29.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 287/1


USNESENÍ RADY

ze dne 16. listopadu 2007

o evropském programu pro kulturu

(2007/C 287/01)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

(1)

připomínajíc cíle stanovené Evropským společenstvím, zejména v článku 151 Smlouvy,

(2)

odvolávajíc se na ustanovení Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů,

(3)

s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. května 2007 o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě, (1)

(4)

připomínajíc své závěry ze dne 24. května 2007 o přínosu kulturního a tvůrčího odvětví k dosažení lisabonských cílů, (2)

(5)

berouc v úvahu zkušenosti získané při plánování a provádění pracovních plánů Rady na léta 2002 až 2004 a 2005 až 2006 (3),

(6)

berouc v úvahu výsledky prvního kulturního fóra pro Evropu konaného v Lisabonu ve dnech 26. a 27. září 2007,

(7)

přesvědčena o tom, že kultura a její zvláštní povaha včetně mnohojazyčnosti jsou důležitými prvky procesu evropské integrace založeného na společných hodnotách a společném dědictví, procesu, který uznává, respektuje a podporuje kulturní rozmanitost a propojující úlohu kultury,

(8)

zdůrazňujíc, že kultura a tvořivost jsou důležitým faktorem osobního rozvoje, společenské soudržnosti, hospodářského růstu, vytváření pracovních příležitostí, inovace a konkurenceschopnosti,

(9)

sdílejíc názor, že by v lisabonské agendě, která v roce 2008 vstupuje do nové fáze, úloha kultury měla zaujímat lépe uznávané místo,

(10)

domnívajíc se, že by kultura měla hrát důležitou roli ve vnějších vztazích EU jako prostředek ke zlepšování mezinárodní spolupráce,

(11)

zdůrazňujíc pevné propojení mezi kulturou a rozvojem a vítajíc vstřícnější úlohu členských států a Evropského společenství v souvislosti s jejich odpovídající vnější pomocí, s cílem zajistit vznik dynamického kulturního odvětví v rozvojových zemích, a berouc na vědomí návrh Komise zvýšit mobilizaci a diverzifikaci finančních prostředků s cílem zlepšit přístup místního obyvatelstva ke kultuře a nabídku kulturního bohatství těchto zemí na evropských trzích,

(12)

zdůrazňujíc význam prohlubujícího se mezikulturního dialogu na mezinárodní úrovni, a to i se zeměmi, jejichž situace je nestabilní, a zapojujíc nevládní aktéry za účelem podpory lepších znalostí a většího porozumění.

EVROPSKÝ PROGRAM PRO KULTURU

1.

VÍTÁ návrh Komise na stanovení evropského programu pro kulturu, který je vnímán jako důležitý krok směrem k dalšímu rozvoji spolupráce v kulturní oblasti a zlepšení soudržnosti a zviditelnění evropských aktivit v této oblasti při současném posilování propojující úlohy kultury.

Strategické cíle

2.

SCHVALUJE tři strategické cíle uvedené ve sdělení Komise za účelem vytváření společného evropského programu pro kulturu, tj.:

a)

podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu;

b)

podpora kultury jako katalyzátoru tvořivosti v rámci Lisabonské strategie pro růst, zaměstnanost, inovaci a konkurenceschopnost;

c)

podpora kultury jako zásadního prvku mezinárodních vztahů Unie.

Konkrétní cíle

3.

SOUHLASÍ S TÍM, že tyto tři strategické cíle je třeba následujícím způsobem blíže určit:

A)

POKUD JDE O PODPORU KULTURNÍ ROZMANITOSTI A MEZIKULTURNÍHO DIALOGU:

podněcovat mobilitu umělců a jiných profesionálních aktérů v oblasti kultury,

rozšiřovat kulturní dědictví, zejména usnadňováním mobility uměleckých sbírek a napomáháním procesu digitalizace za účelem lepšího přístupu veřejnosti k různým formám kulturních a jazykových projevů,

podporovat mezikulturní dialog jako udržitelný proces přispívající k evropské identitě, občanství a sociální soudržnosti, a to i prostřednictvím rozvoje mezikulturních schopností občanů.

B)

POKUD JDE O PODPORU KULTURY JAKO KATALYZÁTORU TVOŘIVOSTI:

podporovat lepší využívání součinnosti mezi kulturou a vzděláváním, zejména podněcováním uměleckého vzdělávání a aktivní účasti na kulturní činnosti za účelem rozvoje tvořivosti a inovace,

podporovat dostupnost odborné přípravy manažerů, obchodníků a podnikatelů zvláště přizpůsobené pro odborníky v kulturních a tvůrčích odvětvích,

starat se o příznivé prostředí pro rozvoj kulturního a tvůrčího průmyslu včetně audiovizuálního odvětví, a tak navyšovat jeho potenciál, zejména potenciál malých a středních podniků, a to zejména lepším využíváním stávajících programů a iniciativ a podněcováním tvůrčího partnerství mezi kulturním odvětvím a jinými odvětvími, rovněž i v kontextu místního a regionálního rozvoje.

C)

POKUD JDE O KULTURU JAKO ZÁSADNÍ PRVEK MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ:

posílit úlohu kultury v politice vnějších vztahů a rozvojové politice EU,

podporovat Úmluvu UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů a přispívat k jejímu provádění na mezinárodní úrovni,

starat se o mezikulturní dialog a interakci mezi občanskými společnostmi členských států EU a třetích zemí,

podněcovat další spolupráci mezi kulturními institucemi členských států EU, včetně kulturních institutů, ve třetích zemích a s jejich partnery v těchto zemích.

Subsidiarita a flexibilita

4.

ZDŮRAZŇUJE, že by činnost ve shodě s těmito cíli měla mít skutečnou evropskou přidanou hodnotu a měla by se provádět při plném respektování zásady subsidiarity, a že by tyto společné zásady na úrovni EU neměly členským státům bránit ve stanovení a provádění jejich vlastních cílů vnitřní politiky.

5.

ZDŮRAZŇUJE, že je třeba tyto cíle považovat za pružný rámec, jímž by se řídila budoucí činnost v kulturní oblasti.

ZPŮSOB PRÁCE

Dialog s odvětvím kultury

6.

SOUHLASÍ, že pro vypracování i provádění evropského programu pro kulturu je nutný trvalý, mnohovrstvý a pružný dialog se subjekty působícími v oblasti kultury a konzultace s tímto odvětvím na všech úrovních (místní, regionální, vnitrostátní a evropské).

7.

VÍTÁ záměr Komise určit reprezentativní partnery z uvedeného odvětví a zmapovat toto odvětví za účelem vytvoření komunikačních toků a strukturování dialogu se zúčastněnými stranami.

8.

SOUHLASÍ, s ohledem na kladný dopad prvního kulturního fóra konaného ve dnech 26. a 27. září 2007 v Lisabonu, s tím, že interakce mezi občanskými společnostmi jak na vnitrostátní, tak i na evropské úrovni i uvnitř nich je důležitým prvkem při shromažďování názorů zúčastněných stran v souvislosti s pravidelným podáváním zpráv.

Otevřená metoda koordinace

9.

DOMNÍVÁ SE, že nový přístup ke spolupráci v oblasti kultury navrhovaný Komisí, zejména používání otevřené metody koordinace (OMK) přizpůsobené zvláštnostem tohoto odvětví, poskytne pružný a nezávazný rámec pro strukturování spolupráce podle strategických cílů evropského programu pro kulturu a napomůže k výměnám osvědčených postupů.

10.

ROZHODUJE, že

a)

OMK se bude aplikovat s použitím pružného přístupu vhodného pro oblast kultury při plném respektování kompetencí členských států včetně kompetencí jejich regionálních a místních orgánů a v souladu se zásadou subsidiarity. Účast členských států na příslušných aktivitách a postupech bude dobrovolná;

b)

při provádění otevřené metody koordinace se v souladu se zásadou proporcionality uvedené ve Smlouvě o ES (4) bude zvláštní pozornost věnovat potřebě minimalizovat finanční a správní zatížení různých subjektů;

c)

cíle evropského programu pro kulturu se budou uskutečňovat prostřednictvím tříletých pracovních plánů, jež budou zahrnovat omezený počet prioritních oblastí, které Rada určí v daném časovém období jako vhodné pro rámec OMK. Na základě těchto prioritních oblastí Komise navrhne do pracovních plánů konkrétní činnost, která bude projednávána, doplňována, aktualizována a v případě potřeby schvalována Radou ministrů;

d)

Rada bude ve spolupráci s Komisí hrát ústřední úlohu při zajišťování návaznosti a následného hodnocení prioritních oblastí činností a při udržování dynamiky tohoto procesu;

e)

po konzultaci s příslušným orgánem Rady [Výborem pro kulturní otázky] Komise připraví zprávu o pokroku, kterou předloží Radě, mimo jiné na základě informací dobrovolně poskytnutých členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v odst. 10 písm. a) a b);

f)

za účelem zvýšení obecného povědomí a viditelnosti kulturní spolupráce na evropské úrovni budou aktéři v oblasti kultury i veřejnost o cílech a prioritních činnostech pracovního plánu podrobně informováni.

11.

SOUHLASÍ v souladu s odst. 10 písm. c), že se pracovní plán na období let 2008 až 2010 bude soustřeďovat na prioritní oblasti činností uvedené v příloze.

12.

Rada může ve spolupráci s Komisí přezkoumat uplatňování OMK v oblasti kultury s ohledem na dosažený pokrok a s ohledem na podávání zpráv a hodnocení uvedené v písmenu e).

13.

Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů budou o provádění pracovních plánů informovány.

Horizontální hlediska

14.

VYZÝVÁ Komisi, aby pokračovala ve své práci v oblasti kulturních statistik týkající se definic a metodik s cílem dosáhnout srovnatelnosti statistických údajů, a přispět tak k fakticky podloženým politickým rozhodnutím a opatřením.

15.

VÍTÁ vytvoření meziútvarové skupiny Komise, která lépe zajistí, aby při její činnosti podle ostatních ustanovení Smlouvy byla zohledněna kulturní hlediska, jak stanoví čl. 151 odst. 4 Smlouvy o ES.

16.

DOPORUČUJE, aby kontakt mezi kulturními hledisky a jinými politikami Společenství byl posilován prostřednictvím koordinace mezi příslušnými složeními Rady zabývajícími se záležitostmi, jež mají dopad na kulturu, a vytvořením účinného a soudržného mechanismu pro pravidelné informování o kulturních hlediscích a jejich sledování podle ostatních ustanovení Smlouvy.

17.

VYZÝVÁ Evropskou radu ke schválení těchto závěrů, které poskytují rámec pro evropský program pro kulturu.


(1)  Dokument 9496/07 a doprovodný pracovní dokument, v němž se uvádějí aktivity Společenství v oblasti kultury (dokument 9496/07 ADD1).

(2)  Dokument 9021/07.

(3)  Úř. věst. C 162, 6.7.2002 a dokument 13839/04.

(4)  Článek 5 Smlouvy, jak jej vykládá protokol č. 30 o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality připojený ke Smlouvě o založení Evropských společenství, zejména jeho bod 9.


PŘÍLOHA

PRIORITNÍ OBLASTI ČINNOSTI NA OBDOBÍ LET 2008 AŽ 2010

V souladu s ustanoveními obsaženými výše v odst. 10 písm. c) a odstavci 11 se budou v rámci strategických cílů evropského programu pro kulturu sledovat tyto prioritní činnosti:

zlepšování podmínek mobility umělců a jiných profesionálních aktérů v oblasti kultury,

podpora přístupu ke kultuře, zejména prostřednictvím podpory kulturního dědictví, mnohojazyčnosti, digitalizace, kulturní turistiky, součinnosti se vzděláváním, zejména s uměleckým vzděláváním, a větší mobility sbírek,

vypracovávání údajů, statistik a metodik kulturního odvětví a zlepšení jejich srovnatelnosti,

maximalizace potenciálu kulturního a tvůrčího průmyslu, zejména pokud jde o malé a střední podniky,

podpora a provádění Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů.