5.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1422/2007

ze dne 4. prosince 2007,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (1), a zejména na článek 69 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (2), a zejména na článek 78 uvedené směrnice,

po konzultaci s Poradním výborem pro veřejné zakázky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (3) uzavřela Rada Dohodu o veřejných zakázkách (dále jen „dohoda“). Dohoda by měla se vztahovat na všechny zakázky, jejichž hodnota dosahuje nebo přesahuje částky (dále jen „prahové hodnoty“), které jsou touto dohodou stanoveny a vyjádřeny zvláštními právy čerpání.

(2)

Jedním z cílů směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES je, aby zadavatelé a veřejní zadavatelé, kteří ji používají, mohli zároveň dodržovat závazky vyplývající z dohody. Prahové hodnoty stanovené uvedenými směrnicemi pro veřejné zakázky, na které se vztahuje i dohoda, by měly být sjednoceny tak, aby odpovídaly přepočtu hodnot stanovených dohodou na eura se zaokrouhlením na celé tisíce směrem dolů.

(3)

Z důvodu soudržnosti je třeba sjednotit prahové hodnoty ve směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES, na něž se tato dohoda nevztahuje.

(4)

Směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES musí proto být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Směrnice 2004/17/ES se mění takto:

1.

Článek 16 se mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „422 000 EUR“ nahrazuje částkou „412 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „5 278 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 150 000 EUR“.

2.

Článek 61 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se částka „422 000 EUR“ nahrazuje částkou „412 000 EUR“;

b)

v odstavci 2 se částka „422 000 EUR“ nahrazuje částkou „412 000 EUR“.

Článek 2

Směrnice 2004/18/ES se mění takto:

1.

Článek 7 se mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „137 000 EUR“ nahrazuje částkou „133 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „211 000 EUR“ nahrazuje částkou „206 000 EUR“;

c)

v písmenu c) se částka „5 278 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 150 000 EUR“.

2.

V článku 8 se první odstavec mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „5 278 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 150 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „211 000 EUR“ nahrazuje částkou „206 000 EUR“;

3.

V článku 56 se částka „5 278 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 150 000 EUR“.

4.

V čl. 63 odst. 1 prvním pododstavci se částka „5 278 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 150 000 EUR“.

5.

V článku 67 se odstavec 1 mění takto:

a)

v písmenu a) se částka „137 000 EUR“ nahrazuje částkou „133 000 EUR“;

b)

v písmenu b) se částka „211 000 EUR“ nahrazuje částkou „206 000 EUR“;

c)

v písmenu c) se částka „211 000 EUR“ nahrazuje částkou „206 000 EUR“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. prosince 2007.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2006/97/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 107).

(2)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/97/ES.

(3)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1.