13.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 819/2007

ze dne 12. července 2007

o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny, jablka a broskve)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 35 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 678/2007 (2) zahájením nabídkového řízení stanovilo směrné sazby náhrad a směrná množství pro vývozní licence v režimu A3, jež je možné vydat.

(2)

S ohledem na předložené nabídky je třeba stanovit maximální sazby náhrad a procentní podíly pro množství, jež lze přidělit nabídkám s těmito maximálními sazbami.

(3)

Pokud jde o rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny, jablka a broskve maximální sazby potřebné k přidělení licencí na směrná množství až do výše množství udaných v nabídkách nepřekračují směrné sazby pro náhrady více než jedenapůlkrát,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Maximální sazby náhrad a procentní podíly pro snížení výše množství přidělovaných v rámci nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 678/2007, pokud jde o rajčata, pomeranče, citróny, stolní hrozny, jablka a broskve se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 157, 11.6.2007, s. 9.


PŘÍLOHA

Vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny, jablka a broskve)

Produkt

Maximální sazba náhrady

(EUR/t netto)

Procentní podíl množství v nabídkách s maximální sazbou náhrady

Rajčata

30

100 %

Pomeranče

100 %

Citróny

60

100 %

Stolní hrozny

23

100 %

Jablka

35

100 %

Broskve

20

100 %