16.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/51


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. února 2007,

kterým se mění rozhodnutí 2002/300/ES ohledně oblastí vyňatých ze seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae

(oznámeno pod číslem K(2007) 419)

(Text s významem pro EHP)

(2007/104/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2002/300/ES ze dne 18. dubna 2002 o seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens  (2), v příloze uvádí oblasti ve Společenství, které jsou považovány za prosté chorob měkkýšů způsobených Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens.

(2)

Komise obdržela v červenci 2006 dopis, v němž ji Spojené království informovalo o tom, že v Loch Sunart byla zjištěna Bonamia ostreae. Tato oblast byla předtím považována za prostou Bonamia ostreae, nadále ji však proto nelze považovat za oblast prostou této choroby.

(3)

Komise obdržela v listopadu 2006 dopis, v němž ji Irsko informovalo o tom, že v Lough Swilly byla zjištěna Bonamia ostreae. Tato oblast byla předtím považována za prostou Bonamia ostreae, nadále ji však proto nelze považovat za oblast prostou této choroby.

(4)

Rozhodnutí 2002/300/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2002/300/ES se nahrazuje zněním v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. února 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 103, 19.4.2002, s. 24. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/559/ES (Úř. věst. L 219, 10.8.2006, s. 28).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

SCHVÁLENÉ OBLASTI, POKUD JDE O CHOROBY MĚKKÝŠŮ ZPŮSOBENÉ BONAMIA OSTREAE A MARTEILIA REFRINGENS

1.A   Oblasti v Irsku schválené, pokud jde o B. ostreae

Celé pobřeží Irska s výjimkou těchto osmi oblastí:

Cork Harbour

Galway Bay

Ballinakill Harbour

Clew Bay

Achill Sound

Loughmore, Blacksod Bay

Lough Foyle

Lough Swilly

1.B   Oblasti v Irsku schválené, pokud jde o M. refringens

Celé pobřeží Irska

2.A   Oblasti ve Spojeném království, na britských Normanských ostrovech a na ostrově Man schválené, pokud jde o B. ostreae

Celé pobřeží Velké Británie s výjimkou těchto pěti oblastí:

jižní pobřeží Cornwallu od mysu Lizard po mys Start Point

oblast kolem ústí řeky Solent od Portland Bill po Selsey Bill

oblast podél pobřeží Essexu od Shoeburyness po Landguard Point

oblast podél pobřeží v jihozápadním Walesu od Wooltack Point po St. Govan’s Head, včetně Milford Haven a slapových vod řeky Eastern a Western Cleddau

oblast zahrnující vody Loch Sunart na východ od čáry vedoucí z nejsevernějšího výběžku Maclean’s Nose jiho-jihovýchodně do Auliston Point.

Celé pobřeží Severního Irska s výjimkou této oblasti:

Lough Foyle

Celé pobřeží ostrovů Guernsey a Herm

Oblast States of Jersey: tato oblast je tvořena přílivovou a bezprostřední pobřežní oblastí mezi střední čárou přílivu na ostrově Jersey a pomyslnou čárou ve vzdálenosti tří námořních mil od střední čáry odlivu ostrova Jersey. Oblast se nachází v normansko-bretaňském zálivu na jižní straně Lamanšského průlivu.

Celé pobřeží ostrova Man

2.B   Oblasti ve Spojeném království, na britských Normanských ostrovech a na ostrově Man schválené, pokud jde o M. refringens

Celé pobřeží Velké Británie

Celé pobřeží Severního Irska

Celé pobřeží ostrovů Guernsey a Herm

Oblast States of Jersey: tato oblast je tvořena přílivovou a bezprostřední pobřežní oblastí mezi střední čárou přílivu na ostrově Jersey a pomyslnou čárou ve vzdálenosti tří námořních mil od střední čáry odlivu ostrova Jersey. Oblast se nachází v normansko-bretaňském zálivu na jižní straně Lamanšského průlivu.

Celé pobřeží ostrova Man

3.   Oblasti v Dánsku schválené, pokud jde o B. ostreae a M. refringens

Limfjorden od Thyborønu na zá padě po Hals na východě.“