22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1354/2007

ze dne 15. listopadu 2007,

kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkající se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 2005, a zejména na článek 56 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 56 aktu o přistoupení z roku 2005, jestliže akty orgánů přijaté před přistoupením vyžadují z důvodu přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy nejsou stanoveny aktem o přistoupení ani jeho přílohami, přijme nezbytné akty Rada, pokud nebyl původní akt přijat Komisí.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (1) bylo přijato před přistoupením Bulharska a Rumunska k Evropské unii, a vyžaduje úpravu z důvodu tohoto přistoupení.

(3)

Je proto vhodné změnit definici „zavedené látky“, aby látky vyráběné nebo uváděné na trh v Bulharsku a Rumunsku před přistoupením k Evropské unii podléhaly stejným podmínkám jako látky vyráběné nebo uváděné na trh v ostatních členských státech,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 3 bodě 20 nařízení (ES) č. 1907/2006 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

byla alespoň jednou během patnácti let před vstupem tohoto nařízení v platnost vyrobena ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 1995, dne 1. května 2004 nebo dne 1. ledna 2007, ale nebyla výrobcem nebo dovozcem uvedena na trh, za předpokladu, že to výrobce nebo dovozce může doložit;

c)

byla uvedena na trh ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 1995, dne 1. května 2004 nebo dne 1. ledna 2007, před vstupem tohoto nařízení v platnost výrobcem nebo dovozcem a byla považována za oznámenou látku v souladu s čl. 8 odst. 1 první odrážkou směrnice 67/548/EHS, nesplňuje však definici polymeru stanovenou v tomto nařízení, za předpokladu, že to výrobce nebo dovozce může doložit;“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2007.

Za Radu

předsedkyně

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1; opraveno v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3.