17.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 286/2007

ze dne 16. března 2007,

kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v březnu 2007 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. dubna do 30. června 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1458/2003 ze dne 18. srpna 2003 o otevření a správě dovozní celní kvóty u některých produktů z odvětví vepřového masa (1), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané na druhé čtvrtletí roku 2007 se vztahují na menší množství, než je k dispozici, může jim být tedy vyhověno v plné výši.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Žádostem o dovozní licence podaným na období od 1. dubna do 30. června 2007 dle nařízení (ES) č. 1458/2003 se vyhovuje dle přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. března 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 208, 19.8.2003, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 341/2005 (Úř. věst. L 53, 26.2.2005, s. 28).


PŘÍLOHA

Číslo objednávky

Míra přijetí žádostí o dovozní licence podaných v období od 1. dubna do 30. června 2007

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

„—“

:

Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.