19.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 360/61


NAŘÍZENÍ RADY (ES, EURATOM) č. 1873/2006

ze dne 11. prosince 2006,

kterým se mění nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanovený v nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na čl. 56a druhý pododstavec služebního řádu,

s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s Výborem pro služební řád,

vzhledem k tomu, že by nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (2) mělo být změněno a přizpůsobeno tak měnícím se potřebám směnného provozu v evropských orgánech,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 se mění takto:

1.

V čl. 1 odst. 1 se v prvním pododstavci úvodní věta nahrazuje tímto:

„Úředník

placený z prostředků rozpočtu na výzkum a investice a zaměstnaný v zařízení Společného výzkumného střediska nebo v rámci nepřímé akce nebo

placený z provozních prostředků a zaměstnaný v oddělení informačních a komunikačních technologií (ICT), v bezpečnostním oddělení nebo jiném útvaru vykonávajícím bezpečnostní funkce, v telefonní ústředně/informačním útvaru, na recepci, v oddělení poskytujícím podporu pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP)/evropskou bezpečnostní a obrannou politiku (EBOP) nebo pro mimořádná či krizová koordinační opatření nebo zaměstnaný, aby obsluhoval nebo kontroloval technická zařízení,

který pracuje ve směnném provozu ve smyslu článku 56a služebního řádu, má nárok na příspěvek ve výši:“.

2.

V čl. 1 odst. 2 se zrušuje poslední věta.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. prosince 2006.

Za Radu

předseda

E. TUOMIOJA


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 31/2005 (Úř. věst. L 8, 12.1.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 38, 13.2.1976, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 860/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 26).