23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 931/2006

ze dne 22. června 2006,

kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v červnu 2006 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2497/96 ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael (1), a zejména čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané pro období od 1. července do 30. zaří 2006 se vztahují na množství menší než dostupná množství, proto jim může být plně vyhověno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Žádostem o dovozní licence pro období od 1. července do 30. zaří 2006 podaným na základě nařízení (ES) č. 2497/96 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

2.   Žádosti o dovozní licence pro období od 1. října do 31. prosince 2006 je možné na základě nařízení (ES) č. 2497/96 podat na celkové množství uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2006.

Za Komisi

J. L. DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 361/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 15).


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Procentní sazba pro přijetí množství požadovaných v dovozních licencích pro období od 1. července do 30. září 2006

Celkové množství, jež je k dispozici pro období od 1. října do 31. prosince 2006

(t)

I1

100,0

381,50

I2

136,25

„—“

:

Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.