23.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 711/2007

ze dne 22. června 2007

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v měsíci červnu 2007 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 616/2007 ze dne 4. června 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí (3), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 616/2007 otevřelo celní kvóty pro dovoz produktů z odvětví drůbežího masa.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané v měsíci červnu 2007 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2007 a v případě skupiny č. 3 pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství.

(3)

Žádosti o dovozní licence podané v měsíci červnu 2007 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2007 nedosahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto vhodné stanovit množství, na která nebyly podány žádosti a která se musejí přidat k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 616/2007 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2007 a v případě skupiny č. 3 pro období od 1. července 2007 do 30. června 2008 se vztahují přídělové koeficienty uvedené v příloze tohoto nařízení.

2.   Množství, na která žádosti o dovozní licence nebyly podány podle nařízení (ES) č. 616/2007 a která se přidají do podobdobí od 1. října do 31. prosince 2007, jsou stanovena v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.7.2007-30.9.2007

(%)

Nepožadovaná množství, která se přidají do podobdobí od 1.10.2007-31.12.2007

(kg)

1

09.4211

5,718616

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

23,955918

5

09.4215

57,314324

6

09.4216

 (2)

276 463

7

09.4217

18,881304

8

09.4218

 (2)

2 484 800


Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro období od 1.7.2007-30.6.2008

(%)

3

09.4213

6,006354


(1)  Nepoužije se: Komisi nebyla předána žádná žádost o licenci.

(2)  Nepoužije se: žádostí je méně než dostupných množství.