2.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/80


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 1. června 2007,

kterým se na hospodářský rok 2006/07 a na určitý počet hektarů stanoví pro Bulharsko a Rumunsko orientační finanční příděl na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999

(oznámeno pod číslem K(2007) 2272)

(Pouze bulharské a rumunské znění je závazné)

(2007/381/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pravidla pro restrukturalizaci a přeměnu vinic, zejména pokud jde o produkční potenciál, jsou stanovena nařízením (ES) č. 1493/1999 a nařízením Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem (2).

(2)

Pravidla finančního plánování a účasti na financování režimu restrukturalizace a přeměny podle nařízení (ES) č. 1227/2000 stanoví, že se odkazy na daný rozpočtový rok vztahují na platby skutečně provedené členskými státy od 16. října do 15. října následujícího roku.

(3)

Bulharsko a Rumunsko přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 2007 a mohou režim restrukturalizace a přeměny využívat od tohoto data, neboť rovněž splnily podmínku katalogizace produkčního potenciálu, jak bylo potvrzeno rozhodnutími Komise č. 223/2007/ES (3) a č. 234/2007/ES (4).

(4)

V souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 se při rozdělení prostředků mezi členské státy musí náležitě zohlednit podíl plochy vinic dotyčného členského státu na celkové ploše vinic Společenství.

(5)

Pro účely provádění čl. 14 odst. 4 nařízení (ES) č. 1493/1999 by měly být prostředky přidělovány na určitý počet hektarů.

(6)

Musí být zohledněna náhrada za ztrátu příjmů pěstitelů během období, kdy vinice ještě nenesly úrodu.

(7)

V souladu s čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1493/1999 se předběžný příděl prostředků přizpůsobí na základě skutečných výdajů a přezkoumaných prognóz výdajů předložených členskými státy, přičemž se přihlíží k cílům režimu a dostupným prostředkům,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příděl na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení (ES) č. 1493/1999 je pro Bulharsko a Rumunsko na hospodářský rok 2006/07 a na určitý počet hektarů stanoven v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Bulharské republice a Rumunsku.

V Bruselu dne 1. června 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 143, 16.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1216/2005 (Úř. věst. L 199, 29.7.2005, s. 32).

(3)  Úř. věst. L 95, 5.4.2007, s. 53.

(4)  Úř. věst. L 100, 17.4.2007, s. 27.


PŘÍLOHA

Orientační finanční příděl na hospodářský rok 2006/07

Členský stát

Plocha (ha)

Finanční prostředky

(EUR)

Bulharsko

2 131

6 700 516

Rumunsko

1 060

8 299 484

Celkem

3 191

15 000 000