20.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/29


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. října 2007,

kterým se zřizuje Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi

(2007/675/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na posílení boje proti obchodování s lidmi na evropské úrovni a v souladu s Bruselskou deklarací (1) (2002), která vyjádřila potřebu vytvoření odborné skupiny pro otázky obchodování s lidmi, která měla být zřízena Komisí, byla tato skupina rozhodnutím Komise č. 2003/209/ES zřízena. Tato poradní skupina se nazývá „Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi (2).“

(2)

Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi byla pověřena úkolem napomáhat k dalšímu rozvoji v oblasti předcházení obchodování s lidmi a boje proti němu, což má Komisi umožnit shromáždění stanovisek k podnětům Komise v otázce obchodování s lidmi, a přípravou zprávy založené na doporučeních učiněných v Bruselské deklaraci. V prosinci 2004 odborná skupina předložila zprávu a řadu doporučení, která mají pomoci připravovat další konkrétní návrhy na evropské úrovni.

(3)

Sdělení Komise ze dne 18. října 2005„Boj proti obchodu s lidmi – integrovaný přístup a návrhy na akční plán“ (3) ve velké míře vycházelo ze zprávy a z doporučení vypracovaných odbornou skupinou. Rada dne 1. prosince 2005 přijala Plán EU týkající se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho předcházení (4), v němž se odráží řada návrhů vycházejících z uvedeného sdělení Komise.

(4)

Vzhledem k cenné práci vykonané od roku 2003 Odbornou skupinou pro otázky obchodování s lidmi, která Komisi umožnila dále rozvíjet její politiku v této oblasti, a vzhledem k celosvětově narůstající důležitosti oblasti politik týkající se problematiky obchodování s lidmi, by odborná skupina měla ve své práci pokračovat. Z důvodu rozšíření Evropské unie je třeba vydat nové rozhodnutí. Rovněž působnost odborné skupiny by měla být rozšířena tak, aby mohla využívat širšího rozsahu odborných znalostí, což je zapotřebí z důvodu měnící se povahy obchodování s lidmi.

(5)

Odborná skupina by i nadále měla Komisi informovat a měla by zohledňovat současné dění na evropské, národní i mezinárodní úrovni. Měla by zejména napomáhat Komisi při provádění a rozvoji činností připravovaných na základě Plánu EU týkajícího se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho předcházení z prosince 2005, a to se speciálním zaměřením na oblast vykořisťování pracovní síly.

(6)

Odborná skupina by měla být složena z 21 členů, kteří budou rovnoměrně zastupovat veřejné orgány členských států EU, neziskové organizace Evropské unie a Europol. Pro členství jsou způsobilí i odborníci z akademické obce a konzultanti specializující se na neziskový sektor.

(7)

Odborná skupina by měla mít možnost ustanovit podskupiny, které by její práci díky zaměření se na konkrétní problematiku usnadnily a urychlily. Mandát těchto podskupin by měl být odsouhlasen celou odbornou skupinou a měl by být jasně definován.

(8)

Měla by být stanovena pravidla týkající se zveřejňování informací ze strany členů odborné skupiny, aniž přitom budou dotčena bezpečnostní pravidla Komise stanovená v příloze rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom (5).

(9)

Osobní údaje týkající se členů skupiny by se měly zpracovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (6).

(10)

Funkční období členů by mělo být tříleté a členové by měli mít možnost být opakovaně jmenováni.

(11)

Rozhodnutí 2003/209/ES by mělo být zrušeno,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi

Zřizuje se „Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi“, dále jen „skupina“.

Článek 2

Konzultace

1.   Komise může skupinu konzultovat ve všech otázkách týkajících se obchodování s lidmi.

2.   Úkolem skupiny je:

a)

zajišťovat v řadě otázek souvisejících s obchodováním s lidmi spolupráci mezičlenskými státy, dalšími stranami uvedenými v čl. 3 odst. 2 písm. b) a Komisí;

b)

napomáhat Komisi, a to předkládáním stanovisek týkajících se obchodování s lidmi a zajištěním koherentního přístupu k uvedené problematice;

c)

napomáhat Komisi při vyhodnocování vývoje politiky v oblasti obchodování s lidmi na národní, evropské a mezinárodní úrovni;

d)

napomáhat Komisi při určování a definování možných příslušných opatření a činností na evropské i národní úrovni v rámci celého spektra politiky týkající se boje proti obchodování s lidmi;

e)

odborná skupina vydává Komisi na její žádost nebo z vlastního podnětu stanoviska nebo zprávy, přičemž bere na vědomí provádění a další vývoj Plánu EU týkajícího se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho předcházení, jakož i s ním spojené druhy vykořisťování. Bude rovněž brát v úvahu problematiku rovnosti žen a mužů.

3.   Předseda skupiny může upozornit Komisi na to, že je vhodné v určité otázce skupinu konzultovat.

Článek 3

Členství – jmenování

1.   Skupina se skládá z 21 členů. Výzva k podání přihlášky na člena skupiny bude zveřejněna v Úředním věstníku a na veřejných internetových stránkách generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost.

2.   Členové odborné skupiny jsou jmenováni z řad odborníků se způsobilostí a zkušenostmi v oblasti boje proti obchodování s lidmi, a to včetně pracovní problematiky vztahující se k obchodování s lidmi. Pocházejí:

a)

ze správních orgánů členských států (maximálně 11 členů);

b)

z mezivládních, mezinárodních a nevládních organizací činných na evropské úrovni, které mají řádně doloženy zkušenosti a odbornou způsobilost v oblasti obchodování s lidmi (maximálně 5 členů);

c)

z řad sociálních partnerů a organizací zaměstnavatelů fungujících na evropské úrovni (maximálně 4 členové);

d)

z Europolu (1 člen);

e)

členy skupiny se mohou stát také osoby se zkušenostmi získanými z vědeckého výzkumu pro veřejné nebo soukromé vysoké školy nebo instituty v členských státech (maximálně 2 členové).

3.   Členové uvedení v odst. 2 písm. a) jsou na návrh členských států určeni a jmenováni Komisí. Členové uvedení v odst. 2 písm. b), c) a e) budou jmenováni Komisí a vybráni z řad zájemců, kteří odpověděli na výzvu k podání přihlášky. Člen uvedený v odst. 2 písm. d) bude jmenován Europolem.

4.   Na základě výzvy k podání přihlášky jsou zájemci, kteří byli shledáni pro členství ve skupině způsobilými, avšak nebyli jmenováni, zařazeni na seznam úspěšných uchazečů, dají-li k tomu souhlas. Komise tento seznam v případě potřeby použije při jmenování náhradních členů.

5.   Členové skupiny zůstávají ve funkci, dokud nejsou nahrazeni, nebo dokud neskončí jejich funkční období.

6.   Členové, kteří již nejsou schopni účinně přispívat k práci odborné skupiny, kteří odstoupí nebo kteří již nesplňují podmínky uvedené v odstavci 3 tohoto článku nebo v článku 287 Smlouvy, mohou být na zbývající část svého funkčního období nahrazeni.

7.   Členové jmenovaní na základě svých odborných znalostí každý rok podepíší závazek, že budou jednat ve veřejném zájmu, a prohlášení, v němž uvedou, zda existuje či neexistuje zájem, který by mohl ohrozit jejich objektivitu.

8.   Jména členů jmenovaných na základě jejich odborných znalostí budou zveřejněna na internetové stránce GŘ pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost a v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

9.   Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Článek 4

Fungování skupiny

1.   Skupina si z řad svých členů prostou většinou zvolí předsedu a dva místopředsedy.

2.   Po dohodě s Komisí lze podle mandátu stanoveného skupinou v rámci skupiny zřizovat podskupiny pro přezkoumání konkrétních otázek. Podskupiny mají nejvýše 9 členů a jsou rozpuštěny ihned poté, co je jejich mandát splněn.

3.   Informace získané v rámci účasti na práci skupiny nebo podskupiny se nevyzrazují, pokud Komise má za to, že se týkají důvěrných skutečností.

4.   Skupina a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise, a to v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí. Sekretářské služby pro zasedání skupiny a jejích pracovních podskupin zajišťuje Komise. Zasedání skupiny a jejích podskupin se mohou účastnit zástupci dotčených útvarů Komise.

5.   Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu přijatého Komisí.

6.   Komise může zveřejnit jakékoli shrnutí, závěr, dílčí závěr nebo pracovní dokument připravený skupinou, a to v původním jazyce příslušného dokumentu.

Článek 5

Další odborníci

1.   Komise může k práci ve skupině přizvat odborníky nebo pozorovatele se zvláštní odborností týkající se určitého bodu pořadu jednání, kteří běžně ve skupině nepracují.

2.   Komise může k účasti na zasedání odborné skupiny přizvat oficiální zástupce členských států, kandidátských zemí nebo třetích zemí a mezinárodních, mezivládních a nevládních organizací.

Článek 6

Výdaje na zasedání

1.   V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím odborníkům uhradí Komise členům a odborníkům cestovní výlohy a případně též výlohy na pobyt, které souvisejí s činností skupiny.

2.   Členům, odborníkům a pozorovatelům nepřísluší za poskytované služby odměna.

3.   Výdaje na zasedání se proplácejí v mezích ročního rozpočtu, který je skupině přidělen příslušnými útvary Komise.

Článek 7

Zrušovací ustanovení

Rozhodnutí 2003/209/ES se zrušuje.

Článek 8

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije po dobu tří let.

V Bruselu dne 17. října 2007.

Za Komisi

Franco FRATTINI

místopředseda


(1)  Bruselská deklarace byla přijata na Evropské konferenci o předcházení obchodování s lidmi a boji proti němu – Celosvětová výzva pro 21. století pořádané ve dnech 18. až 20. září 2002, Úř. věst. C 137, 12.6.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 79, 26.3.2003, s. 25.

(3)  KOM(2005) 514 v konečném znění.

(4)  Úř. věst. C 311, 9.12.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom (Úř. věst. L 215, 5.8.2006, s. 38).

(6)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.