2.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1143/2007

ze dne 1. října 2007,

kterým se mění nařízení (ES) č. 256/2002, pokud jde o povolení přípravku doplňkové látky Bacillus cereus var. toyoi náležejícího do skupiny mikroorganismů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

Přípravek Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), náležející do skupiny „mikroorganismy“, byl v souladu se směrnicí Rady 70/524/EHS (2) povolen zejména nařízením Komise (ES) č. 256/2002 (3) bez časového omezení pro použití u selat do dvou měsíců stáří a u prasnic od jednoho týdne před oprasením až do odstavení. Uvedená doplňková látka byla v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do Registru Společenství pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o změnu povolení uvedeného přípravku, aby bylo umožněno jeho použití v krmivech pro prasnice od zabřeznutí až po odstavení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 7. března 2007 k závěru, že přípravek Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí (4). Úřad dále dospěl k závěru, že přípravek nepředstavuje žádná jiná rizika, pro která by v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 nebylo možné povolení udělit. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, předloženou referenční laboratoří Společenství zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.

(6)

Nařízení (ES) č. 256/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 256/2002 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. října 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice zrušená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(3)  Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 6.

(4)  Stanovisko Vědecké komise pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata k bezpečnosti a účinnosti produktu Toyocerin (Bacillus cereus var. Toyoi) jako doplňkové látky pro prasnice v souladu s nařízením (ES) č. 1831/2003. Přijato dne 7. března 2007. The EFSA Journal (2007) 458, s. 1–9.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

Mikroorganismy

č. ES

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Min. obsah

Max. obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva

Mikroorganismy

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Přípravek Bacillus cereus var. toyoi obsahující minimálně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

Selata

2 měsíce

1 × 109

1 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

Bez časového omezení

Prasnice

Od zabřeznutí po odstavení

0,5 × 109

2 × 109

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

Bez časového omezení“