25.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 329/3


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1739/2006

ze dne 23. listopadu 2006,

kterým se ukončuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovozy silikonu pocházejícího z Ruské federace

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1.   Předchozí šetření a platná opatření

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 2229/2003 (2) bylo uloženo konečné antidumpingové clo na dovozy silikonu pocházejícího z Ruska. Výše konečného antidumpingového cla použitelná na dovozy společnosti SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, region Ural, Rusko a jeho spřízněné společnosti ZAO KREMNY, Irkutsk, region Irkutsk, Rusko je 22,7 %. Rozhodnutím 2004/445/ES (3) přijala Komise závazek, který jí tyto společnosti nabídly.

1.2.   Žádost o prozatímní přezkum

(2)

Dne 6. února 2006 obdržela Komise žádost o částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení týkající se antidumpingových opatření použitelných na dovozy silikonu pocházejícího z Ruské federace.

(3)

Žádost podal podnik SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, region Ural, Rusko a jeho spřízněná společnost ZAO KREMNY, Irkutsk, region Irkutsk, Rusko („žadatel“) a její rozsah byl omezen na stanovení dumpingu týkajícího se žadatele.

(4)

Žádost obsahuje přímé důkazy, že okolnosti, na jejichž základě byla opatření zavedena, se změnily a že tyto změny mají trvalý charakter.

(5)

Komise zveřejněním oznámení (dále jen „oznámení o zahájení řízení“) v Úředním věstníku Evropské unie  (4) proto zahájila částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovozy silikonu, v současnosti zařazeného do kódu KN 2804 69 00 a pocházejícího z Ruské federace.

(6)

Komise oficiálně informovala žadatele, zástupce vyvážející země a sdružení výrobců ve Společenství o zahájení šetření. Účastníci řízení dostali příležitost písemně předložit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení a žadateli byly zaslány dotazníky.

(7)

Šetření probíhalo od 1. dubna 2005 do 31. března 2006.

2.   STAŽENÍ PODNĚTU A UKONČENÍ PROZATÍMNÍHO PŘEZKUMU

(8)

Dne 29. května 2006, tj. před předložením odpovědi na dotazník, žadatel svou žádost formálně stáhl.

(9)

Bylo zvažováno, zda by i přes zmíněné stažení žádosti bylo odůvodněné pokračovat v šetření z moci úřední. Vzhledem k tomu, že žádost byla stažena v počátečním stádiu šetření, nebyl k dispozici žádný důkaz týkající se současného období šetření a v tomto stádiu nebyly k dispozici ani žádné předběžné závěry šetření, které by umožnily jeho pokračování.

(10)

Z informací poskytnutých v žádosti žadatele nevyplynuly žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že ukončení tohoto přezkumu by nebylo v zájmu Společenství.

(11)

Všichni účastníci řízení byli informováni o záměru ukončit toto řízení. Jeden účastník řízení namítl, že žadatel stále vyváží dotčený výrobek do ES za dumpingové ceny, a že by tudíž mělo šetření pokračovat. Je však třeba poznamenat, že ukončení šetření neznamená odstranění antidumpingových opatření, která jsou již v platnosti za účelem nastolení spravedlivých obchodních praktik. Tato námitka musela být proto odmítnuta.

(12)

Dva další účastníci řízení byli také pro pokračování probíhajícího šetření za účelem odstranění opatření vzhledem k údajné nedostatečné nabídce v ES. Tato námitka je však mimo rozsah tohoto šetření, které je omezeno na znovuposouzení dumpingového rozpětí jednoho vývozce. Pokračování šetření by v žádném případě nevedlo ke změně úrovně opatření, která se vztahují na další vývozce. A navíc by to nemohlo ovlivnit problematiku nedostatečné nabídky, aniž by došlo k diskriminaci.

(13)

Dospělo se tedy k závěru, že současný prozatímní přezkum konečných antidumpingových opatření použitelných na dovozy silikonu pocházejícího z Ruské federace do Společenství by měl být ukončen. V současné době platná antidumpingová opatření vztahující se na žadatele by měla být zachována, aniž by tím byla dotčena doba trvání opatření,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96, pokud jde o antidumpingová opatření použitelná na dovozy silikonu pocházejícího z Ruské federace, se tímto v důsledku nařízení (ES) č. 2229/2003 ukončuje.

2.   Antidumpingová opatření, která se v současné době vztahují na SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, region Ural, Rusko a ZAO KREMNY, Irkutsk, region Irkutsk, Rusko zůstávají zachována.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2006.

Za Radu

předseda

M. PEKKARINEN


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2117/2005 (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 339, 24.12.2003, s. 3. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 821/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 114.

(4)  Úř. věst. C 82, 5.4.2006, s. 64.