15.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 533/2007

ze dne 14. května 2007

o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rámci Světové obchodní organizace se Společenství zavázalo otevřít celní kvóty pro některé produkty v odvětví drůbežího masa. Je proto třeba stanovit prováděcí pravidla pro správu těchto kvót.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (2) a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (3), se musí použít, pokud toto nařízení nestanoví jinak.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1251/96 ze dne 28. června 1996 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa a albuminu (4) bylo několikrát zásadním způsobem změněno a je třeba provést další změny. Nařízení (ES) č. 1251/96 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým.

(4)

Pro zajištění pravidelnosti dovozu je nutno kvótové období trvající od 1. července do 30. června následujícího roku rozdělit na několik podobdobí. Nařízení (ES) č. 1301/2006 omezuje dobu platnosti licencí na poslední den celního kvótového období.

(5)

Je třeba zajistit správu celních kvót na základě dovozních licencí. Za tímto účelem je třeba vymezit podrobná pravidla pro podávání žádostí a informací, které musí být uváděny v žádostech a licencích.

(6)

Nebezpečí spekulace spojené s režimem v odvětví drůbežího masa vede k nutnosti stanovit jasné podmínky přístupu hospodářských subjektů k režimu celních kvót.

(7)

K zajištění řádné správy celních kvót by měla být pro dovozní licence stanovena jistota ve výši 20 EUR za 100 kg.

(8)

Komise by v zájmu hospodářských subjektů měla určit nepožadovaná množství, která se podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 1301/2006 přidají do následujícího kvótového podobdobí.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní kvóty uvedené v příloze I jsou otevřené pro dovoz produktů z odvětví drůbežího masa kódů KN stanovených v příloze I.

Celní kvóty se otevírají na ročním základě pro období od 1. července do 30. června následujícího roku.

2.   Množství produktů v rámci kvót uvedených v odstavci 1, příslušné clo, odpovídající pořadová čísla a čísla skupin jsou stanoveny v příloze I.

Článek 2

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 1291/2000 a nařízení (ES) č. 1301/2006.

Článek 3

Množství stanovené pro roční kvótové období je pro každé pořadové číslo rozděleno na čtyři podobdobí takto:

a)

25 % v období od 1. července do 30. září,

b)

25 % v období od 1. října do 31. prosince,

c)

25 % v období od 1. ledna do 31. března,

d)

25 % v období od 1. dubna do 30. června.

Článek 4

1.   Pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 předkládá žadatel o dovozní licenci při podání své první žádosti týkající se daného kvótového období důkaz, že v každém ze dvou období uvedených v článku 5 dovezl nebo vyvezl nejméně 50 tun produktů, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 2777/75.

2.   V žádosti o licenci se smí uvést pouze jedno z pořadových čísel stanovených v příloze I tohoto nařízení. Může se vztahovat na více produktů různých kódů KN. V takovém případě se všechny kódy KN a jejich označení uvedou v žádosti o licenci a v licenci do kolonky 16 a jejich popis do kolonky 15.

Žádost o licenci se musí vztahovat na nejméně 10 tun a nejvýše 10 % množství, které je k dispozici pro příslušnou kvótu pro příslušné podobdobí.

3.   Žádost o licenci a licence musí obsahovat:

a)

v kolonce 8 zemi původu;

b)

v kolonce 20 některý z údajů uvedených v příloze II části A.

Kolonka 24 licence musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části B.

Článek 5

1.   Žádost o licenci musí být podána během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému podobdobí uvedenému v článku 3.

2.   Při podání žádosti o licenci musí být složena jistota ve výši 20 EUR za 100 kilogramů.

3.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 může každý žadatel podat několik žádostí o dovozní licence na produkty jediného pořadového čísla, pokud tyto produkty pocházejí z různých zemí. Tyto žádosti se podají společně příslušnému orgánu členského státu, přičemž pro každou zemi původu se podá jedna žádost. Pokud jde o maximální množství stanovené v čl. 4 odst. 2 druhém pododstavci tohoto nařízení, pohlíží se na ně jako na jedinou žádost.

4.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději pátý den po uplynutí lhůty pro podání žádostí celková množství požadovaná pro každou skupinu, a to v kilogramech.

5.   Licence se vydávají počínaje sedmým pracovním dnem, nejpozději však jedenáctý pracovní den po ukončení oznamovací lhůty stanovené v odstavci 4.

6.   Komise v případě potřeby určí množství, na která nebyly podány žádosti a která se automaticky přičítají k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

Článek 6

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy sdělí Komisi před uplynutím prvního měsíce každého kvótového podobdobí celková množství vyjádřená v kilogramech, pro něž byly podle čl. 11 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení vydány licence.

2.   Členské státy sdělí Komisi před uplynutím čtvrtého měsíce následujícího po každém ročním kvótovém období množství skutečně propuštěná do volného oběhu podle tohoto nařízení během příslušného období pro každé pořadové číslo, a to v kilogramech.

3.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 sdělí členské státy Komisi množství, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence, poprvé zároveň s žádostí k poslednímu podobdobí a dále před uplynutím čtvrtého měsíce, který následuje po každém ročním období.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 23 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou dovozní licence platné 150 dnů od prvního dne podobdobí, pro které byly vydány.

2.   Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, je převod práv vyplývajících z licencí omezen pouze na nabyvatele, kteří splňují podmínky způsobilosti stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 a v čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 8

Nařízení (ES) č. 1251/96 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze III.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. května 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 341/2007 (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12).

(3)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 136. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1179/2006 (Úř. věst. L 212, 2.8.2006, s. 7).


PŘÍLOHA I

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Platná celní sazba

(EUR/t)

Roční množství

(v tunách)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


PŘÍLOHA II

A.   Údaje podle čl. 4 odst. 3 prvního pododstavce písm. b):

bulharsky

:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

španělsky

:

Reglamento (CE) no 533/2007.

česky

:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

dánsky

:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

německy

:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

estonsky

:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

řecky

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

anglicky

:

Regulation (EC) No 533/2007.

francouzsky

:

Règlement (CE) no 533/2007.

italsky

:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

lotyšsky

:

Regula (EK) Nr. 533/2007.

litevsky

:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

maďarsky

:

533/2007/EK rendelet.

maltsky

:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

nizozemsky

:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

polsky

:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

portugalsky

:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

rumunsky

:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

slovensky

:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

slovinsky

:

Uredba (ES) št. 533/2007.

finsky

:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

švédsky

:

Förordning (EG) nr 533/2007.

B.   Údaje podle čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce:

bulharsky

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

španělsky

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

česky

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

dánsky

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

německy

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

estonsky

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

řecky

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

anglicky

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

francouzsky

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

italsky

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

lotyšsky

:

Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

litevsky

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

maďarsky

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.

maltsky

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

nizozemsky

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.

polsky

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

portugalsky

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

rumunsky

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

slovensky

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

slovinsky

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

finsky

:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

švédsky

:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1251/96

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 1 písm. c)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 písm. d)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 písm. e)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 4 první pododstavec

Čl. 5 odst. 4

Čl. 5 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 5

Čl. 5 odst. 6

Čl. 5 odst. 7

Čl. 5 odst. 8 první pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Čl. 5 odst. 8 druhý pododstavec

Čl. 6 první pododstavec

Čl. 7 odst. 1

Čl. 6 druhý pododstavec

Článek 7

Článek 8

Článek 9

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha III

Příloha IV