207-431-5

470-82-6

7,8-dihydroxy-2H-chromen-2-on

207-632-8

486-35-1

uhličitan sodný

207-838-8

497-19-8

2-hydroxy-4-isopropylcyklohepta-2,4,6-trien-1-on

207-880-7

499-44-5

karvakrol

207-889-6

499-75-2

6β-acetoxy-3β-(β-d-glukopyranosyloxy)-8,14-dihydroxybufa-4,20,22-trienolid/scillirosid

208-077-4

507-60-8

uhličitan barnatý

208-167-3

513-77-9

3-acetyl-6-methyltetrahydropyran-2,4-dion

208-293-9

520-45-6

osalmid

208-385-9

526-18-1

2,6-dimethoxy-1,4-benzochinon

208-484-7

530-55-2

akridin-3,6-diamin-dihydrochlorid

208-515-4

531-73-7

natrium-benzoát

208-534-8

532-32-1

dazomet

208-576-7

533-74-4

bisuhličitan trisodný

208-580-9

533-96-0

uhličitan stříbrý

208-590-3

534-16-7

krimidin

208-622-6

535-89-7

kalcium-diformiát

208-863-7

544-17-2

tetradekanová kyselina

208-875-2

544-63-8

1-isopropyl-4-methylbicyklo[3.1.0]hexan-3-on

208-912-2

546-80-5

1,3,4,6,8,13-hexahydroxy-10,11-dimethylfenanthro[1,10,9,8-opqra]perylen-7,14-dion/Hypericum perforatum

208-941-0

548-04-9

(4-{bis[4-(dimethylamino)fenyl]methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)dimethylamonium-chlorid

208-953-6

548-62-9

zink-dibenzoát

209-047-3

553-72-0

methylisothiokyanát

209-132-5

556-61-6

4,4′-(4-iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)methylen]dianilin-hydrochlorid/basická červeň 9

209-321-2

569-61-9

[4-({[4-(dimethylamino)fenyl]fenyl}methyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylamonium-chlorid/malachitová zeleň, chlorid

209-322-8

569-64-2

kalium-benzoát

209-481-3

582-25-2

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (8 isomerů ve stejném zastoupení)/allethrin

209-542-4

584-79-2

natrium-3-[(4-anilinofenyl)azo]benzen-1-sulfonát/metanilová žluť

209-608-2

587-98-4

Dl-mléčná kyselina

209-954-4

598-82-3

BHC nebo HCH/hexachlorcyklohexan

210-168-9

608-73-1

Dl-jablečná kyselina

210-514-9

617-48-1

N-(hydroxymethyl)acetamid

210-897-2

625-51-4

sukcinaldehyd

211-333-8

638-37-9

2-fluoracetamid

211-363-1

640-19-7

ftalaldehyd

211-402-2

643-79-8

4,4′-(hexan-1,6-diyldioxy)bis(benzenkarboximidamid)-bis(2-hydroxyethan-1-sulfonát)

211-533-5

659-40-5

2,5-dimethoxytetrahydrofuran

211-797-1

696-59-3

N-[(dichlorfluormethyl)sulfanyl]ftalimid

211-952-3

719-96-0

N-[(dichlorfluormethyl)sulfanyl]-N′,N′-dimethyl-N-(4-methylfenyl)sulfonamid/tolylfluanid

211-986-9

731-27-1

levonorgestrel

212-349-8

797-63-7

1-hydroxypyridin-2(1H)-on

212-506-0

822-89-9

2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl-acetát

212-579-9

828-00-2

terbutryn

212-950-5

886-50-0

proflavin-hydrochlorid

213-459-9

952-23-8

N 1-(chinoxalin-2-yl)sulfanilamid, sodná sůl

213-526-2

967-80-6

norbormid

213-589-6

991-42-4

(hydroxymethyl)močovina

213-674-8

1000-82-4

dichlofluanid

214-118-7

1085-98-9

thiokyanatan měďný

214-183-1

1111-67-7

dodecyl(trimethyl)amonium-bromid

214-290-3

1119-94-4

trimethyl(tetradecyl)amonium-bromid

214-291-9

1119-97-7

[(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/d-trans-tetramethrin

214-619-0

1166-46-7

4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

dimethylfenol

215-089-3

1300-71-6

bentonit

215-108-5

1302-78-9

oxid arseničný

215-116-9

1303-28-2

oxid boritý

215-125-8

1303-86-2

hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno

215-137-3

1305-62-0

oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno

215-138-9

1305-78-8

hydroxid draselný

215-181-3

1310-58-3

hydroxid sodný

215-185-5

1310-73-2

křemičitan draselný

215-199-1

1312-76-1

oxid zinečnatý

215-222-5

1314-13-2

fosfid zinečnatý

215-244-5

1314-84-7

sulfid zinečnatý

215-251-3

1314-98-3

oxid manganato-manganitý

215-266-5

1317-35-7

oxid měďnatý

215-269-1

1317-38-0

oxid měďný

215-270-7

1317-39-1

kresoly (směs)

215-293-2

1319-77-3

chlorid-oxid hlinitý

215-477-2

1327-41-9

tetraboritan disodný bezvodý

215-540-4

1330-43-4

tetraboritan disodný dekahydrát/borax

215-540-4

1303-96-4

chlorid-trihydroxid diměďnatý

215-572-9

1332-65-6

oxid chromový

215-607-8

1333-82-0

hydrogendifluorid sodný

215-608-3

1333-83-1

kyseliny naftenové, měďnaté soli

215-657-0

1338-02-9

butan-2-on-peroxid

215-661-2

1338-23-4

naftenové kyseliny

215-662-8

1338-24-5

hydrogendifluorid amonný

215-676-4

1341-49-7

orthokřemičitan tetrasodný

215-687-4

1344-09-8

chlorid měďnatý

215-704-5

1344-67-8

5,5-bis(2-ethylhexyl)-1,1′-(hexan-1,6-diyl)bis(biguanid)-dihydrochlorid

216-994-6

1715-30-6

monolinuron

217-129-5

1746-81-2

2,4-dichlorbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

ethakridin-laktát

217-408-1

1837-57-6

2-ethyl-1,3-dimorfolino-2-nitropropan

217-450-0

1854-23-5

chlorthalonil

217-588-1

1897-45-6

dodecylamonium-acetát

217-956-1

2016-56-0

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

allyl(propyl)disulfid

218-550-7

2179-59-1

4-(2-nitrobutyl)morfolin

218-748-3

2224-44-4

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

didecyldimethylamonium-bromid

219-234-1

2390-68-3

tolnaftát

219-266-6

2398-96-1

basic green

219-441-7

2437-29-8

dodin

219-459-5

2439-10-3

2-brom-1-(4-hydroxyfenyl)ethan-1-on

219-655-0

2491-38-5

N,N′-dimethyl-2,2′-disulfandiyldibenzamid

219-768-5

2527-58-4

2,2′-(methylendioxy)diethan-1-ol

219-891-4

2565-36-8

fenthoát

219-997-0

2597-03-7

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

2-methyl-2,4-bis[(4-methyl-1,2,3-dioxaborinan-2-yl)oxy]butan

220-198-4

2665-13-6

2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on

220-239-6

2682-20-4

difluorid sulfurylu

220-281-5

2699-79-8

2-amino-3-chlor-1,4-naftochinon

220-529-2

2797-51-5

2-chlor-N-(hydroxymethyl)acetamid

220-598-9

2832-19-1

natrium-dichlorisokyanurát

220-767-7

2893-78-9

natrium-dichlorisokyanurát dihydrát

220-767-7

51580-86-0

chlorpyrifos

220-864-4

2921-88-2

ethyl(hexadecyl)dimethylamonium-ethyl-sulfát

221-106-5

3006-10-8

dodecyl(ethyl)dimethylamonium-ethyl-sulfát

221-108-6

3006-13-1

bis(trichlormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

natrium-2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethyl-sulfát

221-416-0

3088-31-1

4-isopropyl-3-methylfenol

221-761-7

3228-02-2

dusičnan měďnatý

221-838-5

3251-23-8

5-chlor-2-(2,4-dichlorfenoxy)fenol

222-182-2

3380-34-5

temefos

222-191-1

3383-96-8

4(10)-thujen

222-212-4

3387-41-5

okt-1-en-3-ol

222-226-0

3391-86-4

natrium-5-chlor-2-{4-chlor-2-[3-(3,4-dichlorfenyl)ureido]fenoxy}benzen-1-sulfonát

222-654-8

3567-25-7

(ethylendioxy)dimethanol

222-720-6

3586-55-8

chlorofacinon

223-003-0

3691-35-8

dipyrithion

223-024-5

3696-28-4

5,5′-bis(4-chlorfenyl)-1,1′-(hexan-1,6-diyl)bis(biguanid)-dihydrochlorid

223-026-6

3697-42-5

denatonium-benzoát

223-095-2

3734-33-6

natrium-2,4,6-trichlorfenolát

223-246-2

3784-03-0

pyridin-2-thiol-1-oxid, sodná sůl

223-296-5

3811-73-2

1,3,5-tris(3-methoxypropyl)hexahydro-1,3,5-triazin

223-563-6

3960-05-2

tributylstannyl-hydrogen-maleinát

223-701-5

4027-18-3

1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid

223-805-0

4080-31-3

N-ethylheptadekafluoroktansulfonamid

223-980-3

4151-50-2

isobutyl-4-hydroxybenzoát

224-208-8

4247-02-3

tributylstannyl-2-hydroxybenzoát

224-397-7

4342-30-7

tributylstannyl-benzoát

224-399-8

4342-36-3

natrium-2-(6-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyran-3-yliden)ethan-1-olát

224-580-1

4418-26-2

diethylamonium-2-hydroxybenzoát

224-586-4

4419-92-5

dimethyl-dikarbonát

224-859-8

4525-33-1

farnesol

225-004-1

4602-84-0

1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin

225-208-0

4719-04-4

oktylfosfonová kyselina

225-218-5

4724-48-5

natrium-4-(methoxykarbonyl)fenolát

225-714-1

5026-62-0

amid kyseliny sírové

226-218-8

5329-14-6

citral

226-394-6

5392-40-5

1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)hexahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dion

226-408-0

5395-50-6

1-benzyl-3,5,7-triaza-1-azoniatricyklo[3.3.1.13,7]dekan-chlorid

226-445-2

5400-93-1

dimethyl(dioktyl)amonium-chlorid

226-901-0

5538-94-3

3-(dodecylamino)propan-1-amin

226-902-6

5538-95-4

chlorpyrifos-methyl

227-011-5

5598-13-0

dimorfolinomethan

227-062-3

5625-90-1

kumatetralyl

227-424-0

5836-29-3

terbuthylazin

227-637-9

5915-41-3

p-mentha-1,8-dien/(+)-limonen

227-813-5

5989-27-5

4-methoxybenzen-1,3-diamin-sulfát

228-290-6

6219-67-6

methylen-dithiokyanát

228-652-3

6317-18-6

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

[(2-{[2-(dodecylamino)ethyl]amino}ethyl)amino]octová kyselina

229-930-7

6843-97-6

jablečná kyselina

230-022-8

6915-15-7

(2-brom-2-nitrovinyl)benzen

230-515-8

7166-19-0

didecyldimethylamonium-chlorid

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-oktadec-9-enylpropan-1,3-diamin

230-528-9

7173-62-8

benzyl(dodecyl)dimethylamonium-bromid

230-698-4

7281-04-1

prometryn

230-711-3

7287-19-6

stříbro

231-131-3

7440-22-4

bor

231-151-2

7440-42-8

měď

231-159-6

7440-50-8

zinek

231-175-3

7440-66-6

oxid siřičitý

231-195-2

7446-09-5

síran thallný

231-201-3

7446-18-6

kalcium-dihexa-2,4-dienoát

231-321-6

7492-55-9

chinin-monohydrochlorid dihydrát

231-437-7

6119-47-7

jod

231-442-4

7553-56-2

jodofor

směs

39392-86-4

komplex jodu v roztoku s neiontovými detergenty

směs

 

komplex jodu s poly(vinylpyrrolidonem)

polymer

25655-41-8

komplex jodu s alkylaryl(hydroxy)polyetherem

polymer

 

komplex jodu s kopolymerem etheru a propenu

polymer

 

komplex jodu s poly(alkylenglykolem)

polymer

 

jodovaná pryskyřice/polyjodidová aniontová pryskyřice

polymer

 

fosforečnan sodný

231-509-8

7601-54-9

oxid křemičitý amorfní

231-545-4

7631-86-9

hydrogensiřičitan sodný

231-548-0

7631-90-5

dusitan sodný

231-555-9

7632-00-0

peroxometaboritan sodný

231-556-4

7632 04 4

chlorovodík/kyselina chlorovodíková

231-595-7

7647-01-0

chlorid sodný

231-598-3

7647-14-5

bromid sodný

231-599-9

7647-15-6

kyselina fosforečná

231-633-2

7664-38-2

fluorovodík

231-634-8

7664-39-3

amoniak bezvodý

231-635-3

7664-41-7

kyselina sírová

231-639-5

7664-93-9

jodid draselný

231-659-4

7681-11-0

hydrogensíran sodný

231-665-7

7681-38-1

fluorid sodný

231-667-8

7681-49-4

chlornan sodný

231-668-3

7681-52-9

disiřičitan sodný

231-673-0

7681-57-4

tetramethrin

231-711-6

7696-12-0

síra

231-722-6

7704-34-9

síran železnatý

231-753-5

7720-78-7

síran železnatý heptahydrát

231-753-5

7782-63-0

manganistan draselný

231-760-3

7722-64-7

peroxid vodíku

231-765-0

7722-84-1

brom

231-778-1

7726-95-6

peroxodisíran didraselný

231-781-8

7727-21-1

dusík

231-783-9

7727-37-9

síran zinečnatý heptahydrát

231-793-3

7446-20-0

7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol

231-810-4

7747-35-5

siřičitan sodný

231-821-4

7757-83-7

chloritan sodný

231-836-6

7758-19-2

chlorid měďný

231-842-9

7758-89-6

síran měďnatý

231-847-6

7758-98-7

síran měďnatý pentahydrát

231-847-6

7758-99-8

dusičnan stříbrný

231-853-9

7761-88-8

thiosíran sodný pentahydrát

231-867-5

10102-17-7

chlorečnan sodný

231-887-4

7775-09-9

peroxodisíran sodný

231-892-1

7775-27-1

dichroman draselný

231-906-6

7778-50-9

chlornan vápenatý

231-908-7

7778-54-3

1,3,5-triethylhexahydro-1,3,5-triazin

231-924-4

7779-27-3

chlor

231-959-5

7782-50-5

síran amonný

231-984-1

7783-20-2

chlorid stříbrný

232-033-3

7783-90-6

síran amonno-hlinitý

232-055-3

7784-25-0

síran manganatý

232-089-9

7785-87-7

síran manganatý tetrahydrát

232-089-9

10101-68-5

jodmonochlorid

232-236-7

7790-99-0

1-terpineol

232-268-1

8000-41-7

sójový olej

232-274-4

8001-22-7

lněný olej

232-278-6

8001-26-1

kukuřičný olej

232-281-2

8001-30-7

tuk z kokosového semene (kopry)

232-282-8

8001-31-8

kreosot

232-287-5

8001-58-9

ricinový olej

232-293-8

8001-79-4

kostní olej

232-294-3

8001-85-2

řepkový olej

232-299-0

8002-13-9

pyrethriny a pyrethroidy

232-319-8

8003-34-7

terpinol

8006-39-1

terpentýnový olej

232-350-7

8006-64-2

česnekový výtažek

232-371-1

8008-99-9

smola, borovicová

232-374-8

8011-48-1

včelí vosk

232-383-7

8012-89-3

parafinové oleje

232-384-2

8012-95-1

avokádové oleje

232-428-0

8024-32-6

pomeranč, sladký, výtažek

232-433-8

8028-48-6

bílý minerální (ropný) olej

232-455-8

8042-47-5

saponiny

232-462-6

8047-15-2

talový olej

232-484-6

8052-10-6

asfalt

232-490-9

8052-42-4

kopály

232-527-9

9000-14-0

lignin

232-682-2

9005-53-2

síran hlinitý

233-135-0

10043-01-3

kyselina boritá

233-139-2

10043-35-3

síran draselno-hlinitý/kamenec

233-141-3

10043-67-1

oxid chloričitý

233-162-8

10049-04-4

siřičitan draselný

233-321-1

10117-38-1

4,4′-dichlor-2,2′-methylendifenol, monosodná sůl

233-457-1

10187-52-7

2,2-dibrom-2-kyanacetamid

233-539-7

10222-01-2

síran stříbrný

233-653-7

10294-26-5

metafosforečnan sodný

233-782-9

10361-03-2

měďnatý komplex chinolin-8-olu

233-841-9

10380-28-6

resmethrin

233-940-7

10453-86-8

N,N″-diacetyl-N,N″-ethylendiacetamid

234-123-8

10543-57-4

dichroman sodný

234-190-3

10588-01-9

karbendazim

234-232-0

10605-21-7

chlornan-tetrakis(fosforečnan) tridekasodný

234-307-8

11084-85-8

kyselina boritá přírodní

234-343-4

11113-50-1

perboritan sodný tetrahydrát

234-390-0

10486-00-7

peroxoboritan sodný

234-390-0

11138-47-9

zinečnaté soli naftenových kyselin

234-409-2

12001-85-3

oktaboritan disodný

234-541-0

12008-41-2

oktaboritan disodný tetrahydrát

234-541-0

12280-03-4

chlorid [2H 4]amonný

234-607-9

12015-14-4

chlorid-pentahydroxid dihlinitý

234-933-1

12042-91-0

fosfid hořečnatý

235-023-7

12057-74-8

natrium-4-methylbenzen-1-sulfonát

235-088-1

12068-03-0

hydroxid-uhličitan měďnatý

235-113-6

12069-69-1

zineb

235-180-1

12122-67-7

bromid amonný

235-183-8

12124-97-9

heptaoxid disodno-tetraboritý hydrát

235-541-3

12267-73-1

maneb

235-654-8

12427-38-2

undekaoxid dizinečnato-hexaboritý

235-804-2

12767-90-7

N-(hydroxymethyl)formamid

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-tetrachlor-4-(mesyl)pyridin

236-035-5

13108-52-6

nifurpirinol

236-503-9

13411-16-0

zink-1-oxo-1λ5-pyridin-2-thiolát

236-671-3

13463-41-7

oxid titaničitý

236-675-5

13463-67-7

dodecylguanidin-monohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

tetraoxid barnato-diboritý

237-222-4

13701-59-2

kalium-bifenyl-2-olát

237-243-9

13707-65-8

tetrafluoroboritan amonný

237-531-4

13826-83-0

chlornan lithný

237-558-1

13840-33-0

orthoboritá kyselina, sodná sůl

237-560-2

13840-56-7

brommonochlorid

237-601-4

13863-41-7

zink-bis(N,N-diethyldithiokarbamát)

238-270-9

14324-55-1

(benzyloxy)methanol

238-588-8

14548-60-8

bis(4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)ether

238-749-2

14697-50-8

foxim

238-887-3

14816-18-3

bis(1-hydroxypyridin-2(1H)-thionato-O,S)měďnatý komplex

238-984-0

14915-37-8

kalium-bis(8-hydroxychinolyl)sulfát

239-133-6

15077-57-3

dibrompropionamid

239-153-5

15102-42-8

perboritan sodný monohydrát

239-172-9

10332-33-9

6,6′-dibrom-4,4′-dichlor-2,2′-methylendifenol

239-446-8

15435-29-7

chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

sloučenina uhličitanu sodného s peroxidem vodíku (2:3)

239-707-6

15630-89-4

natrium-4-chlor-3-methylfenolát

239-825-8

15733-22-9

chloralosa

240-016-7

15879-93-3

1-brom-3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

240-230-0

16079-88-2

mekoprop-P

240-539-0

16484-77-8

disiřičitan didraselný

240-795-3

16731-55-8

methomyl

240-815-0

16752-77-5

hexafluorokřemičitan sodný

240-934-8

16893-85-9

kyselina hexafluorokřemičitá

241-034-8

16961-83-4

benomyl

241-775-7

17804-35-2

5,5′-bis(4-chlorfenyl)-1,1′-(hexan-1,6-diyl)bis(biguanid)-bis(d-glukonát)

242-354-0

18472-51-0

isoxathion

242-624-8

18854-01-8

benzoxonium-chlorid

243-008-1

19379-90-9

methyl-hydroxy(methoxy)acetát

243-271-2

19757-97-2

4-[(dijodmethyl)sulfonyl]-1-methylbenzen

243-468-3

20018-09-1

hydroxid měďnatý

243-815-9

20427-59-2

oxid stříbrný

243-957-1

20667-12-3

2-buten-1,4-diyl-bis(bromacetát)

243-962-9

20679-58-7

fosfid hlinitý

244-088-0

20859-73-8

[(benzothiazol-2-yl)sulfanyl]methyl-thiokyanát/TCMTB

244-445-0

21564-17-0

tetrachlorvinfos

244-865-4

22248-79-9

bendiokarb

245-216-8

22781-23-3

[2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-yn-1-yl)cyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/prallethrin

245-387-9

23031-36-9

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

2-terc-butyl-4-methoxyfenol

246-563-8

25013-16-5

1,3-bis(hydroxymethyl)močovina

246-679-9

25155-29-7

α,α′,α″-trimethylhexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triethanol

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(octadec-9-en-1-ylimino)diethan-1-ol

246-807-3

25307-17-9

3-(but-2-en-1-yl)-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-[2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát]/cinerin I

246-948-0

25402-06-6

3-fenoxybenzyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/fenothrin

247-404-5

26002-80-2

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on

247-500-7

26172-55-4

2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on

247-761-7

26530-20-1

dodecylbenzensulfonová kyselina

248-289-4

27176-87-0

glycerol-monododekanoát

248-337-4

27215-38-9

zink-7,7-dimethyloktanoát

248-370-4

27253-29-8

dodecyl(ethylbenzyl)dimethylamonium-chlorid

248-486-5

27479-28-3

(Z)-trikos-9-en

248-505-7

27519-02-4

dimethyl(oktadecyl)[3-(trimethoxysilyl)propyl]amonium-chlorid

248-595-8

27668-52-6

N2-terc-butyl-N4-cyklopropyl-6-(methylsulfanyl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin/cybutryn

248-872-3

28159-98-0

(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/S-bioallethrin

249-013-5

28434-00-6

[(5-benzyl-3-furyl)methyl]-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/bioresmethrin

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-1-fenyl-3-hydroxypropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on/bromadiolon

249-205-9

28772-56-7

pirimifos-methyl

249-528-5

29232-93-7

lithium-heptadekafluoroktan-1-sulfonát

249-644-6

29457-72-5

5-brom-5-nitro-1,3-dioxan

250-001-7

30007-47-7

propetamfos

250-517-2

31218-83-4

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetát

250-753-6

30507-70-1 (1)

decyl(dimethyl)oktylamonium-chlorid

251-035-5

32426-11-2

N-brom-N-chlor-5,5-dimethylhydantoin

251-171-5

32718-18-6

amitraz

251-375-4

33089-61-1

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

2-[(hydroxymethyl)amino]ethan-1-ol

251-974-0

34375-28-5

N-[3-(dodecylamino)propyl]glycin

251-993-4

34395-72-7

2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyldibenzofuran-1,2,3,9b-tetrahydro-1,3-dion, sodná sůl

252-204-6

34769-44-3

natrium-4-(ethoxykarbonyl)fenolát

252-487-6

35285-68-8

natrium-4-(propoxykarbonyl)fenolát

252-488-1

35285-69-9

1-(chlorfenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)močovina

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorfenyl)ethyl]imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorfenylethyl)imidazol/imazalil technický

přípravek na ochranu rostlin

73790-28-0

S-[(6-chlor-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl]-O,O-dimethyl-fosforothioát/azamethifos

252-626-0

35575-96-3

2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

benzyldimethyl(oktadec-9-en-1-yl)amonium-chlorid

253-363-4

37139-99-4

oxid vápenato-hořečnatý/dolomitické vápno

253-425-0

37247-91-9

hydroxid vápenato-hořečnatý/hydratované dolomitické vápno

254-454-1

39445-23-3

2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylová kyselina

253-733-5

37971-36-1

4-methoxy-1,3-fenylendiamin-sulfát

254-323-9

39156-41-7

3,3′-bis[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,1′-methylendimočovina

254-372-6

39236-46-9

dinokap

254-408-0

39300-45-3

[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/cyfenothrin

254-484-5

39515-40-7

isopropyl-(2E,4E)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeka-2,4-dienoát/methopren

254-993-2

40596-69-8

dimethyl(tetradecyl)[3-(trimethoxysilyl)propyl]amonium-chlorid

255-451-8

41591-87-1

cis- a trans-p-menthan-3,8-diol (směs)/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

4,4-dimethyloxazolidin

257-048-2

51200-87-4

[(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-(1R-cis)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát

257-144-4

51348-90-4

(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-2-(4-chlorfenyl)-3-methylbutanoát/fenvalerát

257-326-3

51630-58-1

ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninát

257-835-0

52304-36-6

[(3-fenoxylfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/cypermethrin

257-842-9

52315-07-8

3-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát]/permethrin

258-067-9

52645-53-1

(S)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/deltamethrin

258-256-6

52918-63-5

μ-oxo-bis[(2-ethylhexanoato)zinečnatý]komplex

259-049-3

54262-78-1

[1-ethynyl-2-methylpent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/empenthrin

259-154-4

54406-48-3

3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát

259-627-5

55406-53-6

tetrakis(hydroxymethyl)fosfonium-sulfát (2:1)

259-709-0

55566-30-8

3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on/difenakum

259-978-4

56073-07-5

3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on/brodifakum

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methanol

260-097-2

56289-76-0

2-ethoxyethyl-bromacetát

260-240-9

56521-73-4

N-oktyl-N′-[2-(oktylamino)ethyl]ethan-1,2-diamin

260-725-5

57413-95-3

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, sodná sůl

261-184-8

58249-25-5

azakonazol

262-102-3

60207-31-0

(±)-1-{[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol/propikonazol

262-104-4

60207-90-1

N,N-bis(2-hydroxyethyl)undec-10-enamid

262-114-9

60239-68-1

2-chlor-3-(fenylsulfonyl)akrylonitril

262-395-8

60736-58-5

benzyl(dimethyl)tetradecylamonium-fluorid

61134-95-0

bifenyl-2-ol chlorovaný

262-974-5

61788-42-9

alkylaminy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

262-977-1

61788-46-3

alkyl(trimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje)

263-005-9

61788-78-1

alkyl(trimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

263-038-9

61789-18-2

alkyl(benzyl)bis(hydroxyethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

263-078-7

61789-68-2

alkyl(benzyl)dimethylamonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

263-080-8

61789-71-7

dialkyl(dimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

263-087-6

61789-77-3

dialkyl(dimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje)

263-090-2

61789-80-8

alkyl(trimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od sójových mastných kyselin)

263-134-0

61790-41-8

2,2′-(alkylamino)diethan-1-ol (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

263-163-9

61791-31-9

2-alkyl-1-(2-hydroxyethyl)-4,5-dihydroimidazol (alkyl odvozen od mastných kyselin talového oleje)

263-171-2

61791-39-7

2-alkyl-1-benzyl-1-(2-hydroxyethyl)-4,5-dihydroimidazolium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

263-185-9

61791-52-4

N-alkyldipropylentriaminy (alkyl odvozen od mastných kyselin loje)

263-191-1

61791-57-9

N-alkylpropan-1,3-diaminy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

263-195-3

61791-63-7

N-alkylpropan-1,3-diaminy, acetáty (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

263-196-9

61791-64-8

alkyl(C8-C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

264-151-6

63449-41-2

4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)-on

264-843-8

64359-81-5

1-(2-chlorbenzyl)-3-[(trifluormethoxy)fenyl]močovina

264-980-3

64628-44-0

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované, lehké naftenické

265-098-1

64741-97-5

destiláty (ropné), hydrogenované, lehké

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-dichlorfenyl)-6-hydroxy-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-karboxamid

265-732-7

65400-98-8

[(R)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

265-898-0

65731-84-2

fenoly, černouhelné, surové

266-019-3

65996-85-2

skleněný prášek

266-046-0

65997-17-3

bis(5-methyloxazolidin-3-yl)methan/oxazolidin

266-235-8

66204-44-2

6-(cyklopropylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

266-257-8

66215-27-8

alkyl(C12-C14)dimethylbetainy

266-368-1

66455-29-6

[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-2,2-dimethyl-3-(1,2,2,2-tetrabromethyl)cyklopropan-1-karboxylát/tralomethrin

266-493-1

66841-25-6

2-chlor-N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetamid

266-583-0

67129-08-2

cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorfenoxy)ethyl]imidazol-1-karboxamid/prochloraz

266-994-5

67747-09-5

methylestery mastných kyselin C16-C18 a nenasycených mastných kyselin C18

267-015-4

67762-38-3

[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/cyhalothrin

268-450-2

68085-85-8

dodecyl(ethyl)dimethylamonium-bromid/laudacit

269-249-2

68207-00-1

frakce ze živičných nerostů

269-646-0

68308-34-9

[(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/cyfluthrin

269-855-7

68359-37-5

alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

269-919-4

68391-01-5

dialkyl(C6-C12)dimethylamonium-chloridy

269-925-7

68391-06-0

natrium-alkyl(C10-C13)benzensulfonáty

270-115-0

68411-30-3

alkyl(C8-C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

270-324-7

68424-84-0

alkyl(C12-C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

270-325-2

68424-85-1

alkyl(dimethyl)betainy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

270-329-4

68424-94-2

dialkyl(C8-C10)dimethylamonium-chloridy

270-331-5

68424-95-3

reakční produkty kokosových mastných kyselin s diethanolaminem (2,2′-iminodiethanolem)

270-430-3

68440-04-0

[3-alkan(C12-C18)amidopropyl]trimethylamonium-methyl-sulfáty

271-063-1

68514-93-2

N,N-bis(2-hydroxyethyl)amidy mastných kyselin kokosového oleje

271-657-0

68603-42-9

N,N′-dialkyl-N,N,N′,N′-tetramethyl-N,N′-(oxydiethylen)diamonium-dichloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

271-761-6

68607-28-3

sulfonovaná (Z)-oktadec-9-enová kyselina, draselné soli

271-843-1

68609-93-8

produkt reakce močoviny s formaldehydem

271-898-1

68611-64-3

dinatrium-2-alkyl-1-[2-(karboxylatomethoxy)ethyl]-1-(karboxylatomethyl)-4,5-dihydroimidazol-1-ium-hydroxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

272-043-5

68650-39-5

uhličitan-dihydroxid bis(tetraaminměďnatý)

272-415-7

68833-88-5

1-hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-on-2-aminoethan-1-ol (1:1)

272-574-2

68890-66-4

diacetáty N-alkylpropan-1,3-diaminů (alkyl odvozen od mastných kyselin loje)

272-786-5

68911-78-4

kvasie, výtažek

272-809-9

68915-32-2

mastné kyseliny (C8-C10)

273-086-2

68937-75-7

natrium-alkyl(C12-C18)-sulfáty

273-257-1

68955-19-1

alkyl(C12-C18)(ethylbenzyl)dimethylamonium-chloridy

273-318-2

68956-79-6

didecylmethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]amonium-chlorid

273-403-4

68959-20-6

alkyl(C10-C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

273-544-1

68989-00-4

alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl)amoniové soli 1,1-dioxo-1λ4-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-onu

273-545-7

68989-01-5

natrium-N-(hydroxymethyl)glycinát

274-357-8

70161-44-3

alkyl(C10-C16)dimethylaminoxidy

274-687-2

70592-80-2

bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný

274-778-7

70693-62-8

N,N′-dioktyl-1,1-dekandiylbis(1,4-dihydropyridin-4-amin)-dihydrochlorid

274-861-8

70775-75-6

1,3-didecyl-2-methylimidazol-3-ium-chlorid

274-948-0

70862-65-6

ethyl-N-[2-(4-fenoxyfenoxy)ethyl]karbamát/fenoxykarb

276-696-7

72490-01-8

dialkyl(C8-C18)dimetylamonium-chloridy

277-453-8

73398-64-8

1-[(hydroxymethyl)amino]propan-2-ol

278-534-0

76733-35-2

5-[1,3-bis(hydroxymethyl)ureido]-1,3-bis(hydroxymethyl)oxazolidin-2,4-dion

278-928-2

78491-02-8

dihydrogen-bis(monoperoxyftalato)magnesát

279-013-0

78948-87-5

dihydrogen-bis(monoperoxyftalato)magnesát hexahydrát

279-013-0

114915-85-4

tributyl(tetradecyl)fosfonium-chlorid

279-808-2

81741-28-8

(2-butoxyethoxy)methanol

281-648-3

84000-92-0

zásadité isodekanoato-isononanoatozinečnaté komplexy

282-786-7

84418-73-5

jalovec obecný, Juniperus communis, výtažek

283-268-3

84603-69-0

vavřín pravý, Laurus nobilis, výtažek

283-272-5

84603-73-6

rozmarýn lékařský, Rosmarinus officinalis, výtažek

283-291-9

84604-14-8

blahovičník kulatoplodý, Eucalyptus globulus, výtažek

283-406-2

84625-32-1

skořicovník cejlonský, Cinnamomum zeylanicum, výtažek

283-479-0

84649-98-9

margosa, Azadirachta indica, výtažek

283-644-7

84696-25-3

levandule lékařská, Lavandula angustifolia angustifolia, výtažek

283-994-0

84776-65-8

mateřídouška úzkolistá, Thymus serpyllum, výtažek

284-023-3

84776-98-7

reakční produkty formaldehydu s diethylenglykolem

284-062-6

84777-35-5

reakční produkty formamidu s formaldehydem

284-064-7

84777-37-7

N-[3-(alkyl(C10-C16)amino)propyl]glycin

284-065-2

84777-38-8

citroník limonový, Citrus limon, výtažek

284-515-8

84929-31-7

tymián obecný, Thymus vulgaris, výtažek

284-535-7

84929-51-1

hřebíček, výtažek

284-638-7

84961-50-2

fenoly, polyalkylfenolová frakce

284-893-4

84989-05-9

kajeput střídavolistý, Melaleuca alternifolia, výtažek/australský Tea Tree Oil

285-377-1

85085-48-9

(4,4′,6,6′-tetra-terc-butyl-2,2′-methylendifenyl)-fosfát cyklický, sodná sůl

286-344-4

85209-91-2

reakční produkty formaldehydu s propylenglykolem

286-695-3

85338-22-3

(tributylstannyl)estery naftenových kyselin

287-083-9

85409-17-2

alkyl(C12-C14)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

287-089-1

85409-22-9

alkyl(C12-C14)(ethylbenzyl)dimethylamonium-chloridy

287-090-7

85409-23-0

[3-((R,Z)-12-hydroxyoktadec-9-enamido)propyl]trimethylamonium-methyl-sulfát

287-462-9

85508-38-9

4-sek-alkyl(C10-C13)benzensulfonové kyseliny

287-494-3

85536-14-7

N-alkyl-N,N′-propan-1,3-diyldiguanidiny-acetáty (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

288-198-7

85681-60-3

natrium-alkan(C13-C17)sulfonáty

288-330-3

85711-69-9

[(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

289-244-9

86560-93-2

kopretina stračkolistá, Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek

289-699-3

89997-63-7

voňatka, Cymbopogon nardus, výtažek

289-753-6

89998-15-2

levandule lékařská, Lavandula angustifolia, výtažek

289-995-2

90063-37-9

dvakratec kubebový, Litsea cubeba, výtažek

290-018-7

90063-59-5

máta rolní, Mentha arvensis, výtažek

290-058-5

90063-97-1

muškát vonný, Pelargonium graveolens, výtažek

290-140-0

90082-51-2

alkyl(C10-C14)benzen-1-sufonové kyseliny – methyl-N-benzimidazol-2-ylkarbamát

290-651-9

90194-41-5

měďnaté komplexy EDTA

290-989-7

90294-99-8

reakční produkty formaldehydu s aminopropanolem

291-325-9

90387-52-3

reakční produkty 1,3-bis(hydroxymethylmočoviny) s 2-(2-butoxyethoxy)ethan-1-olem, ethylenglykolem a formaldehydem

292-348-7

90604-54-9

alkyl(C8-C18)benzyl(dimethyl)amonium-bromidy

293-522-5

91080-29-4

jedle sibiřská, Abies sibirica, výtažek

294-351-9

91697-89-1

jalovec mexický, Juniperus mexicana, výtažek

294-461-7

91722-61-1

levandule zvrhlá, Lavandula hybrida, výtažek/levandulový olej

294-470-6

91722-69-9

monoakryloylované N-alkyl-N′-(3-aminopropyl)propan-1,3-diaminy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového loje)

294-702-6

91745-32-3

voňatka, Cymbopogon winterianus, výtažek

294-954-7

91771-61-8

voňatka, Cymbopogon flexuosus, výtažek

295-161-9

91844-92-7

bílý minerální olej (ropný), lehký

295-550-3

92062-35-6

N-[3-(dodecylamino)propyl]glycin-hydrochlorid

298-216-5

93778-80-4

bis(2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-1,2,3,9b-tetrahydrodibenzofuran-1,3-dionato)měďnatý komplex

304-146-9

94246-73-8

citrus, výtažek

304-454-3

94266-47-4

borovice, výtažek

304-455-9

94266-48-5

trimethyl(3-undecenamidopropyl)amonium-methyl-sulfát

304-990-8

94313-91-4

máta peprná, Mentha piperita, výtažek

308-770-2

98306-02-6

alkyl[2-({2-[(2-hydroxyethyl)(2-karboxylatoethyl)amino]ethyl}amino)-2-oxoethyl]dimethylamonium, vnitřní soli (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

309-206-8

100085-64-1

drcené kukuřičné klasy

310-127-6

999999-99-4

přírodní citronová šťáva (filtrovaná)

310-127-6

999999-99-4

břečťan popínavý, Hedera helix

310-127-6

999999-99-4

cibulový olej

310-127-6

999999-99-4

zerav západní, Thuja occidentalis

310-127-6

999999-99-4

šalvěj lékařská, Salvia officinalis

310-127-6

999999-99-4

yzop lékařský, Hyssopus officinalis

310-127-6

999999-99-4

kopretina bílá, Chrysanthemum vulgare

310-127-6

999999-99-4

pelyněk pravý, Artemisia absinthium

310-127-6

999999-99-4

řebříček obecný, Achillea millefolium

310-127-6

999999-99-4

dobromysl obecná, Origanum vulgare

310-127-6

999999-99-4

majoránka zahradní, Majorana hortensis, Lamiaceae, hluchavkovité

310-127-6

999999-99-4

dobromysl majoránka, Origanum majorana

310-127-6

999999-99-4

rozmarýn lékařský, Rosmarinus officinalis

310-127-6

999999-99-4

saturejka zahradní,Satureja hortensis

310-127-6

999999-99-4

kopřiva dvoudomá, Urtica dioica

310-127-6

999999-99-4

jírovec maďal, Aesculus hippocastanum

310-127-6

999999-99-4

kostival lékařský, Symphytum officinale

310-127-6

999999-99-4

přeslička rolní, Equisetum arvense

310-127-6

999999-99-4

bez černý, Sambucus nigra

310-127-6

999999-99-4

1-[3,5-dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)fenyl]-3-(2,6-difluorbenzoyl)močovina/hexaflumuron

401-400-1

86479-06-3

1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion

401-570-7

89415-87-2

1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pentan-3-ol/tebukonazol

403-640-2

107534-96-3

reakční produkty glutamové kyseliny a N-alkyl(C12-C14)propan-1,2-diaminu

403-950-8

164907-72-6

alkyl(C8-C18)bis(2-hydroxyethyl)amin-bis(2-ethylhexyl)-hydrogenfosfát a alkyl(C8-C18)bis(2-hydroxyethyl)amin-(2-ethylhexyl)-dihydrogenfosfát (směs)

404-690-8

68132-19-4

(4-ethoxyfenyl)[3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl]dimethylsilan

405-020-7

105024-66-6

2,3,5,6-tetrafluorbenzyl-(1R,3S)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/transfluthrin

405-060-5

118712-89-3

3-[(5,5-dimethylhexahydropyrimidin-2-yliden)hydrazono]-1,5-bis[4-(trifluormethyl)fenyl]penta-1,4-dien/hydramethylnon

405-090-9

67485-29-4

[2-(4-ethoxyfenyl)-2-methylpropyl](3-fenoxybenzyl)ether/etofenprox

407-980-2

80844-07-1

6-ftalimidoperoxyhexanová kyselina

410-850-8

128275-31-0

1,2-benzothiazol-3(2H)-on, lithná sůl

411-690-1

111337-53-2

methylneodekanamid

414-460-9

105726-67-8

(R)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-(1R,3R)-3-((Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát a (R)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(1S,3S)-3-((Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát, směs (1:1)/λ-cyhalothrin

415-130-7

91465-08-6

1-{4-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-fluorfenyl}-3-(2,6-difluorbenzyl)močovina/flufenoxuron

417-680-3

101463-69-8

2-butyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-on

420-590-7

4299-07-4

komplex tetrachlordekaoxidu

420-970-2

92047-76-2

4-hydroxy-3-[cis-3-(4-{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on a 4-hydroxy-3-[trans-3-(4-{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on (směs)/flokumafen

421-960-0

90035-08-8

sek-butyl-2,2-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-karboxylát/ikaridin

423-210-8

119515-38-7

N-cyklohexyl-1,1-dioxo-1λ6-1-benzothiofen-2-karboxamid

423-990-1

149118-66-1

fipronil

424-610-5

120068-37-3

1-((Z)-3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid

426-020-3

51229-78-8

1-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imin/imidakloprid

428-040-8

138261-41-3

thiamethoxam

428-650-4

153719-23-4

{[2,5-dioxo-3-(prop-2-yn-1-yl)imidazolidin-1-yl]methyl}-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (směs stereoisomerů)/imiprothrin

428-790-6

72963-72-5

5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol

429-209-0

3380-30-1

2-[2-(4-fenoxyfenoxy)-1-methylethoxy]pyridin/pyriproxyfen

429-800-1

95737-68-1

3-(1-benzothiofen-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

reakční produkty bis(2-hydroxypropyl)aminu s formaldehydem (1:4)

432-440-8

220444-73-5

(chlormethyl)oktyldisulfid

432-680-3

180128-56-7

reakční produkt dimethyl-adipátu, dimethyl-glutarátu a dimethyl-sukcinátu s peroxidem vodíku/perestan

432-790-1

 

bis(aminopropyl)oktylamin

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-[(2-chlorthiazol-5-yl)methyl]-3-methyl-2-nitroguanidin/chlothianidin

433-460-1

210880-92-5

(E)-oktadec-2-enal

dosud nepřiřazené

51534-37-3

(2E,13Z)-oktadeka-2,13-dienal

dosud nepřiřazené

99577-57-8

fosforečnanové sklo obsahující stříbro, zinek, hliník a bor

dosud nepřiřazené

398477-47-9

hydrogenfosforečnan stříbrno-sodno-zirkoničitý

dosud nepřiřazené

 

paraformaldehyd

 

30525-89-4

peroxyoktanová kyselina

 

33734-57-5

2-tetradecylisochinolinium-bromid

 

51808-87-8

akridin-9-amin-hydrochlorid monohydrát

 

52417-22-8

chlorovaný fosforečnan sodný

 

56802-99-4

cyklohexyl(hydroxy)diazen-1-oxid, draselná sůl

 

66603-10-9

(1S,2R,5S)-isopropenyl-5-methylcyklohexan-1-ol

 

104870-56-6

oxid křemičitý amorfní

 

112945-52-5

denatonium-kapsaicinát/benzyl[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]dimethylamonium, sůl s kapsacinem

 

192327-95-0

tris[N-hydroxy-N-nitrosocyklohexanaminato]hlinitý komplex

 

312600-88-7

bis[1-cyklohexyl-1,2-dihydroxydiazeniumato(2-)-O,O′]měďnatý komplex

 

312600-89-8

surový reakční produkt silic a ozonu

 

 

stříbrný zeolit A

 

 

borokřemičitan stříbrno-sodný

 

 

5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol

 

 

benzyl(dodecyl)methyl(tetradecyl)amonium-chlorid

 

 

N,N′-ethylenbis(dithiokarbamát) manganato-zinečnatý/mankozeb

přípravek na ochranu rostlin

8018-01-7

chlorsufamová kyselina

přípravek na ochranu rostlin

17172-27-9

2-brom-1-(2,4-dichlorfenyl)vinyl-diethyl-fosfát/bromfenvinfos

přípravek na ochranu rostlin

33399-00-7

ethyl-(E,E)-3,7,11-trimethyldodeka-2,4-dienoát/hydropren

přípravek na ochranu rostlin

41096-46-2

křemelina

přípravek na ochranu rostlin

61790-53-2

N-methyl-2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromfenyl)-6-(trifluormethyl)anilin/bromethalin

přípravek na ochranu rostlin

63333-35-7

S-methopren/isopropyl-(E,E,S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeka-2,4-dienoát

přípravek na ochranu rostlin

65733-16-6

S-hydropren/ethyl-(E,E,S)-3,7,11-trimethyldodeka-2,4-dienoát

přípravek na ochranu rostlin

65733-18-8

esfenvalerát/(S)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-(S)-2-(4-chlorfenyl)-3-methylbutanoát

přípravek na ochranu rostlin

66230-04-4

[(3-fenoxylfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/αcypermethrin

přípravek na ochranu rostlin

67375-30-8

abamektin/(avermektin B1a (> 80 %), Einecs 265-610-3, a avermektin B1b (< 20 %), Einecs 265-611-9, směs)

265-610-3

71751-41-2

[(2-methylbifenyl-3-yl)methyl]-3-((Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/bifenthrin

přípravek na ochranu rostlin

82657-04-3

benzyl[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]diethylamonium-sacharid

přípravek na ochranu rostlin

90823-38-4

(2R,3R)-, (2S,3S)-, (2R,3S)-, (2S,3R)-2-(4-chlorfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol/cyprokonazol

přípravek na ochranu rostlin

94361-06-5

3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on/difethialon

přípravek na ochranu rostlin

104653-34-1

guazatin-acetát

přípravek na ochranu rostlin

115044-19-4

4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)pyrrol-3-karbonitril/chlorfenapyr

přípravek na ochranu rostlin

122453-73-0

hlinitokřemičitan sodný, stříbrný komplex/stříbrný zeolit

přípravek na ochranu rostlin

130328-18-6

hlinitokřemičitan sodný, stříbrný a měďnatý komplex/stříbrno-měďnatý zeolit

přípravek na ochranu rostlin

130328-19-7

hlinitokřemičitan sodný, stříbrný a zinečnatý komplex/stříbrno-zinečnatý zeolit

přípravek na ochranu rostlin

130328-20-0

decyl(isononyl)dimethylamonium-chlorid

přípravek na ochranu rostlin

138698-36-9

N-[(6-chlor-3-pyridyl)methyl]-N′-kyan-N-methylethanimidamid/acetamiprid

přípravek na ochranu rostlin

160430-64-8

3-fenoxybenzyl-(1R,3RS)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/dfenothrin

přípravek na ochranu rostlin

188023-86-1

5-[(hydroxymethoxy)methyl]-3,7-dioxa-1-azabicyklo[3.3.0]oktan (CAS 59720-42-2) a 5-hydroxy-3,7-dioxa-1-azabicyklo[3.3.0]oktan (Einecs 229-457-6) a 5{[hydroxypoly(methylenoxy)]methyl}-3,7-dioxa-1-azabicyklo[3.3.0]oktan (CAS 56709-13-8), směs 16,0 %, 28,8 % a 5,2 % ve vodě

přípravek na ochranu rostlin

 

(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2-dimethycyklopropan-1-karboxylát

přípravek na ochranu rostlin

 

S-cyfenothrin

přípravek na ochranu rostlin

 

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (směs 2 stereoisomerů)/bioallethrin/d-trans-allethrin

přípravek na ochranu rostlin

 

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (směs 4 stereoisomerů)/d-allethrin

přípravek na ochranu rostlin

 

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (směs 2 stereoisomerů)/esbiothrin

přípravek na ochranu rostlin

 

spinosad: fermentační produkt půdních mikroorganismů; obsahuje spinosyn A a spinosyn D

přípravek na ochranu rostlin

 

α-butyl-ω-hydroxypoly[oxy(methylethylen)]

polymer

9003-13-8

poly(dimethylsiloxan)

polymer

9016-00-6

poly[(chlormethyl)oxiran-co-dimethylamin]/poly(epichlorhydrin-co-dimethylamin)

polymer

25988-97-0

kopolymer N,N,N′,N′,-tetramethylethan-1,2-diaminu a (chlormethyl)oxiranu

polymer

25988-98-1

poly[2-(terc-butylamino)ethyl-methakrylát]

polymer

26716-20-1

poly(formaldehyd-co-akrylaldehyd)

polymer

26781-23-7

poly(biguanid-1,5-diylhexan-1,6-diyl)

polymer

27083-27-8/32289-58-0

poly(N,N,N′,N′-tetetramethylhexan-1,6-diamin-co-1,6-dichlorhexan)

polymer

27789-57-7

poly[(dimethyliminio)hexan-1,6-diyl-chlorid]

polymer

28728-61-2

poly[N,N,N′,N′-tetetramethylethan-1,2-diamin-alt-bis(2-chlorethyl)ether]/poly[(dimethylimino)ethylen(dimethylimino)ethylenoxyethylen]

polymer

31075-24-8

poly(guanidin-1,3-diylhexan-1,6-diyl-hydrochlorid)

polymer

57028-96-3

poly(biguanid-1,5-diylhexan-1,6-diyl-hydrochlorid)

polymer

91403-50-8

α-[2-(didecylmethylamonio)ethyl]-ω-[hydroxypoly(oxyethylen)-propionát]

polymer

94667-33-1

didecyl(methyl)[poly(oxyethylen)]amonium-propionát/didecyl(2-hydroxyethyl)methylamonium-propionát

polymer

107879-22-1

poly(akrylaldehyd-co-propan-1,2-diol)

polymer

191546-07-3

α, α′-(didecyliminio)bis[ω-hydropoly(ethylenoxy)]-borát

polymer

214710-34-6

oligo{[2-(2-ethoxyethoxy)ethyl]guanidin-hydrochlorid}

polymer

374572-91-5

kopolymer tributylstannanu

polymer

 

oxyethylovaný mastný alkohol

polymer

 

poly[vinylchlorid-co-isobutyl(vinyl)ether-co-(N,N-dimethyl-N′-oktyl-N′-vinylpropan-1,8-diamin)]

polymer

 

polymer polyglykol-polyamin

polymer

 

natrium-lignosulfonát

přírodní polymer

8061-51-6

neem, Azadirachta indica A. Juss/Neem-Vital

přírodní olej

5945-86-8

olej z borovice kleče Pinus pumilio

přírodní olej

8000-26-8

cedrový olej

přírodní olej

8000-27-9

levandulový olej

přírodní olej

8000-28-0

olej z voňatky nardové, Cymbopogon nardus

přírodní olej

8000-29-1

etherický olej z hřebíčkovce vonného, Eugenia caryophyllata

přírodní olej

8000-34-8

geraniový olej

přírodní olej

8000-46-2

eukalyptový olej

přírodní olej

8000-48-4

olej z pomerančové kůry

přírodní olej

8000-57-9

borovicový olej

přírodní olej

8002-09-3

olej z pepřovníku černého, Piper nigrum

přírodní olej

8006-82-4

olej z máty peprné, Mentha piperita

přírodní olej

8006-90-4

olej z voňatky citronely, Cymbopogon citratus

přírodní olej

8007-02-1

olej z máty poleje, Mentha pulegium

přírodní olej

8007-44-1

olej z tymiánu obecného, Thymus vulgaris

přírodní olej

8007-46-3

olej z koriandru setého, Coriandrum sativum

přírodní olej

8008-52-4

mátový olej

přírodní olej

8008-75-5

olej z kozlíku lékařského, Valeriana officinalis

přírodní olej

8008-88-6

olej z kajeputu bělodřevého, Melaleuca leucadendron

přírodní olej

8008-98-8

jalovcový olej

přírodní olej

8012-91-7

cypřišový olej

přírodní olej

8013-86-3

olej z pačule, Pogostemon cablin (Pogostemon patchouli)

přírodní olej

8014-09-3

kmínový olej

přírodní olej

8014-13-9

olej z palmarosy, Cymbopogon martini

přírodní olej

8014-19-5

olej z routy vonné, Ruta graveolens

přírodní olej

8014-29-7

bazalkový olej

přírodní olej

8015-73-4

olej z Aniba rosaeaodora

přírodní olej

8015-77-8

celerový olej

přírodní olej

8015-90-5

heřmánkový olej

přírodní olej

8015-92-7

olej z hřebíčkovce vonného, Eugenia caryophyllata

přírodní olej

8015-97-2

olej z kajeputu střídavolistého, Melaleuca alternifolia/australský Tea Tree Oil

přírodní olej

68647-73-4

olej z dvakratce kubebového, Litsea cubeba

přírodní olej

68855-99-2

olej z máty rolní, Mentha arvensis

přírodní olej

68917-18-0

olej z jalovce mexického, Juniperus mexicana (22 %)

přírodní olej

68990-83-0

citrusový výtažek ze semen Tabebuia avellanedae

přírodní olej

 

etherický olej z voňatky, Cymbopogon winterianus

přírodní olej

 

česnek setý, Allium sativum, a cibule kuchyňská, Allium cepa

přírodní olej

 

etherický olej ze skořicovníku cejlonského, Cinnamomum zeylanicum

přírodní olej

 

hřebíčkový olej (hlavní složky: eugenol (83,8 %), karyofylen (12,4 %), eugenol-acetát (0,4 %))

přírodní olej

 

vonný olej z jedlového jehličí: (etherický olej, hlavní složky: terpentýnový olej (30–37,5 %), terpineol (15–20 %), isobornyl-acetát (15–20 %), β-pinen (12,5–15 %), α-pinen (7–10 %), kumarin (1–3 %), terpineolová frakce (1–3 %)

přírodní olej

 

vonný olej Spring Fresh: etherický olej: hlavní složky: citral-diethylacetal (citrathal) (1–3 %), citronellol (1–3 %), ylanat (1–3 %), hivertal (1–3 %), allyl-hexanoát (1–3 %)

přírodní olej

 

růžové oleje

přírodní olej

 

přírodní pyrethriny

přírodní výtažek

 

rašelinový výtažek

přírodní výtažek

 

alkyl(benzyl)dimethylamonium-chlorid/benzalkonium-chlorid

směs

8001-54-5

cetrimid

směs

8044-71-1

směs 10-methylakridin-3,6-diamin-hydrochloridu (Einecs 201-668-8) a akridin-3,6-diaminu/akriflavin

směs

8048-52-0

směs 10-methylakridin-3,6-diamin-hydrochloridu (Einecs 201-668-8) a akridin-3,6-diamin-hydrochloridu/akriflavin HCl

směs

8063-24-9

benzalkonium-sacharinát/benzalkonium-2-sulfobenzimidát

směs

39387-42-3

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 220-239-6) směs (3:1)

směs

55965-84-9

reakční produkty dimethylsiloxanů a dimethylsilikonů s oxidem křemičitým

směs

67762-90-7

směs získaná reakcí směsných esterů mastných kyselin kokosového oleje (C6-C18) s octovou kyselinou a 4,4′-dichlor-2,2′-methylendifenolu

směs

106523-52-8

reakční produkty alkyl(n-C10-C16)propan-1,3-diyldiaminů s chloroctovou kyselinou

směs

139734-65-9

kvarterní amonium-jodidy

směs

308074-50-2

reakční produkty 5,5-dimethylhydantoinu a formaldehydu

směs

 

reakční produkty 2-(2-butoxyethoxy)ethanolu a formaldehydu

směs

 

reakční produkty ethylenglykolu a formaldehydu

směs

 

reakční produkty močoviny, ethylenglykolu a formaldehydu

směs

 

reakční produkty chloracetamidu, 2(2-butoxyethoxy)ethanolu a formaldehydu

směs

 

směs 1-fenoxypropan-2-olu (Einecs 212-222-7) a 2-fenoxypropan-1-olu (Einecs 224-027-4)

směs

 

aktivní chlor (vyráběný reakcí kyseliny chlorné a chlornanu sodného in situ)

směs

 

draselné soli mastných kyselin (C15-C21)

směs

 

acypetaks, sůl mědi

směs

 

acypetaks, sůl zinku

směs

 

feromon mola šatního: složky: (2E,13Z)-oktadeka-2,13-dienal (75 %) a (E)-oktadec-2-enal (25 %)

směs

 

směs oxidu chromového (Einecs 215-607-8; 34,2 %), oxidu arseničného (Einecs 215-116-9; 24,1 %), oxidu měďnatého (Einecs 215-269-1; 13,7 %) a vody (Einecs 231-791-2; 28 %)

směs

 

směs (chlormethyl)dihydroisothiazolonu, (ethylendioxy)dimethanolu a methyldihydroisothiazolonu

směs

 

směs bromu (Einecs 231-778-1) a bromové kyseliny (CAS 13517-11-8) vyráběná in situ

směs

 

produkty přírodního kvašení rostlin ve vodě; obsahující síru

směs

 

benzyl(alkyl)dimethylamonium-chloridy, -bromidy nebo -hydroxidy) (alkyly (C8-C22) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje)/BKC

směs látek uvedených v seznamu Einecs

 

(dialkyl)dimethylamonium-chloridy, -bromidy nebo -methyl-sulfáty) (alkyly (C6-C18) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje)/DDAC

směs látek uvedených v seznamu Einecs

 

alkyl(trimethyl)amonium-chloridy, -bromidy nebo -methyl-sulfáty) (alkyly (C8-C18) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje)/TMAC

směs látek uvedených v seznamu Einecs

 

Bacillus thuringiensis

mikroorganismus

68038-71-1

Bacillus sphaericus

mikroorganismus

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381is subsp. israelensis

mikroorganismus

 

Bacillus thuringiensis var. Kurstaky

mikroorganismus

 

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14

mikroorganismus

 

Bacillus thuringiensis var. israelensis

mikroorganismus

 

Bacillus subtilis

mikroorganismus

 


(1)  Tato látka má podle rejstříku Evropského informačního systému chemických látek (ESIS) ještě jiné číslo CAS (31654-77-0).


PŘÍLOHA II

ÚČINNÉ LÁTKY, KTERÉ MAJÍ BÝT HODNOCENY V RÁMCI PROGRAMU PŘEZKOUMÁNÍ

Látka

Členský stát zpravodaj

Číslo ES

Číslo CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

formaldehyd

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

5-{[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3-benzodioxol/piperonylbutoxid

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

fenoxarsinin-10-oxid

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-chlor-3-methylfenol

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dichlorvos

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

ethanol

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mravenčí kyselina

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benzoová kyselina

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

propan-2-ol

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-hydroxybenzoová kyselina

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propan-1-ol

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kyanovodík

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

ethylenoxid

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-dibrom-5,5-dimethylhydantoin

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

citronová kyselina

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linalol

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

chloracetamid

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bromoctová kyselina

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glykolová kyselina/2-hydroxyethanová kyselina

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peroxyoctová kyselina

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-mléčná kyselina

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

warfarin

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-isopropenyl-8,9-dimethoxy-1,2,6,6a,12,12a-hexahydrochromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-on/rotenon

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

symklosen

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-chlor-3,5-dimethylfenol

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bifenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naftalen

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2,2’-dihydroxy-5,5’-dichlordifenylmethan

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

triklokarban/1-(4-chlorfenyl)-3-(3,4-dichlorfenyl)močovina

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cinnamaldehyd/3-fenylprop-2-enal

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

glyoxal

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-kresol

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hexa-2,4-dienová kyselina/sorbová kyselina

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glutaraldehyd

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

nonanová kyselina

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

undekan-2-on/methyl(nonyl)keton

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

propoxur

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chlorofen

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benzyl-benzoát

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

benzyl(dimethyl)(2-{2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy}ethyl)amonium-chlorid

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fenitrothion

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

benzyl(hexadecyl)dimethylamonium-chlorid (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benzyl(dimethyl)oktadecylamonium-chlorid (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-fenoxyethan-1-ol

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cetylpyridinium-chlorid/1-hexadecylpyridin-1-ium-chlorid

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

oktanová kyselina

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

oxid uhličitý

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

natrium-dimethylarsinát

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

(nitromethantriyl)trimethanol

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-chlor-4-methylbenzen-1-sulfonamid, sodná sůl

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalium-dimethyldithiokarbamát

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natrium-dimethyldithiokarbamát

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

warfarin, sodná sůl

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natrium-bifenyl-2-olát

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaptan

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-[(trichlormethyl)sulfanyl]ftalimid/folpet

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

methyl-anthranilát

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-diethyl-3-methylbenzamid

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

thiram

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ziram

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalium-methyldithiokarbamát

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metham-natrium

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

dinatrium-N-kyandithiokarbamát

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benzyl(dodecyl)dimethylamonium-chlorid (1)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benzyl(dimethyl)tetradecylamonium-chlorid (1)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-bis(hydroxymethyl)močovina

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nabam

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dodekanová kyselina

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-(thiazol-4-yl)benzimidazol

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

benzothiazol-2-thiol

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naled

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diazinon

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

dekanová kyselina

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

karbamonitril

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-hydroxy-4-isopropylcyklohepta-2,4,6-trien-1-on

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natrium-benzoát

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

dazomet

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-[(dichlorfluormethyl)sulfanyl]-N’,N’-dimethyl-N-(4-methylfenyl)sulfonamid/tolylfluanid

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

1-hydroxypyridin-2(1H)-on

FR

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl-acetát

AT

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terbutryn

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dichlofluanid

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

thiokyanatan měďný

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

trimethyl(tetradecyl)amonium-bromid

N

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/d-trans-tetramethrin

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on

PL

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oxid boritý

NL

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno

UK

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oxid vápenatý/vápno/pálené vápno/nehašené vápno

UK

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sulfid zinečnatý

UK

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oxid měďnatý

FR

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oxid měďný

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

tetraboritan disodný bezvodý

NL

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

butan-2-on-peroxid

HU

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

monolinuron

UK

217-129-5

1746-81-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4-dichlorbenzylalkohol

CZ

217-210-5

1777-82-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chlorthalonil

NL

217-588-1

1897-45-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fluometuron

EL

218-500-4

2164-17-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-(2-nitrobutyl)morfolin

UK

218-748-3

2224-44-4

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

PT

219-145-8

2372-82-9

1

2

3

4

 

6

 

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

didecyldimethylamonium-bromid (2)

 

219-234-1

2390-68-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tolnaftát

PL

219-266-6

2398-96-1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N,N′-dimethyl-2,2’-disulfandiyldibenzamid

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

6

7

 

9

 

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

ES

220-120-9

2634-33-5

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on

SI

220-239-6

2682-20-4

 

2

 

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

difluorid sulfurylu

SE

220-281-5

2699-79-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

natrium-dichlorisokyanurát

UK

220-767-7

2893-78-9

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natrium-dichlorisokyanurát dihydrát

UK

220-767-7

51580-86-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ethyl(hexadecyl)dimethylamonium-ethyl-sulfát

PL

221-106-5

3006-10-8

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bis(trichlormethyl)sulfon

LT

221-310-4

3064-70-8

 

 

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

5-chlor-2-(2,4-dichlorfenoxy)fenol

DK

222-182-2

3380-34-5

1

2

3

 

 

 

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okt-1-en-3-ol

N

222-226-0

3391-86-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

(ethylendioxy)dimethanol

PL

222-720-6

3586-55-8

 

2

3

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chlorofacinon

ES

223-003-0

3691-35-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dipyrithion

SE

223-024-5

3696-28-4

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natrium-2,4,6-trichlorfenolát

IE

223-246-2

3784-03-0

 

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pyridin-2-thiol-1-oxid, sodná sůl

SE

223-296-5

3811-73-2

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

6

 

 

9

 

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin

PL

225-208-0

4719-04-4

 

2

3

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)hexahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dion

ES

226-408-0

5395-50-6

 

2

3

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dimethyl(dioktyl)amonium-chlorid (2)

 

226-901-0

5538-94-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dimorfolinomethan

AT

227-062-3

5625-90-1

 

 

 

 

 

6

 

 

9

 

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kumatetralyl

DK

227-424-0

5836-29-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terbuthylazin

UK

227-637-9

5915-41-3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-mentha-1,8-dien/(+)-limonen

PT

227-813-5

5989-27-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

methylen-dithiokyanát

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

PL

229-222-8

6440-58-0

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2-brom-2-nitrovinyl)benzen

SK

230-515-8

7166-19-0

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

didecyldimethylamonium-chlorid

IT

230-525-2

7173-51-5

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benzyl(dodecyl)dimethylamonium-bromid

 

230-698-4

7281-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prometryn

PT

230-711-3

7287-19-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stříbro

SE

231-131-3

7440-22-4

 

2

 

4

5

 

 

 

9

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

měď

FR

231-159-6

7440-50-8

 

2

 

4

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

oxid siřičitý

DE

231-195-2

7446-09-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

kalcium-dihexa-2,4-dienoát

DE

231-321-6

7492-55-9

1

 

3

 

 

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

jod

SE

231-442-4

7553-56-2

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

oxid křemičitý amorfní

FR

231-545-4

7631-86-9

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

20

 

 

 

hydrogensiřičitan sodný

DE

231-548-0

7631-90-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

chlorovodík/kyselina chlorovodíková

LV

231-595-7

7647-01-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chlorid sodný

PT

231-598-3

7647-14-5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bromid sodný

NL

231-599-9

7647-15-6

 

2

 

4

 

6

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kyselina fosforečná

PT

231-633-2

7664-38-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chlornan sodný

IT

231-668-3

7681-52-9

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disiřičitan sodný

DE

231-673-0

7681-57-4

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

tetramethrin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

manganistan draselný

SK

231-760-3

7722-64-7

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peroxid vodíku

FI

231-765-0

7722-84-1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dusík

IE

231-783-9

7727-37-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siřičitan sodný

DE

231-821-4

7757-83-7

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

chloritan sodný

PT

231-836-6

7758-19-2

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

síran měďnatý

FR

231-847-6

7758-98-7

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dusičnan stříbrný

SE

231-853-9

7761-88-8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chlorečnan sodný

PT

231-887-4

7775-09-9

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peroxodisíran sodný

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chlornan vápenatý

IT

231-908-7

7778-54-3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chlor

IT

231-959-5

7782-50-5

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

síran amonný

UK

231-984-1

7783-20-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chlorid stříbrný

SE

232-033-3

7783-90-6

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kreosot

SE

232-287-5

8001-58-9

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pyrethriny a pyrethroidy

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

česnekový výtažek

PL

232-371-1

8008-99-9

 

 

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

lignin

EL

232-682-2

9005-53-2

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kyselina boritá

NL

233-139-2

10043-35-3

1

2

3

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

 

22

 

oxid chloričitý

PT

233-162-8

10049-04-4

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

siřičitan draselný

DE

233-321-1

10117-38-1

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

4,4′-dichlor-2,2′-methylendifenol, monosodná sůl

LV

233-457-1

10187-52-7

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2-dibrom-2-kyanacetamid

DK

233-539-7

10222-01-2

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karbendazim

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktaboritan disodný tetrahydrát

NL

234-541-0

12280-03-4

1

2

3

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fosfid hořečnatý

DE

235-023-7