26.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 265/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1405/2006

ze dne 18. září 2006,

kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a mění nařízení (ES) č. 1782/2003

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mimořádná zeměpisná poloha některých ostrovů v Egejském moři působí v této oblasti zvýšení přepravních nákladů při zásobování produkty, jež mají zásadní význam pro lidskou spotřebu, pro zpracování nebo jako zemědělské vstupy. Objektivní skutečnosti vyplývající z ostrovní povahy a odlehlosti navíc působí hospodářským subjektům a producentům na těchto Egejských ostrovech další obtíže, které jejich činnost velmi ztěžují. V určitých případech trpí producenti a hospodářské subjekty dvojí odloučeností. Tyto nevýhody lze zmírnit snížením cen těchto produktů. Je proto vhodné zavést zvláštní režim zásobování, aby se zajistilo zásobování ostrovů v Egejském moři a zmírnilo zvýšení nákladů vyplývající z jejich odlehlosti, ostrovní povahy a vzdálené polohy.

(2)

Obtíže, se kterými se potýkají ostrovy v Egejském moři, dále zhoršuje jejich malá rozloha. Aby bylo možné zajistit účinnost navrhovaných opatření, měla by se vztahovat pouze na ostrovy označované jako „menší ostrovy“.

(3)

Politika Společenství na podporu místní produkce na menších ostrovech v Egejském moři stanovená nařízením rady (EHS) č. 2019/93 ze dne 19. července 1993, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro menší ostrovy v Egejském moři týkající se některých zemědělských produktů (1), se týkala množství produktů a opatření k jejich výrobě, uvádění na trh nebo zpracování. Tato opatření se ukázala jako účinná a zajistila trvání a rozvoj zemědělských činností. Společenství by mělo v podpoře těchto produkčních řetězců, které jsou klíčovým činitelem ekologické, sociální a hospodářské rovnováhy menších ostrovů v Egejském moři, pokračovat. Zkušenost ukázala, že užší partnerství s místními orgány může stejně jako v případě politiky rozvoje venkova pomoci zaměřit se cíleněji na konkrétní otázky významné pro dané ostrovy. Proto je třeba pokračovat v přidělování podpory místní produkce prostřednictvím obecného programu na nejvhodnější zeměpisné úrovni, který by mělo Řecko předložit Komisi.

(4)

Aby bylo dosaženo záměru snížit na menších ostrovech v Egejském moři ceny a zmírnit zvýšené náklady vyplývající z jejich odlehlosti, ostrovní povahy a vzdálené polohy, přitom však zachovat konkurenceschopnost produktů Společenství, je třeba poskytnout podporu pro dodávku produktů ze Společenství na tyto menší ostrovy v Egejském moři. Tato podpora by měla přihlížet ke zvýšeným nákladům na dopravu na menší ostrovy v Egejském moři, a jde-li o zemědělské vstupy nebo o produkty určené ke zpracování, ke zvýšeným nákladům souvisejícím s ostrovní povahou a vzdálenou polohou.

(5)

Množství, na která se vztahuje zvláštní režim zásobování, jsou omezena potřebami zásobování menších ostrovů v Egejském moři, a proto toto opatření nenarušuje řádné fungování vnitřního trhu. Hospodářské výhody zvláštního režimu zásobování by ani neměly způsobit odklon obchodu s dotyčnými produkty. Je tedy třeba zakázat zasílání nebo vývoz těchto produktů z menších ostrovů v Egejském moři. Zasílání nebo vývoz těchto produktů by však měly být povoleny, pokud je zisk plynoucí ze zvláštního režimu zásobování vrácen, nebo aby byl v případě zpracovaných produktů umožněn regionální obchod. Je rovněž třeba zohlednit vývoz do třetích zemí a povolit podle toho vývoz zpracovaných produktů odpovídající tradičnímu vývozu. Toto omezení by se navíc nemělo vztahovat na tradiční zasílání zpracovaných produktů. Pro přehlednost by toto nařízení mělo upřesnit referenční období pro definování tradičně vyvážených nebo zasílaných množství.

(6)

Aby bylo dosaženo cílů zvláštního režimu zásobování, musí se hospodářské výhody režimu odrazit v produkčních nákladech a musí vést ke snížení cen až ke konečnému uživateli. Takové hospodářské výhody by tedy měly být poskytnuty pouze za podmínky, že se skutečně promítnou na dalších úrovních až ke konečnému uživateli, a musí být prováděny patřičné kontroly.

(7)

Aby se přispělo k dosažení cílů rozvoje místní zemědělské produkce a zásobování zemědělskými produkty, je třeba harmonizovat úroveň programování zásobování ostrovů a systematizovat spolupráci mezi Komisí a Řeckem. Orgány určené Řeckem by měly vypracovat předběžný odhad dodávek a předložit jej Komisi ke schválení.

(8)

Je třeba podpořit zemědělce na menších ostrovech v Egejském moři, aby dodávali jakostní produkty, a pomoci jim s uváděním takových produktů na trh.

(9)

Může být povolena odchylka od stálé politiky Společenství nepovolovat státní provozní podpory pro produkci, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, aby se tak zmírnily zvláštní obtíže, s nimiž se potýká zemědělská produkce na menších ostrovech v Egejském moři v důsledku jejich odlehlosti, ostrovní povahy a vzdálené polohy, malé rozlohy, hornatosti, horského podnebí a hospodářské závislosti na malém množství produktů.

(10)

Provádění tohoto nařízení by nemělo ohrozit úroveň zvláštní podpory, které menší ostrovy v Egejském moři dosud využívaly. Aby bylo Řecko schopno provést příslušná opatření, mělo by mít nadále k dispozici částky odpovídající výši podpory, kterou již Společenství poskytuje podle nařízení (EHS) č. 2019/93. Nový systém podpory zemědělské produkce na menších ostrovech v Egejském moři stanovený tímto nařízením by měl být koordinován s podporou téže produkce používanou ve zbývající části Společenství, a proto by mělo být nařízení (EHS) č. 2019/93 zrušeno.

(11)

V souladu se zásadou subsidiarity a v duchu nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (2), je vhodné pověřit řízením zvláštních opatření pro menší ostrovy v Egejském moři Řecko. Tato opatření tak bude možné provádět v rámci podpůrného programu předloženého Řeckem a schváleného Komisí.

(12)

Řecko se rozhodlo používat režim jednotné platby na celém svém území od 1. ledna 2006. Aby bylo možné zajistit koordinaci příslušných opatření týkajících se menších ostrovů v Egejském moři, je třeba odpovídajícím způsobem změnit nařízení (ES) č. 1782/2003.

(13)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (3).

(14)

Program uvedený v tomto nařízení by měl začít dne 1. ledna 2007. Aby však mohl být tento program k uvedenému dni zahájen, mělo by být Řecku a Komisi umožněno, aby mezi dnem vstupu tohoto nařízení v platnost a dnem použitelnosti programů přijaly veškerá přípravná opatření,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.   Toto nařízení stanoví zvláštní opatření pro zemědělské produkty uvedené v příloze I Smlouvy a způsoby zemědělské produkce k nápravě obtíží způsobených odlehlostí a ostrovním charakterem menších ostrovů v Egejském moři.

2.   Pro účely tohoto nařízení se „menšími ostrovy“ rozumějí všechny ostrovy v Egejském moři s výjimkou ostrovů Kréta a Euboia.

Článek 2

Podpůrný program Společenství

Stanoví se podpůrný program Společenství pro menší ostrovy. Tento program zahrnuje

a)

zvláštní režim zásobování uvedený v kapitole II a

b)

zvláštní opatření na podporu místní zemědělské produkce uvedená v kapitole III.

KAPITOLA II

ZVLÁŠTNÍ REŽIM ZÁSOBOVÁNÍ

Článek 3

Předběžný odhad dodávek

1.   Zřizuje se zvláštní režim zásobování zemědělskými produkty, jež mají na menších ostrovech zásadní význam pro lidskou spotřebu, pro výrobu jiných produktů nebo jako zemědělské vstupy.

2.   Pro každý rok se vyhotoví předběžný odhad dodávek, v němž bude stanoveno množství zemědělských produktů uvedených v odstavci 1 nezbytných k pokrytí potřeb zásobování. Předběžný odhad dodávek vypracují orgány určené Řeckem a předloží jej Komisi ke schválení.

Samostatný předběžný odhad lze vyhotovit pro potřeby podniků balících a zpracovávajících produkty určené na místní trh, pro tradiční zasílání do zbývající části Společenství nebo pro vývoz v rámci tradičních obchodních toků.

Článek 4

Fungování zvláštního režimu zásobování

1.   Poskytuje se podpora na zásobování menších ostrovů produkty uvedenými v čl. 3 odst. 1.

Částka podpory se stanoví s přihlédnutím k dodatečným nákladům při uvádění produktů na trh na menších ostrovech, vypočteným z přístavů v kontinentálním Řecku, ze kterých jsou dodávky obvykle odesílány, a z přístavů ostrovů tranzitních nebo ostrovů, kde se provádí nakládka pro ostrovy konečného určení.

2.   Při uplatňování zvláštního režimu zásobování se přihlíží zejména ke

a)

konkrétním potřebám menších ostrovů a přesných jakostních požadavků;

b)

tradičním obchodním tokům mezi přístavy v kontinentálním Řecku a ostrovy v Egejském moři a mezi těmito ostrovy;

c)

hospodářské stránce navrhované podpory;

d)

případně potřebě nebránit možnému rozvoji místních produktů.

3.   Zvláštní režim zásobování se použije pouze tehdy, pokud hospodářský prospěch skutečně připadne konečnému uživateli.

Článek 5

Vývoz do třetích zemí a zasílání do zbývající části Společenství

1.   Produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, mohou být vyváženy do třetích zemí nebo zasílány do zbývající části Společenství jen za podmínek stanovených postupem podle čl. 15 odst. 2.

Tyto podmínky zahrnují zejména vrácení podpory obdržené v rámci zvláštního režimu zásobování.

2.   Vývoz do třetích zemí nebo zasílání do zbývající části Společenství je možný u produktů zpracovaných na menších ostrovech z produktů, u kterých se využilo zvláštního režimu zásobování, v mezích tradičního vývozu a tradičního zasílání. Množství, která mohou být vyvezena nebo zaslána, se stanoví postupem podle čl. 15 odst. 2.

Při tomto vývozu produktů se neposkytuje žádná vývozní náhrada.

Článek 6

Prováděcí pravidla k režimu zásobování

Prováděcí pravidla k této kapitole se stanoví postupem podle čl. 15 odst. 2. Tato pravidla vymezují především podmínky, za kterých může Řecko změnit množství a finanční prostředky přidělené každoročně na různé produkty, na něž se vztahuje zvláštní režim zásobování, a podle potřeby zavést systém dodacích listů.

KAPITOLA III

OPATŘENÍ NA PODPORU MÍSTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE

Článek 7

Podpůrná opatření

1.   Podpůrný program zahrnuje opatření nezbytná k zajištění trvání a rozvoje místních oborů zemědělské produkce na menších ostrovech.

2.   Podpůrný program se zavádí na územní úrovni, kterou Řecko pokládá za nejvhodnější. Vypracuje ho příslušný orgán určený Řeckem, který jej po konzultaci s příslušnými orgány a organizacemi na odpovídající místní úrovni předloží Komisi ke schválení.

Článek 8

Slučitelnost a soudržnost

1.   Opatření přijatá v rámci podpůrného programu musí být slučitelná s právem Společenství a soudržná s ostatními politikami Společenství a s opatřeními, která jsou k provádění těchto politik přijímána.

2.   Opatření podpůrného programu musí být soudržná s opatřeními prováděnými v rámci jiných nástrojů společné zemědělské politiky, zejména společných organizací trhů, rozvoje venkova, jakosti produktů, dobrých životních podmínek zvířat a ochrany životního prostředí.

Především nemůže být žádné opatření na základě této kapitoly financováno jako:

a)

dodatečná podpora na režimy prémií nebo podpory v rámci společné organizace trhu, s výjimkou mimořádných případů odůvodněných na základě objektivních kritérií;

b)

podpora výzkumných projektů, opatření na podporu výzkumných projektů nebo opatření, které může Společenství financovat na základě rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (4);

c)

podpora opatření v oblasti působnosti nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj (EZFRV) (5).

Článek 9

Obsah podpůrného programu

Podpůrný program může zahrnovat

a)

kvantifikovaný popis současné situace zemědělské produkce s ohledem na výsledky dostupných hodnocení, který uvádí nerovnosti, rozdíly a možnosti rozvoje;

b)

popis navrhované strategie, vybrané priority, kvantifikované cíle a hodnocení uvádějící očekávaný hospodářský a sociální dopad včetně vlivu na zaměstnanost a dopad na životní prostředí;

c)

rozvrh provádění opatření a obecnou orientační tabulku financování uvádějící finanční prostředky, které mohou být použity;

d)

prokázání slučitelnosti a soudržnosti různých opatření v rámci podpůrného programu a kritéria sloužící ke sledování a hodnocení;

e)

opatření přijatá k zajištění účinného a náležitého provádění podpůrného programu, včetně opatření pro propagaci, sledování a hodnocení, a ustanovení o kontrolách a správních sankcích;

f)

určení příslušného orgánu odpovědného za provádění podpůrného programu a určení orgánů nebo přidružených subjektů na patřičných úrovních.

Článek 10

Sledování

Postupy a fyzické a finanční ukazatele pro zajištění účinného sledování provádění podpůrného programu se přijmou postupem podle čl. 15 odst. 2.

KAPITOLA IV

DOPROVODNÁ OPATŘENÍ

Článek 11

Státní podpora

1.   U zemědělských produktů, na něž se vztahují články 87, 88 a 89 Smlouvy, může Komise v odvětvích jejich produkce, zpracování a uvádění na trh schválit provozní podporu, aby se tak zmírnily zvláštní obtíže zemědělské produkce na menších ostrovech způsobené odlehlostí, ostrovní povahou a vzdálenou polohou.

2.   Řecko může poskytnout dodatečné financování provádění podpůrného programu. V takových případech oznámí Řecko státní podporu Komisi a Komise ji schválí v souladu s tímto nařízením jako součást tohoto programu. Takto oznámená podpora se považuje za oznámenou ve smyslu čl. 88 odst. 3 první věty Smlouvy.

KAPITOLA V

FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 12

Finanční zdroje

1.   Opatření stanovená tímto nařízením představují intervenční opatření zaměřená na regulaci zemědělských trhů ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (6).

2.   Společenství financuje opatření uvedená v kapitole II a III do maximální roční výše 23,93 milionů EUR.

3.   Částka přidělená ročně na zvláštní režim zásobování uvedený v kapitole II nesmí přesáhnout 5,47 milionů EUR.

KAPITOLA VI

OBECNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Návrh podpůrného programu

1.   V rámci přidělování finančních prostředků uvedeného v čl. 12 odst. 2 a 3 předloží Řecko Komisi do 31. října 2006 návrh podpůrného programu.

Návrh podpůrného programu obsahuje návrh předběžného odhadu dodávek označující produkty, jejich množství a výši podpory Společenství na zásobování spolu s návrhem programu podpory místní produkce.

2.   Komise navržený podpůrný program zhodnotí a postupem podle čl. 15 odst. 2 rozhodne o jeho schválení.

3.   Podpůrný program bude zahájen dne 1. ledna 2007.

Článek 14

Prováděcí pravidla

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení se přijmou postupem podle čl. 15 odst. 2. Zahrnují zejména

a)

podmínky, za kterých může Řecko změnit množství a úrovně podpory na zásobování a podpůrná opatření nebo přidělení finančních prostředků na podporu místní produkce;

b)

ustanovení o minimálních požadavcích na kontroly a správní sankce, které musí Řecko uplatňovat.

Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Řídící výbor pro přímé platby, zřízený článkem 144 nařízení (ES) č. 1782/2003 (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 16

Vnitrostátní opatření

Řecko přijme opatření nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno dodržování tohoto nařízení, zejména pokud jde o kontroly a správní sankce, a uvědomí o nich Komisi.

Článek 17

Sdělení a zprávy

1.   Řecko sdělí Komisi každoročně do 15. února částky, které mu byly zpřístupněny a které hodlá během následujícího roku použít na provádění podpůrného programu.

2.   Řecko předloží Komisi každoročně do 30. června zprávu o provádění opatření stanovených v tomto nařízení v předchozím roce.

3.   Do 31. prosince 2011 a následně každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o účincích činností uskutečněných na základě tohoto nařízení a případně k ní připojí vhodné návrhy.

Článek 18

Zrušení

Nařízení (EHS) č. 2019/93 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2007.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze tohoto nařízení.

Článek 19

Přechodná opatření

Postupem podle čl. 15 odst. 2 může Komise přijmout nezbytná přechodná opatření k zajištění plynulého přechodu od opatření podle nařízení (EHS) č. 2019/93 k opatřením zavedeným tímto nařízením.

Článek 20

Změna nařízení (ES) č. 1782/2003

Nařízení (ES) č. 1782/2003 se mění takto:

1.

Článek 70 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

všechny další přímé platby uvedené v příloze VI poskytnuté zemědělcům během referenčního období ve francouzských zámořských departmentech, na Azorách a na Madeiře, na Kanárských ostrovech a na ostrovech v Egejském moři.“;

b)

v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy poskytují přímé platby uvedené v odstavci 1 v mezích stropů stanovených v souladu s čl. 64 odst. 2 za podmínek stanovených v kapitolách 3, 6 a 7 až 13 hlavy IV.“

2.

V čl. 71 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2.   Aniž je dotčen čl. 70 odst. 2, provede dotyčný členský stát během přechodného období každou z přímých plateb uvedených v příloze VI za podmínek stanovených v kapitolách 3, 6 a 7 až 13 hlavy IV, a to v mezích rozpočtových stropů odpovídajících složce, kterou tyto přímé platby představují ve vnitrostátním stropu uvedeném v článku 41, stanoveném postupem podle čl. 144 odst. 2.“

3.

V přílohách I a VI se zrušuje řádek týkající se „ostrovů v Egejském moři“.

Článek 21

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007. Články 11, 13 a 14 se však použijí ode dne jeho vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. září 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


(1)  Úř. věst. L 184, 27.7.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1156/2006 (Úř. věst. L 208, 29.7.2006, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(4)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/53/ES (Úř. věst. L 29, 2.2.2006, s. 37).

(5)  Úř. věst. L 227, 21.10.2005, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 320/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42).


PŘÍLOHA

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 2019/93

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Čl. 3 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 4 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Čl. 4 odst. 3

Čl. 3 odst. 4

Čl. 5 odst. 1

Čl. 3 odst. 5

Čl. 5 odst. 2

Čl. 3a odst. 1 písm. a)

Čl. 3a odst. 1 písm. b)

Čl. 12 odst. 3

Čl. 3a odst. 1 písm. c)

Čl. 4 odst. 3 a čl. 14 písm. b)

Čl. 3a odst. 1 písm. d)

Článek 6

Čl. 3a odst. 2

Článek 6

Článek 5

Čl. 7 odst. 1

Článek 6

Článek 8

Článek 9

Článek 11

Článek 12

Článek 13

Článek 13a

Článek 15

Článek 14

Čl. 12 odst. 1

Článek 14a

Článek 16

Čl. 15 odst. 1

Čl. 17 odst. 2

Čl. 15 odst. 2

Čl. 17 odst. 3

Článek 16

Článek 21