29.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 953/2006

ze dne 19. června 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1673/2000, pokud jde o podporu pro zpracování lnu a konopí pěstovaných na vlákno, a nařízení (ES) č. 1782/2003, pokud jde o konopí, které může využívat režim jednotné platby

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 15 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 ze dne 27. července 2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno (2) má Komise Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu o podpoře pro zpracování, k níž případně přiloží návrhy. Na základě této zprávy by měl být současný režim zachován až do hospodářského roku 2007/08.

(2)

Podpora pro zpracování krátkých lněných vláken a konopných vláken obsahujících nejvýše 7,5 % nečistot a pazdeří se použije do hospodářského roku 2005/06. Vzhledem k příznivému vývoji na trhu s tímto druhem vlákna v současném režimu podpory a s cílem přispět ke konsolidaci inovovaných výrobků a k jejich odbytu na trhu by se však tato podpora měla prodloužit do hospodářského roku 2007/08.

(3)

Nařízení (ES) č. 1673/2000 stanoví zvyšování podpory pro zpracování dlouhých lněných vláken od hospodářského roku 2006/07. Protože podpora pro zpracování krátkých vláken zůstává zachována do hospodářského roku 2007/08, měla by být podpora pro zpracování dlouhých lněných vláken omezena na současnou úroveň až do hospodářského roku 2007/08.

(4)

Poskytuje se podpora na vlákna obsahující nejvýše 7,5 % nečistot a pazdeří s cílem podpořit výrobu krátkých lněných vláken a konopných vláken dobré jakosti. Členské státy se však mohou od tohoto omezení odchýlit a poskytovat podporu pro zpracování krátkých lněných vláken s procentní sazbou nečistot a pazdeří v rozmezí od 7,5 % do 15 % a konopných vláken s procentní sazbou nečistot a pazdeří v rozmezí od 7,5 % do 25 %. Protože je to možné pouze do hospodářského roku 2005/06, je třeba umožnit členským státům odchýlit se od tohoto omezení ještě po další dva hospodářské roky.

(5)

Pro zajištění přiměřené úrovně produkce v každém členském státě je nezbytné prodloužit dobu použití národních zaručených množství.

(6)

Pokračování tradiční produkce lnu v některých oblastech Nizozemska, Belgie a Francie napomáhá doplňková podpora. Poskytování této přechodné podpory je třeba prodloužit až do hospodářského roku 2007/08, aby bylo i nadále umožněno postupné přizpůsobování zemědělských struktur novým tržním podmínkám.

(7)

Komise by měla Evropskému parlamentu a Radě předložit v dostatečném předstihu před počátkem hospodářského roku 2008/09 zprávu, aby bylo možno posoudit, zda je třeba současný režim upravit nebo zda by měl pokračovat.

(8)

Článek 52 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (3), stanoví, že podporu v režimu jednotné platby podle hlavy III uvedeného nařízení lze poskytnout pouze na konopí pěstované na vlákno. Je vhodné poskytovat tuto podporu i na pěstování konopí pro využití v jiných odvětvích.

(9)

S ohledem na roční řízení přímých plateb by se měly být změny podmínek způsobilosti pro režim jednotné platby použitelné od 1. ledna 2007.

(10)

Nařízení (ES) č. 1673/2000 a (ES) č. 1782/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1673/2000 se mění takto:

1.

V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Výše podpory pro zpracování se na jednu tunu vláken stanoví takto:

a)

pro dlouhá lněná vlákna:

100 EUR pro hospodářský rok 2001/02,

160 EUR pro hospodářské roky 2002/03 až 2007/08,

200 EUR od hospodářského roku 2008/09;

b)

pro krátká lněná vlákna a konopná vlákna obsahující nejvýše 7,5 % nečistot a pazdeří: 90 EUR pro hospodářské roky 2001/02 až 2007/08.

Pro hospodářské roky 2001/02 až 2007/08 mohou členské státy s ohledem na tradiční možnosti odbytu rozhodnout o poskytnutí podpory také pro:

krátká lněná vlákna s procentní sazbou nečistot a pazdeří v rozmezí od 7,5 % do 15 %,

konopná vlákna s procentní sazbou nečistot a pazdeří v rozmezí od 7,5 % do 25 %.

V případech uvedených ve druhém pododstavci poskytují členské státy podporu pro množství, které se při základu 7,5 % nečistot a pazdeří nejvýše rovná vyprodukovanému množství.“

2.

V čl. 3 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Národní zaručená množství pro krátká lněná vlákna a konopná vlákna se přestávají používat od hospodářského roku 2008/09.“;

3.

V čl. 4 prvním pododstavci se rok „2005/06“ nahrazuje rokem „2007/08“.

4.

Článek 12 se zrušuje.

5.

V článku 15 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, k níž případně přiloží návrhy, a to v dostatečném předstihu, aby bylo možné provést navrhovaná opatření během hospodářského roku 2008/09.

Zpráva posoudí dopad podpory pro zpracování na producenty, zpracovatelský průmysl a trh s textilními vlákny. Prověří možnost prodloužit poskytování podpory pro zpracování krátkých lněných vláken a konopných vláken a doplňkové podpory po hospodářském roce 2007/08 a rovněž možnost integrace tohoto režimu podpory do obecného rámce podpory pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky stanoveného nařízením (ES) č. 1782/2003.“

Článek 2

V nařízení (ES) č. 1782/2003 se článek 52 nahrazuje tímto:

„Článek 52

Produkce konopí

1.   V případě produkce konopí je obsah tetrahydrokannabinolu v použitých odrůdách nejvýše 0,2 %. Členské státy zřídí systém umožňující ověřit obsah tetrahydrokannabinolu v plodinách pěstovaných nejméně na 30 % ploch konopí. Pokud však členský stát zavede systém předběžného schválení pro uvedené pěstování, činí toto minimum 20 %.

2.   V souladu s postupem podle čl. 144 odst. 2 je poskytnutí platby závislé na použití certifikovaných osiv určitých odrůd.“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne vstupu v platnost, s výjimkou článku 2, který se použije ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 19. června 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2005.

(3)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 319/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 32).