22.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/34


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2007

o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované na základě čl. K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii

(2007/751/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na smlouvu o přistoupení z roku 2005,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 2005 (dále jen „akt o přistoupení“), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného aktu,

s ohledem na doporučení Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie vypracovaná na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (2) (dále jen „úmluva proti korupci úředníků“) byla podepsána v Bruselu dne 26. května 1997 a vstoupila v platnost dne 28. září 2005.

(2)

Po přistoupení Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii uložily tyto země své listiny o přistoupení k úmluvě proti korupci úředníků.

(3)

Podle čl. 3 odst. 3 aktu o přistoupení Bulharsko a Rumunsko přistupují k úmluvám a protokolům uzavřeným mezi členskými státy uvedenými v příloze I k aktu o přistoupení, který mimo jiné zahrnuje úmluvu proti korupci úředníků. Tyto úmluvy a protokoly vstupují pro Bulharsko a Rumunsko v platnost dnem, který určí Rada.

(4)

V souladu s čl. 3 odst. 4 aktu o přistoupení provede Rada všechny úpravy, které jsou z důvodů přistoupení k uvedeným úmluvám a protokolům nezbytné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Úmluva proti korupci úředníků vstupuje pro Bulharsko a Rumunsko v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Znění úmluvy proti korupci úředníků sepsaná v bulharském a rumunském jazyce (3) jsou stejně závazná jako ostatní znění úmluvy proti korupci úředníků.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko ze dne 10. července 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 195, 25.6.1997, s. 2.

(3)  Znění úmluvy v bulharském a rumunském jazyce budou zveřejněna později ve zvláštním vydání Úředního věstníku.