6.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1430/2007

ze dne 5. prosince 2007,

kterým se mění přílohy II a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (1), a zejména na čl. 11 písm. c) bod ii) a čl. 13 odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Německo, Lucembursko, Rakousko a Itálie předložily odůvodněné žádosti o změnu přílohy II směrnice 2005/36/ES. Nizozemsko předložilo odůvodněnou žádost o změnu přílohy III směrnice 2005/36/ES.

(2)

Německo požádalo o připojení termínu „zdravotní“ („Gesundheit“) k označení dětská sestra, dětský ošetřovatel („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger“). Zákon ze dne 16. července 2003 o ošetřovatelské péči, který vstoupil v platnost 1. ledna 2004, totiž pozměnil obsah odborné přípravy a změnil její označení na zdravotní a dětská ošetřovatelka, zdravotní a dětský ošetřovatel („Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)“). Struktura a podmínky přijetí do odborné přípravy zůstávají nezměněny.

(3)

Německo požádalo o zrušení v příloze II povolání psychiatrická sestra, psychiatrický ošetřovatel („Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger“), jelikož příslušná odborná příprava doplňuje odbornou přípravu všeobecné zdravotní sestry, všeobecného zdravotního ošetřovatele a spadá tedy do definice tohoto diplomu.

(4)

Německo požádalo o doplnění povolání geriatrická ošetřovatelka, geriatrický ošetřovatel („Altenpflegerin und Altenpfleger“), které odpovídá podmínkám stanoveným v čl. 11 písm. c) bodu ii) směrnice 2005/36/ES, jakož i zákonu o geriatrické péči ze dne 17. listopadu 2000 a vyhlášce o odborné přípravě a zkouškách pro povolání geriatrická ošetřovatelka, geriatrický ošetřovatel ze dne 26. listopadu 2002.

(5)

Německo rovněž požádalo o spojení povolání bandážista („Bandagist“) a ortopedický technik („Orthopädiemechaniker“) do povolání ortopedický technik („Orthopädietechniker“) v souladu se Zákonem o řemeslech (Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074;. 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)).

(6)

Lucembursko požádalo nahradit označení „dětská sestra, dětský ošetřovatel“ („infirmier puériculteur“) označením „pediatrická sestra, pediatrický ošetřovatel“ („infirmier en pédiatrie“), „zdravotní sestra na anesteziologii, ošetřovatel na anesteziologii“ („infirmier anesthésiste“) označením „zdravotní sestra, ošetřovatel na anesteziologickém a resuscitačním oddělení“ („infirmier en anesthésie et réanimation“) a „diplomovaný masér“ („masseur diplômé“) označením „masér“ („masseur“) v důsledku změny zákona ze dne 26. března 1992 o výkonu a zhodnocení určitých povolání ve zdravotnictví. Podmínky odborné přípravy se nezměnily.

(7)

Rakousko požádalo o upřesnění popisu odborné přípravy pro povolání psychiatrické sestry a psychiatrické ošetřovatele a zdravotní sestry a ošetřovatele specializující se na péči o děti a mládež, jak vyplývá ze zákona o ošetřovatelských službách (BGBI I no 108/1997).

(8)

Itálie požádala o zrušení v příloze II povolání geodet („geometra“) a zemědělský technik („perito agrario“), protože podléhají odborné přípravě odpovídající definici diplomu podle článku 55 prezidentského dekretu č. 328 ze dne 5. června 2001 a podle přílohy I legislativního výnosu č. 227 ze dne 8. července 2003.

(9)

Německo, Lucembursko a Rakousko požádaly vložit do přílohy II určitý počet odborných příprav vedoucích k titulu mistra řemesel (Meister/Maître). Tyto odborné přípravy vyplývají především z následujících zákonů: v Německu: Zákon o řemeslech (Gesetz zur Ordnung des Handwerks – Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)); v Lucembursku: zákon ze dne 28. prosince 1988 (Úř. věst. ze dne 28. prosince 1988 A č. 72) a nařízení Velkovévodství ze dne 4. února 2005 (Úř. věst. ze dne 10. března 2005 A – č. 29); v Rakousku: Zákoník práce a průmyslu (Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006). Splňují podmínky stanovené v čl. 11 písm. c) bodu ii) směrnice 2005/36/ES.

(10)

Nizozemsko požádalo o změnu popisu regulovaného vzdělávání a odborné přípravy v příloze III, aby byly zohledněny změny zavedené zákonem o vzdělávání a odborné přípravě (zákon WEB z roku 1996). Tato vzdělávání a odborné přípravy splňují podmínky stanovené v čl. 13 odst. 2 třetím pododstavci směrnice 2005/36/ES.

(11)

Směrnice 2005/36/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro uznávání odborných kvalifikací,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III směrnice 2005/36/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. prosince 2007.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22. Směrnice ve znění směrnice Rady 2006/100/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 141).


PŘÍLOHA

Přílohy II a III směrnice 2005/36/ES se mění takto:

I.

Příloha II se mění takto:

1.

Bod 1 se mění takto:

a)

pod nadpisem „v Německu:“

i)

první odrážka se nahrazuje tímto:

„—

zdravotní a dětská ošetřovatelka, zdravotní a dětský ošetřovatel (‚Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)‘)“;

ii)

čtrnáctá odrážka se zrušuje,

iii)

doplňuje se nová odrážka, která zní:

„—

geriatrická ošetřovatelka, geriatrický ošetřovatel (‚Altenpflegerin und Altenpfleger‘)“

b)

pod nadpisem „v Lucembursku“ se pátá, šestá a sedmá odrážka nahrazuje tímto:

„—

pediatrická sestra, pediatrický ošetřovatel (‚infirmier(ère) en pédiatrie‘)

zdravotní sestra, ošetřovatel na anesteziologickém a resuscitačním oddělení (‚infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation‘)

masér (‚masseur‘)“

c)

pod nadpisem „v Rakousku:“

i)

za první odrážku vztahující se k speciální základní odborné přípravě pro zdravotní sestry a ošetřovatele specializující se na péči o děti a mládež („spezielle Grundausbildung in der Kinder-und Jugendlichenpflege“) se doplňuje toto znění:

„která odpovídá vzdělání a odborné přípravě o celkové délce nejméně 13 let, zahrnující nejméně 10 let všeobecného vzdělání a 3 roky odborného vzdělání na zdravotnické škole, která musí být pro obdržení diplomu zakončena úspěšným složením zkoušky.“,

ii)

za druhou odrážku vztahující se k speciální základní odborné přípravě pro psychiatrické sestry a psychiatrické ošetřovatele (‚spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege‘) se doplňuje toto znění:

„která odpovídá vzdělání a odborné přípravě o celkové délce nejméně 13 let, zahrnující nejméně 10 let všeobecného vzdělání a 3 roky odborného vzdělání na zdravotnické škole, která musí být pro obdržení diplomu zakončena úspěšným složením zkoušky.“

2.

V bodě 2 se text pod nadpisem „v Německu“ mění takto:

i)

třetí odrážka se nahrazuje tímto:

„—

ortopedický technik (‚Orthopädietechniker‘)“;

ii)

pátá odrážka se zrušuje.

3.

Za bod 2 se vkládá text, který zní:

„2a

Mistr řemesel (Meister/Maître) (všeobecné školní vzdělání a odborná příprava vedoucí k titulu mistra řemesel (Meister/Maître)) v těchto oborech:

 

v Německu:

obráběč kovů (‚Metallbauer‘)

mechanik chirurgických nástrojů (‚Chirurgiemechaniker‘)

karosář a konstruktér vozidel (‚Karosserie- und Fahrzeugbauer‘)

automechanik (‚Kraftfahrzeugtechniker‘)

opravář motocyklů a jízdních kol (‚Zweiradmechaniker‘)

chladírenský technik (‚Kälteanlagenbauer‘)

programátor (‚Informationstechniker‘)

mechanik-opravář zemědělských strojů (‚Landmaschinenmechaniker‘)

zbrojíř (‚Büchsenmacher‘)

klempíř (‚Klempner‘)

instalatér-topenář (‚Installateur und Heizungsbauer‘)

elektromechanik (‚Elektrotechniker‘)

konstruktér elektrických strojů (‚Elektromaschinenbauer‘)

konstruktér lodí (‚Boots- und Schiffbauer‘)

zedník a betonář (‚Maurer und Betonbauer‘)

konstruktér a montér kamen a teplovzdušného topení (‚Ofen- und Luftheizungsbauer‘)

tesař (‚Zimmerer‘)

pokrývač (‚Dachdecker‘)

silničář (‚Straßenbauer‘)

technik tepelné a zvukové izolace (‚Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer‘)

studnař (‚Brunnenbauer‘)

kameník a umělecký kameník (‚Steinmetz und Steinbildhauer‘)

štukatér (‚Stuckateur‘)

malíř pokojů a lakýrník (‚Maler und Lackierer‘)

montér lešení (‚Gerüstbauer‘)

kominík (‚Schornsteinfeger‘)

jemný mechanik (‚Feinwerkmechaniker‘)

truhlář (‚Tischler‘)

provazník (‚Seiler‘)

pekař (‚Bäcker‘)

cukrář (‚Konditor‘)

řezník (‚Fleischer‘)

kadeřník (‚Frisör‘)

sklenář (‚Glaser‘)

sklář – foukač skla a výrobce technického a laboratorního skla a skleněných přístrojů (‚Glasbläser und Glasapparatebauer‘)

vulkanizér a opravář pneumatik (‚Vulkaniseur und Reifenmechaniker‘);

 

v Lucembursku:

pekař – cukrář (‚boulanger-pâtissier‘)

cukrář – výrobce čokoládových výrobků, bonbonů, zmrzliny (‚pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier‘)

řezník – uzenář (‚boucher-charcutier‘)

koňský řezník – uzenář (‚boucher-charcutier-chevalin‘)

lahůdkář (‚traiteur‘)

mlynář (‚meunier‘)

krejčí (‚tailleur-couturier‘)

modista-čepičář (‚modiste-chapelier‘)

kožešník (‚fourreur‘)

obuvník – opravář bot (‚bottier-cordonnier‘)

hodinář (‚horloger‘)

zlatník – klenotník (‚bijoutier-orfèvre‘)

kadeřník (‚coiffeur‘)

kosmetik (‚esthéticien‘)

všeobecný mechanik (‚mécanicien en mécanique générale‘)

montér výtahů, výtahových plošin, pojízdných schodišť a manipulační techniky (‚installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention‘)

zbrojíř (‚armurier‘)

kovář (‚forgeron‘)

mechanik průmyslových a stavebních strojů a zařízení (‚mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction‘)

autoelektrikář (‚mécanicien-électronicien d'autos et de motos‘)

karosář – opravář karoserií (‚constructeur réparateur de carosseries‘)

autoklempíř, autolakýrník (‚débosseleur-peintre de véhicules automoteurs‘)

navíječ (‚bobineur‘)

mechanik – opravář audiovizuální techniky (‚électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels‘)

montér – opravář televizních rozvodů (‚constructeur réparateur de réseaux de télédistribution‘)

elektromechanik kancelářské a výpočetní techniky (‚électronicien en bureautique et en nformatique‘)

mechanik zemědělských a vinařských strojů a zařízení (‚mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles‘)

mědikovec (‚chaudronnier‘)

galvanizér (‚galvaniseur‘)

znalec a odhadce automobilů (‚expert en automobiles‘)

podnikatel ve stavebnictví (‚entrepreneur de construction‘)

podnikatel v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav pozemních komunikací (‚entrepreneur de voirie et de pavage‘)

pokladač pevných povrchů (‚confectionneur de chapes‘)

podnikatel v oblasti tepelné, zvukové a vodotěsné izolace (‚entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité‘)

instalatér – topenář (‚installateur de chauffage-sanitaire‘)

montér chladírenských zařízení (‚installateur frigoriste‘)

elektrikář (‚électricien‘)

montér světelných nápisů (‚installateur d'enseignes lumineuses‘)

elektromechanik komunikačních zařízení a výpočetní techniky (‚électronicien en communication et en informatique‘)

montér bezpečnostních zařízení (‚installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité‘)

truhlář – nábytkář (‚menuisier-ébéniste‘)

parketář (‚parqueteur‘)

pokladač prefabrikovaných dílců (‚poseur d'éléments préfabriqués‘)

výrobce a montér okenic, žaluzií, markýz a rolet (‚fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store‘)

podnikatel v oblasti kovových konstrukcí (‚entrepreneur de constructions métalliques‘)

konstruktér trub (‚constructeur de fours‘)

pokrývač – klempíř (‚couvreur-ferblantier‘)

tesař (‚charpentier‘)

kameník (‚marbrier-tailleur de pierres‘)

dlaždič (‚carreleur‘)

omítkář – venkovní a stropní omítky (‚plafonneur-façadier‘)

malíř pokojů – dekorační malby a techniky (‚peintre-décorateur‘)

sklenář (‚vitrier-miroitier‘)

tapetář (‚tapissier-décorateur‘)

kamnář – krbař – výroba a montáž krbů a kachlových kamen (‚constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence‘)

tiskař (‚imprimeur‘)

designér nových medií (‚opérateur média‘)

sítotiskař (‚sérigraphe‘)

knihař (‚relieur‘)

mechanik lékařských a chirurgických nástrojů (‚mécanicien de matériel médico-chirurgical‘)

školitel v autoškole (‚instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs‘)

výrobce a pokladač bednění a plechových střech (‚fabricant poseur de bardages et toitures métalliques‘)

fotograf (‚photographe‘)

výrobce a opravář hudebních nástrojů (‚fabricant réparateur d'instruments de musique‘)

instruktor plavání (‚instructeur de natation‘);

 

v Rakousku:

stavební mistr odpovědný za vykonávané činnosti (‚Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten‘)

pekař (‚Bäcker‘)

mistr studnař (‚Brunnenmeister‘)

pokrývač (‚Dachdecker‘)

elektromechanik (‚Elektrotechniker‘)

řezník (‚Fleischer‘)

kadeřník a parukář (stylista) (‚Friseur und Perückenmacher (Stylist)‘)

technik hygienických a plynových instalací (‚Gas- und Sanitärtechnik‘)

sklenář (‚Glaser‘)

montáž skleněných povrchů a opracování plochého skla (‚Glasbeleger und Flachglasschleifer‘)

sklář – foukač skla a výrobce technického a laboratorního skla (‚Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung‘)

zušlechťování dutého skla (sdružená řemesla) (‚Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)‘)

kamnář (‚Hafner‘),

topenář (‚Heizungstechnik‘)

technik ventilačních systémů (sdružená řemesla) (‚Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)‘)

technik klimatizace a chlazení (‚Kälte- und Klimatechnik‘)

elektromechanik komunikačních zařízení (‚Kommunikationselektronik‘)

cukrář včetně výrobců perníků a bonbonů, zmrzliny a čokoládových výrobků (‚Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und Schokoladewarenerzeugung‘)

automechanik (‚Kraftfahrzeugtechnik‘)

karosář včetně klempíře vozidlových karosérií a lakýrníka vozidel (sdružená řemesla) (‚Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. –lackierer (verbundenes Handwerk)‘)

zpracování plastických hmot (‚Kunststoffverarbeitung‘)

malíř pokojů a natěrač (‚Maler und Lackierer‘)

lakýrník (‚Lackierer‘)

pozlacovač a kašér (‚Vergolder und Staffierer‘)

výrobce štítků a vývěsních štítů (sdružená řemesla) (‚Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)‘)

mechatronik v oblasti výroby elektrických strojů a automatizace (‚Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung‘)

mechatronik v oblasti elektroniky (‚Mechatroniker f. Elektronik‘)

mechanik kancelářské a výpočetní techniky (‚Büro- und EDV-Systemtechnik‘)

mechatronik v oblasti strojní a výrobní techniky (‚Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik‘)

mechatronik v oblasti lékařské techniky (sdružená řemesla) (‚Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)‘)

technik povrchových úprav (‚Oberflächentechnik‘)

umělecký kovář (‚Metalldesign (verbundenes Handwerk)‘)

zámečník (‚Schlosser‘)

kovář (‚Schmied‘)

mechanik zemědělských strojů (‚Landmaschinentechnik‘)

klempíř (‚Spengler‘)

mědikovec (sdružená řemesla) (‚Kupferschmied (verbundenes Handwerk)‘)

mistr kameník včetně výroby umělých kamenů a teraca (‚Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher‘)

štukatér a sádrař (‚Stukkateur und Trockenausbauer‘)

truhlář (‚Tischler‘)

modelář – maketář (‚Modellbauer‘)

bednář (‚Binder‘)

soustružník (‚Drechsler‘)

konstruktér lodí (‚Bootsbauer‘)

sochař (sdružená řemesla) (‚Bildhauer (verbundenes Handwerk)‘)

vulkanizér (‚Vulkaniseur‘)

zbrojíř (včetně obchodu se zbraněmi) (‚Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels‘)

odborník v oblasti tepelné, zvukové a protipožární izolace (‚Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer‘)

mistr tesař odpovědný za vykonávané činnosti (‚Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten‘),

který odpovídá vzdělání a odborné přípravě o celkové délce nejméně 13 let, zahrnující nejméně 3 roky strukturované odborné přípravy získávané částečně na pracovišti a částečně zajišťované zařízením pro odbornou přípravu a zakončené zkouškou a nejméně roční teoretickou i praktickou přípravou pro obor mistra řemesel. Úspěšné složení zkoušky mistra řemesel opravňuje vykonávat povolání jako samostatně výdělečnou činnost, připravovat učně a používat profesní označení mistra řemesel (‚Meister/Maître‘).“;

4.

V bodě 4 „Technická oblast“ se zrušuje nadpis „v Itálii.“

II.

Příloha III se mění takto:

Text pod nadpisem „V Nizozemsku:“ se nahrazuje textem, který zní:

„Regulované vzdělávání, které odpovídá úrovni kvalifikace 3 a 4 vnitrostátního centrálního rejstříku odborných příprav stanovených zákonem o vzdělávání a odborné přípravě či odborných příprav staršího data, jejichž úroveň je považována za uvedené úrovně kvalifikace.

Úrovně 3 a 4 kvalifikační struktury odpovídají těmto popisům:

Úroveň 3: Odpovědnost za aplikaci a kombinaci standardizovaných postupů. Kombinace či tvorba postupů v závislosti na činnosti organizace nebo na přípravě činnosti. Schopnost odůvodnit svoji činnost před svými kolegy (bez hierarchické vazby). Hierarchická odpovědnost za kontrolu a doprovod běžných standardizovaných či automatizovaných postupů vykonávaných jinými osobami. Většinou se jedná o odborné znalosti a schopnosti.

Úroveň 4: Odpovědnost za výkon svěřených úkolů, jakož i tvorbu a kombinaci nových postupů. Schopnost odůvodnit svoji činnost před svými kolegy (bez hierarchické vazby). Výslovná hierarchická odpovědnost týkající se plánování a/nebo správy a/nebo organizace a/nebo vývoje celého výrobního cyklu. Jedná se o schopnosti a znalosti specializované a/nebo nezávislé na povolání.

Obě dvě úrovně odpovídají regulovanému vzdělávání v celkové délce nejméně 15 let, jehož podmínkou je úspěšné ukončení 8 let základního vzdělávání a alespoň 4 let středního přípravného odborného vzdělávání (‚VMBO‘), po kterém následují nejméně 3 roky odborné přípravy úrovně 3 nebo 4 ve středním odborném vzdělávacím zařízení zakončené zkouškou. (Délka odborné přípravy může být zkrácena ze 3 na 2 roky, pokud dotyčná osoba má kvalifikaci nezbytnou k přijetí na vysokou školu (14 let předchozího vzdělávání) či pro přijetí na vyšší odbornou školu (13 let předchozího vzdělávání)).

Nizozemské orgány zašlou Komisi a ostatním členským státům seznam oborů odborné přípravy, na které se vztahuje tato příloha.“