18.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/77


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. září 2007

týkající se řízení podle článku 81 Smlouvy o ES

(Věc COMP/E-2/39.141 – Fiat)

(oznámeno pod číslem K(2007) 4274)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2007/841/ES)

(1)

Toto rozhodnutí přijaté podle čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (1) je určeno podniku Fiat Auto SpA (dále jen „Fiat“) a týká se poskytování technických informací o opravě vozidel značek Fiat, ALFA Romeo a Lancia.

(2)

Pojmem technické informace se rozumějí údaje, postupy a návody nezbytné pro kontrolu, opravu a výměnu vadných, porouchaných či použitých dílů motorového vozidla nebo pro odstranění poruch v některém ze systémů vozidla. Tento pojem zahrnuje sedm hlavních kategorií:

základní parametry (dokumentace všech referenčních hodnot a nastavení měřitelných hodnot vozidla, jako jsou nastavení točivého momentu, měření vůle brzd, hydraulický tlak a pneumatický tlak),

nákresy a popisy fází opravy a údržby (servisní příručky, technické dokumenty, jako jsou pracovní plány, popis nářadí užitého k určité opravě a nákresy, jako jsou schémata elektrického zapojení či hydrauliky),

testování a diagnostika (včetně diagnostických chybových kódů a kódů pro odstraňování závad, softwaru a dalších informací nezbytných k diagnostice závad na vozidlech) – většina těchto informací je obsažena ve specializovaných elektronických nástrojích,

kódy, software a další informace potřebné pro přeprogramování, přenastavení nebo opětovné spuštění elektronické řídicí jednotky vozidla. Tato kategorie souvisí s předchozí, protože jsou často používány stejné elektronické nástroje pro diagnostikování závady a pro následné nezbytné úpravy v elektronické řídicí jednotce k jejímu odstranění,

informace o náhradních dílech, včetně katalogů dílů obsahujících kódy a popis, a způsoby identifikace vozidel (tzn. údaje o určitém vozidle, které umožňují opravně stanovit jednotlivé kódy dílů osazených při montáži vozidla a určit odpovídající kódy příslušných originálních náhradních dílů pro toto vozidlo),

zvláštní informace (sdělení o stažení výrobků a oznámení o častých závadách),

školicí materiály.

(3)

V prosinci 2006 Komise zahájila řízení a oznámila podniku Fiat předběžné posouzení, v němž zastávala předběžné stanovisko, že dohody podniku Fiat s jeho poprodejními servisními partnery vyvolávají obavy ohledně jejich slučitelnosti s čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES.

(4)

Z předběžného posouzení Komise vyplývá, že podnik Fiat pravděpodobně nesdělil určité druhy technických informací o opravách, a to ani po konci přechodného období stanoveného nařízením Komise (ES) č. 1400/2002 ze dne 31. července 2002 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel (2). V době, kdy Komise zahájila šetření, ještě stále nebyl v podniku Fiat zaveden účinný systém, který by nezávislým opravnám umožňoval neomezený přístup k technickým informacím o opravách. Ačkoli podnik Fiat v průběhu šetření Komise přístupnost svých technických informací zlepšil, a to zejména zřízením internetových stránek o technických informacích („internetové stránky TI“), které byly za tímto účelem vytvořeny v červnu 2005, informace, které byly dány nezávislým opravnám k dispozici, se stále zdají být neúplné.

(5)

Z předběžného posouzení vyplývá, že tímto sporným jednáním byly dotčeny trh pro poskytování opravárenských služeb a služeb v oblasti údržby osobních vozidel a trh pro poskytování technických informací opravnám. Síť autorizovaných opraven značky Fiat měla velmi vysoký podíl na prvním uvedeném trhu, zatímco na druhém trhu byl Fiat jediným dodavatelem schopným poskytnout všechny nezbytné technické informace opravnám pro vozidla vyrobená tímto podnikem.

(6)

Dohody podniku Fiat o opravárenských službách a prodeji náhradních dílů v podstatě požadují od členů sítě jeho autorizovaných opraven, aby prováděli v úplném rozsahu opravy spojené s jeho značkami a působili jako velkoprodejci náhradních dílů. Komise se obává, že nepříznivé dopady vyplývající z těchto dohod by mohly být posilovány tím, že podnik Fiat neposkytuje nezávislým opravnám odpovídající přístup k technickým informacím, čímž předem vylučuje podniky, které by byly ochotné a schopné nabízet opravárenské služby na základě odlišného obchodního modelu.

(7)

Předběžný závěr Komise byl takový, že způsob, jakým podnik Fiat poskytuje technické informace nezávislým opravnám, neodpovídá potřebám těchto opraven ani s ohledem na rozsah poskytovaných informací, ani s ohledem na jejich dostupnost, a že takové jednání ve spojení s podobným jednáním dalších výrobců vozidel mohlo přispět ke zhoršení postavení nezávislých opraven na trhu. Tento postup mohl značně poškodit spotřebitele vzhledem k výraznému omezení výběru náhradních dílů, zvýšení cen oprav, omezení možnosti si opravnu vybrat, možným bezpečnostním rizikům a nedostatečnému přístupu k inovačním opravárenským dílnám.

(8)

Dále skutečnost, že podnik Fiat zjevně neumožňuje nezávislým opravnám odpovídající přístup k technickým informacím, může mít za následek, že dohody s jeho poprodejními servisními partnery nemohou uplatnit výjimku podle nařízení č. 1400/2002, neboť podle čl. 4 odst. 2 nařízení se výjimka nepoužije tam, kde dodavatel motorových vozidel odmítne umožnit samostatným subjektům přístup k jakýmkoli technickým informacím, diagnostickým nebo jiným zařízením, nástrojům, včetně odpovídajícího softwaru, nebo ke školením požadovaným pro opravy a údržbu těchto motorových vozidel. Jak objasňuje 26. bod odůvodnění tohoto nařízení, podmínky přístupu nesmí rozlišovat mezi schválenými a samostatnými subjekty.

(9)

Nakonec Komise zaujala předběžné stanovisko, že na dohody mezi podnikem Fiat a jeho autorizovanými opravnami pravděpodobně nelze z důvodu nedostatečného přístupu k technickým informacím o opravách uplatňovat ustanovení čl. 81 odst. 3.

(10)

Dne 22. ledna 2007 podnik Fiat nabídl Komisi závazky s cílem rozptýlit obavy o hospodářskou soutěž uvedené v předběžném posouzení.

(11)

Podle těchto závazků rozsah informací, které mají být poskytovány, vyplývá ze zásady, že nezávislé opravny nesmí být znevýhodněny vůči autorizovaným. Z tohoto důvodu podnik Fiat zajistí, aby veškeré technické informace, nástroje, zařízení, software a školení, požadované pro opravy a údržbu jeho motorových vozidel, které jsou poskytovány autorizovaným opravnám či nezávislým dovozcům v jakémkoli členském státě EU podnikem Fiat nebo jeho jménem, byly dány k dispozici i nezávislým opravnám.

(12)

Závazky vymezují, že „technické informace“ ve smyslu čl. 4 odst. 2 nařízení č. 1400/2002 zahrnují všechny informace poskytované autorizovaným opravnám pro opravy a údržbu motorových vozidel značek Fiat, ALFA Romeo a Lancia. Jedná se například o software, chybové kódy a jiné parametry, spolu s aktualizacemi, které jsou potřebné pro práci na elektronických řídicích jednotkách, aby mohlo být zavedeno nebo obnoveno nastavení doporučované podnikem Fiat, způsoby identifikace vozidel, katalogy dílů, pracovní postupy vyplývající z praktických zkušeností a související s problémy, které se obvykle dotýkají určitého modelu nebo řady, sdělení o stažení výrobku i ostatní sdělení o opravách, které mohou být prováděny v rámci sítě autorizovaných opraven bezplatně.

(13)

Přístup k nástrojům znamená přístup k elektronickým diagnostickým a jiným nástrojům pro opravy, včetně příslušného softwaru a jeho pravidelných aktualizací, a ke službám poskytovaným na tyto nástroje po jejich prodeji.

(14)

Závazky jsou závazné pro podnik Fiat a pro podniky s ním spojené, ale nebudou přímo závazné pro nezávislé dovozce značek vozidel Fiat. Podnik Fiat proto souhlasil s tím, že v těch členských státech, v nichž prodává prostřednictvím nezávislých dovozců vozidla Fiat, ALFA Romeo či Lancia, vynaloží maximální úsilí k tomu, aby tyto podniky smluvně zavázal k dodávání všech technických informací nebo jazykových verzí technických informací, které podniky poskytly autorizovaným opravnám v dotyčném členském státě. Fiat se zavázal neprodleně umístit tyto technické informace nebo jejich jazykové verze na své internetové stránky TI.

(15)

Podle 26. bodu odůvodnění nařízení není podnik Fiat povinen poskytovat nezávislým opravnám technické informace, které by mohly umožnit třetí straně obejít nebo uvést mimo provoz zařízení proti odcizení vozidla či změnit kalibraci (3) elektronických zařízení nebo zasahovat do zařízení, která omezují rychlost vozidla. Obdobně jako všechny výjimky v rámci právních předpisů EU je třeba 26. bod odůvodnění vykládat přísně. Závazky poukazují na skutečnost, že pokud Fiat použije tuto výjimku jako důvod pro odepření přístupu nezávislým opravnám k určitým technickým informacím, měl by se zavázat k tomu, aby byly takto odepřené informace omezeny jen na ty, které jsou nezbytné pro zajištění ochrany popsané v 26. bodě odůvodnění, a aby nedostatek těchto informací nebránil nezávislým opravnám provádět jiné práce, které nejsou uvedené v 26. bodě odůvodnění, včetně prací na takových zařízeních, jako jsou elektronické řídicí jednotky, airbagy, předpínače bezpečnostních pásů nebo prvky centrálního zamykání.

(16)

Ustanovení čl. 4 odst. 2 nařízení č. 1400/2002 stanoví, že technické informace musí být dány k dispozici způsobem, který je přiměřený potřebám nezávislých opraven. To znamená, že informace musí být poskytnuty uspořádaně a že se při tvorbě cen musí brát v úvahu, v jakém rozsahu nezávislé opravny informace využívají.

(17)

V souladu s touto zásadou závazky vymezují, že podnik Fiat umístí na internetové stránky TI všechny technické informace týkající se modelů uvedených na trh po roce 1996 a zajistí, aby byly na stránkách TI nebo na jakýchkoli stránkách, které by je mohly v budoucnosti nahradit, všechny aktualizované technické informace vždy k dispozici. Navíc bude Fiat vždy dbát na to, aby internetové stránky bylo možné snadno nalézt, a bude poskytovat úroveň informací odpovídající způsobům používaným při poskytování technických informací členům jeho autorizovaných sítí. Pokud Fiat nebo jiný podnik jednající jménem podniku Fiat dá autorizovaným opravnám k dispozici technickou informaci v určitém jazyce EU, Fiat zajistí, aby tato jazyková verze informace byla neprodleně umístěna na internetových stránkách TI.

(18)

Následující tři druhy technických informací ještě na internetových stránkách TI nejsou, ale podnik Fiat se zavázal je tam umístit do 31. prosince 2007:

překlady technických informací, které nejsou v současné době ve vlastnictví podniku Fiat, v místních jazycích, ale které mají být nezávislými dovozci v dotyčných členských státech EU poskytovány,

sdělení o opravách, které mohou být v rámci sítě autorizovaných opraven prováděny bezplatně, a

informace o mediačních střediscích uvedených v níže uvedeném bodě 21.

(19)

V závazcích se stanovuje, že struktura poplatků podniku Fiat za poskytnutí přístupu na internetové stránky bude vycházet z ceny ročního předplatného celého souboru CD-ROMů, které poskytuje svým autorizovaným opravnám; tj. 3 356 EUR plus 65 EUR za katalog dílů a příplatek k předplatnému ve výši 134 EUR měsíčně za aktualizace. Aby však byl dodržen požadavek přiměřenosti stanovený v nařízení, Fiat souhlasí s tím, že poměrně stanoví měsíční, denní a hodinovou sazbu v ceně 3 EUR za hodinu, 22 EUR za den a 350 EUR za měsíc. Po dobu celé platnosti závazků Fiat zachová strukturu těchto poplatků za přístup a nezvýší poplatky více, než bude průměrná míra inflace v EU.

(20)

Závazky podniku Fiat není dotčen žádný současný ani budoucí požadavek stanovený právními předpisy Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy, který může rozšiřovat rozsah technických informací, které je Fiat povinen poskytovat samostatným subjektům, či který může stanovit výhodnější způsoby, jak mohou být takové informace poskytovány.

(21)

Při žádosti nezávislé opravny nebo sdružení takových opraven se podnik Fiat zavazuje přijmout mediační mechanismus pro řešení sporů týkajících se poskytování technických informací. Mediace proběhne v členském státě, kde se nachází sídlo žádající strany, podle pravidel uznaných místních mediačních středisek. Mediací nebude dotčeno právo podat žalobu u příslušného vnitrostátního soudu.

(22)

S ohledem na závazky se v rozhodnutí konstatuje, že již neexistují žádné důvody k tomu, aby Komise jednala. Závazky jsou závazné do 31. května 2010.

(23)

Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení vydal dne 9. července 2007 kladné stanovisko.


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 411/2004 (Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 203, 1.8.2002, s. 30.

(3)  Tj. změnit původní nastavení elektronické řídicí jednotky způsobem, který podnik Fiat nedoporučuje.