1.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 239/248


Oprava nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

( Úřední věstník Evropské unie L 210 ze dne 31. července 2006 )

Strana 76, příloha IV se nahrazuje tímto:

PŘÍLOHA IV

Kategorie výdajů

(podle čl. 9 odst. 3)

 

Cíle: ‚Konvergence‘ a ‚Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost‘

 

Cíl: ‚Konvergence‘ a regiony podle čl. 8 odst. 2, aniž je dotčeno rozhodnutí přijaté v souladu s čl. 5 odst. 3 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1080/2006

Kód

Prioritní témata

 

Výzkum a technologický rozvoj, inovace a podnikání

01

Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích

02

Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska) a odborná střediska pro specifické technologie

03

Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi malými a středními podniky navzájem a mezi malými a středními podniky a dalšími podniky a univerzitami, institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními orgány, výzkumnými středisky a vědeckými a technologickými středisky (vědecké a technologické parky, technická střediska atd.)

04

Pomoc pro výzkum a technologický rozvoj, zejména v malých a středních podnicích (včetně přístupu ke službám v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích)

05

Pokročilé podpůrné služby pro podniky a skupiny podniků

06

Pomoc malým a středním podnikům při prosazování výrobků a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí (zavádění účinných environmentálních systémů řízení, přijímání a využívání technologií zabraňujících znečišťování, začlenění čistých technologií do výroby podniku)

07

Investice do podniků přímo spojených s výzkumem a inovacemi (inovační technologie, zakládání nových podniků univerzitami, existující střediska výzkumu a technologického rozvoje atd.)

08

Ostatní investice do podniků

09

Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích

 

Informační společnost

10

Telefonní infrastruktury (včetně širokopásmových sítí)

11

Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.)

12

Informační a komunikační technologie (TEN-ICT)

13

Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)

14

Služby a aplikace pro malé a střední podniky (e-obchod, vzdělávání a odborná příprava, vytváření sítí atd.)

15

Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých a středních podniků k informačním a komunikačním technologiím a na zlepšení jejich využívání těmito podniky

 

Doprava

16

Železnice

17

Železnice (TEN-T)

20

Dálnice

21

Dálnice (TEN-T)

26

Multimodální doprava

27

Multimodální doprava (TEN-T)

28

Inteligentní dopravní systémy

29

Letiště

30

Přístavy

32

Vnitrozemské vodní cesty (TEN-T)

 

Energetika

34

Elektřina (TEN-E)

36

Zemní plyn (TEN-E)

38

Ropné produkty (TEN-E)

39

Obnovitelná energie: vítr

40

Obnovitelná energie: solární

41

Obnovitelná energie: z biomasy

42

Obnovitelná energie: hydroelektrická, geotermální a další

43

Energetická účinnost, kogenerace, hospodaření s energií

 

Ochrana životního prostředí a předcházení rizikům

52

Podpora čisté městské dopravy

 

Zvyšování přizpůsobivosti pracovníků a společností, podniků a podnikatelů

62

Vytváření systémů a strategií celoživotního učení v podnicích; odborná příprava a služby pro zaměstnance pro zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a inovací

63

Vytváření a šíření inovačních a produktivnějších způsobů organizace práce

64

Rozvoj specifických služeb pro zaměstnanost, odbornou přípravu a podporu souvisejících s restrukturalizací sektorů a podniků a vytváření systémů na předvídání ekonomických změn a budoucích požadavků na pracovní místa a dovednosti

 

Zlepšování přístupu k zaměstnání a udržitelnost

65

Modernizace a posilování institucí trhu práce

66

Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu

67

Opatření na podporu aktivního stárnutí a prodlužování pracovního života

68

Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků

69

Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání a ke zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a udržitelného postupu žen v zaměstnání za účelem snížení segregace podle pohlaví na trhu práce a sladění pracovního a soukromého života, například usnadnění přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby

70

Zvláštní opatření na zvýšení účasti přistěhovalců v oblasti zaměstnanosti, a tím na posílení jejich sociální integrace

 

Zlepšování sociálního začlenění znevýhodněných osob

71

Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trhu práce; boj proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti na pracovišti

 

Posílení lidského kapitálu

72

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

73

Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním, segregace předmětů podle pohlaví a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního vzdělávání a odborné přípravy

74

Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky