27.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/47


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. července 2007

ohledně dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Rady 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních v období let 2008–2010

(oznámeno pod číslem K(2007) 3547)

(2007/531/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 11 odst. 1 směrnice 1999/13/ES jsou členské státy povinny vypracovat zprávy o provádění uvedené směrnice na základě dotazníku nebo osnovy, které sestaví Komise postupem podle článku 6 směrnice 91/692/EHS.

(2)

Členské státy vypracovaly zprávy o provádění uvedené směrnice za období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2004 podle rozhodnutí Komise 2002/529/ES (3).

(3)

Podle rozhodnutí Komise 2006/534/ES (4) jsou členské státy povinny nejpozději do 30. září 2008 vypracovat zprávu o provádění uvedené směrnice za období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2007.

(4)

Třetí zpráva by měla zahrnovat období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru podle článku 6 směrnice 91/692/EHS,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy k vypracování zprávy zahrnující období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010, kterou předloží Komisi podle čl. 11 odst. 1 směrnice 1999/13/ES, použijí dotazník uvedený v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. července 2007.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 85, 29.3.1999, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 87).

(2)  Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 172, 2.7.2002, s. 57.

(4)  Úř. věst. L 213, 3.8.2006, s. 4.


PŘÍLOHA

Dotazník o provádění směrnice 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních v období let 2008–2010

1.   Obecný popis

Uveďte prosím důležité změny ve vnitrostátních právních předpisech ve vykazovaném období, které souvisejí se směrnicí 1999/13/ES.

2.   Rozsah zařízení

2.1

U každé z dvaceti činností uvedených v příloze IIA uveďte zvlášť pro první den (1.1.2008) a pro poslední den (31.12.2010) vykazovaného období, kolik zařízení spadá pod níže uvedené kategorie:

celkový počet zařízení (1),

celkový počet zařízení, na které se vztahuje rovněž směrnice 96/61/ES (směrnice IPPC),

celkový počet zařízení, která jsou zaregistrována nebo povolena podle směrnice 1999/13/ES,

celkový počet zařízení, která jsou zaregistrována nebo povolena a uplatňují plán snižování emisí,

celkový počet zařízení, kterým byla udělena výjimka podle čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice 1999/13/ES. V příloze tohoto dotazníku předložte seznam důvodů pro každou udělenou výjimku,

celkový počet zařízení, kterým byla udělena výjimka podle čl. 5 odst. 3 písm. b) směrnice 1999/13/ES. V příloze tohoto dotazníku předložte seznam uvádějící důvody každé udělené výjimky.

2.2

U každé z dvaceti činností uvedených v příloze IIA uveďte, kolik zařízení spadá pod níže uvedené kategorie ve vykazovaném období:

celkový počet nových nebo zásadním způsobem změněných zařízení, která jsou zaregistrována nebo povolena podle směrnice 1999/13/ES.

3.   Nahrazování

U každé z dvaceti činností uvedených v příloze IIA uveďte, které látky nebo přípravky klasifikované směrnicí Rady 67/548/EHS (2) jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (R45, R46, R49, R60 a R61) jsou na konci vykazovaného období (31.12.2010) stále používány a v jakém množství (odhadem v tunách za rok).

4.   Monitorování

U každé z dvaceti činností uvedených v příloze IIA uveďte následující údaje ve vykazovaném období:

počet zařízení, o kterých byly podle čl. 8 odst. 1 směrnice „jednou ročně“ nebo „na vyžádání“ poskytnuty údaje,

počet zařízení, která jsou podle čl. 8 odst. 2 směrnice kontinuálně monitorována z hlediska dodržování ustanovení uvedené směrnice.

5.   Soulad

U každé z dvaceti činností uvedených v příloze IIA uveďte následující údaje ve vykazovaném období:

počet provozovatelů, u kterých bylo zjištěno nesplnění požadavků uvedené směrnice,

a)

pokud jde o požadavek „jednou ročně“ nebo „na vyžádání“ poskytovat údaje,

b)

pokud jde o ostatní požadavky stanovené směrnicí,

počet provozovatelů, kterým příslušné orgány pozastavily nebo odebraly povolení v případě nesplnění požadavků podle čl. 10 písm. b) směrnice.

6.   Emise

6.1

Uveďte odhadovaný počet tun emisí těkavých organických sloučenin pro celkový počet zařízení v letech 2008 a 2010.

6.2

Uveďte odhadovaný počet tun emisí těkavých organických sloučenin v letech 2008 a 2010 u každé z dvaceti činností uvedených v příloze IIA (nepovinné).

7.   Náklady

7.1

Proveďte odhad celkových nákladů na provedení směrnice 1999/13/ES v roce 2010, např. součet nákladů spojených s činnostmi povolování, monitorování, kontrol atd. všech dotčených vnitrostátních orgánů. Vyjádřete v eurech za rok nebo člověkoroku (nepovinné).

7.2

Proveďte odhad správních nákladů na vypracování zprávy na základě tohoto dotazníku. Vyjádřete v člověkoměsíci a v eurech (nepovinné).

8.   Zveřejnění zpráv členských států vypracovaných na základě tohoto dotazníku

Uveďte místo veřejného přístupu ke zprávám členských států vypracovaným na základě odpovědí tohoto dotazníku (např. adresu URL internetových stránek).

9.   Zlepšení

Uveďte body, které je podle vás třeba zlepšit, pokud jde o oblast:

provádění/budoucího přezkumu směrnice 1999/13/ES,

budoucích dotazníků.

10.   Poznámky


(1)  Pro účely tohoto dotazníku zahrnuje „celkový počet zařízení“ rovněž zařízení, na něž se nevztahuje působnost směrnice 1999/13/ES, ale která jsou upravována vnitrostátními právními předpisy v souladu s ustanoveními směrnice. Nejsou zahrnuta zařízení pro nanášení nátěrů na silniční vozidla ve smyslu směrnice 70/156/EHS nebo na jejich části prováděné jako součást oprav, konzervace nebo dekorace vozidla mimo výrobní zařízení.

(2)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.