28.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/49


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2003/2006

ze dne 21. prosince 2006,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro financování výdajů na společnou organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 35 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (2) stanoví, že výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) spojené s trhy v oblasti rybolovu se financují na ústřední úrovni.

(2)

Článek 35 nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví druhy výdajů, které hradí členské státy.

(3)

Financování těchto výdajů se řídí pravidly přímého řízení na ústřední úrovni mezi Komisí a členskými státy.

(4)

Aby bylo zajištěno dodržování řádné správy finančních prostředků Společenství a aby byly chráněny finanční zájmy Společenství, obsahuje nařízení (ES) č. 1290/2005 některé povinnosti členských států týkající se správy a kontroly těchto finančních prostředků a rovněž poskytuje informace ohledně jejich právního a správního rámce pro plnění těchto povinností a pro získání zpět neoprávněně vyplacených částek, pokud byly ve správě těchto finančních prostředků zjištěny nesrovnalosti. Finanční zájmy Společenství ve vztahu k výdajům financovaným podle článku 35 nařízení (ES) č. 104/2000 jsou však chráněny příslušnými pravidly vztahujícími se na ochranu uvedených zájmů v nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (3), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (4), nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (5) a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (6).

(5)

Aby bylo zajištěno řádné řízení finančních toků, zejména z toho důvodu, že členské státy v první řadě poskytují finanční prostředky na uhrazení výdajů uvedených v článku 35 nařízení (ES) č. 104/2000, měly by členské státy předtím, než Komise každého půl roku uhradí jejich výdaje, shromáždit příslušné informace ohledně výdajů a předat je Komisi spolu s prohlášením o výdajích.

(6)

Komise by na základě těchto prohlášení o výdajích a podpůrných dokumentů k uvedenému prohlášení měla členským státům každého půl roku výdaje uhradit.

(7)

Aby mohla Komise účinně využívat informace od členských států, měly by být uvedené informace zasílány v elektronické podobě.

(8)

Aby se vyhnuly používání různých směnných kurzů na jedné straně v případě podpory vyplácené organizacím producentů v jiných měnách než v eurech a na straně druhé v případě prohlášení o výdajích, měly by dotyčné členské státy ve svých prohlášeních o výdajích používat stejný směnný kurz, který používají při vyplácení uvedených plateb příjemcům. Použitelné směnné kurzy musí být stanoveny podle rozhodných skutečností v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1925/2000 o rozhodných skutečnostech pro směnné kurzy, které se použijí při výpočtu některých částek vyplývajících z mechanismů nařízení Rady (ES) č. 104/2000 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (7).

(9)

S cílem zajistit právní základ pro platby uskutečněné v prvním referenčním období by bylo vhodné použít toto nařízení se zpětnou působností od 16. října 2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o financování výdajů členských států na společnou organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použije tato definice:

„Výdaji“ se rozumí výdaje členských států podle čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 104/2000.

Článek 3

Příslušný orgán

Každý členský stát určí příslušný orgán pro provádění tohoto nařízení a oznámí jej Komisi.

Článek 4

Prohlášení o výdajích

1.   Každý členský stát vypracuje prohlášení o výdajích v souladu se vzorem uvedeným v příloze. Prohlášení o výdajích sestává z výkazu rozepsaného podle rozpočtové klasifikace Evropských společenství a podle druhů výdajů na základě podrobné klasifikace, kterou mají k dispozici členské státy. Týká se:

a)

výdajů uskutečněných během předchozího šestiměsíčního referenčního období;

b)

celkových výdajů uskutečněných od začátku finančního roku do konce předchozího šestiměsíčního referenčního období.

2.   Každý členský stát shromáždí všechny údaje vztahující se k prohlášení o výdajích.

3.   Referenční období jsou šestiměsíční, a to od 16. října do 15. dubna a od 16. dubna do 15. října.

4.   Prohlášení o výdajích může obsahovat opravy částek vykázaných za předchozí referenční období.

5.   Příslušné orgány členských států předkládají Komisi prohlášení o výdajích spolu s údaji uvedenými v odstavci 2 v elektronické podobě, a to nejpozději 10. května a 10. listopadu.

Článek 5

Pololetní platby

1.   Komise poskytuje členským státům rozpočtové prostředky na financování výdajů v podobě pololetních plateb (dále jen „pololetní platby“).

Částky pololetních plateb se stanovují na základě prohlášení o výdajích předloženého členskými státy v souladu s článkem 4.

2.   Pololetní platby provedou členské státy do 60 dnů poté, co od nich Komise obdrží úplná prohlášení o výdajích. Prohlášení se považuje za úplné, pokud si Komise do 30 dnů od přijetí prohlášení nevyžádá další informace.

3.   Dokud nedojde k převodu pololetních plateb od Komise, poskytují prostředky nezbytné pro úhradu výdajů členské státy.

Článek 6

Používané směnné kurzy

Jako směnný kurz pro prohlášení o výdajích použijí členské státy poslední směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou (ECB) před dnem příslušné rozhodné skutečnosti v souladu s nařízením (ES) č. 1925/2000.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. října 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2006.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1759/2006 (Úř. věst. L 335, 1.12.2006, s. 3).

(2)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 320/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42).

(3)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(6)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 230, 12.9.2000, s. 7.


PŘÍLOHA

PROHLÁŠENÍ O VÝDAJÍCH

Údaje rozčleněné podle rozpočtové klasifikace Evropských společenství a podle druhu výdajů

Obsah prohlášení o výdajích, které má být předáno Komisí v elektronické podobě

Záhlaví prohlášení

Záhlaví prohlášení musí obsahovat tyto údaje:

identifikační kód povahy sdělení a členského státu předávajícího údaje. (Pozn.: bude se používat zejména k ověření toho, zda uživatel, který předává prohlášení, je k tomu skutečně oprávněný za dotyčný členský stát). Tento identifikační kód Vám sdělí Komise,

období výdajů, jehož se prohlášení týká,

jazyk prohlášení.

Vlastní prohlášení

Vlastní prohlášení musí obsahovat tyto údaje za každou podpoložku klasifikace EZZF:

identifikační kód podpoložky (například 110201002610033),

znění podpoložky v jazyce zvoleném v záhlaví prohlášení,

částku vykázanou za dotyčné období (N) a úhrnnou částku vykázanou od začátku finančního roku. Všechny částky musí být uváděny v eurech.

Závěr

Za seznamem všech podpoložek se uvede:

celková částka vykázaná za dotyčné období (N) a celková úhrnná částka vykázaná od začátku finančního roku,

a poskytne se místo pro poznámky.

Skladba sdělení

Image

Popis polí

Název

Formát

Popis

Záhlaví prohlášení: Výskyt údajů = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikační kód přidělený GŘ FISH

[PERIOD] *

Datum (RRRRMM)

Období výdajů

[LANGUAGE] *

(2 znaky)

Kód ISO jazyka

Vlastní prohlášení: Výskyt údajů = 1 až n

[SUBITEM] *

Číslo (15)

Podpoložka

[DESCRIPTION] *

Libovolný text (600)

Znění podpoložky

[AMOUNT ] *

Číslo (15,2)

Vykázaná částka

[AMOUNT CUMUL] *

Číslo (15,2)

Úhrnná částka

Závěr: výskyt údajů = 1

[AMOUNT TOT ] *

Číslo (15,2)

Celková vykázaná částka

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Číslo (15,2)

Celková úhrnná částka

[COMMENT]

Libovolný text (80)

Poznámky

Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Příklad

Image