29.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 88/39


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 334/2007

ze dne 28. března 2007,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1592/2002 vyžaduje, aby výrobky, součásti a zařízení vyhovovaly požadavkům na ochranu životního prostředí obsaženým v příloze 16 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (dále jen „Chicagská úmluva“) ve znění z března 2002 pro svazek I a z listopadu 1999 pro svazek II, s výjimkou jejích dodatků.

(2)

Chicagská úmluva byla spolu se svými přílohami od přijetí nařízení (ES) č. 1592/2002 pozměněna.

(3)

V souladu s postupem podle čl. 54 odst. 3 nařízení (ES) č. 1592/2002 by tudíž uvedené nařízení mělo být pozměněno.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropské agentury pro bezpečnost letectví, zřízeného článkem 54 nařízení (ES) č. 1592/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 6 nařízení (ES) č. 1592/2002 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Výrobky, součásti a zařízení musejí vyhovovat požadavkům na ochranu životního prostředí obsaženým v novele 8 svazku I a novele 5 svazku II přílohy 16 Chicagské úmluvy, platné ke dni 24. listopadu 2005, s výjimkou dodatků k příloze 16.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. března 2007.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1701/2003 (Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 5).