16.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/43


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. března 2007

o režimu státních podpor C 18/2006 (ex N 524/2005), který Itálie hodlala uskutečnit ve prospěch malých podniků a mikropodniků

(oznámeno pod číslem K(2007) 1175)

(Pouze italské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2007/335/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 88 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,

poté, co vyzvala zúčastněné strany, aby v souladu s uvedenými články podaly připomínky (1),

vzhledem k těmto důvodům:

I.   POSTUP

(1)

Dopisem ze dne 18. října 2005 oznámily italské orgány Komisi výše zmíněný režim státních podpor. Další informace zaslaly italské orgány v dopisech ze dne 20. prosince 2005, ze dne 13. března 2006 a ze dne 27. března 2006. Komise požádala o doplňující údaje dopisem ze dne 10. listopadu 2005 a dopisem ze dne 8. února 2006.

(2)

Dopisem ze dne 16. května 2006 informovala Komise Itálii o rozhodnutí zahájit ve věci dotčeného opatření řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

(3)

Rozhodnutí Komise zahájit řízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie  (2). Komise vyzvala zúčastněné strany, aby podaly připomínky.

(4)

Itálie zaslala své připomínky dopisem ze dne 23. června 2006, ve kterém oznámila, že hodlá předložit připomínky k jednomu konkrétnímu aspektu.

(5)

Jiná zúčastněná strana své připomínky nezaslala.

(6)

Komise požádala o doplňující údaje dopisem ze dne 21. září 2006 a dopisem ze dne 10. ledna 2007.

(7)

Itálie oznámila Komisi dopisem ze dne 30. ledna 2007, který Komise obdržela dne 2. února 2007, že dotčené opatření bylo zrušeno.

II.   PODROBNÝ POPIS OPATŘENÍ

(8)

Opatření mělo prostřednictvím daňových úlev podpořit růst mikropodniků a malých podniků, které vznikly v rámci konsolidačních procesů (sloučením či akvizicí mikropodniků a malých podniků). Dotčené opatření mělo být dotováno částkou 120 milionů EUR v roce 2006, 242 milionů EUR v roce 2007 a 122 millionů EUR v roce 2008.

(9)

Právním základem opatření je článek 2 nařízení vlády č. 106 ze dne 17. června 2005 uzákoněného zákonem č. 156 ze dne 31. července 2005. Právní základ obsahuje ustanovení o pozastavení. Režim státní podpory nebyl uskutečněn.

(10)

Itálie již uskutečnila podobné opatření v roce 2005 (3), v rámci nařízení, které stanoví blokovou vyjímku pro podpory malým a středním podnikům (4). Tato verze podpůrného opatření poskytuje daňovou úlevu ve výši 50 % nákladů za poradenství při slučování nebo akvizici. Italské orgány sdělily, že vzhledem k danému omezení poskytované daňové úlevy, byla úspěšnost opatření relativní, neboť z počtu 132 žádostí v celkové výši 3 442 261 EUR daňové úlevy bylo přijato pouze 46 žádostí v celkové výši 415 306 EUR daňové úlevy.

III.   PŘIPOMÍNKY ITÁLIE

(11)

Italské orgány informovaly dopisem ze dne 30. ledna 2007 Komisi, že dotace určené na dotčené opatření byly využity jinak a že opatření bylo zrušeno a nebylo uvedeno v platnost.

IV.   HODNOCENÍ

(12)

Vzhledem ke stažení oznámení o dotčeném opatření se řízení stalo bezpředmětným.

V.   ZÁVĚR

(13)

Komise proto rozhodla ukončit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES, neboť řízení se stalo bezpředmětným vzhledem k tomu, že italské orgány opatření zrušily,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Italské orgány dotčené opatření zrušily, a proto se toto řízení stalo bezpředmětným. Komise se proto rozhodla ukončit řízení, které zahájila podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.

V Bruselu dne 21. března 2007.

Za Komisi

Neelie KROES

členka Komise


(1)  Úř. věst. C 146, 22.6.2006, s. 18.

(2)  Viz poznámka 1 pod čarou.

(3)  Podpůrné opatření bylo založeno na ustanovení článku 9 nařízení vlády č. 35/2005 uzákoněného zákonem č. 80/2005, který Komise zaevidovala dne 21. dubna 2005 pod referenčním číslem XS 89/05.

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům (Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 33).