2.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 212/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1179/2006

ze dne 1. srpna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/96 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 a na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1251/96 (2) stanoví otevření a správu celních kvót v odvětví drůbežího masa.

(2)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 (3), schválená rozhodnutím Rady 2006/333/ES (4), stanoví zvýšení roční dovozní celní kvóty pro drůbeží maso erga omnes o 49 tun pro některá čerstvá, chlazená nebo zmrazená jatečně upravená kuřecí těla, o 4 070 tun pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené kuřecí kusy, o 1 605 tun pro kusy drůbeže a o 201 tun pro čerstvé, chlazené nebo zmrazené krůtí maso.

(3)

Vzhledem ke zvýšení kvóty pro kusy drůbeže již není zapotřebí opatření stanovené v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1251/96.

(4)

S ohledem na možné přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii od 1. ledna 2007 je vhodné stanovit jiné období pro podání žádostí o licence na první čtvrtletí roku 2007.

(5)

Nařízení (ES) č. 1251/96 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1251/96 se mění takto:

1.

V článku 2 se zrušuje druhý pododstavec.

2.

V ustanovení čl. 5 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Na období od 1. ledna do 31. března 2007 se žádosti o licence podávají během prvních 15 dní měsíce ledna 2007.“

3.

Přílohy se nahrazují zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 136. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1043/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 24).

(3)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 15.

(4)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Platná celní sazba

(EUR/t)

Roční množství

(v tunách vyjádřených jako hmotnost produktu)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230

PŘÍLOHA II

Použití nařízení (ES) č. 1251/96

Komise Evropských společenství – GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova

Oddělení D.2 – Provádění obchodních opatření

Odvětví drůbežího masa

Žádost o dovozní licence se sníženou celní sazbou

GATT

Datum:

Období:


 

Členský stát:

 

Odesílatel:

 

Odpovědná kontaktní osoba:

 

Tel.:

 

Fax.

 

Adresát: AGRI.D.2

 

Fax: +32 2 292 17 41

 

E-mail: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Pořadové číslo

Požadované množství

(v kg vyjádřených jako hmotnost produktu)

 

 

PŘÍLOHA III

Použití nařízení (ES) č. 1251/96

Komise Evropských společenství – GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova

Oddělení D.2 – Provádění obchodních opatření

Odvětví drůbežího masa

Žádost o dovozní licence se sníženou celní sazbou

GATT

Datum:

Období:


Členský stát:


Pořadové číslo

Kód KN

Žadatel

(název a adresa)

Množství

(v kg vyjádřených jako hmotnost produktu)

 

 

 

 

PŘÍLOHA IV

Použití nařízení (ES) č. 1251/96

Komise Evropských společenství – GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova

Oddělení D.2 – Provádění obchodních opatření

Odvětví drůbežího masa

OZNÁMENÍ O SKUTEČNÝCH DOVOZECH

 

Členský stát:

 

Použití čl. 5 odst. 8 nařízení (ES) č. 1251/96

 

Množství skutečně dovezených produktů (v kg vyjádřených jako hmotnost produktu):

 

Adresát: AGRI.D.2

 

Fax: +32 2 292 17 41

 

E-mail: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Pořadové číslo:

Množství skutečně propuštěné do volného oběhu

Země původu