15.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 155/71


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. června 2007

o opatřeních proti zavlékání viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru do Společenství a proti jeho rozšiřování ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2007) 2451)

(2007/410/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pokud se podle směrnice 2000/29/ES některý členský stát domnívá, že hrozí nebezpečí zavlečení škodlivého organismu, který není uveden v příloze I nebo II uvedené směrnice, nebo jeho rozšíření na jeho území, může přijmout jakákoli opatření nezbytná pro jeho ochranu před tímto nebezpečím.

(2)

V důsledku přítomnosti viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru informovalo Nizozemsko dne 14. února 2007 členské státy a Komisi, že dne 14. února 2007 přijalo úřední opatření, která mají zabránit dalšímu zavlékání a rozšiřování tohoto škodlivého organismu na jeho území.

(3)

Viroid vřetenovitosti hlíz bramboru je uveden v oddílu I části A přílohy I směrnice 2000/29/ES jako organismus, jehož zavlečení do členských států a rozšiřování v nich má být zakázáno.

(4)

Viroid vřetenovitosti hlíz bramboru byl nalezen u rostlin Solanum jasminoides Paxton a Brugmansia Pers. spp. V současnosti se na tyto rostliny pocházející ze Společenství neuplatňují žádné zvláštní požadavky, pokud jde o tento škodlivý organismus.

(5)

Je nezbytné přijmout opatření proti zavlékání tohoto škodlivého organismu do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství, neboť z vědeckých informací vyplývá, že přítomnost tohoto organismu na výše uvedených rostlinách může vést k jeho dalšímu šíření.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím by se měla vztahovat na zavlékání nebo šíření škodlivého organismu, dále na dovoz do Společenství a pěstování a přepravu rostlin rodu Brugmansia Pers. spp. a druhu Solanum jasminoides Paxton, určených k výsadbě, včetně semen, ve Společenství. Kromě toho by měl být připraven průzkum přítomnosti či trvalé nepřítomnosti tohoto škodlivého organismu ve členských státech.

(7)

Je vhodné, aby výsledky daných opatření byly vyhodnoceny, a to zejména na základě informací poskytnutých členskými státy, aby je bylo možné využít jako východisko pro případná budoucí opatření.

(8)

Členské státy by měly v případě potřeby přizpůsobit své právní předpisy tak, aby byly v souladu s tímto rozhodnutím.

(9)

Výsledky přijatých opatření by měly být přezkoumány do 29. února 2008.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dovoz daných rostlin

Rostliny rodu Brugmansia Pers. spp. a druhu Solanum jasminoides Paxton určené k výsadbě, včetně semen (dále jen „dané rostliny“), mohou být dovezeny do Společenství pouze za předpokladu, že:

a)

splňují požadavky stanovené v bodě 1 přílohy a

b)

jsou při vstupu do Společenství odpovědným úředním subjektem zkontrolovány a podrobeny zkouškám na přítomnost viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru v souladu s čl. 13a odst. 1 směrnice 2000/29/ES a shledány prostými tohoto organismu.

Článek 2

Přeprava daných rostlin ve Společenství

Dané rostliny pocházející ze Společenství nebo dovezené do Společenství podle článku 1 mohou být přepravovány po území Společenství pouze tehdy, pokud splňují podmínky stanovené v bodě 2 přílohy.

Článek 3

Průzkumy a oznámení

1.   Členské státy provedou v patřičných případech úřední průzkumy a zkoušky na přítomnost viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru u hostitelských rostlin nebo pro získání důkazů o infekci způsobené tímto škodlivým organismem na svém území.

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 2 směrnice 2000/29/ES, budou výsledky těchto průzkumů sděleny Komisi a ostatním členským státům do 10. ledna 2008.

2.   Každé podezření z výskytu nebo potvrzený výskyt viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru se neprodleně oznámí odpovědným úředním subjektům.

Článek 4

Dosažení souladu

Je-li to nezbytné, změní členské státy opatření, která přijaly na ochranu před zavlékáním a rozšiřováním viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru tak, aby byla v souladu s tímto rozhodnutím. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 5

Přezkum

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno nejpozději do 29. února 2008.

Článek 6

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. června 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/35/ES (Úř. věst. L 88, 25.3.2006, s. 9).


PŘÍLOHA

Dodatečná opatření uvedená v článcích 1 a 2 tohoto rozhodnutí

1.   Zvláštní požadavky na dovoz

Aniž je dotčen bod 13 části A přílohy III směrnice 2000/29/ES, jsou dané rostliny pocházející ze třetích zemí doprovázeny osvědčením podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) uvedené směrnice, které v kolonce „dodatkové prohlášení“ uvádí, že dané rostliny pocházejí z místa produkce nebo byly trvale pěstovány v místě produkce, jak je definováno v Mezinárodní normě FAO pro rostlinolékařská opatření č. 5 (1) (dále jen „místo produkce“), které je registrováno vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v zemi původu a tento orgán nad ním vykonává dohled, a to

a)

v zemích, o nichž je známo, že se v nich viroid vřetenovitosti hlíz bramboru nevyskytuje, nebo

b)

v oblasti prosté škodlivého organismu stanovené vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v zemi původu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření. Název oblasti prosté škodlivého organismu se uvede do kolonky „místo původu“; nebo

c)

v případě, že byly před přepravou všechny dávky podrobeny zkoušce a shledány prostými viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru, nebo

d)

v případě, že všechny související matečné rostliny daných rostlin byly před přepravou daných rostlin podrobeny zkoušce a shledány prostými viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru. Po ukončení zkoušek se udržují takové podmínky pěstování, aby související matečné rostliny i dané rostliny zůstaly před přepravou prosté viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru.

2.   Podmínky pro přepravu

Všechny dané rostliny, které buď pocházejí ze Společenství, nebo jsou do Společenství dovezeny podle článku 1 tohoto rozhodnutí v jiném než malém množství pro použití majitelem či příjemcem k nekomerčním účelům za předpokladu, že nehrozí rozšíření škodlivého organismu, mohou být přepravovány po území Společenství pouze tehdy, jsou-li opatřeny rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu se směrnicí Komise 92/105/EHS (2) a pokud byly trvale či od svého dovezení do Společenství pěstovány v místě produkce:

a)

ve členském státě, o němž je známo, že se v něm viroid vřetenovitosti hlíz bramboru nevyskytuje, nebo

b)

v oblasti prosté škodlivého organismu stanovené odpovědným úředním subjektem členského státu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

c)

v případě, že byly před přepravou všechny dávky podrobeny zkoušce a byly shledány prostými viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru, nebo

d)

v případě, že všechny související matečné rostliny daných rostlin byly před přepravou daných rostlin podrobeny zkoušce a shledány prostými viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru. Po ukončení zkoušek se udržují takové podmínky pěstování, aby související matečné rostliny i dané rostliny zůstaly před přepravou prosté viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru.


(1)  Glosář rostlinolékařských pojmů – Referenční Standard ISPM č. 5 vydaný sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin v Římě.

(2)  Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/17/ES (Úř. věst. L 57, 3.3.2005, s. 23).