28.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1997/2006

ze dne 19. prosince 2006,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Při provádění Evropského akčního plánu pro ekologické potraviny a zemědělství je třeba učinit pokrok v podobě konkrétních opatření s cílem zajistit zjednodušení a celkovou soudržnost.

(2)

Mělo by být povoleno, aby ekologické produkty dovážené do Společenství byly uvedeny na trh Společenství a jejich označení odkazovalo na ekologické zemědělství, pokud byly vyprodukovány v souladu s pravidly produkce a podléhaly přitom kontrolním opatřením, jež jsou v souladu s předpisy Společenství nebo jim jsou rovnocenná.

(3)

Třetí země, jejichž normy produkce a kontrolní opatření jsou rovnocenné příslušným normám a opatřením používaným ve Společenství, by měly být uznány a měl by být zveřejněn jejich seznam. Kontrolní subjekty nebo orgány příslušné pro provádění kontrol v zemích, které nejsou uvedeny na seznamu uznaných třetích zemí, by také měly být uznány a uvedeny na seznamu. Hospodářským subjektům ze třetí země produkujícím v přímém souladu s pravidly Společenství by mělo být povoleno podřídit svou činnost kontrolním subjektům nebo orgánům uznaným pro tento účel Komisí.

(4)

Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (2) poskytuje členským státům možnost vydávat za určitých podmínek až do 31. prosince 2006 povolení dovozcům pro uvedení jednotlivých produktů na trh Společenství. Mělo by být změněno tak, aby byl stávající dovozní režim nahrazen od uvedeného dne novým režimem.

(5)

Aby nedošlo k narušení mezinárodního obchodu, je nutné prodloužit členským státům možnost dále vydávat povolení dovozcům pro uvedení produktů na trh Společenství na základě posouzení jednotlivých případů, a to až do doby, kdy budou zavedena nezbytná opatření pro fungování nového dovozního režimu, zejména pokud jde o uznávání kontrolních subjektů a orgánů příslušných pro provádění kontrol v těch zemích, které nejsou uvedeny na seznamu uznaných třetích zemí.

(6)

Nařízení (EHS) č. 2092/91 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění takto:

1.

V čl. 10 odst. 1 se písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

podléhaly kontrolnímu systému uvedenému v článku 9, nebo byly dovezeny v souladu s článkem 11;

v případě produktů dovezených podle čl. 11 odst. 6 musí provádění kontrolního systému splňovat požadavky, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v článku 9, a zejména v jeho čtvrtém pododstavci.“

2.

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

1.   Produkt dovezený ze třetí země může být uveden na trh Společenství a jeho označení odkazovat na ekologickou metodu produkce za předpokladu, že:

a)

produkt je v souladu s články 5 a 6 tohoto nařízení;

b)

činnost všech hospodářských subjektů, včetně vývozců, podléhá kontrolnímu subjektu nebo orgánu uznanému pole odstavce 2; a

c)

dotyčné hospodářské subjekty jsou schopny kdykoli poskytnout dovozcům nebo vnitrostátním orgánům doklady, které umožňují jak určení hospodářského subjektu, jenž provedl poslední operaci, a druh nebo řadu produktů podléhající jeho kontrole, tak ověření souladu tohoto hospodářského subjektu s písmeny a) a b) a ověření doby platnosti.

2.   Komise uznává postupem podle čl. 14 odst. 2 kontrolní subjekty a orgány uvedené v odst. 1 písm. b), včetně kontrolních subjektů a orgánů podle článku 9 příslušných pro provádění kontrol a vydávání dokladů uvedených v odst. 1 písm. c) ve třetích zemích a sestaví seznam těchto kontrolních subjektů a orgánů.

Kontrolní subjekty musí být akreditovány podle příslušné evropské normy EN 45011 nebo pokynu ISO 65 ‚Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků‘ v posledním znění zveřejněném v řadě C Úředního věstníku Evropské unie. Kontrolní subjekty podstupují pravidelné kontroly na místě, dozor a víceletá opakovaná hodnocení svých činností ze strany akreditačního subjektu.

Při posuzování žádostí o uznání vyzve Komise kontrolní subjekt nebo orgán k poskytnutí všech nezbytných informací. Komise může rovněž pověřit odborníky, aby na místě prověřili pravidla produkce a kontrolní činnosti vykonávané dotyčným kontrolním subjektem nebo orgánem ve třetí zemi.

Uznané kontrolní subjekty nebo orgány poskytují hodnotící zprávy vydané akreditačním subjektem nebo případně příslušným orgánem týkající se pravidelného hodnocení na místě, dozoru a víceletých opakovaných hodnocení svých činností.

Komise, jíž jsou nápomocny členské státy, zajistí na základě hodnotících zpráv vhodný dozor nad uznanými kontrolními subjekty a orgány prostřednictvím pravidelného přezkumu jejich uznání. Povaha dozoru je určena na základě hodnocení rizika výskytu nesrovnalostí nebo porušení ustanovení tohoto nařízení.

3.   Produkt dovezený ze třetí země může být rovněž uveden na trh Společenství a jeho označení odkazovat na ekologickou metodu produkce za předpokladu, že:

a)

produkt byl vyprodukován v souladu s normami produkce, jež jsou rovnocenné pravidlům produkce uvedeným v článku 5 a 6 pro ekologické zemědělství ve Společenství;

b)

hospodářské subjekty byly podrobeny rovnocenným kontrolním opatřením, jako jsou opatření uvedená v článcích 8 a 9, a že jsou tato kontrolní opatření používána trvale a účinně;

c)

hospodářské subjekty ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce ve třetí zemi podrobily své činnosti kontrolnímu systému uznanému v souladu s odstavcem 4 nebo kontrolnímu subjektu nebo orgánu uznanému v souladu s odstavcem 5;

d)

na produkt se vztahuje osvědčení o kontrole vydané příslušnými orgány nebo kontrolními subjekty nebo orgány třetí země, uznanými v souladu s odstavcem 4, nebo kontrolním subjektem nebo orgánem uznaným v souladu s odstavcem 5, které potvrzuje, že produkt splňuje podmínky stanovené v tomto odstavci. Prvopis tohoto osvědčení musí doprovázet zboží do prostorů prvního příjemce. Dovozce je pak povinen dané osvědčení uchovávat k dispozici kontrolnímu subjektu a případně kontrolnímu orgánu po dobu nejméně dvou let.

4.   Komise může postupem podle čl. 14 odst. 2 uznat třetí země, jejichž systém produkce je v souladu s pravidly, jež jsou rovnocenná pravidlům stanoveným v článku 5 a 6, a jejichž kontrolní opatření jsou rovnocenná opatřením stanoveným v článku 8 a 9, a sestavit seznam těchto zemí. Ověření rovnocennosti zohlední pokyny CAC/GL 32 Codexu Alimentarius.

Při posuzování žádostí o uznání vyzve Komise třetí zemi k poskytnutí všech nezbytných informací. Komise může pověřit odborníky, aby na místě prověřili pravidla produkce a kontrolní opatření dotyčné třetí země.

Do 31. března každého roku zašlou uznané třetí země Komisi stručnou výroční zprávu týkající se provádění a vynucování svých kontrolních opatření.

Komise, jíž jsou nápomocny členské státy, zajistí na základě informací v těchto výročních zprávách vhodný dozor nad uznanými třetími zeměmi prostřednictvím pravidelného přezkumu jejich uznání. Povaha dozoru se určuje na základě hodnocení rizika výskytu nesrovnalostí nebo porušení ustanovení tohoto nařízení.

5.   Pro produkty, jež nejsou dováženy podle odstavce 1 a nejsou dováženy ze třetí země, která je uznaná podle odstavce 4, může Komise postupem pole čl. 14 odst. 2 uznat kontrolní subjekty a orgány, včetně kontrolních subjektů a orgánů uvedených v článku 9, příslušné pro provádění kontrol a vydávání osvědčení ve třetích zemích pro účely odstavce 3 a sestavit seznam těchto kontrolních subjektů a orgánů. Hodnocení rovnocennosti zohlední pokyny CAC/GL 32 Codexu Alimentarius.

Komise posoudí každou žádost o uznání podanou kontrolním subjektem nebo orgánem ve třetí zemi.

Při posuzování žádostí o uznání vyzve Komise kontrolní subjekt nebo orgán k poskytnutí všech nezbytných informací. Kontrolní subjekt nebo orgán se podrobuje pravidelným kontrolám na místě, dozoru a víceletým opakovaným hodnocením svých činností ze strany akreditačního subjektu nebo případně příslušného orgánu. Komise může pověřit odborníky, aby na místě prověřili pravidla produkce a kontrolní činnosti vykonávané dotyčným kontrolním subjektem nebo orgánem ve třetí zemi.

Uznané kontrolní subjekty nebo orgány poskytují hodnotící zprávy vydané akreditačním subjektem nebo případně příslušným orgánem týkající se pravidelného hodnocení na místě, dozoru a víceletých opakovaných hodnocení svých činností.

Komise, jíž jsou nápomocny členské státy, zajistí na základě těchto hodnotících zpráv vhodný dozor nad uznanými kontrolními subjekty a orgány prostřednictvím pravidelného přezkumu jejich uznání. Povaha dozoru je určena na základě hodnocení rizika výskytu nesrovnalostí nebo porušení ustanovení tohoto nařízení.

6.   Pro období počínající dnem 1. ledna 2007 a končící dvanáct měsíců po zveřejnění prvního seznamu kontrolních subjektů a orgánů uznaných v souladu s odstavcem 5 může příslušný orgán členského státu povolit dovozcům v tom členském státě, kde dovozce oznámil svoji činnost v souladu s čl. 8 odst. 1, aby uvedli na trh produkty dovezené ze třetích zemí, které nejsou zahrnuty do seznamu uvedeného v odstavci 4, pokud dovozce uspokojivě prokáže, že podmínky uvedené v odst. 3 písm. a) a b) byly splněny. Jestliže podmínky přestanou být plněny, povolení se okamžitě odejme. Platnost povolení končí nejpozději 24 měsíců po zveřejnění prvního seznamu kontrolních subjektů a orgánů uznaných podle odstavce 5. Dovezený produkt musí být doprovázen osvědčením o kontrole vydaným orgánem nebo subjektem, který byl uznán jako příslušný pro vydávání osvědčení o kontrole příslušným orgánem členského státu vydávajícího povolení.

Prvopis osvědčení uvedeného v tomto písmenu musí doprovázet zboží do prostorů prvního příjemce, dovozce je pak povinen dané osvědčení uchovávat k dispozici kontrolnímu subjektu a případně kontrolnímu orgánu po dobu nejméně dvou let.

Každý členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce, včetně informací o dotyčných normách produkce a kontrolních opatřeních.

Na žádost členského státu nebo z podnětu Komise přezkoumá povolení udělené podle tohoto odstavce výbor uvedený v článku 14. Pokud tento přezkum ukáže, že nejsou splněny podmínky uvedené v odst. 3 písm. a) a b) tohoto článku, požádá Komise členský stát, který povolení udělil, o jeho odejmutí.

Jakékoli povolení uvést na trh produkty dovezené ze třetí země, které bylo před 31. prosincem 2006 dovozci uděleno příslušným orgánem dotyčného členského státu podle tohoto odstavce, pozbývá platnosti nejpozději 31. prosince 2007.

7.   Komise přijme postupem podle čl. 14 odst. 2 podrobná prováděcí pravidla k tomuto článku, a to zejména ohledně:

a)

kritérií a postupů, které mají být dodržovány s ohledem na uznání třetích zemí a kontrolních subjektů a orgánů, včetně zveřejnění seznamu uznaných třetích zemí a kontrolních subjektů a orgánů; a

b)

dokladů uvedených v odstavci 1 a osvědčení uvedeného v odst. 3 písm. d) a odstavci 6 tohoto článku s ohledem na výhody elektronického osvědčení včetně zvýšené ochrany proti podvodům.“

3.

V čl. 16 odst. 3 se zrušuje druhý pododstavec.

4.

Bod C přílohy III se mění takto:

a)

v prvním odstavci se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„—

‚prvním příjemcem‘ fyzická nebo právnická osoba uvedená v čl. 11 odst. 3 písm. d) a odst. 6, které je zásilka doručena a která ji převezme k další přípravě nebo uvedení na trh Společenství.“;

b)

v bodě 5 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Kontrolní subjekt nebo orgán provede kontrolu skladových a finančních záznamů uvedených v oddílu C bodě 2 a osvědčení o kontrole uvedeného v čl. 11 odst. 3 písm. d) nebo odst. 6 a dokladů uvedených v čl. 11 odst. 1.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


(1)  Stanovisko ze dne 28. září 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 780/2006 (Úř. věst. L 137, 25.5.2006, s. 9).