23.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 883/2006

ze dne 21. června 2006,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na článek 42 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 1290/2005 byly zřízeny Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), které působí v rámci sdíleného řízení výdajů a účelově vázaných příjmů z rozpočtu Společenství. Nařízení stanoví obecné podmínky a pravidla pro vedení účtů a pro výkazy výdajů a příjmů, které připadají platebním agenturám, jakož i pro následnou úhradu těchto výdajů ze strany Komise. Tato pravidla a podmínky musí být upřesněny s tím, že budou rozlišena společná prováděcí pravidla pro oba dva fondy a zvláštní prováděcí pravidla pro každý z nich.

(2)

Aby bylo zajištěno řádné řízení prostředků vyhrazených v rozpočtu Evropských společenství pro oba dva fondy, je nezbytné, aby každá platební agentura vedla účetnictví vztahující se výhradně na výdaje, které mají být financovány jak z EZZF, tak i z EZFRV. Účetnictví vedené platebními agenturami proto musí pro každý z těchto obou fondů účtovat odděleně výdaje a příjmy vynaložené podle čl. 3 odst. 1 a článků 4 a 34 nařízení (ES) č. 1290/2005 a umožnit uvést tyto výdaje a příjmy do vztahu s finančními prostředky, které jsou pro ně uvolněny z rozpočtu Společenství.

(3)

Společná zemědělská politika je financována v eurech, přičemž členské státy nepatřící do eurozóny mohou uskutečňovat platby příjemcům ve své národní měně. K oprávnění provést konsolidaci všech výdajů a příjmů je tudíž nezbytné, aby dotyčné platební agentury byly s to poskytovat údaje týkající se výdajů a příjmů jak v eurech, tak i v měně, v níž byly zaplaceny nebo získány.

(4)

Aby bylo zajištěno řádné řízení finančních toků, zejména proto, že členské státy uvolňují finanční prostředky na pokrytí výdajů uvedených v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1290/2005 nebo přijímají zálohy na výdaje uvedené v článku 4 uvedeného nařízení dříve, než Komise financuje tyto výdaje formou následné úhrady vynaložených výdajů, je třeba stanovit, že členské státy shromáždí informace nezbytné pro tyto zpětné úhrady a budou je mít k dispozici pro potřeby Komise po dobu provádění výdajů a příjmů nebo je budou Komisi pravidelně předávat. Z tohoto důvodu se musí přihlížet ke způsobům správy, které jsou specifické pro EZZF a pro EZFRV, a je třeba, aby členské státy organizovaly poskytování a předávání informací Komisi v intervalech přizpůsobených způsobu správy každého z fondů, aniž by tím byla dotčena povinnost členských států mít pro potřeby Komise k dispozici informace vyhotovené za účelem patřičné kontroly vývoje výdajů.

(5)

Obecné povinnosti pro vedení účtů platebních agentur se týkají podrobných údajů, které jsou požadovány pro účely řízení finančních prostředků Společenství a jejich kontroly, ale které nejsou nezbytné pro následné úhrady výdajů. Je tudíž třeba upřesnit, které informace a údaje o výdajích, jež mají být financovány z EZZF nebo z EZFRV, musí být Komisi pravidelně předávány.

(6)

Informace, které členské státy sdělují Komisi, jí musí umožnit, aby předané informace použila přímo a co nejúčinněji pro správu účtů EZZF a EZFVR, jakož i pro související platby. K dosažení tohoto cíle je třeba stanovit, že všechna poskytování a sdělování informací mezi členskými státy a Komisí budou probíhat elektronickou nebo digitální cestou. Jelikož však může být nezbytné předat informace jiným způsobem, je třeba stanovit, v jakých případech je tato povinnost oprávněná.

(7)

Podle čl. 8 odst. 1 písm. c) bodu i) nařízení (ES) č. 1290/2005 musí být pro opatření související s operacemi financovanými z EZZF a EZFRV výkazy výdajů, které zároveň slouží jako žádost o platby, předány Komisi s přiloženými požadovanými informacemi. Aby členské státy a platební agentury mohly tyto výkazy výdajů sestavovat podle harmonizovaných pravidel a Komise mohla zvažovat žádosti o platbu, je třeba určit, za jakých podmínek mohou být tyto výdaje vzaty z rozpočtů EZZF a EZFRV a jaká pravidla platí pro zaúčtování výdajů a příjmů, zejména pak příjmů účelově vázaných a případných oprav, které bude třeba provést, a jaká pravidla platí pro jejich konkrétní výkaz.

(8)

Článek 4 nařízení Rady (EHS) č. 1883/78 ze dne 2. srpna 1978 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (2) stanovil, že částka, která se má financovat na základě intervenčního opatření, je určena v roční účetní uzávěrce sestavené platebními agenturami. Uvedené nařízení také stanovilo pravidla a podmínky, kterými se tato závěrka řídí. V důsledku zrušení Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) nařízením (ES) č. 1290/2005 a jeho nahrazení fondem EZZF, pokud jde o tato opatření, je třeba upřesnit pravidla, podle nichž se financování těchto opatření z EZZF zařadí do systému výkazů výdajů a měsíčních plateb.

(9)

Podle čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1290/2005 se říjnové výdaje přičítají k měsíci říjnu, pokud jsou uskutečněny v období od 1. do 15. téhož měsíce října a k měsíci listopadu, pokud jsou uskutečněny v období od 16. do 31. října. Pokud však jde o výdaje na veřejné skladování, jsou výdaje zaúčtované v měsíci říjnu celkově zohledněny v rámci rozpočtového roku N + 1. Je proto třeba stanovit, že výdaje financované z EZZF a vyplývající z operací veřejného skladování uskutečněných v září, jsou zaúčtovány nejpozději dne 15. října.

(10)

Použitelné směnné kurzy se musí stanovit v závislosti na tom, zda v právních předpisech z oblasti zemědělství je či není vymezena rozhodná skutečnost. Aby členské státy, které nepatří do eurozóny, nepoužívaly jiný směnný kurz při zaúčtování v jiné měně než euro zinkasovaných příjmů nebo podpor vyplacených příjemcům na straně jedné a při sestavování výkazu výdajů platební agenturou na straně druhé, je třeba stanovit, že dotčené členské státy použijí ve svých výkazech výdajů týkajících se EZZF stejný směnný kurz jako kurz použitý při obdržení příjmů nebo při platbách příjemcům. Kromě toho, aby se zjednodušily administrativní formality související se zpětnými zinkasováními, která se týkají více operací, je třeba stanovit jednotný směnný kurz při zaúčtování těchto zpětných zinkasování. Toto opatření však musí být omezeno na operace, k nimž došlo před vstupem tohoto nařízení v platnost.

(11)

Komise provádí ve prospěch členských států měsíční nebo pravidelné platby na základě výkazů výdajů, které jí tyto státy předají. Jelikož ale musí přihlížet k příjmům, které platební agentury získaly pro rozpočet Společenství, je tedy třeba stanovit podmínky, za nichž se mají provádět určitá vyrovnání mezi výdaji a příjmy uskutečněnými v rámci EZZF a EZFRV.

(12)

Poté, co Komise rozhodla o měsíčních platbách, poskytne členským státům finanční prostředky nezbytné k pokrytí výdajů, které mají být financovány z EZZF a EZFRV, a to praktickým způsobem a za podmínek, které je třeba stanovit na základě informací sdělených členskými státy Komisi a na základě elektronických systémů zavedených Komisí.

(13)

Jestliže rozpočet Společenství není při zahájení rozpočtového roku schválen, čl. 13 odst. 2 druhý pododstavec nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (3) stanoví, že platby lze uskutečňovat měsíčně podle kapitol do výše jedné dvanáctiny prostředků schválených v dané kapitole pro předchozí finanční rok. Aby bylo rozdělování dostupných prostředků mezi členské státy určeno spravedlivě, je třeba v tomto případě stanovit, že měsíční platby v rámci EZZF a pravidelné platby v rámci EZFRV budou představovat určité procento, stanovené podle kapitol, z výkazů výdajů předaných každým členským státem a že zůstatek nevyplacený během jednoho měsíce bude znovu přidělen podle rozhodnutí Komise o dalších měsíčních nebo pravidelných platbách.

(14)

Jestliže na základě výkazů výdajů obdržených od členských států v rámci EZZF překračuje celková částka předběžných závazků, které by mohly být povoleny podle čl. 150 odst. 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, polovinu všech příslušných prostředků pro běžný finanční rok, je Komise povinna tyto částky snížit. Pro zajištění řádného řízení musí být toto snížení poměrně rozloženo mezi všechny členské státy na základě výkazů výdajů obdržených od těchto členských států. Aby bylo rozdělování dostupných finančních prostředků mezi členské státy určeno spravedlivě, je třeba v tomto případě stanovit, že měsíční platby v rámci EZZF budou představovat určité procento, stanovené pro každou kapitolu, z výkazů výdajů předaných každým členským státem a že zůstatek nevyplacený během měsíce bude znovu přidělen podle rozhodnutí Komise o dalších měsíčních platbách.

(15)

Zemědělské právní předpisy Společenství mají v rámci EZZF lhůty pro platbu podpor příjemcům, které musí členské státy dodržovat. Jakákoli platba provedená po těchto předepsaných lhůtách, jejíž zpoždění není odůvodněno, se považuje za neoprávněný výdaj a ten by jako takový neměl být předmětem následné úhrady ze strany Komise. Nicméně, aby byl finanční dopad přizpůsoben v poměru ke zpoždění, které je při platbě zjištěno, je třeba stanovit, že Komise použije odstupňované snížení plateb podle velikosti zjištěného překročení lhůty. Musí být také stanoveno paušální rozpětí, a to zejména proto, aby se nemuselo uplatnit snížení, jsou-li platební zpoždění výsledkem sporných postupů.

(16)

Dodržování platebních lhůt členskými státy je v rámci reformy společné zemědělské politiky a zavádění režimu jediné platby prvořadé pro řádně uplatňování pravidel finanční kázně. Proto je třeba stanovit specifická pravidla, díky nimž bude nebezpečí překročení ročních prostředků dostupných z rozpočtu Společenství co možná nejmenší.

(17)

V souladu s články 17 a 27 nařízení (ES) č. 1290/2005 může Komise snížit nebo pozastavit platby členským státům, pokud členské státy nedodrží lhůty stanovené pro platby nebo nesdělí údaje o výdajích nebo informace stanovené uvedeným nařízením k ověřování soudržnosti těchto údajů. Stejně tak, pokud jde o EZFRV, pokud členské státy nesdělí informace vyžadované podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (4) a jeho prováděcích pravidel, včetně průběžné hodnotící zprávy v polovině doby trvání programů. V této souvislosti je třeba stanovit způsoby, jak budou tato snížení a pozastavení prováděna, a to kak pro výdaje z EZZF, tak i z EZFRV.

(18)

Článek 180 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení, stanoví, že záporné zemědělské výdaje jsou od 1. ledna 2007 nahrazeny účelově vázanými příjmy, které jsou podle jejich původu připsány na účet EZZF nebo EZFRV. Podle čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 1290/2005 se částky získané zpět platebními agenturami v důsledku nesrovnalostí nebo nedbalostí musí zaúčtovat jako účelově vázané příjmy těchto agentur. Některé částky vzniklé v důsledku nesrovnalostí nebo snížení uplatňovaných v případě nedodržení pravidel respektu k životnímu prostředí se připojují k příjmům souvisejícím s nesrovnalostmi a nedbalostmi podle článku 32 nařízení (ES) č. 1290/2005, a proto se s nimi musí zacházet obdobným způsobem. Je tedy třeba stanovit zaúčtování odpovídajících částek za stejných podmínek jako u účelově vázaných příjmů, které pocházejí přímo z nesrovnalostí nebo nedbalostí podle uvedeného článku 32.

(19)

Výdaje, které jsou na pomoc rozvoje venkova v rámci EZFRV spolufinancovány z rozpočtu Společenství a z vnitrostátních rozpočtů, jsou založeny na podrobných programech pro jednotlivá opatření. Musí tedy být sledovány a zaúčtovány na tomto základě, aby bylo možné identifikovat všechny operace podle jednotlivých programů a opatření a ověřovat přiměřenost mezi vynaloženými výdaji a poskytnutými finančními prostředky. V této souvislosti je třeba upřesnit položky, které musí platební agentury zúčtovávat, a zejména je třeba stanovit, že původ veřejných prostředků a prostředků Společenství bude odděleně zanášen do účetnictví v souvislosti s provedenými platbami a že částky, které je třeba zpětně získat od příjemců, i částky získané zpět byly upřesněny a identifikovány v souvislosti s původními operacemi.

(20)

Proběhne-li platební operace nebo zpětné získání v národní měně jiné než euro, je v rámci programů rozvoje venkova financovaných z EZFRV nutný přepočet odpovídajících částek na euro, a je tudíž třeba stanovit použití jednotného směnného kurzu pro všechny operace zúčtovávané během daného měsíce, které mají být použity pro výkazy výdajů.

(21)

Komise potřebuje pro svou rozpočtovou a finanční správu prognózu částek, které má ještě financovat fond EZFRV během kalendářního roku, a odhady žádostí o financování na následující kalendářní rok. Aby mohla Komise plnit své povinnosti, musí jí být příslušné informace sdělovány včas, každopádně však dvakrát do roka, a to každoročně nejpozději do 31. ledna a 31. července.

(22)

Aby bylo Komisi umožněno schválit plán financování každého programu rozvoje venkova, stanovit jeho případné úpravy a provést nezbytné kontroly, musí jí být sděleny určité informace. Je tedy nutné, aby všechny orgány pro řízení programů zanesly do společného informačního systému EZFRV požadované informace, aby Komise zejména mohla určit maximální částku příspěvku z EZFRV, jeho roční rozpis, rozpis na jednotlivé priority a opatření a koeficienty pro společné financování platné pro každou prioritu. Je také třeba stanovit podmínky, za nichž se budou provádět záznamy souhrnných částek do společného informačního systému.

(23)

V souladu s čl. 26 odst. 6 nařízení (ES) č. 1290/2005 musí Komise stanovit pravidelné vyhotovování výkazů výdajů, které se týkají operací prováděných v rámci EZFRV. S ohledem na specifičnosti účetních pravidel, která platí pro EZFRV, je třeba stanovit uplatňování předběžného financování a financování opatření za kalendářní rok, aby byly tyto výdaje vykazovány v pravidelných intervalech, které vyhovují těmto zvláštním podmínkám.

(24)

Výměna informací a dokumentů mezi Komisí a členskými státy, jakož i poskytování a sdělování informací členskými státy Komisi obvykle probíhá elektronickou nebo digitální cestou. Ukazuje se, že pro vylepšení těchto výměn informací v rámci EZZF a EZFRV a pro zobecňování jejich využívání je nutné přizpůsobit stávající systémy výpočetní techniky nebo zavést systémy nové. Je třeba stanovit, že tato opatření uskuteční Komise a po předání informací členským státům budou prováděna prostřednictvím Výboru zemědělských fondů.

(25)

Podmínky pro zpracování informací těmito informačními systémy, jakož i forma a obsah dokumentů, jejichž sdělování je požadováno podle nařízení (ES) č. 1290/2005, vyžadují časté úpravy, které jsou důsledkem vývoje použitelných právních předpisů nebo potřeb spojených s řízením. Jednotná podoba dokumentů, které jsou členské státy povinny předávat, se také jeví jako nezbytná. Pro dosažení těchto cílů a ve snaze zjednodušit postupy a umožnit, aby příslušné informační systémy byly okamžitě provozuschopné, je žádoucí určit formu a obsah dokumentů na základě vzorů a stanovit, že jejich úpravy a aktualizaci provede Komise poté, co informuje Výbor zemědělských fondů.

(26)

Správa a kontrola zákonnosti výdajů z EZFRV a EZZF přísluší platebním agenturám. Za sdělování nebo zaznamenávání údajů o finančních transakcích a jejich aktualizaci tedy nese odpovědnost platební agentura, provádí je přímo platební agentura nebo subjekt, na který byla tato funkce přenesena, popřípadě jsou zajišťovány i prostřednictvím akreditovaných koordinačních subjektů.

(27)

Některé dokumenty nebo postupy stanovené v nařízení (ES) č. 1290/2005 a jeho prováděcích pravidlech vyžadují podpis pověřené osoby nebo souhlas osoby v jedné nebo několika etapách dotyčného postupu. Informační systémy zavedené k předávání těchto dokumentů musí v těchto případech umožnit jednoznačnou identifikaci každé osoby a poskytovat dostatečnou záruku neporušitelnosti obsahu dokumentů, a to i během jednotlivých etap postupu. Zejména tomu tak musí být u výkazů výdajů a prohlášení o věrohodnosti připojeném k roční účetní uzávěrce podle čl. 8 odst. 1 písm. c) bodů i) a iii) nařízení (ES) č. 1290/2005 a u dokumentů předávaných elektronickou cestou v rámci těchto postupů.

(28)

Pravidla pro předávání elektronických a digitálních dokumentů byla stanovena na úrovni Společenství, pokud jde o způsoby přenosu, podmínky platnosti vůči Komisi, podmínky uchovávání, úplnosti a dohledatelnosti v čase. Vzhledem k tomu, že se sdílené řízení rozpočtových prostředků Společenství v rámci EZZF a EZFRV týká dokumentů sestavených nebo obdržených Komisí, nebo platebními agenturami, a stejně tak jde o postupy zavedené pro financování společné zemědělské politiky, je třeba pro předávání elektronických a digitálních dokumentů v rámci tohoto nařízení stanovit používání právních předpisů Společenství a určit lhůty pro uchovávání elektronických a digitálních dokumentů.

(29)

V některých situacích se může předávání informací elektronickou cestou ukázat jako nemožné. Při případných poruchách informačního systému nebo dlouhodobém přerušení spojení musí mít členský stát možnost zasílat dokumenty jiným způsobem, jehož podmínky je třeba určit.

(30)

Podle čl. 39 odst. 1 písm. d) a e) nařízení (ES) č. 1290/2005 musí být finanční zdroje dostupné v členském státě k 1. lednu 2007 v důsledku zkrácení nebo zrušení částek plateb, které provedl tento členský stát dobrovolně v souladu s článkem 1 nařízení Komise (ES) č. 1655/2004 ze dne 22. září 2004 určujícím pravidla pro přechod z volitelného regulačního systému, zavedeného článkem 4 nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, na povinný regulační systém, zavedený nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 (5), nebo v rámci sankcí v souladu s články 3, 4 a 5 nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 ze dne 17. května 1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky (6), použity tímto členským státem k financování opatření pro rozvoj venkova. Nepoužijí-li členské státy tyto finanční zdroje v určité lhůtě, jsou odpovídající částky převedeny zpět do rozpočtu EZZF. Pro stanovení prováděcích podmínek pro tato opatření je třeba určit způsoby, jakými budou platební agentury příslušné částky zúčtovávat a řídit i jak se budou vyúčtovávat v rámci rozhodnutí Komise o platbách.

(31)

Podle čl. 39 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1290/2005 může Komise až do 31. prosince 2006 členským státům, které byly v Evropské unii před 1. květnem 2004, schvalovat platby související s programy rozvoje venkova na období 2000-2006, a to v odůvodněných případech a za určitých podmínek stanovených v uvedeném písmenu. Aby bylo možné takovou odchylku použít, je třeba stanovit postup a lhůty, které musí být členskými státy dodržovány, jakož i podmínky pro zavedení této odchylky.

(32)

Je tudíž třeba zrušit nařízení Komise (ES) č. 296/96 ze dne 16. února 1996 o údajích předávaných členskými státy, o měsíčním účtování výdajů financovaných záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o zrušení nařízení (EHS) č. 2776/88 (7) a rozhodnutí Komise C/2004/1723 ze dne 26. dubna 2004, kterým se stanoví forma dokumentů předávaných členskými státy tak, aby se zohlednily výdaje financované záruční sekcí EZOZF (8).

(33)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

ÚVODNÍ A SPOLEČNÁUSTANOVENÍ PRO EZZF A PRO EZFRV

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví některé zvláštní podmínky a pravidla pro sdílené řízení výdajů a příjmů Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), pro vedení účtů a výkazy výdajů a příjmů platebních agentur, jakož i pro následné úhrady výdajů Komisí v rámci nařízení (ES) č. 1290/2005.

Článek 2

Účetnictví platebních agentur

1.   Každá platební agentura vede účetnictví, které je výlučně určeno k účtování výdajů a příjmů uvedených v čl. 3 odst. 1 a článcích 4 a 34 nařízení (ES) č. 1290/2005 a k používání finančních prostředků vyčleněných na platby příslušných výdajů. Tento druh účetnictví musí umožnit rozlišit a odděleně poskytnout finanční údaje EZZF a EZFRV.

2.   Platební agentury členských států, které nepatří do eurozóny, vedou účetnictví, jež obsahuje částky v měně, v níž byly zaplaceny výdaje a přijaty příjmy. S cílem umožnit konsolidaci veškerých výdajů a příjmů musí být agentury schopny poskytnout příslušné údaje v národní měně a v eurech.

U jiných výdajů a příjmů EZZF, než které jsou uvedeny v čl. 45 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005, však členské státy, které by nebyly schopny zavést do 16. října 2006 účetnictví splňující tato kritéria, mohou poté, co informovaly Komisi nejpozději dne 15. září 2006, prodloužit tuto lhůtu až do 16. října 2007.

KAPITOLA 2

ÚČETNICTVÍ EZZF

Článek 3

Poskytování informací členskými státy

Členské státy shromažďují a poskytují Komisi informace o celkové částce zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných každý týden, a to za těchto podmínek:

a)

informace o celkové částce zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných od začátku měsíce do konce předchozího týdne nejpozději třetí pracovní den každého týdne;

b)

informace o celkové částce zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných během předchozího měsíce nejpozději třetí pracovní den měsíce, když týden připadá na přelom měsíce.

Článek 4

Poskytování informací členskými státy

1.   V souladu s čl. 8 odst. 1 písm. c) body i) a ii) nařízení (ES) č. 1290/2005 členské státy předávají Komisi elektronickou cestou a za podmínek určených v článku 5 a 6 tohoto nařízení tyto informace a dokumenty:

a)

nejpozději třetí pracovní den každého měsíce informace o celkové částce zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných během předchozího měsíce, a to na základě vzoru obsaženého v příloze I, a všechny informace, které mohou vysvětlit podstatné odchylky mezi rozpočtovými prognózami sestavenými v souladu s odst. 2 písm. a) bodem iii) tohoto článku a vynaloženými výdaji nebo vybranými účelově vázanými příjmy;

b)

nejpozději 10. den každého měsíce výkaz výdajů podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 obsahující celkovou částku zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných během předchozího měsíce, jakož i výkazy o veřejném skladování, a to na základě vzoru uvedeného v příloze II tohoto nařízení. Sdělení o zaplacených výdajích a účelově vázaných příjmech vybraných od 1. do 15. října se ale předává nejpozději do 25. dne téhož měsíce.

Výkaz výdajů obsahuje třídění výdajů a účelově vázaných příjmů pro každou položku podle rozpočtové nomenklatury rozpočtu Evropských společenství a v kapitolách o revizi zemědělských výdajů a účelově vázaných příjmů doplňkový rozpis podle položek. Nicméně za zvláštních podmínek rozpočtové kontroly může Komise požádat o podrobnější rozpis;

c)

nejpozději 20. den každého měsíce podklad určený k zaúčtování zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných platební agenturou během předchozího měsíce do rozpočtu Společenství, s výjimkou podkladu určeného k zaúčtování zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných od 1. do 15. října, který se předává nejpozději 10. listopadu;

d)

nejpozději 20. května a 10. listopadu každého roku doplněk k podkladu podle písmene c) a částky zadržené a použité v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1259/1999 a čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1655/2004.

2.   Podklad podle odst. 1 písm. c) obsahuje:

a)

seznam (T 104, uvedený v příloze V), vyhotovený každou platební agenturou, týkající se údajů rozepsaných podle rozpočtové nomenklatury rozpočtu Evropských společenství pro každý druh výdajů a příjmů, a to podle podrobné rozpočtové nomenklatury, která byla poskytnuta členským státům, se týká:

i)

zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů vybraných během předchozího měsíce,

ii)

souhrnu zaplacených výdajů a účelově vázaných příjmů od začátku rozpočtového roku až do konce předchozího měsíce,

iii)

odhadů výdajů a účelově vázaných příjmů, které se v závislosti na jednotlivých případech týkají:

pouze běžného měsíce a dvou měsíců následujících,

nebo

běžného měsíce, dvou měsíců následujících a období až konce rozpočtového roku;

b)

souhrnný seznam (T 103, uvedený v příloze IV) údajů podle písmene a) za každý členský stát pro všechny platební agentury dotčeného státu;

c)

zprávu o případném rozdílu (T 101, uvedenou v příloze III) mezi výdaji vykázanými v souladu s odst. 1 písm. b) a výdaji vykázanými v souladu s písmenem a) tohoto odstavce, a k tomu bude podle potřeby připojeno zdůvodnění tohoto rozdílu;

d)

průkazní účty nákladů a příjmů týkajících se veřejného skladování, uvedené v čl. 10 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 884/2006 (9), předložené ve formě tabulek (Tabulky e. FAUDIT) v souladu s přílohou XII uvedeného nařízení;

e)

tabulky (T 106 až T 109, uvedené v přílohách VI, VII, VIII a IX), doplňující materiály uvedené v písmenech a) a b), pro sdělení předávaná 20. května a 10. listopadu, uvedená v odst. 1 písm. d), které uvádí stav účtů na konci dubna a na konci rozpočtového roku a které obsahují:

sdělení částek, které vybrala každá platební agentura v souladu s články 3 a 4 nařízení (ES) č. 1259/1999 nebo s článkem 1 nařízení (ES) č. 1655/2004, včetně případných úroků (T 106 a T 107),

zprávu o použití odpovídajících částek každou platební agenturou v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1259/1999 nebo s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1655/2004 (T 108),

na úrovni každého členského státu celkový souhrnný seznam údajů, které uvádí první a druhá odrážka tohoto písmene, a úroky, které vynesly nepoužité finanční prostředky (T 109).

3.   Souhrnný seznam údajů (T103) uvedený v odst. 2 písm. b) se Komisi také předá v papírové podobě.

4.   Všechny finanční informace vyžadované podle tohoto článku jsou sdělovány v eurech.

Avšak

pokud jde o tabulky podle odst. 2 písm. e), používají členské státy stejnou měnu, která byla použita pro finanční rok, v němž byly prostředky zadrženy,

pokud jde o výkazy výdajů a oznámení o sníženích podle čl. 39 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1290/2005, používají členské státy národní měnu.

Kromě toho, pokud jde o jiné finanční informace týkající se finančního roku 2007, než které jsou uvedeny v čl. 45 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005, poskytují členské státy podle druhého pododstavce čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení tato sdělení v národní měně.

Článek 5

Obecná pravidla pro výkaz výdajů a účelově vázaných příjmů

1.   Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy pro výkazy výdajů a příjmů týkajících se veřejného skladování podle článku 6, musí výdaje a účelově vázané příjmy vykázané platebními agenturami v rámci jednoho měsíce odpovídat platbám a příjmům, které byly skutečně provedeny během tohoto měsíce.

Tyto výdaje a příjmy jsou zaúčtovány do účetnictví EZZF v rámci finančního roku „N“, který začíná dne 16. října roku „N-1“ a trvá až do 15. října roku „N“.

Avšak:

a)

výdaje, které mohou být zaplaceny předtím, než se začne používat ustanovení, které uvádí, že je celkově nebo částečně uhradí EZZF, mohou být vykázány pouze:

v rámci měsíce, během kterého se uvedené ustanovení začalo používat,

nebo

v rámci měsíce, který následuje po začátku používání uvedeného ustanovení;

b)

účelově vázané příjmy, které členský stát dluží Komisi, se vykazují v rámci měsíce, kdy vyprší lhůta pro uhrazení odpovídajících částek, kterou stanoví právní předpisy Společenství;

c)

opravy, o nichž rozhodne Komise v rámci zúčtování a v rámci schválení shody účtů, Komise přímo odepisuje nebo případně přidává k měsíčním platbám podle čl. 10 odst. 2 nebo čl. 11 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 885/2006 (10). Členské státy však zahrnují částky, které odpovídají těmto opravám, do výkazu sestaveného za měsíc, za který se opravy uskutečňují.

2.   Výdaje a účelově vázané příjmy se berou v úvahu k datu, k němuž došlo na účtu platební agentury k připsání ve prospěch nebo k tíži. U plateb však může být datem braným v úvahu den, kdy dotyčný subjekt vystavil a zaslal finančnímu ústavu nebo příjemci platební doklad. Každá platební agentura používá stejný postup během celého finančního roku.

3.   Výdaje, které mají být vykázány, nezohledňují snížení provedená podle článku 1 nařízení (ES) č. 1655/2004.

4.   Výdaje a účelově vázané příjmy vykázané v souladu s odstavcem 1 mohou obsahovat opravy údajů vykázaných za předešlé měsíce stejného účetního roku.

Jestliže by opravy účelově vázaných příjmů v případě nějaké rozpočtové linie na úrovni platební agentury vedly k vykázání záporných účelově vázaných příjmů, přenášejí se přebytkové opravy do následujícího měsíce. Vyrovnávají se případně při schvalování účetní závěrky příslušného roku.

5.   Neuskutečněné příkazy k úhradě a platby k tíži účtu, které jsou potom připsány ve prospěch, se zaúčtovávají s odpočtem výdajů v měsíci, během kterého je platební agentuře oznámeno neuskutečnění nebo zrušení.

6.   Pokud jsou platby dlužné v rámci EZZF zatíženy pohledávkou, považují se pro účely odstavce 1 za celkově uskutečněné:

a)

ke dni vyplacení snížené částky příjemci, když je pohledávka nižší než vyřizovaný výdaj;

b)

ke dni vyrovnání, jestliže je tento výdaj nižší než pohledávka nebo se jí rovná.

7.   Souhrnné údaje o výdajích a účelově vázaných příjmech patřících do jednoho rozpočtového roku, které mají být předány Komisi nejpozději 10. listopadu, mohou být opraveny pouze v rámci roční účetní závěrky, která má být Komisi předána v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. c) bodem iii) nařízení (ES) č. 1290/2005.

Článek 6

Zvláštní pravidla pro výkaz výdajů týkající se veřejného skladování

Operace, které mají být zohledněny při sestavování výkazu výdajů týkajícího se veřejného skladování, jsou operace schválené na konci měsíce v účtech platební agentury, ke kterým došlo od začátku účetního období podle čl. 2 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 884/2006 do konce uvedeného měsíce.

Tento výkaz výdajů obsahuje hodnoty a částky určené v souladu s články 6, 7 a 9 nařízení (ES) č. 884/2006 a zaúčtované platebními agenturami během měsíce, který následuje po měsíci, ke kterému se operace vztahují.

Avšak:

a)

pokud jde o operace uskutečněné v září, platební agentury zaúčtovávají hodnoty a částky nejpozději do 15. října;

b)

pokud jde o celkové částky snížení hodnoty podle čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 884/2006, částky se zaúčtovávají ke dni určenému rozhodnutím, které se na ně vztahuje.

Článek 7

Směnný kurz pro sestavování výkazů výdajů

1.   Členské státy, které nepatří do eurozóny, používají pro sestavování svých výkazů výdajů stejný směnný kurz, který použily pro platby příjemcům nebo pro obdržené příjmy v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2808/1998 (11) a s odvětvovými právními předpisy z oblasti zemědělství.

2.   V jiných případech, než které jsou uvedeny v odstavci 1, zejména pokud jde o operace, pro které právní předpisy v odvětví zemědělství neurčily rozhodnou skutečnost, použije se předposlední směnný kurz vydaný Evropskou centrální bankou před měsícem, v rámci kterého byly výdaje a účelově vázané příjmy vykázány.

3.   Směnný kurz podle odstavce 2 se použije rovněž na zpětná zinkasování uskutečněná celkově za více operací, k nimž došlo před 16. říjnem 2006 nebo v případě uplatnění čl. 2 odst. 2 druhého pododstavce před 16. říjnem 2007.

Článek 8

Rozhodnutí Komise o platbě

1.   Na základě údajů poskytnutých v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) Komise rozhodne a provede měsíční platby, aniž by byly dotčeny opravy, které mají být zohledněny v příštích rozhodnutích, a použití ustanovení článku 17 nařízení (ES) č. 1290/2005.

2.   Jestliže rozpočet Společenství není schválen na začátku finančního roku, jsou měsíční platby přiděleny ve výši procentní sazby z výdajů vykázaných členským státem, která je stanovena pro každou kapitolu výdajů, při dodržení mezí podle článku 13 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. Komise zohledňuje zůstatek, který nebyl členským státům následně uhrazen podle rozhodnutí o pozdějších následných úhradách.

3.   Jestliže předběžné závazky uvedené v čl. 150 odst. 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 překročí polovinu všech příslušných rozpočtových prostředků pro běžný finační rok, jsou měsíční platby přiděleny ve výši procentní sazby z výdajů vykázaných členským státem. Komise zohledňuje zůstatek, který nebyl členským státům následně uhrazen podle rozhodnutí o pozdějších následných úhradách.

Článek 9

Snížení plateb Komisí

1.   Každý výdaj uhrazený po předepsané splatnosti nebo lhůtě je předmětem sníženého zaúčtování v rámci měsíčních plateb v souladu s těmito pravidly:

a)

jestliže výdaje uhrazené pozdě představují maximálně 4 % výdajů uhrazených s dodržením splatností a lhůt, žádné snížení se neuplatňuje;

b)

je-li vyčerpáno povolené rozpětí ve výši 4 %, snižuje se každý další výdaj uskutečněný se zpožděním podle těchto pravidel:

za zpoždění do jednoho měsíce je výdaj snížen o 10 %,

za zpoždění do dvou měsíců je výdaj snížen o 25 %,

za zpoždění do tří měsíců je výdaj snížen o 45 %,

za zpoždění do čtyř měsíců je výdaj snížen o 70 %,

za zpoždění o více než čtyři měsíce je výdaj snížen o 100 %.

2.   Odchylně od odstavce 1 se pro přímé platby podle čl. 12 hlavy III nebo případně hlavy IVa nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 (12) provedené v rámci roku N, k jejichž provedení by po předepsané splatnosti a lhůtě došlo po 15. říjnu roku N+1, uplatňují tyto podmínky:

a)

když pro platby provedené nejpozději dne 15. října roku N + 1 nebylo zcela vyčerpáno rozpětí ve výši 4 % podle odst. 1 písm. a) a zbylá část tohoto rozpětí překračuje 2 %, snižuje se toto rozpětí na 2 %;

b)

v každém případě platby provedené během rozpočtového roku N+2 a dalších let jsou pro dotčený členský stát způsobilé pouze do výše vnitrostátního stropu stanoveného v přílohách VIII a VIIIa nařízení (ES) č. 1782/2003 nebo do výše ročního finančního rámce podle s čl. 143b odst. 3 uvedeného nařízení pro rok, který předchází rozpočtovému roku, v jehož průběhu je platba provedena, v některých případech je navýšena o částky spojené s prémií na mléčné výrobky a o dodatečné platby stanovené v článcích 95 a 96 uvedeného nařízení a o dodatečnou částku podpory stanovenou článkem 12 uvedeného nařízení, která se sníží o procenta podle článku 10 uvedeného nařízení a je upravena podle článku 11 uvedeného nařízení, přičemž se zohlední článek 12a uvedeného nařízení, a o částky stanovené v článku 4 nařízení Komise (ES) č. 188/2005 (13);

c)

po vyčerpání rozpětí podle písmene a) se výdaje, kterých se týká tento odstavec, sníží o 100 %.

3.   Komise použije jiné odstupňování než jsou odstupňování stanovená v odstavcích 1 a 2 a/nebo nižší sazby pro snížení, popřípadě nulové sazby, jestliže se u některých opatření objeví zvláštních podmínky řízení, nebo když členské státy předloží oprávněná zdůvodnění.

Avšak pro platby uvedené v odstavci 2 se použije první pododstavec tohoto odstavce, a to do výše stropů uvedených v písmenu b) uvedeného odstavce.

4.   Kontrola dodržování splatnosti nebo lhůty pro zaúčtování výdajů se v rámci měsíčních plateb provádí během rozpočtového roku dvakrát:

pro výdaje uskutečněné do 31. března,

pro výdaje uskutečněné do 31. července.

Případná překročení, ke kterým dojde v srpnu, září a říjnu, jsou zohledněna v rozhodnutí o schválení účetní závěrky uvedeném v článku 30 nařízení (ES) č. 1290/2005.

5.   Poté, co Komise informuje příslušné členské státy, může členským státům zpozdit měsíční platby podle čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1290/2005, pokud jí sdělení uvedená v článku 4 tohoto nařízení nejsou doručena včas nebo obsahují nesrovnalosti, které vyžadují dodatečná ověření.

6.   Snížení uvedená v tomto článku a případná další snížení uplatněná podle článku 17 nařízení (ES) č. 1290/2005 se provádějí, aniž je dotčeno pozdější rozhodnutí o schválení souladu podle článku 31 uvedeného nařízení.

Článek 10

Zaúčtování a vybírání účelově vázaných příjmů

1.   Články 150 a 151 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 se obdobně použijí pro zaúčtování účelově vázaných příjmů uvedených v tomto nařízení.

2.   V rozhodnutí o měsíčních platbách, které Komise přijme podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005, Komise uskuteční platbu zůstatku výdajů vykázaných každým členským státem, přičemž jsou tyto výdaje sníženy o částku účelově vázaných příjmů, které dotyčný členský stát zanesl do téhož výkazu výdajů. Toto vyrovnání se rovná vybrání odpovídajících příjmů.

3.   Položky závazků a položky plateb vytvořené účelově vázanými příjmy jsou uvolněny v okamžiku přidělení těchto příjmů do rozpočtových linií. Přidělení probíhá v momentě zaúčtování účelově vázaných příjmů, což je do dvou měsíců po přijetí seznamů předaných členskými státy v souladu s pravidly uvedenými v odstavci 1.

Článek 11

Poskytování finančních prostředků členským státům

1.   Poté, co Komise rozhodne o měsíčních platbách, poskytne členským státům, v rámci rozpočtových prostředků, finanční prostředky nezbytné k pokrytí výdajů, které mají být financovány z EZZF na účet otevřený každým členským státem, přičemž se odečte částka odpovídající účelově vázaným příjmům.

Když platby, které má uskutečnit Komise, přičemž se provede odečet účelově vázaných příjmů, vedou na úrovni členského státu k negativní částce, přenášejí se přesahující odečtené částky na následující měsíce.

2.   Název a číslo účtu podle odstavce 1 členské státy předají Komisi podle formátu, který jim Komise poskytne.

3.   Pokud nějaký členský stát uvedený v čl. 2 odst. 2 druhém pododstavci nadále vypracovává výkazy výdajů v národní měně pro finanční rok 2007, musí Komise na odpovídající platby použít směnný kurz z 10. dne měsíce následujícího po měsíci, za něž je výkaz vypracován, nebo, pokud pro tento den neexistuje obecný kurzový záznam, kurz z prvního předcházejícího dne, pro který tento kurzový záznam existuje.

Článek 12

Částky považované za účelově vázané příjmy

1.   Za účelově vázané příjmy jsou ze stejného důvodu jako částky zinkasované nazpět v důsledku nesrovnalostí nebo nedbalostí podle čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 1290/2005 považovány:

a)

částky splatné do rozpočtu Společenství, které byly vybrány jako pokuty nebo sankce v souladu se specifickými pravidly podle právních předpisů v odvětví zemědělství;

b)

částky odpovídající snížením nebo zamítnutím plateb, která byla uplatněna v souladu s pravidly pro podmíněnost podle hlavy II kapitoly 1 nařízení (ES) č. 1782/2003.

2.   Pravidla, která platí pro jiné účelově vázané příjmy, než které jsou uvedeny v odstavci 1, se použijí přiměřeně. Jestliže však byly částky uvedené v odst. 1 písm. a) zadrženy před platbou podpory, které se týká nesrovnalost nebo nedbalost, jsou odečteny od odpovídajícího výdaje.

KAPITOLA 3

ÚČETNICTVÍ EZFRV

Článek 13

Účetnictví programů pro rozvoj venkova

1.   Každá platební agentura určená pro program rozvoje venkova vede účetnictví, které umožňuje rozeznat všechny operace podle jednotlivých programů a opatření. Toto účetnictví především obsahuje:

a)

částku veřejných výdajů a částku příspěvku Společenství proplacených v rámci každé operace;

b)

částky, které je třeba zinkasovat zpět od příjemců v souvislosti se zjištěnými nesrovnalostmi nebo nedbalostmi;

c)

částky zinkasované zpět se zjištěním původní operace.

2.   Na vypracování svých výkazů výdajů v eurech použijí platební agentury členských států, které nepatří do eurozóny, u každé operace týkající se platby nebo zpětného zinkasování předposlední směnný kurz stanovený Evropskou centrální bankou před měsícem, během kterého jsou operace zaznamenány do účtů platební agentury.

Článek 14

Odhad potřeb financování

Za každý program rozvoje venkova, v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. c) bodem ii nařízení (ES) č. 1290/2005 členské státy předávají Komisi dvakrát za rok, podle vzoru uvedeného v příloze X tohoto nařízení a společně s výkazy výdajů, které mají být předány nejpozději 31. ledna a 31. července, své odhady částek, které mají být pro běžný rok financovány z EZFRV, a dále aktualizovaný odhad svých žádostí o financování na rok následující.

Článek 15

Plán financování programů rozvoje venkova

Plán financování každého programu rozvoje venkova stanoví zejména maximální částku příspěvku z EZFRV, její roční rozpis, rozpis podle priorit a opatření a sazbu spolufinancování použitelnou pro každou prioritu.

Plán financování vstupuje v platnost poté, co program rozvoje venkova schválí Komise. Pozdější úpravy plánu financování, které nevyžadují, aby Komise přijala nové rozhodnutí, vstupují v platnost po schválení dotčených úprav prostřednictvím zabezpečeného systému pro výměnu informací a dokumentace mezi Komisí a členskými státy zavedeného pro účely provedení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Přizpůsobení plánu financování, které vyžadují, aby Komise přijala nové rozhodnutí, vstupují v platnost po přijetí nového rozhodnutí.

Plán financování každého programu rozvoje venkova a jakákoli jeho úprava jsou předloženy řídícím orgánem uvedeného programu v rámci zabezpečeného systému pro výměnu informací podle druhého pododstavce.

Článek 16

Výkazy výdajů

1.   Výkazy výdajů platebních agentur se vyhotovují pro každý program rozvoje venkova. U každého opatření pro rozvoj venkova tyto výkazy uvádějí částku způsobilého veřejného výdaje, pro který platební agentura v referenčním období skutečně uhradila odpovídající příspěvek z EZFRV.

2.   Po schválení programů předávají v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. c) bodem i) nařízení (ES) č. 1290/2005 členské státy Komisi elektronickou cestou a za podmínek stanovených v článku 18 tohoto nařízení své výkazy výdajů, a to v této pravidelnosti a těchto lhůtách:

a)

nejpozději 30. dubna pro výdaje za období od 1. ledna do 31. března;

b)

nejpozději 31. července pro výdaje za období od 1. dubna do 30. června;

c)

nejpozději 10. listopadu pro výdaje za období od 1. července do 15. října;

d)

nejpozději 31. ledna pro výdaje za období od 16. října do 31. prosince.

Výdaje vykázané za referenční období mohou obsahovat opravy údajů vykázaných za období předešlých výkazů stejného finančního roku.

Pokud však Komise do 31. března 2007 neschválí program rozvoje venkova, výdaje, které platební agentura na vlastní odpovědnost učinila předem během období před přijetím programu, se Komisi oznamují celkově v prvním výkazu výdajů po přijetí programu.

3.   Výkazy výdajů se sestavují na základě vzoru, který je uveden v příloze XI. V případě programů rozvoje venkova, které se týkají regionů využívajících různé sazby spolufinancování, obsahuje žádost samostatnou tabulku výdajů pro každý typ regionu v souladu s čl. 70 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 1698/2005.

4.   Jsou-li ve výkazech výdajů za referenční období zjištěny neshody, interpretační různosti nebo nesoudržnosti, které vyplývají především z toho, že nejsou sdělovány informace požadované podle nařízení (ES) č. 1698/2005 a jeho prováděcích pravidel, a je proto třeba provést dodatečná ověřování, je dotyčný členský stát požádán, aby poskytl doplňující informace. Tyto informace se poskytují prostřednictvím zabezpečeného systému pro výměnu informací podle čl. 15 druhého pododstavce tohoto nařízení.

V takovém případě může být lhůta platby stanovená v čl. 26 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/2005 přerušena pro celou nebo částečnou částku, která je předmětem žádosti o platbu, a to od data předání žádosti o informace do přijetí požadovaných informací a nejpozději do výkazu výdajů pro následující období.

Nedojde-li v této lhůtě k řešení, Komise může platby pozastavit nebo snížit v souladu s čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 1290/2005.

5.   Kumulované údaje o výdajích a účelově vázaných příjmech, které lze zaúčtovat k finančnímu roku a které musejí být Komisi předány nejpozději 10. listopadu, lze opravit jedině v rámci ročních účtů, které je třeba Komisi předat podle čl. 8 odst. 1 písm. c) bodu iii) nařízení (ES) č. 1290/2005.

Článek 17

Výpočet částky, která má být zaplacena

1.   Příspěvek Společenství na způsobilé veřejné výdaje vykázané v rámci každé priority pro každé referenční období se vypočítá na základě plánu financování, který platí první den tohoto období.

2.   Částky příspěvků z EZFRV, které v rámci dotyčného programu rozvoje venkova byly zinkasovány zpět od příjemců během každého referenčního období, se ve výkazu výdajů za uvedené období odečítají od částky, kterou má EZFRV uhradit.

3.   Překračující nebo chybějící částky, které případně vyplynou ze schvalování účetní závěrky provedeného v souladu s čl. 10 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (ES) č. 885/2006 a které mohou být znovu použity v rámci programu rozvoje venkova, se připočítávají k částce nebo se odečítají od částky příspěvku z EZFRV v prvním výkazu, který je sestaven po rozhodnutí o schválení účetní závěrky.

4.   Když souhrnná částka výkazů výdajů překročí celkovou částku naplánovanou pro určitou prioritu programu rozvoje venkova, pro částku k úhradě se stanoví strop ve výši částky naplánované pro tuto prioritu, a to aniž je dotčeno stanovení stropu podle čl. 24 odst. 4 nařízení (ES) č. 1290/2005. Veřejné výdaje, které proto byly vyloučeny, mohou být účtovány v příštím výkazu výdajů s výhradou, že členský stát předložil upravený plán financování, který Komise přijala.

5.   Aniž jsou dotčeny rozpočtové prostředky, Komise provádí platbu příspěvku Společenství na účet nebo účty otevřené jednotlivými členskými státy.

Členské státy sdělí Komisi číslo nebo čísla účtu podle formátu, který jim Komise poskytne.

KAPITOLA 4

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO EZZF A PRO EZFRV

Článek 18

Elektronická výměna informací a dokumentů

1.   Pokud jde o sdělování a seznamování se s informacemi podle nařízení (ES) č. 1290/2005 a jeho prováděcích pravidel, Komise zavede informační systémy, které umožní výměnu dokumentů a informací mezi ní a členskými státy elektronickou cestou. O obecných podmínkách zavedení těchto systémů informuje členské státy prostřednictvím Výboru zemědělských fondů.

2.   Informační systémy uvedené v odstavci 1 mohou zejména zpracovávat:

a)

údaje nezbytné pro finanční transakce, zejména ty, které se týkají měsíčních a ročních účetních závěrek platebních agentur, výkazů výdajů a příjmů a předávání informací a dokumentů podle článků 5, 11, 15 a 17 tohoto nařízení, článku 6 nařízení (ES) č. 885/2006 a článků 2, 10 a 11 nařízení (ES) č. 884/2006;

b)

dokumenty společného zájmu, které umožňují kontrolu účtů a prohlížení informací a dokumentů, které musí platební agentura poskytovat Komisi;

c)

texty Společenství a vývojové tendence Komise v oblasti financování společné zemědělské politiky z jednotlivých orgánů akreditovaných a jmenovaných podle nařízení (ES) č. 1290/2005 i vývojové tendence týkající se sladěného uplatňování příslušných právních předpisů.

3.   Forma a obsah dokumentů podle článků 4, 14 a 17 tohoto nařízení, čl. 7 odst. 1 písm. a), b) a d) nařízení (ES) č. 885/2006 a článcích 10 a 11 nařízení (ES) č. 884/2006 určí Komise na základě předloh uvedených v přílohách II až XI tohoto nařízení, v přílohách II a III nařízení (ES) č. 885/2006 a v příloze III nařízení (ES) č. 884/2006.

Komise tyto předlohy přizpůsobuje a aktualizuje, přičemž o tom předem informuje Výbor zemědělských fondů.

4.   Informační systémy podle odstavce 1 mohou obsahovat nástroje nutné k tomu, aby Komise mohla převzít údaje a spravovat účty EZZF a EZFRV, jakož i nástroje nezbytné k výpočtu paušálních výdajů nebo výdajů vyžadujících užití jednotných způsobů, a to zejména pokud jde o finanční náklady a snížení hodnoty.

5.   Odpovědnost za sdělování, zapisování a aktualizování údajů o finančních transakcích v informačních systémech podle odstavce 1 má platební agentura;platební agentura vše provádí sama nebo to provádí subjekt, na který byla tato odpovědnost přenesena, popřípadě se tak děje prostřednictvím koordinačního subjektu akreditovaného podle čl. 6 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1290/2005.

6.   Když dokument nebo postup podle nařízení (ES) č. 1290/2005 nebo jeho prováděcích pravidel vyžadují podpis pověřené osoby nebo souhlas určité osoby v jedné nebo několika etapách dotyčného postupu, v souladu s právními předpisy Společenství musí informační systémy zavedené k předávání těchto dokumentů umožnit jednoznačnou identifikaci každé osoby a poskytovat dostatečnou záruku neporušitelnosti obsahu dokumentů, a to i během jednotlivých etap postupu. Pokud jde o výkazy výdajů a prohlášení o věrohodnosti připojené k roční účetní závěrce podle čl. 8 odst. 1 písm. c) bodu i) a písm. c) bodu iii) nařízení (ES) č. 1290/2005, platební agentury nebo případně koordinační subjekty, které jsou akreditovány v souladu s čl. 6 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení, rovněž uchovávají dokumenty předané elektronicky v jejich původní formě.

7.   V souladu s právními předpisy Společenství musí být uchovávání elektronických a digitálních dokumentů zajištěno během celé doby požadované podle článku 9 nařízení (ES) č. 885/2006.

8.   Při funkční poruše informačního systému nebo dlouhodobém přerušení spojení může členský stát zasílat dokumenty jinou formou, a to na základě předběžného souhlasu Komise a za podmínek, které Komise stanoví.

KAPITOLA 5

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Zaúčtování finančních prostředků pocházejících z odlišení nebo plnění podmínek v oblasti životního prostředí

1.   Částky zadržené v souladu s články 3 a 4 nařízení (ES) č. 1259/1999 nebo v souladu s článkem 1 nařízení (ES) č. 1655/2004 jsou členským státem připsány na zvláštní účet otevřený pro každou platební agenturu nebo na zvláštní účet otevřený na úrovni členského státu. Zaúčtování musí umožňovat rozeznání původu rozpočtových prostředků vzhledem k platbě příslušné podpory příjemci.

2.   Členské státy tak mohou platebním agenturám, které si zvolí, znovu rozdělit nashromážděné částky uvedené v odstavci 1 za účelem jejich použití. Tyto částky jsou připisovány na účet nebo účty uvedené v odstavci 1 a použijí se výhradně na financování dodatečného příspěvku Společenství podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1259/1999 nebo na doprovodná opatření podle čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 1655/2004.

Jestliže nepoužité finanční prostředky vynesou úroky, na konci každého rozpočtového roku se o ně zvyšuje dostupný konečný zůstatek a použijí se na financování stejných opatření.

3.   Pokud jde o výdaje na opatření uvedená v odstavci 2, platební agentury musí vést účetnictví odděleně od ostatních výdajů na rozvoj venkova a pro každou platbu musí existovat účetní rozlišení mezi vnitrostátními finančními prostředky a prostředky pocházejícími z použití článků 3 a 4 nařízení (ES) č. 1259/1999 nebo článku 1 nařízení (ES) č. 1655/2004.

4.   Částky zadržené v souladu s články 3 a 4 nařízení (ES) č. 1259/1999 nebo v souladu s článkem 1 nařízení (ES) č. 1655/2004 a úroky, jež mohou přinést a jež nebyly zaplaceny v souladu s článkem 1 nařízení Komise (ES) č. 963/2001 (14) nebo čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1655/2004, se odečtou od měsíčních plateb podle rozhodnutí Komise, které bylo přijato podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 které se týká říjnových výdajů dotyčného rozpočtového roku. Použije se popřípadě směnný kurz podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 20

Výdaje na rozvoj venkova ze záruční sekce EZOZF od 16. října do 31. prosince 2006

Když v souladu s čl. 39 odst. 1 písm. a) druhou větou nařízení (ES) č. 1290/2005 členský stát uvažuje v rámci programů rozvoje venkova z období 2000 až 2006 o platbách ze záruční sekce Evropského záručního a orientačního zemědělského fondu (EZOZF) až do 31. prosince 2006, požádá o to Komisi nejpozději do 1. července 2006, přičemž k žádosti připojí odpovídající zdůvodnění. V žádosti upřesní příslušný program nebo programy a dotčená opatření.

V případě použití prvního odstavce tohoto článku členské státy sdělí Komisi nejpozději do 31. ledna 2007 pro každý program a každé opatření, datum, k němuž byly uskutečněny platby v rámci záruční sekce EZOZF.

Článek 21

Zrušení

Nařízení (ES) č. 296/96 a rozhodnutí C/2004/1723 ze dne 26. dubna 2004 se zrušují ode dne 16. října 2006.

Nařízení (ES) č. 296/96 s výjimkou ustanovení čl. 3 odst. 6a písm. a) a rozhodnutí C/2004/1723 však zůstávají použitelná pro všechny výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského záručního a orientačního zemědělského fondu (EZOZF) až do 15. října 2006.

Odkazy na zrušené nařízení a na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XII.

Článek 22

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 16. října 2006 pro příjmy inkasované a výdaje uskutečněné členskými státy v rámci EZZF a EZFRV za finanční rok 2007 a roky následující. Článek 20 se však bude používat ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

člen/členka Komise


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 320/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42).

(2)  Úř. věst. L 216, 5.8.1978, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 695/2005 (Úř. věst. L 114, 4.5.2005, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 298, 23.9.2004, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 113. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 39, 17.2.1996, s. 5, naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1607/2005 (Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 12.

(8)  Oznámené dne 26. dubna 2004, naposledy pozměněné rozhodnutím C/2005/3741 oznámeným dne 30. září 2005.

(9)  Viz strana 35 tohoto Úředního věstníku.

(10)  Viz strana 90 tohoto Úředního věstníku.

(11)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36.

(12)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 31, 4.2.2005, s. 6.

(14)  Úř. věst. L 136, 18.5.2001, s. 4.


SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA I

CELKOVÁ ČÁSTKA ZAPLACENÝCH VÝDAJŮ A ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ, KTERÉ BYLY VYBRÁNY BĚHEM JEDNOHO MĚSÍCE (ČL. 4 ODST. 1 PÍSM. A)

PŘÍLOHA II

MĚSÍČNÍ PROHLÁŠENÍ O VÝDAJÍCH EZZF (ČL. 4 ODST. 1 PÍSM. B)

PŘÍLOHA III

T 101 – ZJIŠTĚNÉ ROZDÍLY (ČL. 4 ODST. 2 PÍSM. C)

PŘÍLOHA IV

T 103 – PŘEHLED (ČL. 4 ODST. 2 PÍSM. B)

PŘÍLOHA V

T 104 – ÚDAJE ROZČLENĚNÉ PODLE ROZPOČTOVÉ NOMENKLATURY ROZPOČTU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A PODLE DRUHU VÝDAJE NEBO PŘÍJMU (ČL. 4 ODST. 1 PÍSM. A)

PŘÍLOHA VI

T 106 – ČÁSTKY ZADRŽENÉ NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 3 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1259/99 (ČL. 4 ODST. 2 PÍSM. E)

PŘÍLOHA VII

T 107 – ČÁSTKY ZADRŽENÉ NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 4 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1259/99 NEBO ČLÁNKU 1 NAŘÍZENÍ Č. 1655/2004 (ČL. 4 ODST. 2 PÍSM. E)

PŘÍLOHA VIII

T 108 – ČÁSTKY ZADRŽENÉ NA ZÁKLADĚ ČLÁNKŮ 3 A 4 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1259/99 NEBO ČLÁNKU 1 NAŘÍZENÍ Č. 1655/2004 (ČL. 4 ODST. 2 PÍSM. E)

PŘÍLOHA IX

T 109 – PŘEHLED VYUŽITÍ ČÁSTEK ZADRŽENÝCH NA ZÁKLADĚ ČLÁNKŮ 3 A 4 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1259/99 NEBO ČLÁNKU 1 NAŘÍZENÍ Č. 1655/2004 (ČL. 4 ODST. 2 PÍSM. E)

PŘÍLOHA X

ODHADOVANÉ VÝDAJE EZFRV (ČLÁNEK 14)

PŘÍLOHA XI

PROHLÁŠENÍ O VÝDAJÍCH EZFRV (ČLÁNEK 17)

PŘÍLOHA XII

SROVNÁVACÍ TABULKA

PŘÍLOHA I

CELKOVÁ ČÁSTKA ZAPLACENÝCH VÝDAJŮ A ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ, KTERÉ BYLY VYBRÁNY BĚHEM JEDNOHO MĚSÍCE (ČL. 4 ODST. 1 PÍSM. A)

IDES

Obsah prohlášení

Záhlaví prohlášení

Záhlaví prohlášení musí obsahovat tyto údaje:

Identifikační kód povahy sdělení a členského státu předávajícího informaci. Tento identifikační kód Vám sdělí Komise.

Období, na které se prohlášení vztahuje.

Podrobné údaje o výdajích a příjmech dotyčného období:

Celková částka před zúčtováním

Odhad před zúčtováním

Zúčtování

Informace o veřejném skladování

Vlastní prohlášení

Vlastní prohlášení musí obsahovat tyto údaje:

Identifikační kód položky nebo článku

Částky přiznané a odhadované

Vysvětlení rozdílů mezi přiznanými a odhadovanými částkami

Závěr

V závěru prohlášení uvádí kontrolní částku, která je součtem všech částek prohlášených v záhlaví a ve vlastním prohlášení.

Skladba sdělení

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Popis pásem

Název

Formát

Popis

Záhlaví prohlášení: Výskyt údajů je 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikační kód přidělený Komisí

[BEGINDATE] *

Datum (DDMMRRRR)

Období začátku prohlášení

[ENDDATE] *

Datum (DDMMRRRR)

Období konce prohlášení

[EXPENDITURE]*

Počet(30,2)

Měsíční celková částka, před zúčtováním

[FORECAST] *předpověď

Počet(30,2)

Odhad

[CLEARANCE] *zúčtování

Počet(30,2)

Zúčtování

[PUBLIC STORAGE]*

Počet(30,2)

Výdaje na veřejné skladování

Vlastní prohlášení: Výskyt údajů je 1 až n

[ITEM]

Počet(8)

Rozpočtová linie (položka nebo článek)

[AMOUNT] množství

Počet(30,2)

Částka výdajů/příjmů

[FORECAST] předpověď

Počet(30,2)

Částka z odhadu

[DIFF1]

Počet(30,2)

Rozdíl oproti minulým měsícům

[DIFF2]

Počet(30,2)

Odhad rozdílu převedeného do dalších měsíců

[DIFF3]

Počet(30,2)

Rozdíl oproti dalším měsícům

[DIFF4]

Počet(30,2)

Chyby odhadu

Závěr: Výskyt údajů je 1

[CHECKSUM] *

Počet(30,2)

Kontrolní hodnota: Součet všech částek sdělení

Pásma * jsou povinná pásma

Příklad

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Členský stát:

Den zaslání:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Elektronická adresa:

Výdaje za období od … do …

v eurech

Výdaje za měsíc před zúčtováním (1):

Odhad před zúčtováním (2):

Rozdíl = (1)-(2):

Zúčtování:

Výdaje za měsíc, včetně zúčtování:

Z toho výdaje na veřejné skladování (kategorie2)

 

 

 

 


Povinné u posledního týdenního faxu měsíce, nebo na výslovnou žádost Komise

Prostředky přiděleny z titulu

Výdaje/příjmy (1)

Odhad (2)

Rozdíl = (1)-(2)

Vysvětlení hlavních rozdílů v milionech eur

Pocházející z předchozích měsíců

Převod na další měsíce

Pocházející z dalších měsíců

Chyba odhadu

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II

MĚSÍČNÍ PROHLÁŠENÍ O VÝDAJÍCH EZZF (ČL. 4 ODST. 1 PÍSM. B)

Obsah prohlášení

Záhlaví prohlášení

Záhlaví prohlášení musí obsahovat tyto údaje:

Identifikační kód povahy sdělení a členského státu předávajícího informaci. Tento kód, který Komise uznává, umožňuje rozpoznat druh zaslaného prohlášení a dotyčný členský stát. (Pozn.: bude se používat zejména k potvrzení toho, že uživatel, který prohlášení předává, byl způsobilý činit prohlášení za dotyčný členský stát). Tento identifikační kód Vám sdělí Komise. Období výdajů, jehož se prohlášení týká.

Příklad: 1105 za období výdajů 11-2005 a prohlášení ze dne 10. prosince 2005.

Jméno, telefon, fax a elektronická adresa osoby odpovědné za prohlášení.

Vlastní prohlášení

Vlastní prohlášení musí obsahovat tyto údaje za každý článek názvosloví EZZF:

identifikační kód předmětu (například 050201) nebo položky,

prohlášenou částku v eurech.

Závěrečná část

Obsahuje souhrn s následujícími informacemi:

celková hlášená částka v eurech.

Poznámky

Sdělení končí místem, jež je volné pro poznámky a má rozsah od nuly řádků do jednoho sta řádků textu. Toto místo se používá k doplňkovým informacím na základě konkrétních žádostí Komise.

Skladba sdělení

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Popis pásem

Název

Formát

Popis

Záhlaví prohlášení: Výskyt údajů je 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikační kód přidělený DG AGRI

[PERIOD] *

Datum (MMRR)

Období, ke kterému se vztahuje Fax

[RESPNAME] *

Volný text (250 znaků)

Příjmení a jméno odpovědné osoby z prohlášení

[RESPPHONE]

Volný text (50 znaků)

Telefonní číslo odpovědné osoby z prohlášení

[RESPFAX]

Volný text (50 znaků)

Fax odpovědné osoby z prohlášení

[RESPEMAIL]

Volný text (50 znaků)

Elektronická adresa odpovědné osoby z prohlášení

Vlastní prohlášení: Výskyt údajů je 1 až n

[ITEM]

Text (8 znaků)

Položka nebo kapitola, za kterou se prohlášení činí

[AMOUNT]

Počet(15,2)

Částka v eurech

Závěr: Výskyt údajů je 1

[TOT AMOUNT]

Počet(15,2)

Celková částka prohlášení v eurech

Oddíl s poznámkami: Výskyt údajů je 1 až n

[COMMENT]

Volný text (200 znaků)

Volná poznámka

Pásma * jsou povinná pásma

Příklad

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John. Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Première ligne

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Seconde ligne

Tiskový formát

Image

EZZF 10. dne měsíce prohlášení: Výdaje a příjmy

 

Členský stát:

 

 

 

Odpovědná osoba

 

 

 

Telefonní číslo

 

 

 

Číslo faxu:

 

 

 

Elektronická adresa:

 

 

 

Měsíc

 

 

Strana 1: Částky

 

Datum

Výdaje a příjmy

 

EUR

článek nebo položka 1

formulace

 

článek nebo položka 2

formulace

 

 

 

 

 

 

článek nebo položka n

formulace

 

 

CELKEM (vložit)

 

 

KONTROLNÍ PÁSMO

 

 

VÝPOČET CELKEM

0,00

Strana 2: Poznámky

PŘÍLOHA III

 

Není přístup

 

Vyplnit

ČLENSKÝ STÁT:

TABULKA 101

FINANČNÍ ROK

KONZISTENTNOST PŘEDÁVANÝCH ÚDAJŮ

EUR

 

1) Celkové výdaje a vyhrazené příjmy vzniklé v měsíci … částky na

 

2)

Výdaje a vyhrazené příjmy týkající se uvedeného měsíce a oznámené v … částky na

 

3) Případný rozdíl = (1) - (2)

0,00

ODŮVODNĚNÍ ROZDÍLU V BODĚ 3)

 

1) Výdajové rozpočtové linie:

 

2) Vyhrazené příjmové rozpočtové linie:

 


Datum:

 

Odpovědný úředník:

 

PŘÍLOHA IV

 

Není přístup

 

Vyplnit


TABULKA 103

ÚDAJE O VÝDAJÍCH A VYHRAZENÝCH PŘÍJMECH A ODHADECH SHRNUTÍ

ČLENSKÝ STÁT:

Finanční rok

v EUR

Platební agentura

Kumulativní výdaje prohlášené n-1

Výdaje za měsíc …

Výdaje od 16.10.2005 do …

Ověření úhrnných částek

Odhad výdajů

měsíc n+1

měsíc n+2 a n+3

n+4 do 15. října

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM K VYPLNĚNÍ

 

 

 

 

 

 

 

Ověření součtu

 

 

 

 

 

 

 

VYPOČTENÝ SOUČET

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Platební agentura

Souhrnné a vyhrazené příjmy prohlášené n-1

Vyhrazené příjmy za měsíc …

Vyhrazené příjmy od 16.10.2005 do …

Ověření úhrnných částek

Odhad vyhrazených příjmů

měsíc n+1

měsíc n+2 a n+3

n+4 do 15. října

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM K VYPLNĚNÍ

 

 

 

 

 

 

 

Ověření součtu

 

 

 

 

 

 

 

VYPOČTENÝ SOUČET

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Platební agentura

Souhrnné výdaje a vyhrazené příjmy prohlášené n-1

Výdaje a vyhrazené za měsíc …

Výdaje a vyhrazené příjmy od 16.10.2005 do …

Ověření úhrnných částek

Odhad výdajů a vyhrazených příjmů

měsíc n+1

měsíc n+2 a n+3

n+4 do 15. října

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM K VYPLNĚNÍ

 

 

 

 

 

 

 

Ověření součtu

 

 

 

 

 

 

 

VYPOČTENÝ SOUČET

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Dne:

 

Osoba zmocněná k podpisu:

 

Razítko (1):

 


(1)  Použitelné pouze tehdy, pokud se tabulka zasílá na papíře

PŘÍLOHA V

T 104 – ÚDAJE ROZČLENĚNÉ PODLE NÁZVOSLOVÍ ROZPOČTU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A PODLE DRUHU VÝDAJE NEBO PŘÍJMU

Obsah prohlášení

Záhlaví prohlášení

Záhlaví prohlášení musí obsahovat tyto údaje:

Identifikační kód povahy sdělení a platební agentury předávající informaci. (Pozn.: bude se používat zejména k zaručení toho, že uživatel, který předává prohlášení, je způsobilý činit prohlášení za dotyčný členský stát). Tento identifikační kód Vám sdělí Komise. Období výdajů, jehož se prohlášení týká.

Příklad: 200511 za období výdajů 11-2005 a T104 ze dne 20. prosince 2005.

Jazyk prohlášení

Vlastní prohlášení

Vlastní prohlášení musí obsahovat tyto údaje za každou podpoložku názvosloví EZZF:

Identifikační kód podpoložky (například 050201043010001 a pokud je podpoložka neznámá, pak 050201049999999).

Znění podpoložky v jazyku zvoleném v záhlaví prohlášení.

Prohlášená částka za dotyčné období (N), úhrnná částka prohlášená od začátku finančního roku, odhad na období N+1, N+2…. N+3 a N+4… konec finančního roku. Všechny částky musejí být prohlášeny v eurech.

Závěr

Za seznamem všech podpoložek se nachází:

Celková prohlášená částka za dotyčné období (N), celková úhrnná částka prohlášená od začátku finančního roku, celkový odhad na období N+1, N+2… N+3 a N+4… konec finančního roku.

Vysvětlení používání podpoložek „9999999“

Místo pro poznámky

Skladba sdělení

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Popis pásem

Název

Formát

Popis

Záhlaví prohlášení: Výskyt údajů je 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikační kód přidělený DG AGRI

[PERIOD] *

Datum (RRRRMM)

Období výdajů

[LANGUAGE] *

2 znaky

Kód ISO jazyka

Vlastní prohlášení: Výskyt údajů je 1 až n

[SUBITEM] *

Počet(15)

Podpoložka

[DESCRIPTION] *

Volný text (600)

Formulace podbodu

[AMOUNT] *

Počet(15,2)

Prohlášená částka

[AMOUNT CUMUL] *

Počet(15,2)

Úhrnná částka

[PRE1] *

Počet(15,2)

Odhadovaná částka na další období

[PRE2] *

Počet(15,2)

Odhadovaná částka na období N+2… N+3

[PRE3] *

Počet(15,2)

Odhadovaná částka na období N+4… konec finančního roku

Závěr: Výskyt údajů je 1

[AMOUNT TOT] *

Počet(15,2)

Celková prohlášená částka

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Počet(15,2)

Celková úhrnná částka

[PRE1 TOT] *

Počet(15,2)

Celková odhadovaná částka na další období

[PRE2 TOT] *

Počet(15,2)

Celková odhadovaná částka na období N+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Počet(15,2)

Celková odhadovaná částka na období N+4… konec finančního roku

[EXPLANATION]

Volný text (80)

Vysvětlení podpoložek 9999999

[COMMENT]

Volný text (80)

Poznámky

Pásma * jsou povinná pásma

Příklad

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

PŘÍLOHA VI

TABULKA 106

ČÁSTKY ZADRŽENÉ PODLE ČLÁNKU 3 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1259/99

(od 16.10.N-1 do …)

ČLENSKÝ STÁT:

 

FINANČNÍ ROK:

N

PLATEBNÍ AGENTURA:

 

 

 


Měnová jednotka:

 


Podbod rozpočtu

Položka

Částka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava za finanční rok (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

0,00


Dne:

 

Osoba zmocněná k podpisu:

 

PŘÍLOHA VII

TABULKA 107

ČÁSTKY ZADRŽENÉ PODLE ČLÁNKU 4 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1259/99 NEBO ČLÁNKU 1 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1655/2004

(od 16.10.N-1 do …)

ČLENSKÝ STÁT:

 

FINANČNÍ ROK:

N

PLATEBNÍ AGENTURA:

 

 

 


Měnová jednotka:

 


Podbod rozpočtu

Položka

Částka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava za finanční rok (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

0,00


Dne:

 

Osoba zmocněná k podpisu:

 

PŘÍLOHA VIII

TABULKA 108

POUŽITÍ ČÁSTEK ZADRŽENÝCH PODLE ČLÁNKŮ 3 A 4 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1259/1999 NEBO ČLÁNKU 1 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1655/2004

(od 16.10.N-1 do …)

ROK ZADRŽENÍ N

ČLENSKÝ STÁT:

 

PLATEBNÍ AGENTURA:

 


Měnová jednotka:

 


 

 

Výdaje uskutečněné během finančního roku

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA

Název

N

N+1

N+2

N+3

CELKEM

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Použité částky celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Dne:

 

Osoba zmocněná k podpisu:

 

PŘÍLOHA IX

TABULKA 109

PŘEHLED VYUŽITÍ ČÁSTEK ZADRŽENÝCH PODLE ČLÁNKŮ 3 A 4 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1259/1999 NEBO ČLÁNKU 1 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1655/2004

(od 16.10.N-1 do …)

ROK ZADRŽENÍ N

ČLENSKÝ STÁT:

 


Měnová jednotka:

 


 

ČÁSTKY ZADRŽENÉ VE FINANČNÍM ROCE N (1)

 

 

Výdaje uskutečněné během finančních let

PLATEBNÍ AGENTURA

N

N+1

N+2

N+3

CELKEM

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový součet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oprava u zadržených částek

 

 

 

 

0,00

Získané úroky z nevyužitých peněžních prostředků

 

 

 

 

0,00

Zůstatek

 

 

 

 

0,00


Dne:

 

Osoba zmocněná k podpisu:

 


(1)  Tato částka se musí rovnat součtu úhrnů z tabulek 106 a 107 sestavených dne …

PŠÍLOHA X

A)

ODHAD ČÁSTKY, KTEROU MÁ ZAPLATIT EZFRV ODHAD SE PŘEDKLÁDÁ NEJPOZDĚJI DNE 31 LEDNA

Odhad částek v eurech, které má EZFRV zaplatit v roce „N“ z titulu:

Č. programu

leden-březen

duben-červen

červenec-říjen

 

 

 

 

Odhad částky v eurech, které má EZFRV zaplatit v roce „N+1“ z titulu:

říjen-prosinec

leden-březen

duben-červen

červenec -říjen

 

 

 

 

B)

ODHAD ČÁSTKY, KTEROU MÁ ZAPLATIT EZFRV ODHAD SE PŘEDKLÁDÁ NEJPOZDĚJI DNE 31 ČERVENCE

Odhad částek v eurech, které má EZFRV zaplatit v roce „N“ z titulu:

Č. programu

leden-březen

duben-červen

červenec-říjen

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Odhad částky v eurech, které má EZFRV zaplatit v roce „N+1“ z titulu:

říjen -prosinec

leden-březen

duben-červen

červenec-říjen

 

 

 

 

PŘÍLOHA XI

A)   PROHLÁŠENÍ O VÝDAJÍCH

Program pro rozvoj venkova ________________ č. CCI ______________

Výpis operací, za které platební agentura zaplatila příspěvek Společenství v období od __/__/__ do __/__/__

Osa/Opatření

Veřejný výdaj na počátku spolufinancování Společenstvím

Opatření 111

(částka v eurech)

Opatření 112

(částka v eurech)

 

Opatření 1.x.y.

(částka v eurech)

Celkem Osa I

(automatický výpočet)

Opatření 211

(částka v eurech)

Opatření 212

(částka v eurech)

 

Opatření 2.x.y.

(částka v eurech)

Celkem Osa II

(automatický výpočet)

Opatření 311

(částka v eurech)

Opatření 312

(částka v eurech)

 

Opatření 3.x.y

(částka v eurech)

Celkem Osa III

(automatický výpočet)

Akce Leader druh Osa I (411)

(částka v eurech)

Akce Leader druh Osa II (412)

(částka v eurech)

Akce Leader druh Osa III (413)

(částka v eurech)

Projekty spolupráce (421)

(částka v eurech)

Fungování GAL (431)

(částka v eurech)

Celkem Osa Leader

(automatický výpočet)

Opatření celkem

(automatický výpočet)

Technická pomoc

(částka v eurech)

CELKEM

(automatický výpočet)

B)   PŘEHLED VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ

Prioritní osa

Veřejné výdaje celkem

Míra spolufinancování

Veřejný příspěvek

Vnitrostátní

Od Společenství

Osa I

(automatický výpočet)

(stanoveno v programu)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

Osa II:

(automatický výpočet)

(stanoveno v programu)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

Osa III:

(automatický výpočet)

(stanoveno v programu)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

Osa LEADER

(automatický výpočet)

(stanoveno v programu)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

Techn. pomoc

(automatický výpočet)

(stanoveno v programu)

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

CELKEM

(automatický výpočet)

 

(automatický výpočet)

(automatický výpočet)

C)   ŽÁDOST O PLATBU

Celkový příspěvek EZFRV odpovídající prohlášeným částkám

(automatický výpočet)

Inkasování nazpět, k nimž došlo během období prohlášení (-)

eur

Oprava, maximalizace nebo snížení předchozího prohlášení (+)

eur

(Případný +/-) zůstatek z rozhodnutí o zúčtování z roku x

eur

Částka žadaná od EZFRV

eur

Za platební agenturu, datum, jméno a funkce osoby, která vystavuje prohlášení

Za koordinační orgán, datum, jméno a funkce osoby, která schvaluje předání Komisi

PŘÍLOHA XII

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 296/96

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Čl. 11 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 11 odst. 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 19 odst. 1

Čl. 2 odst. 3

Čl. 19 odst. 2 pododstavec 1

Čl. 2 odst. 4

Čl. 19 odst. 2 pododstavec 2

Čl. 2 odst. 5

Čl. 19 odst. 3

Čl. 3 odst. 1

Článek 3

Čl. 3 odst. 2

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 3 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

Článek 3 odst. 3a

Čl. 18 odst. 8

Čl. 3 odst. 4

Čl. 4 odst. 1 pododstavec 2

Čl. 3 odst. 5

Čl. 4 odst. 1 písm. c)

Čl. 3 odst. 6 písm. a)

Čl. 4 odst. 2 písm. a)

Čl. 3 odst. 6 písm. b)

Čl. 4 odst. 2 písm. b)

Čl. 3 odst. 6 písm. c)

Čl. 4 odst. 2 písm. c)

Čl. 3 odst. 6 písm. d)

Čl. 4 odst. 2 písm. d)

Čl. 3 odst. 6a písm. a)

Zrušen

Čl. 3 odst. 6a písm. b)

Čl. 4 odst. 2 písm. e)

Čl. 3 odst. 7

Zrušen

Čl. 3 odst. 8

Zrušen

Čl. 3 odst. 9

Čl. 1 odst. 2

Čl. 3 odst. 10

Zrušen

Čl. 3 odst. 11

Článek 7

Čl. 4 odst. 1

Článek 8

Čl. 4 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 9 odst. 1

Čl. 4 odst. 2 písm. c)

Čl. 9 odst. 2

Čl. 4 odst. 2 písm. d)

Čl. 9 odst. 3

Čl. 4 odst. 2 písm. e)

Zrušen

Čl. 4 odst. 3

Čl. 9 odst. 4

Čl. 4 odst. 4

Čl. 9 odst. 6

Čl. 4 odst. 5

Čl. 9 odst. 5

Čl. 4 odst. 6

Zrušen

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Čl. 19 odst. 4

Čl. 7 odst. 1

Čl. 5 odst. 1, 3 a 4

Čl. 7 odst. 2

Čl. 5 odst. 2

Čl. 7 odst. 3

Čl. 5 odst. 5

Čl. 7 odst. 4

Čl. 5 odst. 6

Čl. 7 odst. 5

Čl. 5 odst. 7

Čl. 7 odst. 6

Zrušen

Článek 8

Článek 18

Článek 9

Článek 21

Článek 10

Článek 22