30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 414/66


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2033/2006

ze dne 21. prosince 2006,

kterým se na rybářský hospodářský rok 2007 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 25 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prodejní cena Společenství se stanoví před začátkem rybářského hospodářského roku pro každý z produktů uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000 na úrovni, která je alespoň rovna 70 % orientační ceny a není vyšší než 90 % orientační ceny.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. …/… (2) stanoví orientační ceny na rybářský hospodářský rok 2007 pro všechny dotčené produkty.

(3)

Tržní ceny výrazně kolísají v závislosti na druhu a způsobu úpravy produktů, zejména v případě olihní a štikozubců.

(4)

Přepočítávací koeficienty se proto stanoví pro různé druhy a způsoby úpravy zmrazených produktů vyložených ve Společenství s cílem určit cenovou hladinu, od níž se začínají uplatňovat intervenční ceny stanovené v čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 104/2000.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prodejní ceny Společenství podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 104/2000, které jsou platné v rybářském hospodářském roce 2007 pro produkty uvedené v příloze II uvedeného nařízení, obchodní úpravy a přepočítávací koeficienty, které se k nim vztahují, se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2006.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


PŘÍLOHA

PRODEJNÍ CENY A PŘEPOČÍTÁVACÍ KOEFICIENTY

Druh

Způsob úpravy

Přepočítávací koeficient

Intervenční hladina

Prodejní cena

(EUR/tuna)

Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)

Vcelku nebo vykuchaný, s hlavou nebo bez hlavy

1,0

0,85

1 654

Štikozubec (rod) (Merluccius spp.)

Vcelku nebo vykuchaný, s hlavou nebo bez hlavy

1,0

0,85

1 022

Jednotlivé filety

 

 

 

— s kůží

1,0

0,85

1 243

— bez kůže

1,1

0,85

1 367

Zubatec obecný a ružicha (rod)

(Dentex dentex a Pagellus spp.)

Vcelku nebo vykuchaný, s hlavou nebo bez hlavy

1,0

0,85

1 335

Mečoun obecný (Xiphias gladius)

Vcelku nebo vykuchaný, s hlavou nebo bez hlavy

1,0

0,85

3 467

Krevetovití Penaeidae

Zmrazení

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b)

Ostatní Penaeidae

1,0

0,85

6 782

Sépie obecná, sepiola a sepiola malá (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola rondeletti)

Zmrazené

1,0

0,85

1 605

Oliheň (rod) (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— vcelku, neočištěné

1,00

0,85

993

— očištěné

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— vcelku, neočištěné

2,50

0,85

2 482

— očištěné

2,90

0,85

2 879

Chobotnice (rod) (Octopus spp.)

Zmrazené

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— vcelku, neočištěné

1,00

0,80

717

— trup

1,70

0,80

1 219

Typy obchodní úpravy:

:

vcelku, neočištěný

:

produkt, který neprošel žádným zpracováním

:

očištěný

:

produkt, který je alespoň vykuchaný

:

trup

:

tělo olihně, které je alespoň vykuchané a bez hlavy