30.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 172/47


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 758/2007

ze dne 29. června 2007,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 3149/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce nařízení Komise (EHS) č. 3149/92 (2) musí být 70 % produktů přidělených členskému státu odebráno ze zásob do 1. července roku provádění plánu. Vzhledem k tomu, že Rumunsko se v důsledku svého data přistoupení ke Společenství zapojilo do ročního plánu na rok 2007 později, měla by být tomuto členskému státu povolena výjimka z uvedené povinnosti, pokud jde o plán na rok 2007.

(2)

Nařízení (EHS) č. 3149/92 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 3149/92 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„70 % množství stanovených v čl. 2 odst. 3 bodě 1 písm. b) musí být odebráno ze zásob do 1. července roku provádění plánu. Toto ustanovení se však nevztahuje na přidělení množství 500 tun a nižší. Kromě toho se toto ustanovení nevztahuje na produkty přidělené Rumunsku v rámci ročního plánu na rok 2007. Množství, která nebyla z intervenčních zásob odebrána do 30. září roku provádění plánu, už nebudou vyhrazena pro členský stát, kterému byla přidělena podle daného plánu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 352, 15.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2535/95 (Úř. věst. L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 313, 30.10.1992, s. 50. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 725/2007 (Úř. věst. L 165, 27.6.2007, s. 4).