8.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 217/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1195/2006

ze dne 18. července 2006,

kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 850/2004 (1), zejména na čl. 7 odst. 4 písm. a) a čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise uskutečnila studii týkající se provádění ustanovení o odpadech nařízení (ES) č. 850/2004.

(2)

Koncentrační limity navržené v příloze IV nařízení (ES) č. 850/2004 se považují za nejvhodnější k zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, pokud jde o zničení a nezvratnou přeměnu perzistentních organických znečišťujících látek.

(3)

Pro toxafen, směs více než 670 látek, neexistuje dohodnutá příslušná analytická metoda stanovení celkové koncentrace. Výše zmíněná studie však nezjistila v Evropské unii žádné zásoby, které z toxafenu sestávají, obsahují jej nebo které jím jsou kontaminovány. Kromě toho studie dokládá, že kdykoli byly v odpadech objeveny perzistentní organické znečišťující pesticidy, byly jejich koncentrace ve srovnání s navrženými koncentračními limity většinou vysoké. Zatím lze dostupné analytické metody stanovení toxafenu považovat pro účely toho nařízení za dostatečné.

(4)

Koncentrační limit pro PCDF/PCDD se vyjadřuje v ekvivalentní toxické koncentraci (TEQ) za použití faktorů ekvivalentní toxicity Světové zdravotnické organizace, 1998 (TEF). Dostupné údaje o PCB s dioxinovým efektem nejsou dostačující, aby bylo tyto sloučeniny možné začlenit do TEQ.

(5)

Hexachlorocyclohexan (HCH) je název technické směsi různých izomerů. Snaha je všechny analyzovat by byla nepřiměřená. Toxikologicky relevantní je pouze alfa-, beta- a gama-HCH. Koncentrační limit se tedy týká pouze jich. Většina komerčně dostupných analytických standardních směsí k analýze této třídy sloučenin určuje pouze tyto izomery.

(6)

Nařízení (ES) č. 850/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Po konzultaci uskutečněné dne 25. ledna 2006 se výbor uvedený v čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 850/2004 neusnesl, v souladu s postupem podle čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení, v otázce opatření stanovených v návrhu nařízení Komise,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (ES) č. 850/2004 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. července 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


(1)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IV

Seznam látek podléhajících ustanovením článku 7 o nakládání s odpady

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Koncentrační limit podle čl. 7 odst. 4 písm. a)

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Chlordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexachlorbenzen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Polychlorované bifenyly (PCB)

1336-36-3 a jiné

215-648-1

50 mg/kg (1)

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenyl) ethan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

suma alfa-, beta- a gama-HCH

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7

206-270-8, 206-271-3 a 200-401-2

50 mg/kg

Hexabrombifenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Případně se použijí metody vypočtu stanovené v evropských normách EN 12766-1 a EN 12766-2.

(2)  Limit se vypočítá jako PCDD a PCDF v souladu s těmito faktory ekvivalentní toxicity (TEF):

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001“