6.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/177


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. prosince 2006,

kterým se zřizuje vědecká skupina odborníků pro označení původu, zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality

(2007/71/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1) stanoví podmínky, které musí splňovat název, aby byl ve Společenství zapsán jako chráněné zeměpisné označení (CHZO) nebo chráněné označení původu (CHOP).

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (2), stanoví podmínky, které musí splňovat název, aby byl ve Společenství zapsán a chráněn jako zaručená tradiční specialita (ZTS).

(3)

Při řešení určitých složitých vědeckých a technických problémů, které by se mohly vyskytnout při posuzování podmínek pro zápis některých chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení nebo zaručených tradičních specialit, by mohla Komise potřebovat posudek odborníků z poradní skupiny.

(4)

Skupina má být složena z vysoce kvalifikovaných odborníků z nejrůznějších vědních a technických oborů, které se vztahují k zemědělské a zemědělsko-potravinářské oblasti, humanitním vědám nebo k právu duševního vlastnictví.

(5)

Proto je třeba zřídit vědeckou skupinu odborníků pro označení původu, zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality, stanovit její úkoly a vymezit její vnitřní organizaci.

(6)

Je třeba zrušit Vědecký výbor pro označení původu, zeměpisná označení a osvědčení o zvláštní povaze, zřízený rozhodnutím Komise 93/53/EHS (3),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Zřizuje se vědecká skupina odborníků pro označení původu, zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality, dále jen „skupina“.

Článek 2

Úkoly

Komise může skupinu konzultovat ve všech otázkách týkajících se ochrany zeměpisných označení a označení původu, zaručených tradičních specialit, zemědělských produktů a potravin, a zejména v otázkách týkajících se:

dodržování kritérií uvedených v článku 2 nařízení (ES) č. 510/2006 názvem, který je předmětem žádosti o zápis, zejména vazby na prostředí nebo zeměpisného původu a/nebo pověsti,

dodržování kritérií uvedených v článcích 2, 4 a 5 nařízení (ES) č. 509/2006 názvem, který je předmětem žádosti o zápis, zejména tradiční a/nebo zvláštní povahy,

druhové povahy názvu,

posouzení kritérií poctivosti obchodních transakcí a rizika uvedení spotřebitele v omyl v případě rozporu mezi označením původu nebo zeměpisným označením a již zapsanými označeními původu nebo zeměpisnými označeními, ochrannými známkami, názvy rostlinných odrůd a zvířecích plemen, homonymními názvy nebo názvy již existujících produktů, které se uvádí na trh v souladu s právem,

jakýchkoli jiných otázek zvláštního významu s ohledem na oblast působnosti skupiny.

Předseda skupiny může upozornit Komisi na to, kdy je vhodné v určité otázce skupinu konzultovat.

Komise může případně skupinu požádat, aby ve stanoveném termínu přijala stanovisko k určité otázce.

Článek 3

Složení – jmenování

1.   Komise v zájmu kritéria zeměpisného rozdělení, které odráží rozmanitost otázek a vědeckých přístupů ve Společenství, jmenuje členy skupiny z řad odborníků, kteří odpověděli na výzvu k podání žádostí za tímto účelem. Odborníci musí mít vysokou technickou a vědeckou kvalifikaci v různých oblastech podle článku 2 a jako skupina pokrýt co nejširší okruh vědních a technických oborů.

2.   Skupina se skládá z 11 členů.

Uchazeči, kteří byli shledáni způsobilými k účasti ve skupině, ale nebyli jmenováni, se uvedou na seznam náhradníků. Komise může seznam náhradníků použít při jmenování kandidátů, kteří nahradí členy skupiny.

3.   Použijí se tato ustanovení:

členové jsou jmenováni osobně a jejich úkolem je radit Komisi nezávisle na jakýchkoli vnějších pokynech. Své pravomoci nepřenášejí na žádného jiného člena skupiny nebo na třetí osobu,

členové jsou jmenováni na funkční období tří let s možností prodloužení. Členové však nesmí zůstat ve funkci během více než tří po sobě jdoucích funkčních období po jmenování podle odstavce 1. Zůstávají ve funkci, dokud nejsou nahrazeni nebo jmenováni na další funkční období,

členové, kteří již nemohou účinně přispívat k práci skupiny, kteří odstoupí nebo kteří nesplňují podmínky podle první nebo druhé odrážky tohoto odstavce nebo článku 287 Smlouvy o založení Evropského společenství, mohou být nahrazeni na zbývající část svého funkčního období,

členové učiní každý rok písemné prohlášení, že se zavazují jednat ve veřejném zájmu, a rovněž prohlášení, v němž uvedou, zda existuje či neexistuje zájem, který by mohl ohrozit jejich nezávislost,

jména členů jsou zveřejněna na internetových stránkách GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova a v řadě C Úředního věstníku Evropské unie. Shromažďování, správa a zveřejňování jmen členů se provádí podle ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně a zpracování osobních údajů (4).

Článek 4

Činnost

1.   Skupina zvolí ze svých řad předsedu a dva místopředsedy. Jsou voleni prostou většinou členů.

2.   Na základě dohody s Komisí mohou být na základě pověření vymezeného skupinou zřizovány podskupiny pro zkoumání konkrétních otázek; po splnění úkolu se neprodleně rozpustí.

3.   Představitel Komise může k účasti na práci skupiny přizvat odborníky nebo pozorovatele se zvláštními odbornými znalostmi tématu, které je na pořadu jednání, pokud se to prokáže jako užitečné a/nebo nezbytné.

4.   Informace získané při jednáních skupiny nebo podskupiny nesmí být vyzrazeny, pokud je Komise označí za důvěrné.

Členové nesmí používat informace, které získali jako členové skupiny, pro profesní účely.

5.   Skupina a podskupiny se obvykle scházejí v prostorách Komise nebo útvarů Komise, podle podmínek a harmonogramu, které stanoví Komise. Úlohu sekretariátu zajišťují útvary Komise. Schůzí se mohou zúčastnit další zainteresovaní úředníci Komise.

6.   Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu přijatého Komisí.

7.   Útvary Komise mohou v původním jazyce dotyčného dokumentu na internetu zveřejnit žádosti o stanovisko, pořady jednání, zápisy ze schůzí a stanoviska přijatá skupinou. Za stejných podmínek mohou rovněž zveřejnit všechny pracovní dokumenty skupiny.

Článek 5

Náklady na schůze

Cestovné a náklady na pobyt, které vzniknou členům, odborníkům a pozorovatelům v rámci činnosti skupiny, hradí Komise podle ustanovení platných v rámci Komise. Za výkon funkcí se neposkytuje odměna.

Náklady na schůze se hradí v rámci dostupných prostředků, které jsou dotyčným útvarům přiděleny v rámci ročního postupu pro přidělení zdrojů.

Článek 6

Zrušení

Rozhodnutí 93/53/EHS se zrušuje.

Výbor zřízený tímto rozhodnutím bude vykonávat svou funkci do té doby, než Komise jeho členům oznámí, že skupina zřízená tímto rozhodnutím zahájila svou činnost.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 13, 21.1.1993, s. 16. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 97/656/ES (Úř. věst. L 277, 10.10.1997, s. 30).

(4)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.