30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/48


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 759/2007

ze dne 29. června 2007

o otevření a správě dovozní celní kvóty pro uzenky pocházející z Islandu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty, uzavřená na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (2), jež byla schválena rozhodnutím Rady 2007/138/ES (3), stanoví, že Společenství otevře roční celní kvótu pro 100 tun uzenek pocházejících z Islandu.

(2)

V dohodě je uvedeno, že celní kvóta se má uplatnit každoročně a že dovozy je proto třeba spravovat na bázi kalendářního roku. Protože je však dohoda použitelná od 1. března 2007, mělo by se množství na rok 2007 odpovídajícím způsobem upravit.

(3)

V dohodě je uvedeno, že celní kvóta bude otevřena od 1. července s devítiměsíčním množstvím pro rok 2007. Toto nařízení se proto použije ode dne 1. července 2007.

(4)

Celní kvóty by měly být spravovány podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. To by se mělo provést v souladu s články 308a, 308b a čl. 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (4).

(5)

Vzhledem k tomu, že kvóta podle tohoto nařízení nepředstavuje riziko narušení trhu, měla by se zpočátku považovat za nekritickou ve smyslu článku 308c nařízení (EHS) č. 2454/93. Z tohoto důvodu by celní orgány měly být oprávněny upustit od požadavků na bezpečnost, pokud jde o zboží dovezené původně podle těchto kvót v souladu s čl. 308c odst. 1 a čl. 248 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2454/93, a čl. 308c odst. 2 a 3 uvedeného nařízení by se neměl použít.

(6)

Je třeba specifikovat, jaké doklady osvědčující původ výrobků musí hospodářské subjekty předložit, aby mohly celní kvóty v systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ využívat.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Otevírá se celní kvóta Společenství pro uzenky kódu KN 1601 pocházející z Islandu (dále jen „celní kvóta“), již stanoví dohoda mezi Společenstvím a Islandem, schválená rozhodnutím 2007/138/ES.

Celní kvóta se otevírá každoročně pro období od 1. ledna do 31. prosince.

Pořadové číslo celní kvóty je 09.0809.

2.   Roční množství uzenek v rámci celní kvóty dovezených, vyjádřené v čisté hmotnosti, a příslušné clo jsou stanoveny v příloze.

Dostupné množství na rok 2007 je 75 tun.

Článek 2

Celní kvóta je spravována v souladu s články 308a, 308b a čl. 308c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93. Čl. 308c odst. 2 a 3 uvedeného nařízení se nepoužije.

Článek 3

Za účelem využívání celních kvót uvedených v článku 1 a spravovaných v souladu s článkem 2 musí být celním orgánům Společenství předložen platný doklad o původu vydaný příslušnými islandskými orgány podle pravidel, jež jsou v souladu se všemi ustanoveními článků 55 až 65 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 28.

(4)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).


PŘÍLOHA

UZENKY

Celní kvóta společenství pro Island

Kód KN

Označení produktů

Pořadové číslo

Roční množství

(čistá hmotnost)

Celní sazba

1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků

09.0809

100 tun

0