31.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/22


SMĚRNICE KOMISE 2007/29/ES

ze dne 30. května 2007,

kterou se mění směrnice 96/8/ES, pokud jde o označování, reklamu a obchodní úpravu potravin pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (2) se použije od 1. července 2007. Použije se na potraviny pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti, aniž jsou dotčena zvláštní pravidla směrnice Komise 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti (3).

(2)

Směrnice 96/8/ES stanoví, že označování, reklama a obchodní úprava výrobků, na které se vztahuje tato směrnice, nesmí obsahovat žádnou zmínku o rychlosti nebo míře úbytku hmotnosti, které mohou být výsledkem jejich používání, nebo zmínku o snížení pocitu hladu nebo zvýšení pocitu sytosti.

(3)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1294/2006 povoluje při označování potravin používání zdravotních tvrzení, která popisují nebo odkazují právě na snížení pocitu hladu či zvýšení pocitu sytosti.

(4)

Umožnění používání tvrzení, která odkazují na snížení pocitu hladu nebo zvýšení pocitu sytosti, pokud jsou tato tvrzení založena na obecně přijímaných vědeckých důkazech a jsou správně chápána běžným spotřebitelem, odráží vývoj v rozmanitosti výrobků a jejich vlastnostech.

(5)

Toto zdůvodnění zejména platí v případě výrobků pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti. Proto by používání uvedených tvrzení nemělo být nadále zakázáno, pokud budou splněny podmínky stanovené v čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V článku 5 směrnice 96/8/ES se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Označování, reklama a obchodní úprava dotyčných výrobků nesmí obsahovat žádnou zmínku o rychlosti nebo míře úbytku hmotnosti, které mohou být výsledkem jejich používání.“

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. listopadu 2007. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat ode dne 1. července 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. května 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9. Nařízení opraveno v Úř. věst. L 12, 8.1.2007, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 55, 6.3.1996, s. 22.