14.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1330/2007

ze dne 24. září 2007,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro šíření informací o událostech v civilním letectví zúčastněným osobám podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2003/42/ES mají být zřízeny vnitrostátní systémy hlášení událostí, aby se zajistilo hlášení, sběr, ukládání, ochrana a šíření významných informací, jež slouží výhradně předcházení nehodám a nahodilým událostem, nikoli k řešení otázek odpovědnosti a závazků.

(2)

Toto nařízení by se mělo vztahovat na informace, které si členské státy vyměňují podle čl. 6 odst. 1 směrnice 2003/42/ES. Informace týkající se vnitrostátních událostí a uložené ve vnitrostátních databázích by měly být předmětem vnitrostátních právních předpisů, jimiž se řídí zveřejňování informací týkajících se bezpečnosti letectví.

(3)

Pro účely tohoto nařízení by zúčastněné osoby měly být definovány jako osoby, které jsou schopny se účastnit zvyšování bezpečnosti civilního letectví tak, že vhodně využívají informace týkající se bezpečnosti, které jsou shromažďovány podle směrnice 2003/42/ES.

(4)

Vnitrostátní kontaktní místa jsou nejlépe obeznámena se zúčastněnými osobami, jež jsou usazeny v jejich členském státě. V zájmu co nejbezpečnější a nejefektivnější práce se žádostmi o informace by se každé vnitrostátní kontaktní místo mělo zabývat žádostmi od zúčastněných osob usazených na území tohoto členského státu, kdežto žádostmi od zúčastněných osob ze třetích zemí a od mezinárodních organizací by se měla zabývat Komise.

(5)

Komise může později rozhodnout o tom, že správou vyměňovaných informací v souladu s článkem 6 směrnice 2003/42/ES bude pověřen subjekt, a o tom, že se bude zabývat žádostmi zúčastněných stran ze třetích zemí a mezinárodních organizací.

(6)

Seznam kontaktních míst by měla sestavit Komise a měl by být veřejně přístupný.

(7)

Aby se předešlo zneužívání systému, mělo by kontaktní místo při přijetí žádosti o informaci zkontrolovat, zda žadatel patří mezi zúčastněné osoby, a žádost by předtím, než se vymezí množství a úroveň informací, jež se mají poskytnout, měla být vyhodnocena.

(8)

Vnitrostátní kontaktní místa by měla obdržet dostatek informací, aby mohla provést ověření a vyhodnocení žádostí. Za tímto účelem by měla užívat formulář s důležitými informacemi o žadateli a zamýšleném účelu žádosti.

(9)

V případě, že některé zúčastněné osoby pravidelně potřebují informace týkající se jejich činnosti, by mělo být možné přijmout obecné rozhodnutí o poskytování informací, pokud jde o tyto osoby.

(10)

Žadatel by měl zajistit, aby byla chráněna důvěrnost systému, a měl by omezit využívání obdržených informací na účely uvedené v žádosti, jež by se měly slučovat s cíli směrnice 2003/42/ES.

(11)

Všechna kontaktní místa by měla být schopna sledovat, zda odmítnutá žádost není znovu předkládána prostřednictvím orgánu jiného členského státu. Rovněž by měla být schopna se řídit osvědčenými postupy jiných kontaktních míst. Proto by měla mít přístup k záznamům žádostí o informace a rozhodnutí přijatých v souvislosti s těmito žádostmi.

(12)

K předávání údajů by se měla používat moderní technologie, nicméně zároveň by měla být zajištěna ochrana celé databáze.

(13)

Aby měla Komise možnost připravit příslušná opatření pro výměnu informací mezi členskými státy a Komisí podle požadavků čl. 6 odst. 4 směrnice 2003/42/ES, toto nařízení se použije šest měsíců po svém vstupu v platnost.

(14)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost zřízeného článkem 12 nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví opatření týkající se šíření informací o událostech, které si členské státy vyměňují v souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 2003/42/ES, zúčastněným osobám s cílem poskytovat těmto stranám informace potřebné ke zvýšení bezpečnosti civilního letectví.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1.

„zúčastněnou osobou“ se rozumí jakákoli fyzická osoba, jakákoli právnická osoba, založená za účelem zisku, či nikoli, nebo jakýkoli úřední subjekt bez ohledu na to, zda má vlastní právní subjektivitu, či nikoli, které jsou schopny se účastnit zvyšování bezpečnosti civilního letectví tak, že mají přístup k informacím o událostech vyměňovaným členskými státy v souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 2003/42/ES, a které zahrnuje jedna z kategorií zúčastněných osob uvedených na seznamu v příloze I;

2.

„kontaktním místem“ se rozumí

a)

místo, kde se podává žádost o informace podle čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení, příslušný orgán určený každým členským státem v souladu s čl. 5 odst. 1 směrnice 2003/42/ES, nebo pokud členský stát určil více než jeden příslušný orgán, kontaktní místo určené takovým členským státem v souladu s týmž ustanovením;

b)

místo, kde se podává žádost o informace podle čl. 3 odst. 2, Komise.

2.   Seznam kontaktních míst zveřejní Komise.

Článek 3

Žádosti o informace

1.   Zúčastněné osoby usazené ve Společenství, jež jsou fyzickými osobami, směrují žádosti o informace na kontaktní místo členského státu, v němž jsou oprávněny k podnikání, anebo v případě, že oprávnění není nutné, v němž vykonávají funkci. Další zúčastněné strany usazené ve Společenství směrují žádost o informace na kontaktní místo členského státu, v němž mají své sídlo, anebo pokud takové sídlo nemají, v němž mají obchodní ústředí.

2.   Zúčastněné osoby neusazené ve Společenství směrují svou žádost o informace na Komisi.

3.   Žádosti se předkládají za použití formulářů schválených kontaktním místem. Tyto formuláře obsahují alespoň položky, které jsou uvedeny v příloze II.

Článek 4

Zvláštní žádosti

Zúčastněná osoba, která podala hlášení, smí žádost o informace týkající se tohoto hlášení směrovat přímo na kontaktní místo, které obdrželo toto hlášení.

Článek 5

Ověření žadatele

1.   Kontaktní místo, které obdrží žádost, zkontroluje, zda ji podává zúčastněná osoba.

2.   Pokud zúčastněná osoba směruje žádost na kontaktní místo, jemuž podle článku 3 nepřísluší se jí zabývat, bude vyzvána, aby se obrátila na příslušné kontaktní místo.

Článek 6

Vyhodnocení žádosti

1.   Kontaktní místo, které obdrží žádost, vyhodnotí případ od případu, zda je žádost odůvodněná a její splnění proveditelné.

2.   Pokud je žádost přijata, kontaktní místo vymezí množství a úroveň informací, jež se mají poskytnout. Množství a úroveň informací se omezuje pouze na to, co je nutné pro účely žadatele, aniž je dotčen článek 8 směrnice 2003/42/ES. Pokud žadatel nepředloží podrobné zdůvodnění, informace nesouvisející s jeho zařízením, operacemi nebo oblastí činnosti se poskytují pouze v souhrnné nebo anonymizované podobě.

3.   Zúčastněným osobám uvedeným na seznamu v příloze I písm. b) lze podat pouze informace týkající se jejich zařízení, operací nebo oblasti činnosti.

Článek 7

Rozhodnutí obecné povahy

Kontaktní místo, které obdrží žádost od zúčastněné osoby uvedené na seznamu v příloze I písm. a), smí přijmout obecné rozhodnutí podávat této zúčastněné straně informace pravidelně za předpokladu, že požadované informace se týkají zařízení, operací nebo oblasti činnosti zúčastněné osoby.

Článek 8

Využití informací a důvěrnost

1.   Žadatel obdržené informace využívá pouze k účelům uvedeným ve formuláři žádosti, jež by měly být slučitelné s cíli stanovenými v článku 1 směrnice 2003/42/ES. Bez písemného souhlasu subjektu, jež informace podal, žadatel dále nešíří obdržené informace.

2.   Žadatel přijme nezbytná opatření k zajištění náležité důvěrnosti obdržených informací.

Článek 9

Záznamy žádostí

Každé kontaktní místo zaznamenává každou žádost, kterou obdrží, a opatření, které přijme. Pokaždé, kdy je obdržena žádost a/nebo přijato opatření, se tato informace předává Komisi.

Komise všem kontaktním místům zpřístupní aktualizovaný seznam žádostí, které různá kontaktní místa a Komise sama obdržely, jakož i opatření, která přijaly.

Článek 10

Prostředky šíření informací

Kontaktní místa smějí zúčastněným osobám podávat informace v tištěné podobě nebo za použití zabezpečeného elektronického komunikačního prostředku.

Přímý přístup do databází obsahujících informace obdržené od jiných členských států podle čl. 6 odst. 1 směrnice 2003/42/ES se zúčastněným stranám z bezpečnostních důvodů neumožňuje.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. září 2007.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1900/2006 (Úř. věst. L 377, 27.12.2006, s. 176).


PŘÍLOHA I

SEZNAM ZÚČASTNĚNÝCH OSOB

a)   Seznam zúčastněných osob, které smějí obdržet informace na základě rozhodnutí učiněného případ od případu v souladu s čl. 6 odst. 2 nebo na základě obecného rozhodnutí podle článku 7

1.

Výrobci: Konstruktéři a výrobci letadel, motorů, vrtulí a letadlových částí a zařízení; konstruktéři a výrobci systémů řízení letového provozu (ATM) a jejich součástí; konstruktéři a výrobci systémů letových navigačních služeb (ANS) a jejich součástí; konstruktéři a výrobci systémů a zařízení využívaných na letištních plochách

2.

Údržba: Organizace podílející se na údržbě a renovaci letadel, motorů, vrtulí a letadlových částí a zařízení; na instalaci, pozměňování, údržbě, opravě, renovaci, letové zkoušce nebo kontrole leteckých navigačních zařízení; nebo na údržbě a renovaci systémů a jejich součástí a zařízení na letištních plochách

3.

Provozovatelé: Letecké společnosti a provozovatelé letadel a sdružení leteckých společností a provozovatelů; provozovatelé letišť a sdružení provozovatelů letišť

4.

Poskytovatelé letových navigačních služeb a poskytovatelé specifických funkcí ATM

5.

Poskytovatelé letištních služeb: Organizace zajišťující pozemní odbavení letadel, včetně tankování, servisních služeb, sestavení nákladového listu, nakládky, odmrazování a vlečení na letišti, jakož i záchranné a hasičské nebo další nouzové služby

6.

Organizace zajišťující letecký výcvik

7.

Organizace ze třetích zemí: Vládní letecké orgány a orgány pro vyšetřování nehod ze třetích zemí

8.

Mezinárodní organizace pro letectví

9.

Výzkum: Veřejné nebo soukromé výzkumné laboratoře, střediska či subjekty; nebo univerzity účastnící se výzkumu či studií letecké bezpečnosti

b)   Seznam zúčastněných osob, které smějí obdržet informace na základě rozhodnutí učiněného případ od případu v souladu s čl. 6 odst. 2 a čl. 6 odst. 3

1.

Piloti (ad personam)

2.

Letečtí dispečeři (ad personam) a další zaměstnanci ATM/ANS vykonávající úkoly související s bezpečností

3.

Inženýři/technici/pracovníci v oboru zabezpečovacích elektronických zařízení v letovém provozu/letečtí (nebo letištní) manažeři (ad personam)

4.

Profesní sdružení zastupující zaměstnance, kteří vykonávají úkoly související s bezpečností


PŘÍLOHA II

Image