6.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1435/2007

ze dne 5. prosince 2007,

kterým se obnovuje rybolov sledě obecného v subdivizích Baltského moře 25–27, 28.2, 29 a 32 plavidly plujícími pod vlajkou Německa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1941/2006 ze dne 11. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři (3), stanoví kvóty na rok 2007.

(2)

Dne 19. dubna 2007 Německo oznámilo Komisi podle čl. 21 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2847/93, že od 20. dubna 2007 zastaví rybolov sledě obecného ve vodách oblasti ICES III d v subdivizích Baltského moře 25–27, 28.2, 29 a 32.

(3)

Komise dne 16. května 2007 podle čl. 21 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2847/93 a čl. 26 odst. 4 nařízení (ES) č. 2371/2002 přijala nařízení (ES) č. 546/2007 (4), kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách ICES oblasti III d v subdivizích Baltského moře 25–27, 28.2, 29 a 32 plavidly plujícími pod vlajkou Německa nebo registrovanými v Německu, s účinností od stejného data.

(4)

Podle informací, které Komise obdržela od německých orgánů, je v německé kvótě v subdivizích Baltského moře 25–27, 28.2, 29 a 32 stále k dispozici určité množství sledě obecného. Proto by měl být v těchto vodách rybolov sledě obecného prováděný plavidly plujícími pod vlajkou Německa nebo registrovanými v Německu povolen.

(5)

Toto povolení by mělo nabýt účinku dne 19. listopadu 2007, aby mohlo být dané množství sledě obecného odloveno do konce stávajícího roku.

(6)

Nařízení Komise (ES) č. 546/2007 by se proto mělo zrušit s účinkem od 19. listopadu 2007,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení (ES) č. 546/2007.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 19. listopadu 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. prosince 2007.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro rybolov a námořní záležitosti


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 865/2007 (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11); opraveno v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 15, 20.1.2007, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 898/2007 (Úř. věst. L 196, 28.7.2007, s. 22).

(4)  Úř. věst. L 129, 17.5.2007, s. 23.


PŘÍLOHA

č.

83 – Obnovení

Členský stát

Německo

Populace

HER/3D-R31

Druh

Sleď obecný (Clupea harengus)

Oblast

Subdivize Baltského moře 25-27, 28.2, 29 a 32

Datum

19.11.2007