7.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/45


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. listopadu 2007

o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru

(oznámeno pod číslem K(2007) 5452)

(Text s významem pro EHP)

(2007/718/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na Kypru byla ohlášena ohniska slintavky a kulhavky.

(2)

Nákazová situace v souvislosti se slintavkou a kulhavkou na Kypru by mohla ohrozit zdravotní stav stád ostatních členských států při obchodování s živými sudokopytníky a při uvádění některých jejich produktů na trh.

(3)

Kypr přijal opatření v rámci směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS (3) a zavedl další opatření v postižených oblastech.

(4)

Vzhledem k nákazové situaci na Kypru je nezbytné posílit tlumicí opatření proti slintavce a kulhavce, která Kypr přijal.

(5)

Je vhodné jako trvalé opatření vymezit oblasti s vysokým a nízkým rizikem v postiženém členském státě a zakázat odesílání vnímavých zvířat z oblastí s vysokým a nízkým rizikem a odesílání produktů získaných z vnímavých zvířat z oblasti s vysokým rizikem. Rozhodnutí by rovněž mělo stanovit pravidla pro odesílání bezpečných výrobků a produktů z těchto oblastí, pokud tyto výrobky a produkty byly buď vyprodukovány před zavedením omezení ze surovin, které nepocházely z oblastí s omezením, nebo pokud tyto výrobky a produkty byly ošetřeny osvědčeným účinným způsobem k inaktivaci případného viru slintavky a kulhavky.

(6)

Rozloha vymezených rizikových oblastí vychází bezprostředně z výsledků vysledování možných kontaktů se zamořeným hospodářstvím a je stanovena tak, aby bylo možné provádět dostatečné kontroly pohybu zvířat a výrobků a produktů. V tuto chvíli a na základě informací poskytnutých Kyprem by měl být celý Kypr nadále považován za oblast s vysokým rizikem.

(7)

Zákaz odesílání by se měl vztahovat pouze na výrobky a produkty získané ze zvířat vnímavých druhů a pocházející z oblastí s vysokým rizikem uvedených v příloze I nebo získané ze zvířat pocházejících z těchto oblastí, a neměl by narušit tranzit výrobků a produktů, které pocházejí z jiných oblastí nebo které byly získány ze zvířat pocházejících z jiných oblastí, těmito oblastmi.

(8)

Směrnice Rady 64/432/EHS (4) se týká veterinárních otázek obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.

(9)

Směrnice Rady 91/68/EHS (5) se týká veterinárních podmínek obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství.

(10)

Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (6) se týká mimo jiné obchodu s ostatními sudokopytníky a spermatem, vajíčky a embryi ovcí a koz a embryi prasat.

(11)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (7), se týká mimo jiné hygienických podmínek pro produkci čerstvého masa, mletého masa, strojně odděleného masa, masných polotovarů, masa farmové zvěře, masných výrobků, včetně opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, a mléčných výrobků.

(12)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (8), se týká mimo jiné označování zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu.

(13)

Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (9), stanoví specifický způsob ošetření masných výrobků, který zaručí inaktivaci viru slintavky a kulhavky v produktech živočišného původu.

(14)

Rozhodnutí Komise 2001/304/ES ze dne 11. dubna 2001 o označování a používání některých živočišných produktů v souvislosti s rozhodnutím 2001/172/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (10) se týká zvláštního označování zdravotní nezávadnosti, které se používá pro některé produkty živočišného původu, jež jsou omezeny na vnitrostátní trh. Podobné označování je třeba ve zvláštní příloze stanovit i pro případ slintavky a kulhavky na Kypru.

(15)

Směrnice Rady 92/118/EHS (11) stanoví veterinární a hygienické předpisy pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS.

(16)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (12), stanoví rozsah ošetření vedlejších produktů živočišného původu vhodného k inaktivaci viru slintavky a kulhavky.

(17)

Směrnice Rady 88/407/EHS (13) stanoví veterinární požadavky na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz.

(18)

Směrnice Rady 89/556/EHS (14) se týká veterinárních otázek obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozů těchto embryí ze třetích zemí.

(19)

Směrnice Rady 90/429/EHS (15) stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz.

(20)

Rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (16) stanoví mechanismy pro náhrady za ztráty vzniklé v důsledku opatření pro tlumení nákazy určené postiženým hospodářstvím.

(21)

Vzhledem k tomu, že léčivé přípravky definované ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (17), směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (18) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků (19) již nespadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1774/2002, měly by být vyloučeny z veterinárních omezení stanovených tímto rozhodnutím.

(22)

Článek 6 rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (20), stanoví odchylku od veterinárních kontrol pro některé výrobky obsahující živočišné produkty. Je vhodné povolit odesílání takových produktů z oblastí s vysokým rizikem v rámci zjednodušeného režimu osvědčování.

(23)

Jiné členské státy než Kypr by měly opatření pro tlumení nákazy prováděná v postižených oblastech podpořit tím, že zajistí, aby do těchto oblastí nebyla odesílána živá vnímavá zvířata.

(24)

S cílem lépe pochopit epizootologickou situaci a usnadnit detekci případné infekce je nutné zajistit prodloužený zákaz přesunů hospodářských zvířat na ostrově a zároveň umožnit porážku a přepravu koňovitých za kontrolovaných podmínek.

(25)

Situace bude přezkoumána na zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat plánovaném na 3. prosince 2007 a v případě potřeby budou přijata opatření.

(26)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Živá zvířata

1.   Aniž jsou dotčena opatření přijatá Kyprem v rámci směrnice 2003/85/ES, zejména zavedení dočasného kontrolního pásma v souladu s čl. 7 odst. 1 a zákaz pohybu uvedený v čl. 7 odst. 3 uvedené směrnice, Kypr zajistí splnění podmínek uvedených v odstavcích 2 až 7 tohoto článku.

2.   Živý skot, ovce, kozy, prasata a ostatní sudokopytníci se nesmí pohybovat mezi oblastmi uvedenými v přílohách I a II.

3.   Živý skot, ovce, kozy, prasata a ostatní sudokopytníci nesmí být odesíláni z oblastí uvedených v přílohách I a II, ani přes tyto oblasti přesunováni.

4.   Odchylně od odstavce 3 mohou příslušné orgány Kypru povolit přímý a nepřerušovaný tranzit sudokopytníků přes oblasti uvedené v přílohách I a II na hlavních silnicích a po železničních tratích.

5.   Ve veterinárním osvědčení podle směrnice 64/432/EHS pro živý skot a prasata a ve veterinárním osvědčení podle směrnice 91/68/EHS pro živé ovce a kozy, doprovázejícím zvířata odesílaná z částí území Kypru, jež nejsou uvedeny v přílohách I a II, do ostatních členských států, je uvedeno toto:

„Zvířata v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“.

6.   Ve veterinárních osvědčeních doprovázejících jiné sudokopytníky než ty, na něž se vztahují osvědčení podle odstavce 5, odesílané z částí území Kypru, které nejsou uvedeny v přílohách I a II, do ostatních členských států, je uvedeno toto:

„Živí sudokopytníci v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“.

7.   Přemístění zvířat s veterinárním osvědčením podle odstavců 5 a 6 do jiných členských států je možné pouze tehdy, informuje-li místní veterinární orgán na Kypru tři dny před přemístěním ústřední a místní veterinární orgány členského státu určení.

8.   Odchylně od odstavce 2 mohou příslušné orgány Kypru povolit přepravu zvířat druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce z hospodářství umístěných v oblastech uvedených v příloze II na jatka umístěná v oblastech uvedených v příloze I.

Článek 2

Maso

1.   Pro účely tohoto článku se „masem“ rozumí „čerstvé maso“, „mleté maso“, „strojně oddělené maso“ a „masné polotovary“, definované v bodech 1.10, 1.13, 1.14 a 1.15 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004.

2.   Kypr nesmí odesílat maso skotu, ovcí, koz, prasat ani jiných sudokopytníků pocházející z oblastí uvedených v příloze I či získané ze zvířat pocházejících z těchto oblastí.

3.   Maso, které není určeno k odeslání z Kypru v souladu s tímto rozhodnutím, musí být označeno v souladu s druhým pododstavcem čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/99/ES nebo v souladu s přílohou IV.

4.   Zákaz podle odstavce 2 se nevztahuje na maso s označením zdravotní nezávadnosti v souladu s kapitolou III oddílu I přílohy I nařízení (ES) č. 854/2004, pokud:

a)

je maso zřetelně označeno a ode dne produkce je přepravováno a skladováno odděleně od masa, které v souladu s tímto rozhodnutím není určeno k odeslání z oblastí uvedených v příloze I;

b)

je splněna jedna z těchto podmínek:

i)

bylo získáno před 15. zářím 2007, nebo

ii)

bylo získáno ze zvířat chovaných alespoň po dobu 90 dní před dnem porážky nebo od narození, jsou-li zvířata mladší než 90 dní, mimo oblasti uvedené v přílohách I a II a poražených mimo tyto oblasti nebo, v případě masa získaného z volně žijící zvěře druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce (dále jen „volně žijící zvěř“), usmrcených mimo oblasti uvedené v přílohách I a II; nebo

iii)

splňuje podmínky stanovené v písmenech c), d) a e);

c)

maso bylo získáno z domácích kopytníků nebo z farmové zvěře druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce (dále jen „farmová zvěř“), jak je uvedeno pro každou kategorii masa v jednom z příslušných sloupců 4 až 7 v příloze III, a splňuje následující podmínky:

i)

zvířata byla chována alespoň po dobu 90 dní před dnem porážky nebo od narození, jsou-li zvířata mladší než 90 dní, v hospodářstvích nacházejících se v oblastech uvedených ve sloupcích 1, 2 a 3 přílohy III, kde se alespoň během 90 dní před dnem porážky nevyskytlo ohnisko slintavky a kulhavky;

ii)

během 21 dní před dnem přepravy na jatka nebo v případě farmové zvěře před dnem porážky na farmě se zvířata nacházela pod dohledem příslušných veterinárních orgánů v jediném hospodářství, které se nachází ve středu kruhu okolo hospodářství o poloměru nejméně 10 km, kde se nevyskytlo ohnisko slintavky a kulhavky alespoň 30 dní před dnem nakládky;

iii)

žádná zvířata druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce nebyla přijata do hospodářství uvedeného v bodě ii) během 21 dnů před dnem nakládky, nebo v případě farmové zvěře před porážkou na farmě, vyjma prasat pocházejících ze zásobujícího hospodářství splňujícího podmínky stanovené v bodě ii); v tomto případě se může doba 21 dnů zkrátit na 7 dní;

Příslušný orgán však může povolit přijmout do hospodářství uvedeného v bodě ii) zvířata druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce, která splňují podmínky stanovené v bodech i) a ii) a která

pocházejí z hospodářství, do kterého nebyla během 21 dní před dnem přepravy do hospodářství uvedeného v bodě ii) přijata žádná zvířata druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce, vyjma prasat pocházejících ze zásobujícího hospodářství; v tomto případě se může doba 21 dnů zkrátit na 7 dní; nebo

byla s negativními výsledky podrobena vyšetření na protilátky proti viru slintavky a kulhavky provedeném na vzorku krve odebraném během 10 dnů před dnem přepravy do hospodářství uvedeného v bodě ii); nebo

pocházejí z hospodářství, které bylo s negativními výsledky podrobeno sérologickému šetření podle protokolu odběru vzorků, na jehož základě lze přinejmenším s 95 % jistotou zjistit 5 % prevalenci;

iv)

zvířata, nebo v případě farmové zvěře poražené na farmě jatečně upravená těla, byla přepravována pod úředním dozorem v dopravních prostředcích, které byly vyčištěny a vydezinfikovány před nakládkou z hospodářství uvedeného v bodě ii) na určená jatka;

v)

zvířata byla poražena v době kratší než 24 hodin po příjezdu na jatka a odděleně od zvířat, jejichž maso není určeno k odeslání z oblasti uvedené v příloze I;

d)

maso, pokud je ve sloupci 8 přílohy III označeno kladným znaménkem, bylo získáno z volně žijící zvěře, která byla usmrcena v oblastech, kde se alespoň po dobu 90 dní před dnem usmrcení nevyskytlo ohnisko slintavky a kulhavky, a ve vzdálenosti alespoň 20 km od oblastí, které nejsou uvedeny ve sloupcích 1, 2 a 3 přílohy III;

e)

maso uvedené v bodech c) a d) musí kromě toho splňovat následující podmínky:

i)

odeslání takového masa může povolit jen příslušný veterinární orgán Kypru, pokud

zvířata uvedená v písm. c) bodě iv) byla přepravena do zařízení, aniž by byla v kontaktu s hospodářstvími nacházejícími se v oblastech, které nejsou uvedeny ve sloupcích 1, 2 a 3 přílohy III; a

zařízení není umístěno v ochranném pásmu;

ii)

maso je vždy zřetelně označeno, manipulováno, skladováno a přepravováno odděleně od masa, které není určeno k odeslání z oblasti uvedené v příloze I;

iii)

během prohlídky po porážce úředním veterinárním lékařem v zařízení odeslání, nebo v případě porážky na farmě farmové zvěře v hospodářství uvedeném v písm. c) bodě ii), nebo v případě volně žijící zvěře v zařízení na zpracování zvěře nebyly zaznamenány žádné klinické příznaky nebo známky slintavky a kulhavky po porážce;

iv)

maso zůstalo v zařízeních nebo hospodářstvích uvedených v písm. e) bodě iii) alespoň po dobu 24 hodin po prohlídce zvířat po porážce uvedených v písmenech c) a d);

v)

jakákoliv další příprava masa k odeslání mimo oblast uvedenou v příloze I se pozastaví:

pokud byla v zařízeních nebo hospodářstvích uvedených v písm. e) bodě iii) diagnostikována slintavka a kulhavka, až do dokončení porážky všech zvířat, která se v zařízení nebo hospodářství nacházejí, a odstranění veškerého masa a mrtvých zvířat, a po uplynutí alespoň 24 hodin od dokončení celkového vyčištění a dezinfekce těchto zařízení a hospodářství pod dohledem úředního veterinárního lékaře, a

pokud byla ve stejném zařízení poražena zvířata vnímavá ke slintavce a kulhavce, která pocházejí z hospodářství nacházejících se v oblastech uvedených v příloze I, která nesplňují podmínky stanovené v odst. 4 písm. c) nebo d), až do dokončení porážky všech takových zvířat a vyčištění a dezinfekce těchto zařízení pod dohledem úředního veterinárního lékaře;

vi)

ústřední veterinární orgány ostatním členským státům a Komisi sdělí seznam těch zařízení a hospodářství, která byla schválena pro účely uplatňování písmen c), d) a e).

5.   Kontrolu splnění podmínek uvedených v odstavcích 3 a 4 provádí příslušný veterinární orgán pod dohledem ústředních veterinárních orgánů.

6.   Zákaz podle odstavce 2 tohoto článku se nevztahuje na čerstvé maso získané ze zvířat chovaných mimo oblasti uvedené v přílohách I a II a přepravených, odchylně od čl. 1 odst. 2 a 3, přímo a pod úředním dohledem bez kontaktu s hospodářstvími umístěnými v oblastech uvedených v příloze I, k okamžité porážce na jatka, která se nachází v oblastech uvedených v příloze I mimo ochranné pásmo, za předpokladu, že takové čerstvé maso se uvádí na trh pouze v oblastech uvedených v přílohách I a II a je v souladu s těmito podmínkami:

a)

veškeré takové čerstvé maso je označeno v souladu s druhým pododstavcem čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/99/ES nebo v souladu s přílohou IV tohoto rozhodnutí;

b)

jatka

i)

jsou provozována pod přísnou veterinární kontrolou;

ii)

pozastaví veškeré zpracování masa k odeslání mimo oblasti uvedené v příloze I v případě, že se na stejných jatkách porážejí zvířata vnímavá ke slintavce a kulhavce pocházející z hospodářství umístěných v oblastech uvedených v příloze I, a to až do dokončení porážky takových zvířat a do vyčištění a dezinfekce jatek pod dozorem úředního veterinárního lékaře;

c)

čerstvé maso je zřetelně označeno a přepravováno a skladováno odděleně od masa, které je určeno k odeslání z Kypru.

Kontrolu splnění podmínek uvedených v prvním pododstavci provádí příslušný veterinární orgán pod dohledem ústředních veterinárních orgánů.

Ústřední veterinární orgány Komisi a ostatním členským státům sdělí seznam zařízení, která byla schválena pro účely uplatňování tohoto odstavce.

7.   Zákaz podle odstavce 2 se nevztahuje na čerstvé maso získané z bouráren umístěných v oblastech uvedených v příloze I za následujících podmínek:

a)

ve stejný den se v takové bourárně zpracovává pouze čerstvé maso podle odst. 4 písm. b); po zpracování masa, které tomuto požadavku nevyhovuje, se provádí očištění a dezinfekce;

b)

veškeré maso má označení zdravotní nezávadnosti v souladu s kapitolou III oddílu I přílohy I nařízení (ES) č. 854/2004;

c)

bourárna je provozována pod přísnou veterinární kontrolou;

d)

čerstvé maso je zřetelně označeno a přepravováno a skladováno odděleně od masa, které není určeno k odeslání z oblastí uvedených v příloze I.

Kontrolu splnění podmínek uvedených v prvním pododstavci provádí příslušný veterinární orgán pod dohledem ústředních veterinárních orgánů.

Ústřední veterinární orgány ostatním členským státům a Komisi sdělí seznam zařízení, která byla schválena pro účely uplatňování tohoto odstavce.

8.   Maso odesílané z Kypru do ostatních členských států je doprovázeno úředním osvědčením, ve kterém je uvedeno toto:

„Maso v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“.

Článek 3

Masné výrobky

1.   Kypr nesmí odesílat masné výrobky, včetně opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, skotu, ovcí, koz, prasat a ostatních sudokopytníků (dále jen „masné výrobky“), pocházející z oblastí uvedených v příloze I nebo vyprodukované s použitím masa získaného ze zvířat, která pocházejí z těchto oblastí.

2.   Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na masné výrobky, včetně opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, s označením zdravotní nezávadnosti v souladu s kapitolou III oddílu I přílohy I nařízení (ES) č. 854/2004, pokud tyto masné výrobky:

a)

jsou zřetelně označeny a ode dne produkce jsou přepravovány a skladovány odděleně od masných výrobků, které v souladu s tímto rozhodnutím nejsou určeny k odeslání z oblastí uvedených v příloze I;

b)

splňují jednu z těchto podmínek:

i)

jsou vyprodukovány z masa podle čl. 2 odst. 4 písm. b), nebo

ii)

byly podrobeny alespoň jednomu odpovídajícímu ošetření stanovenému pro slintavku a kulhavku v části 1 přílohy III směrnice 2002/99/ES.

Kontrolu splnění podmínek uvedených v prvním pododstavci provádí příslušný veterinární orgán pod dohledem ústředních veterinárních orgánů.

Ústřední veterinární orgány ostatním členským státům a Komisi sdělí seznam zařízení, která byla schválena pro účely uplatňování tohoto odstavce.

3.   Masné výrobky odesílané z Kypru do ostatních členských států jsou doprovázeny úředním osvědčením, ve kterém je uvedeno toto:

„Masné výrobky, včetně opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“.

4.   Odchylně od odstavce 3 je v případě masných výrobků, které odpovídají požadavkům odstavce 2 a byly zpracovány v zařízení provozovaném v souladu se systémem pro rozbor rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) a s kontrolovatelnými standardními pracovními postupy, které zajišťují dodržování a zaznamenávání norem týkajících se ošetření výrobků, dostatečné v obchodním dokladu doprovázejícím zásilku a potvrzeném podle čl. 9 odst. 1 uvést, že podmínky ošetření stanovené v odst. 2 prvním pododstavci písm. b) bod ii) jsou splněny.

5.   Odchylně od odstavce 3 je v případě masných výrobků tepelně ošetřených v hermeticky uzavřených nádobách v souladu s odst. 2 prvním pododstavcem písm. b) bod ii), aby se zajistila jejich skladovatelnost, dostatečné, aby byly doprovázeny obchodním dokladem uvádějícím údaje o tepelném ošetření.

Článek 4

Mléko

1.   Kypr nesmí odesílat mléko určené či neurčené k lidské spotřebě z oblastí uvedených v příloze I.

2.   Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na mléko vyprodukované ze zvířat chovaných v oblastech uvedených v příloze I, které bylo ošetřeno v souladu s:

a)

částí A přílohy IX směrnice 2003/85/ES, pokud je mléko určeno k lidské spotřebě; nebo

b)

částí B přílohy IX směrnice 2003/85/ES, pokud mléko není určeno k lidské spotřebě nebo je určeno ke krmení zvířat vnímavých vůči slintavce a kulhavce.

3.   Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na mléko vyprodukované v zařízeních umístěných v oblastech uvedených v příloze I za těchto podmínek:

a)

všechno mléko používané v zařízení musí buď odpovídat podmínkám podle odstavce 2, nebo musí být získáno ze zvířat chovaných a dojených mimo oblasti uvedené v příloze I,

b)

zařízení je provozováno pod přísnou veterinární kontrolou;

c)

mléko musí být zřetelně označeno a přepravováno a skladováno odděleně od mléka a mléčných výrobků, které nejsou určeny k odeslání z oblastí uvedených v příloze I;

d)

přeprava syrového mléka z hospodářství umístěných mimo oblasti uvedené v příloze I do zařízení umístěných v oblastech uvedených v příloze I se provádí ve vozidlech, která byla před přepravou očištěna a vydezinfikována a neměla následný kontakt s hospodářstvími v oblastech uvedených v příloze I, jež chovají zvířata vnímavá vůči slintavce a kulhavce.

Kontrolu splnění podmínek uvedených v prvním pododstavci provádí příslušný veterinární orgán pod dohledem ústředních veterinárních orgánů.

Ústřední veterinární orgány ostatním členským státům a Komisi sdělí seznam zařízení, která byla schválena pro účely uplatňování tohoto odstavce.

4.   Mléko odesílané z Kypru do ostatních členských států je doprovázeno úředním osvědčením, ve kterém je uvedeno toto:

„Mléko v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“

5.   Odchylně od odstavce 4 v případě mléka, které splňuje požadavky odstavce 2 a které bylo zpracováno v zařízení provozovaném v souladu se systémem pro rozbor rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) a s kontrolovatelnými standardními pracovními postupy, které zajišťují dodržování a zaznamenávání norem týkajících se ošetření výrobků, je dostatečné v obchodním dokladu doprovázejícím zásilku a potvrzeném podle čl. 9 odst. 1 uvést, že uvedené požadavky jsou splněny.

6.   Odchylně od odstavce 4 je v případě mléka, které odpovídá požadavkům odst. 2 písm. a) nebo b) a které bylo tepelně ošetřeno v hermeticky uzavřených nádobách, aby se tak zajistila jeho skladovatelnost, dostatečné, aby bylo doprovázeno obchodním dokladem uvádějícím údaje o jeho tepelném ošetření.

Článek 5

Mléčné výrobky

1.   Kypr nesmí odesílat mléčné výrobky určené či neurčené k lidské spotřebě z oblastí uvedených v příloze I.

2.   Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na mléčné výrobky:

a)

vyprodukované před 15. zářím 2007; nebo

b)

vyprodukované z mléka, které je v souladu s ustanoveními čl. 4 odst. 2 nebo čl. 4 odst. 3, nebo

c)

pro vývoz do třetí země, jejíž dovozní podmínky umožňují ošetření těchto výrobků jiným způsobem než podle čl. 4 odst. 2, a to tak, aby se zajistila inaktivace viru slintavky a kulhavky.

3.   Aniž je dotčena kapitola II oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, zákaz podle odstavce 1 tohoto článku se nevztahuje na tyto mléčné výrobky určené k lidské spotřebě:

a)

mléčné výrobky vyprodukované z mléka s kontrolovanou hodnotou pH nižší než 7,0 a tepelně ošetřené při teplotě nejméně 72 °C po dobu nejméně 15 sekund za předpokladu, že takové ošetření nebylo pro hotové výrobky, jejichž složky jsou v souladu s příslušnými veterinárními podmínkami stanovenými v článcích 2, 3 a 4 tohoto rozhodnutí, nezbytné;

b)

mléčné výrobky vyprodukované ze syrového mléka skotu, ovcí nebo koz, které byly chovány alespoň 30 dnů v hospodářství umístěném v oblasti uvedené v příloze I, ve středu kruhu o poloměru nejméně 10 km, kde během 30 dnů před dnem produkce syrového mléka nevzniklo žádné ohnisko slintavky a kulhavky, a pokud u těchto mléčných výrobků proběhl proces zrání v délce nejméně 90 dnů a během této doby došlo v celé látce ke snížení pH pod 6,0 a kůra byla ošetřena 0,2 % kyselinou citronovou bezprostředně před prvním nebo dalším balením.

4.   Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na mléčné výrobky vyprodukované v zařízeních umístěných v oblastech uvedených v příloze I za těchto podmínek:

a)

všechno mléko používané v zařízení buď splňuje podmínky podle čl. 4 odst. 2, nebo je získáno ze zvířat z jiných oblastí než těch uvedených v příloze I,

b)

všechny mléčné výrobky použité v konečných výrobcích buď splňují podmínky podle odst. 2 písm. a) a b) nebo podle odstavce 3, nebo jsou vyrobeny z mléka, které je získáno ze zvířat z jiných oblastí než těch uvedených v příloze I,

c)

zařízení je provozováno pod přísnou veterinární kontrolou;

d)

mléčné výrobky jsou zřetelně označeny a přepravovány a skladovány odděleně od mléka a mléčných výrobků, které nejsou určeny k odeslání mimo oblasti uvedené v příloze I,

Kontrolu splnění podmínek uvedených v prvním pododstavci provádí příslušný orgán pod dohledem ústředních veterinárních orgánů.

Ústřední veterinární orgán ostatním členským státům a Komisi sdělí seznam zařízení, která byla schválena pro účely uplatňování tohoto odstavce.

5.   Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na mléčné výrobky vyprodukované v zařízeních umístěných v oblastech uvedených v příloze I z mléka získaného před 15. zářím 2007 za předpokladu, že mléčné výrobky jsou zřetelně označeny a přepravovány a skladovány odděleně od mléčných výrobků, které nejsou určeny k odeslání mimo uvedené oblasti.

6.   Mléčné výrobky odesílané z Kypru do ostatních členských států jsou doprovázeny úředním osvědčením, ve kterém je uvedeno toto:

„Mléčné výrobky v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“

7.   Odchylně od ustanovení odstavce 6 v případě mléčných výrobků, které splňují požadavky odst. 2 písm. a) a b) a odstavců 3 a 4 a které byly zpracovány v zařízení provozovaném v souladu se systémem pro rozbor rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) a s kontrolovatelnými standardními pracovními postupy, které zajišťují dodržování a zaznamenávání norem týkajících se ošetření výrobků, je dostatečné v obchodním dokladu doprovázejícím zásilku a potvrzeném podle čl. 9 odst. 1 uvést, že uvedené podmínky jsou splněny.

8.   Odchylně od ustanovení odstavce 6 je v případě mléčných výrobků, které splňují požadavky odst. 2 písm. a) a b) a odstavců 3 a 4 a které byly tepelně ošetřeny v hermeticky uzavřených nádobách, aby se zajistila jejich skladovatelnost, dostatečné, aby byly doprovázeny obchodním dokladem uvádějícím údaje o jejich tepelném ošetření.

Článek 6

Sperma, vajíčka a embrya

1.   Kypr nesmí odesílat sperma, vajíčka a embrya skotu, ovcí, koz, prasat ani jiných sudokopytníků (dále jen „sperma, vajíčka a embrya“) z oblastí uvedených v přílohách I a II.

2.   Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na:

a)

sperma, vajíčka a embrya vyprodukované před 15. zářím 2007;

b)

zmrazené sperma a embrya skotu, zmrazené sperma prasat a zmrazené sperma a embrya ovcí a koz dovezené na Kypr v souladu s podmínkami směrnic 88/407/EHS, 89/556/EHS, 90/429/EHS nebo 92/65/EHS, pokud byly po svém dovezení na Kypr skladovány a přepravovány odděleně od spermatu, vajíček a embryí, které v souladu s odstavcem 1 nejsou určeny k odeslání;

c)

zmrazené sperma a embrya skotu, prasat, ovcí a koz držených alespoň po dobu 90 dní před dnem odběru a během odběru v oblastech uvedených v přílohách I a II, které

i)

byly skladovány ve schválených podmínkách po dobu nejméně 30 dnů před dnem odeslání; a

ii)

byly odebrány z dárcovských zvířat držených ve střediscích nebo v hospodářstvích, která jsou prostá slintavky a kulhavky po dobu alespoň tří měsíců před dnem odběru spermatu nebo embryí a 30 dnů po dni odběru a která se nacházejí ve středu oblasti o poloměru 10 km, kde se alespoň 30 dnů před dnem odběru nevyskytlo ohnisko slintavky a kulhavky.

Před odesláním spermatu či embryí uvedených v písmenech a), b) a c) ústřední veterinární orgán ostatním členským státům a Komisi sdělí seznam středisek a týmů, které byly schváleny pro účely uplatňování tohoto odstavce.

3.   Ve veterinárním osvědčení podle směrnice 88/407/EHS, které doprovází zmrazené sperma skotu odesílané z Kypru do jiných členských států, je uvedeno toto:

„Zmrazené sperma skotu v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru“.

4.   Ve veterinárním osvědčení podle směrnice 90/429/EHS, které doprovází zmrazené sperma prasat odesílané z Kypru do jiných členských států, je uvedeno toto:

„Zmrazené sperma prasat v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru“.

5.   Ve veterinárním osvědčení podle směrnice 89/556/EHS, které doprovází embrya skotu odesílaná z Kypru do jiných členských států, je uvedeno toto:

„Embrya skotu v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“.

6.   Ve veterinárním osvědčení podle směrnice 92/65/EHS, které doprovází zmrazené sperma ovcí nebo koz odesílané z Kypru do jiných členských států, je uvedeno toto:

„Zmrazené sperma ovcí/koz v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“.

7.   Ve veterinárním osvědčení podle směrnice 92/65/EHS, které doprovází zmrazená embrya ovcí nebo koz odesílaná z Kypru do jiných členských států, je uvedeno toto:

„Zmrazená embrya ovcí/koz v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru“.

Článek 7

Kůže a kožky

1.   Kypr nesmí odesílat kůže a kožky skotu, ovcí, koz, prasat ani jiných sudokopytníků (dále jen „kůže a kožky“) z oblastí uvedených v příloze I.

2.   Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na kůže a kožky, které:

a)

byly vyprodukovány na Kypru před 15. zářím 2007, nebo

b)

splňují požadavky podle přílohy VIII kapitoly VI písm. A bodu 2 písm. c) nebo d) nařízení (ES) č. 1774/2002, nebo

c)

byly vyprodukovány v jiných oblastech než těch uvedených v příloze I v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 1774/2002, byly od dovezení na Kypr přepravovány a skladovány odděleně od kůží a kožek a nejsou určeny k odeslání v souladu s odstavcem 1.

Ošetřené kůže a kožky musí být odděleny od neošetřených kůží a kožek.

3.   Kypr zajistí, aby byly kůže a kožky, které mají být odeslány do jiných členských států, doprovázeny úředním osvědčením, v němž bude uvedeno toto:

„Kůže a kožky v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“

4.   Odchylně od ustanovení odstavce 3 je v případě kůží a kožek, které splňují požadavky bodu 1 písm. b) až e) části A kapitoly VI přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002, dostatečné, jsou-li doprovázeny obchodním dokladem uvádějícím splnění uvedených požadavků.

5.   Odchylně od ustanovení odstavce 3 je v případě kůží a kožek, které splňují požadavky bodu 2 písm. c) nebo d) části A kapitoly VI přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002, dostatečné, v obchodním dokladu doprovázejícím zásilku a potvrzeném podle čl. 9 odst. 1 uvést, že uvedené podmínky jsou splněny.

Článek 8

Ostatní živočišné produkty

1.   Kypr nesmí odesílat živočišné produkty skotu, ovcí, koz, prasat ani jiných sudokopytníků, které nejsou uvedeny v článcích 2 až 7 a které byly vyprodukovány po 15. září 2007, z oblastí uvedených v příloze I, nebo které byly získány ze zvířat z oblastí uvedených v příloze I.

Kypr nesmí odesílat hnůj, kejdu a močůvku od skotu, ovcí, koz, prasat ani jiných sudokopytníků z oblastí uvedených v příloze I.

2.   Zákaz podle prvního pododstavce odstavce 1 se nevztahuje na:

a)

živočišné produkty, které:

i)

byly ošetřeny tepelným zpracováním

v hermeticky uzavřených nádobách s hodnotou Fo 3,00 nebo větší, nebo

při kterém dosahuje středová teplota alespoň 70 °C; nebo

ii)

byly vyprodukovány v jiných oblastech než těch uvedených v příloze I v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 1774/2002 a byly od dovezení na Kypr přepravovány a skladovány odděleně od živočišných produktů, které určeny k odeslání v souladu s odstavcem 1.

b)

krev a krevní výrobky podle definice v bodech 4 a 5 přílohy I nařízení (ES) č. 1774/2002, které byly ošetřeny alespoň jedním ze způsobů stanovených v bodu 3 písm. a) podbodu ii) části A kapitoly IV přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002, doprovázeném následnou kontrolou účinnosti, nebo byly dovezeny v souladu s částí A kapitoly IV přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002.

c)

sádlo a tavené tuky, které byly ošetřeny tepelným zpracováním podle bodu 2 písm. d) podbod iv) části B kapitoly IV přílohy VII nařízení (ES) č. 1774/2002;

d)

živočišná střeva, která jsou v souladu s podmínkami stanovenými v části A kapitoly 2 přílohy I směrnice 92/118/EHS a která byla očištěna, oškrábána a pak buď nasolena, vybělena, nebo vysušena, a poté byla přijata opatření, aby se zabránilo rekontaminaci střev;

e)

ovčí vlnu, srst přežvýkavců a štětiny prasat, které prošly průmyslovým praním nebo byly získány při činění a z nezpracované ovčí vlny, srsti přežvýkavců a štětin prasat, které jsou bezpečně uzavřeny v obalech a jsou suché;

f)

krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, které splňuje požadavky bodů 2, 3 a 4 části B kapitoly II přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002;

g)

složené výrobky, které nejsou dále ošetřeny a které obsahují produkty živočišného původu za předpokladu, že takové ošetření nebylo pro hotové výrobky, jejichž složky jsou v souladu s příslušnými veterinárními podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí, nezbytné;

h)

lovecké trofeje v souladu s body 1, 3 nebo 4 části A kapitoly VII přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002;

i)

balené živočišné produkty určené pro použití jako laboratorní činidla k diagnostice in vitro.

j)

léčivé přípravky ve smyslu směrnice 2001/83/ES, zdravotnické prostředky vyrobené s využitím neživé zvířecí tkáně uvedené v čl. 1 odst. 5 písm. g) směrnice 93/42/EHS, veterinární léčivé přípravky ve smyslu směrnice 2001/82/ES a hodnocené léčivé přípravky ve smyslu směrnice 2001/20/ES.

3.   Kypr zajistí, aby byly živočišné produkty uvedené v odstavci 2, které mají být odeslány do jiných členských států, doprovázeny úředním osvědčením, v němž bude uvedeno toto:

„Živočišné produkty v souladu s rozhodnutím Komise 2007/718/ES ze dne 6 listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru.“.

4.   Odchylně od ustanovení odstavce 3 je v případě produktů uvedených v odst. 2 písm. a) až d) a f) tohoto článku dostatečné, aby byly údaje o splnění podmínek ošetření v obchodním dokladu požadovaném v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství potvrzeny podle čl. 9 odst. 1.

5.   Odchylně od ustanovení odstavce 3 je v případě produktů uvedených v odst. 2 písm. e) dostatečné, jsou-li doprovázeny obchodním dokladem, v němž je uvedeno buď průmyslové praní, nebo původ z činění, nebo splnění podmínek podle bodů 1 a 4 části A kapitoly VIII přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002.

6.   Odchylně od ustanovení odstavce 3 je v případě výrobků uvedených v odst. 2 písm. g), které byly vyprodukovány v zařízení provozovaném v souladu se systémem pro rozbor rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) a s kontrolovatelnými standardními pracovními postupy, které zajišťují, že předem zpracované složky splňují příslušné veterinární podmínky stanovené v tomto rozhodnutí, dostatečné tyto skutečnosti uvést v obchodním dokladu doprovázejícím zásilku a potvrzeném podle čl. 9 odst. 1.

7.   Odchylně od ustanovení odstavce 3 je v případě produktů uvedených v odst. 2 písm. i) a j) dostatečné, aby byly tyto produkty doprovázeny obchodním dokladem, v němž se uvádí, že produkty jsou určeny pro použití jako laboratorní činidla k diagnostice in vitro, zdravotnické přípravky nebo zdravotnické prostředky, a to za předpokladu, že jsou tyto produkty zřetelně označeny štítkem se slovy „pouze pro použití k diagnostice in vitro“ nebo „pouze pro laboratorní účely“ nebo „zdravotnické přípravky“ nebo „zdravotnické prostředky“.

8.   Odchylně od ustanovení odstavce 3, je v případě složených výrobků, které splňují podmínky stanovené v čl. 6 odst. 1 rozhodnutí Komise 2007/275/ES, dostatečné, jsou-li doprovázeny obchodním dokladem, v němž bude uvedeno toto:

„Tyto složené výrobky jsou skladovatelné při pokojové teplotě nebo v průběhu výroby jasně prošly úplným procesem vaření nebo tepelného ošetření v celé hmotě tak, že všechny syrové produkty byly denaturovány“.

Článek 9

Osvědčování

1.   Při odkazu na tento odstavec příslušné orgány Kypru zajistí, aby byl obchodní doklad požadovaný na základě právních předpisů Společenství pro obchod uvnitř Společenství potvrzen přiloženou kopií úředního osvědčení, v němž se uvádí, že

a)

dotčené produkty byly vyprodukovány

i)

v produkčním procesu, který byl zkontrolován, a bylo zjištěno, že je v souladu s příslušnými požadavky právních veterinárních předpisů Společenství a že je vhodný ke zničení viru slintavky a kulhavky, nebo

ii)

z předem zpracovaných materiálů, které byly náležitě osvědčeny, a

b)

jsou zavedena opatření, aby se zabránilo případné rekontaminaci s virem slintavky a kulhavky po ošetření.

Uvedené osvědčení produkčního procesu uvádí odkaz na toto rozhodnutí, je v platnosti po dobu 30 dní, uvádí datum uplynutí platnosti a je možné ho po provedení inspekce zařízení prodloužit.

2.   V případě výrobků pro maloobchodní prodej konečnému spotřebiteli mohou příslušné orgány Kypru povolit, aby byly sběrné zásilky jiných živočišných produktů než čerstvého masa, mletého masa, strojně odděleného masa a masných polotovarů, z nichž všechny jsou určeny k odeslání v souladu s tímto rozhodnutím, doprovázen obchodním dokladem potvrzeným přiloženou kopií úředního veterinárního osvědčení, které potvrzuje, že

a)

v místech odeslání je zaveden systém zajišťující, že zboží může být odesláno pouze v případě, že je zpětně vysledovatelné na základě podkladů v souladu s tímto rozhodnutím, a

b)

Systém uvedený v písmenu a) byl zkontrolován a shledán vyhovujícím.

Uvedené osvědčení systému zpětného vysledování uvádí odkaz na toto rozhodnutí, je v platnosti po dobu 30 dní, uvádí datum uplynutí platnosti a je možné ho prodloužit pouze po provedení kontroly zařízení s uspokojivými výsledky.

Příslušné orgány Kypru ostatním členským státům a Komisi sdělí seznam zařízení, která byla schválena pro účely uplatňování tohoto odstavce.

Článek 10

Čištění a dezinfekce

1.   Kypr zajistí, aby vozidla, která byla použita k přepravě živých zvířat v oblastech uvedených v přílohách I a II, byla po každém použití očištěna a vydezinfikována, a že toto očištění a dezinfekce byly zaznamenány podle čl. 12 odst. 2 písm. d) směrnice 64/432/EHS.

2.   Kypr zajistí, aby provozovatelé vývozních přístavů na Kypru zajistili dezinfekci pneumatik silničních vozidel, která opouštějí Kypr.

Článek 11

Některé vyňaté produkty

Omezení stanovená v článcích 3, 4, 5 a 8 se nevztahují na odesílání živočišných produktů z oblastí uvedených v příloze I, pokud takové produkty:

a)

nebyly vyprodukovány na Kypru a zůstaly ve svém původním obalu, na němž je uvedena země původu výrobků a produktů, nebo

b)

byly vyprodukovány ve schváleném zařízení, které je umístěno v oblastech uvedených v příloze I, z předem zpracovaných produktů, které z těchto oblastí nepocházejí, které

i)

byly od dovozu na území Kypru přepravovány, skladovány a zpracovány odděleně od produktů, které nejsou určeny k odeslání mimo oblasti uvedené v příloze I,

ii)

jsou doprovázeny obchodním dokladem nebo úředním osvědčením podle požadavků tohoto rozhodnutí.

Článek 12

Zákaz přesunů

1.   Aniž jsou dotčena opatření, která Kypr přijme podle čl. 7 odst. 3 směrnice 2003/85/ES, Kypr zavede dočasný zákaz přesunů skotu, prasat, ovcí a koz a koňovitých do 12. listopadu 2007.

2.   Odchylně od zákazu přesunů podle odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit přesun

a)

skotu, prasat, ovcí a koz, pokud:

i)

všechna vnímavá zvířata na hospodářství původu prošla s uspokojivými výsledky klinickým vyšetřením, a

ii)

zvířata se přepravují přímo na jatka k okamžité porážce;

b)

koňovitých, pokud jsou zvířata přepravována v souladu s odstavcem 2 přílohy VI směrnice 2003/85/ES.

Článek 13

Opatření, která mají přijmout jiné členské státy než Kypr

1.   Jiné členské státy než Kypr zajistí, aby živá zvířata vnímavých druhů nebyla odesílána do oblastí uvedených v příloze I.

2.   Aniž jsou dotčena ustanovení článku 6 rozhodnutí Rady 90/424/EHS a opatření již přijatá členskými státy, jiné členské státy než Kypr přijmou vhodná preventivní opatření, pokud jde o vnímavá zvířata odesílaná z Kypru po 15. září 2007, včetně izolace a klinického vyšetření spolu s případným laboratorním vyšetřením k detekci nebo vyloučení nákazy virem slintavky a kulhavky, a případně opatření stanovená v článku 4 směrnice 2003/85/ES.

Článek 14

Spolupráce mezi členskými státy

Členské státy spolupracují při kontrolách osobních zavazadel cestujících, kteří cestují z oblastí uvedených v příloze I, a při provádění informačních kampaní, jejichž cílem je zabránit dovážení produktů živočišného původu na území jiných členských států než Kypr.

Článek 15

Provedení

Členské státy změní svá příslušná opatření týkající se obchodu tak, aby byla v souladu s tímto rozhodnutím. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 16

Toto rozhodnutí se použije do dne 15. prosince 2007.

Článek 17

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. listopadu 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33; opravené znění Úř. věst. L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006. s. 352).

(4)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(5)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(6)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/265/ES (Úř. věst. L 114, 1.5.2007, s. 17).

(7)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. Opravené znění Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206. Opravené znění v Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 83. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006.

(9)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(10)  Úř. věst. L 104, 13.4.2001, s. 6. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2002/49/ES (Úř. věst. L 21, 24.1.2002. s. 30).

(11)  Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 445/2004 (Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 60).

(12)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 829/2007 (Úř. věst. L 191, 21.7.2007, s. 1).

(13)  Úř. věst. L 194, 22.7.1988. s. 10. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2006/16/ES (Úř. věst. L 11, 17.1.2006, s. 21).

(14)  Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2006/60/ES (Úř. věst. L 31, 3.2.2006, s. 24).

(15)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 62. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(16)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19.

(17)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/28/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 58).

(18)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 1).

(19)  Úř. věst. L 121, 1.5.2001, s. 34. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006.

(20)  Úř. věst. L 116, 4.5.2007, s. 9.


PŘÍLOHA I

Tyto oblasti na Kypru:

Kypr


PŘÍLOHA II

Tyto oblasti na Kypru:

Kypr


PŘÍLOHA III

Tyto oblasti na Kypru:

1

2

3

4

5

6

7

8

SKUPINA

ADNS

Správní jednotka

H

S/K

V

FZ

VŽZ

 

ADNS

=

systém oznamování nákaz zvířat (rozhodnutí 2005/176/ES)

H

=

hovězí maso

S/K

=

skopové a kozí maso

V

=

vepřové maso

FZ

=

farmová zvěř druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce

VŽZ

=

volně žijící zvěř druhů vnímavých ke slintavce a kulhavce.


PŘÍLOHA IV

Označení zdravotní nezávadnosti uvedené v čl. 2 odst. 3:

Rozměry:

 

CY = 7 mm

 

Číslo zařízení = 10 mm

 

Vnější průměr kruhu = 50 mm

 

Tloušťka linky kruhu = 3 mm

Image