14.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 861/2006

ze dne 22. května 2006,

kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (2) stanoví, že společná rybářská politika má zajistit takové využívání živých vodních zdrojů, které umožní udržitelné hospodářské, environmentální a sociální podmínky.

(2)

Při provádění společné rybářské politiky podle nařízení (ES) č. 2371/2002 a prováděcích nařízení k němu je zásadním cílem posílit účinnost finančních zásahů Společenství v tomto odvětví. K zajištění soudržnosti a náležitého dopadu takového finančního zásahu je naprosto nezbytná větší doplňkovost a účinnější, jednotnější a koordinovanější postupy jak v rámci Společenství, tak ve vztazích se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

(3)

Je nezbytné zohlednit cíle stanovené dříve v rámci reformy společné rybářské politiky v roce 2002, které byly doplněny právními a politickými nástroji v tomto odvětví.

(4)

Navíc je nezbytné přizpůsobit právní předpisy Společenství těmto cílům a výhledům finančního rámce na období 2007–2013 a současně zajistit dodržování nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (3), a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (4) a vyhovění požadavkům na zjednodušení a zdokonalení právní úpravy.

(5)

Výdaje Společenství mohou mít mimo jiné podobu finančního rozhodnutí, smlouvy o grantu Společenství, veřejné zakázky, memoranda o porozumění a správních ujednání v souladu s postupy stanovenými v nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

(6)

Měly by se dále zohlednit závěry ze zasedání Rady ve složení pro rybolov a zemědělství dne 19. července 2004 o dohodách o partnerství v odvětví rybolovu.

(7)

Je třeba jasně vymezit cíle, oblasti činnosti a očekávané výsledky financování Společenství.

(8)

Je nezbytné stanovit pravidla upravující způsobilost výdajů, úroveň finančního příspěvku Společenství a podmínky, za nichž by měl být příspěvek dostupný.

(9)

Je ve společném zájmu, aby byly členské státy vybaveny způsobem, který umožní provádění kontrol na vysoké úrovni. Aby členské státy splnily své povinnosti v rámci pravidel společné rybářské politiky, mělo by je Společenství podporovat při investicích v oblasti kontroly.

(10)

Je třeba zajistit, aby měla Komise dostupné finanční prostředky potřebné ke sledování provádění společné rybářské politiky.

(11)

Společenství by rovněž mělo přispět do rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na provádění ročního pracovního plánu agentury, včetně vybavení a provozních nákladů a výdajů nezbytných k plnění jejích úkolů.

(12)

Řízení rybolovu závisí na dostupnosti údajů týkajících se biologického stavu rybích populací a činnosti rybářského loďstva. Shromažďování údajů prováděné členskými státy, které je třeba k vedení společné rybářské politiky, a dodatečné studie a pilotní projekty prováděné Komisí by měly být podporovány finančními příspěvky Společenství.

(13)

Finanční zdroje by měly být zpřístupněny pro účely získání pravidelného vědeckého poradenství od mezinárodních vědeckých organizací odpovědných za koordinaci šetření v odvětví rybolovu ve vodách, v nichž operuje loďstvo Společenství.

(14)

Výsledkem reformy společné rybářské politiky byly nové požadavky na vědecké poradenství, zejména pokud jde o přijetí přístupu zohledňujícího ekosystémy a o řízení smíšených lovišť. Mělo být zpřístupněno finanční vyrovnání, jež by uznávaným odborníkům ve zmíněných oblastech nebo institucím, pro něž pracují, umožnilo tyto dodatečné požadavky splnit.

(15)

S ohledem na prosazování dialogu a komunikace s odvětvím rybolovu a s jinými zájmovými skupinami je důležité zajistit, aby toto odvětví a ostatní zúčastněné subjekty byly v raném stupni informovány o plánovaných iniciativách a aby cíle společné rybářské politiky a opatření, která s nimi souvisejí, byly jasně podány a vysvětleny.

(16)

S přihlédnutím k úkolům Poradního výboru pro rybolov a akvakulturu (dále jen „poradní výbor“), obnoveného rozhodnutím Komise 1999/478/ES (5), by měla být evropským profesním organizacím zastoupeným v poradním výboru poskytována finanční podpora na přípravu schůzí poradního výboru, aby se zlepšila koordinace vnitrostátních organizací na evropské úrovni a zajistila větší soudržnost odvětví v záležitostech, jež jsou předmětem zájmu Společenství.

(17)

S cílem zlepšit řízení v rámci společné rybářské politiky a zajistit účinné zřízení regionálních poradních sborů podle rozhodnutí Rady 2004/585/ES (6) je nezbytné podporovat je finančně během jejich počáteční fáze a přispívat jim na výdaje spojené s překladatelskými a tlumočnickými službami.

(18)

Aby se zajistila koordinace práce regionálních poradních sborů s prací poradního výboru, je nutné zástupcům poradního výboru usnadnit účast na setkáních regionálních poradních sborů.

(19)

Aby byly naplněny cíle společné rybářské politiky, podílí se Společenství aktivně na práci mezinárodních organizací a uzavírá dohody o rybolovu, včetně dohod o partnerství v odvětví rybolovu.

(20)

Je velmi důležité, aby Společenství přispívalo k financování opatření, která mají zajistit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů na volném moři a ve vodách třetích zemí.

(21)

Výdaje spojené s přípravnými, návaznými, monitorovacími, auditními a hodnotícími činnostmi nezbytnými k provedení a posouzení opatření v oblasti působnosti tohoto nařízení a k dosažení jeho cílů by měly být kryty na základě finančních opatření týkajících se technické pomoci.

(22)

Je nezbytné zavést postupy ve věcech obsahu programů Společenství a národních programů pro různá opatření spadající do souvisejících oblastí společné rybářské politiky.

(23)

Je vhodné stanovit sazby finančního příspěvku Společenství na výdaje členských států.

(24)

Měl by být zřízen finanční rámec na roky 2007–2013, a to v souladu se sdělením Komise Radě a Evropskému parlamentu „Budování společné budoucnosti – politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013“.

(25)

V souvislosti s opatřeními financovanými na základě tohoto nařízení je nezbytné zajistit ochranu finančních zájmů Společenství pomocí náležitého uplatňování právních předpisů týkajících se ochrany těchto zájmů a náležité kontroly prováděné členskými státy a Komisí.

(26)

Aby se zajistila účinnost financování Společenství, měla by být opatření financovaná na základě tohoto nařízení pravidelně hodnocena.

(27)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (7).

(28)

Nařízení Rady (ES) č. 657/2000 ze dne 27. března 2000 o užším dialogu s odvětvím rybolovu a skupinami, kterých se týká společná rybářská politika (8), rozhodnutí Rady 2000/439/ES ze dne 29. června 2000 o finančním příspěvku Společenství na výdaje vzniklé členským státům při shromažďování údajů a na financování studií a pilotních projektů na podporu společné rybářské politiky (9) a rozhodnutí Rady 2004/465/ES ze dne 29. dubna 2004 o finančním příspěvku Společenství na programy kontroly rybolovu členských států (10) by měla být zrušena s účinkem od 1. ledna 2007,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Předmět

Toto nařízení zřizuje rámec pro finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a mořského práva (dále jen „finanční opatření Společenství“).

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na finanční opatření Společenství v těchto oblastech:

a)

kontrola a prosazování pravidel společné rybářské politiky;

b)

opatření pro zachování zdrojů, shromažďování údajů a zlepšení vědeckého poradenství týkající se udržitelného řízení rybolovných zdrojů v oblasti působnosti společné rybářské politiky;

c)

řízení společné rybářské politiky;

d)

mezinárodní vztahy v oblasti společné rybářské politiky a mořského práva.

KAPITOLA II

CÍLE

Článek 3

Obecné cíle

Finanční opatření Společenství uvedená v kapitole III konkrétně přispívají k dosažení těchto obecných cílů:

a)

zlepšování správní kapacity a prostředků na kontrolu a prosazování pravidel společné rybářské politiky;

b)

zlepšování shromažďování údajů nezbytných pro společnou rybářskou politiku;

c)

zlepšování kvality vědeckého poradenství pro účely společné rybářské politiky;

d)

zlepšování technické pomoci na podporu řízení rybářského loďstva Společenství pro účely společné rybářské politiky;

e)

zlepšování zapojení odvětví rybolovu a dalších zájmových skupin do společné rybářské politiky a prosazování dialogu a komunikace mezi nimi a Komisí;

f)

provádění opatření dohod o partnerství v odvětví rybolovu a jiných dvoustranných nebo vícestranných dohod pro účely společné rybářské politiky, zejména s cílem zajistit udržitelnost rybolovných zdrojů ve vodách třetích zemí a na volném moři;

g)

provádění opatření týkajících se mořského práva.

Článek 4

Zvláštní cíle v oblasti kontroly a prosazování práva

Finanční opatření Společenství uvedená v článku 8 přispívají ke zlepšování kontroly rybolovných činností s cílem zajistit účinné provádění společné rybářské politiky ve vodách Společenství i mimo ně financováním těchto opatření:

a)

opatření, která členské státy přijmou na posílení kapacity nebo nápravu zjištěných nedostatků své kontroly rybolovu;

b)

hodnocení a kontrola uplatňování pravidel společné rybářské politiky členskými státy, prováděné útvary Komise;

c)

koordinace kontrolních opatření, zejména pomocí plánů společného využití vnitrostátních kontrolních a sledovacích jednotek prostřednictvím Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu.

Článek 5

Zvláštní cíle v oblasti shromažďování údajů a vědeckého poradenství

Finanční opatření Společenství uvedená v článcích 9, 10 a 11 přispívají ke zlepšování shromažďování údajů a vědeckého poradenství požadovaných k posouzení stavu zdrojů, úrovně rybolovu a dopadu, který mají různé druhy rybolovu na zdroje a mořský ekosystém a na výkonnost odvětví rybolovu ve vodách Společenství a mimo ně, a to prostřednictvím finanční podpory poskytované členským státům na zřizování víceletých agregovaných souborů vědeckých údajů, které zahrnují biologické, technické, environmentální a hospodářské informace.

Článek 6

Zvláštní cíle v oblasti řízení

Finanční opatření Společenství uvedená v článku 12 přispívají k zapojení zúčastněných subjektů na všech stupních společné rybářské politiky, od formulování po provádění, a k jejich informovanosti o cílech společné rybářské politiky a opatřeních, která s nimi souvisejí, případně včetně jejich sociálního a ekonomického dopadu.

Článek 7

Zvláštní cíle v oblasti mezinárodních vztahů

1.   V oblasti sjednávání a uzavírání mezinárodních dohod o rybolovu, včetně dohod o partnerství v odvětví rybolovu, přispívají finanční opatření Společenství uvedená v článku 13 k dosažení těchto cílů:

a)

chránit zaměstnanost v regionech Společenství závislých na rybolovu;

b)

zajistit trvalou existenci a konkurenceschopnost odvětví rybolovu Společenství;

c)

prostřednictvím partnerství rozvíjet řízení a kontrolní kapacity třetích zemí v oblasti rybolovných zdrojů, aby se zajistil udržitelný rybolov a posílil hospodářský rozvoj odvětví rybolovu v těchto zemích zlepšením vědeckého a technického hodnocení dotčených lovišť, monitorování a kontroly rybolovných činností, hygienických podmínek a podnikatelského prostředí v daném odvětví;

d)

zajistit odpovídající dodávky na trh Společenství.

2.   V oblasti zapojení Společenství do regionálních a mezinárodních organizací přispívají finanční opatření Společenství uvedená v článku 13 k zachování a udržitelnému využívání rybolovných zdrojů na mezinárodní úrovni přijímaním vhodných opatření týkajících se řízení těchto zdrojů.

KAPITOLA III

FINANČNÍ OPATŘENÍ SPOLEČENSTVÍ

Článek 8

Opatření v oblasti kontroly a prosazování práva

V oblasti kontroly a prosazování pravidel společné rybářské politiky jsou pro finanční opatření Společenství způsobilé tyto výdaje:

a)

výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku při:

i)

investicích týkajících se kontrolních činností prováděných správními orgány nebo soukromým sektorem, včetně zavádění nových kontrolních technologií a nákupu a modernizace kontrolních prostředků,

ii)

odborné přípravě a výměnných programech pro státní úředníky odpovědné za monitorovací, kontrolní a sledovací úkoly v oblasti rybolovu,

iii)

provádění pilotních inspekčních a pozorovatelských programů,

iv)

analýze poměru nákladů a přínosů a posuzování auditů provedených a výdajů vynaložených příslušnými orgány při provádění monitorování, kontrol a sledování,

v)

iniciativách, včetně seminářů a nástrojů sdělovacích prostředků, zaměřených na posílení povědomí rybářů a jiných zúčastněných osob, jako jsou inspektoři, státní zástupci a soudci, a povědomí široké veřejnosti o nutnosti bojovat proti nezodpovědnému a nezákonnému rybolovu a o provádění pravidel společné rybářské politiky;

b)

výdaje týkající se správních ujednání se Společným výzkumným střediskem nebo s jakýmkoli jiným poradním subjektem Společenství týkajících se analýzy zavádění nových technologií;

c)

veškeré provozní výdaje týkající se inspekce provádění společné rybářské politiky členskými státy, uskutečňované inspektory Komise, a zejména inspekčních misí, bezpečnostního vybavení a odborné přípravy inspektorů, schůzí a nájmu nebo nákupu inspekčních prostředků Komisí;

d)

příspěvek do rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na krytí výdajů na zaměstnance a správních a provozních výdajů týkajících se jejího ročního pracovního plánu, včetně nákladů na komunikaci a výdajů spojených s kosmickou technologií.

Článek 9

Opatření v oblasti shromažďování základních údajů

1.   V oblasti shromažďování základních údajů se finanční opatření Společenství vztahují na výdaje, které členským státům vzniknou při shromažďování a správě základních údajů v odvětví rybolovu pro účely:

i)

vyhodnocení činností různých rybářských loďstev a změn v rybolovném výkonu,

ii)

přípravy shrnutí za použití údajů shromážděných podle ostatních právních předpisů Společenství týkajících se společné rybářské politiky a shromažďování dodatečných informací s cílem:

zřídit, případně na základě vzorkování, programy shromažďování údajů, které doplní tyto povinnosti podle ostatních právních předpisů Společenství nebo se použijí v oblastech činnosti, na něž se tyto povinnosti nevztahují,

upřesnit postupy, které budou produkovat agregované údaje,

zajistit, aby údaje použité k vyprodukování agregovaných údajů zůstaly dostupné pro veškeré opětovné výpočty, kdykoli bude třeba,

iii)

odhadu celkového množství úlovků podle jednotlivých populací a skupin plavidel, a to případně včetně výmětů, jakož i případné klasifikování těchto odlovů podle zeměpisných oblastí a období,

iv)

odhadnutí hojnosti a rozdělení populací. Odhady se mohou zakládat na údajích z obchodního rybolovu i na údajích shromážděných pomocí vědeckého výzkumu na moři,

v)

vyhodnocení dopadu rybolovných činností na životní prostředí,

vi)

vyhodnocení hospodářské a sociální situace v odvětví rybolovu,

vii)

umožnění sledování cen souvisejících s různými vykládkami a odrážejících veškeré vykládky v přístavech ve Společenství i mimo ně, jakož i dovoz,

viii)

vyhodnocení hospodářské a sociální situace v odvětvích zpracování a akvakultury na základě dostatečně rozsáhlých studií i vzorků, které jsou zárukou věrohodnosti těchto hodnocení.

2.   Základními údaji ve smyslu odst. 1 bodu viii) jsou:

a)

u rybářských loďstev:

i)

příjmy z prodeje a další výnosy,

ii)

produkční náklady,

iii)

údaje umožňující sčítání a klasifikaci pracovních příležitostí na moři;

b)

u odvětví zpracování ryb:

i)

výroba vyjádřená v množství a v hodnotě u kategorií produktů, jež se mají určit postupem podle čl. 30 odst. 2,

ii)

počet podniků a počet pracovních míst,

iii)

vývoj výrobních nákladů a jejich struktura.

Článek 10

Opatření v oblasti shromažďování dodatečných údajů

1.   V oblasti shromažďování dodatečných údajů může Komise provádět studie a pilotní projekty. Oblasti činností, které mohou být způsobilé pro finanční opatření Společenství, zahrnují:

a)

metodologické studie a projekty zaměřené na optimalizaci a standardizaci metod shromažďování údajů definovaných v článku 9;

b)

průzkumné projekty shromažďování údajů, zejména v oblastech akvakultury, vztahu mezi rybolovem, akvakulturou a životním prostředím a schopnosti odvětví rybolovu a akvakultury vytvářet pracovní místa;

c)

hospodářské a bioekonomické analýzy a simulace související s rozhodnutími plánovanými v rámci společné rybářské politiky, včetně plánů obnovy a řízení a vyhodnocení dopadu na společnou rybářskou politiku;

d)

selektivitu rybolovu, včetně selektivity spojené s konstrukcí rybolovných zařízení a rybářskými technikami, a posouzení vztahů mezi množstvím úlovků, intenzitou rybolovu a úmrtností v jednotlivých lovištích;

e)

zlepšení prosazování společné rybářské politiky, zejména pokud jde o efektivnost nákladů;

f)

vyhodnocení a řízení vztahů mezi rybolovnými činnostmi a akvakulturou a vodními ekosystémy.

2.   Financování všech studií a pilotních projektů prováděných podle odstavce 1 nesmí přesáhnout 15 % ročních rozpočtových prostředků schválených pro opatření financovaná podle článku 9 a tohoto článku.

Článek 11

Opatření v oblasti vědeckého poradenství

V oblasti vědeckého poradenství jsou pro finanční opatření Společenství způsobilé tyto výdaje:

a)

výdaje na smlouvy o partnerství s vnitrostátními výzkumnými institucemi za účelem poskytování vědeckého poradenství;

b)

výdaje na správní ujednání se Společným výzkumným střediskem nebo s jiným poradním subjektem Společenství za účelem poskytnutí sekretariátu Vědeckotechnickému a hospodářskému výboru pro rybářství, provádění předběžné analýzy údajů a přípravy údajů pro zhodnocení stavu rybolovných zdrojů;

c)

částky vyplácené členům uvedeného výboru nebo odborníkům přizvaným tímto výborem za jejich účast a práci vykonanou v pracovních skupinách a při plenárních zasedáních;

d)

částky vyplácené nezávislým odborníkům, kteří Komisi poskytují vědecké poradenství nebo poskytují odbornou přípravu správcům nebo zúčastněnými subjektům při výkladu vědeckého poradenství;

e)

příspěvky pro mezinárodní subjekty odpovědné za posuzování populací.

Článek 12

Opatření v oblasti řízení

V oblasti řízení jsou pro finanční opatření Společenství způsobilé tyto výdaje:

a)

cestovní výdaje a výdaje na ubytování členů evropských obchodních organizací nezbytné pro cestování za účelem přípravy schůzí Poradního výboru pro rybolov a akvakulturu;

b)

náklady na účast zástupců jmenovaných poradním výborem, aby jej zastupovali na schůzích regionálních poradních sborů (RAC);

c)

provozní náklady vzniklé během (pětileté) počáteční fáze a náklady spojené s překladatelskými a tlumočnickými službami v rámci regionálních poradních sborů, jak stanoví rozhodnutí 2004/585/ES;

d)

náklady na objasnění cílů a opatření společné rybářské politiky, a zejména návrhů Komise, a na šíření souvisejících informací v této oblasti v odvětví rybolovu a mezi jinými dotčenými skupinami z podnětu Komise, včetně těchto akcí:

i)

vypracování a šíření dokumentačních materiálů uzpůsobených konkrétním potřebám příslušných skupin (písemné, audiovizuální a elektronické materiály),

ii)

zajištění co nejsnazšího přístupu k údajům a objasňujícím materiálům, týkajícím se zejména návrhů Komise, vytvořením internetové stránky generálního ředitelství pro rybářství a prostřednictvím pravidelných publikací, jakož i organizováním informačních seminářů a školení pro osoby ovlivňující veřejné mínění.

Článek 13

Opatření v oblasti mezinárodních vztahů

1.   V oblasti mezinárodních vztahů jsou pro finanční opatření Společenství způsobilé tyto výdaje:

a)

výdaje plynoucí z dohod o rybolovu a dohod o partnerství v odvětví rybolovu, které Společenství sjednalo nebo hodlá obnovit nebo sjednat se třetími zeměmi;

b)

výdaje plynoucí z povinných příspěvků Společenství do rozpočtů mezinárodních organizací;

c)

výdaje spojené se členstvím Společenství v organizacích OSN a s jejich dobrovolným financováním, jakož i výdaje spojené se členstvím Společenství v jakékoli mezinárodní organizaci, která je činná v oblasti mořského práva, a s jejich dobrovolným financováním;

d)

dobrovolné finanční příspěvky na přípravu pro nové mezinárodní organizace nebo mezinárodní smlouvy, které jsou předmětem zájmu Společenství;

e)

dobrovolné finanční příspěvky na vědeckou práci nebo programy, které provádějí mezinárodní organizace a které jsou předmětem zvláštního zájmu Společenství;

f)

finanční příspěvky na činnosti (pracovní, neformální nebo mimořádná setkání smluvních stran), které podporují zájmy Společenství v mezinárodních organizacích a posilují spolupráci s jeho partnery v nich. V této souvislosti jsou hrazeny náklady na účast zástupců třetích zemí na jednáních a zasedáních v rámci mezinárodních fór a organizací, je-li jejich přítomnost nezbytná v zájmu Společenství.

2.   Opatření financovaná podle odst. 1 písm. a) a b) se provádějí zejména na základě nařízení a rozhodnutí o uzavření dohod o rybolovu nebo protokolů mezi Společenstvím a třetími zeměmi, jakož i nařízení a rozhodnutí o podpisu dohod o mezinárodních organizacích v oblasti rybolovu Společenstvím.

Článek 14

Technická pomoc

Finanční opatření Společenství mohou krýt výdaje spojené s přípravnými, návaznými, monitorovacími, auditními a hodnotícími činnostmi nezbytnými k provádění a posuzování opatření v oblasti působnosti tohoto nařízení a k dosažení jeho cílů, například výdaje na studie, setkání, odborníky, informace, zvyšování povědomí, odbornou přípravu a publikační činnosti, výdaje spojené s informačními technologiemi, včetně počítačových sítí na výměnu informací, výdaje na dočasné zaměstnance a veškeré další správní výdaje nebo výdaje na technickou pomoc, které může Komise vynaložit.

KAPITOLA IV

SAZBY SPOLUFINANCOVÁNÍ

Článek 15

Sazby spolufinancování v oblasti monitorovacích a kontrolních systémů

Pokud jde o finanční opatření Společenství uvedená v čl. 8 písm. a), nepřesáhnou sazby spolufinancování 50 % způsobilých výdajů. Komise však může rozhodnout o sazbě vyšší než 50 % způsobilých výdajů u opatření uvedených v čl. 8 písm. a) bodě i), s výjimkou nákupu plavidel a letadel, a bodech iii) a v).

Článek 16

Sazby spolufinancování v oblasti shromažďování základních údajů

Pokud jde o finanční opatření Společenství uvedená v článku 9, nepřesáhne sazba spolufinancování 50 % nákladů na způsobilé veřejné výdaje vynaložené při provádění programu uvedeného v čl. 23 odst. 1.

Článek 17

Sazby spolufinancování v oblasti shromažďování dodatečných údajů

Pokud jde o finanční opatření Společenství uvedená v článku 10, nepřesáhne sazba spolufinancování 50 % způsobilých výdajů u opatření provedených na základě výzvy k předkládání návrhů. Vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, po nichž se podle práva jejich země požaduje hrazení mezních nákladů, mohou předkládat návrhy až do výše 100 % mezních nákladů vzniklých při provádění projektu.

Článek 18

Sazby financování cestovních výdajů a výdajů na ubytování členů poradního výboru

1.   Pokud jde o finanční opatření Společenství uvedená v čl. 12 písm. a) a b), určuje se sazba financování podle odstavců 2 a 3 tohoto článku.

2.   Práva čerpání se na základě finanční dohody s Komisí přidělí každé obchodní organizaci, která je členem pléna poradního výboru, v poměru k právům v rámci pléna poradního výboru a v závislosti na dostupných finančních zdrojích.

3.   Podle těchto práv čerpání a průměrných nákladů na cestu člena obchodní organizace se určí počet cest, za něž mohou jednotlivé organizace finančně odpovídat pro účely přípravy schůzí. 20 % částky práv čerpání si jednotlivé organizace uchovají paušálně na krytí organizačních a správních nákladů, které souvisejí výhradně s organizací přípravných schůzí.

KAPITOLA V

FINANČNÍ POSTUPY

ODDÍL 1

Postupy v oblasti monitorovacích a kontrolních režimů

Článek 19

Úvodní ustanovení

Finanční příspěvek Společenství na národní programy přijaté členskými státy při provádění monitorovacích a kontrolních režimů použitelných na společnou rybářskou politiku se poskytuje postupy stanovenými v tomto oddíle.

Článek 20

Programování

1.   Žádosti členských států o finanční opatření Společenství se předloží Komisi do 31. ledna každého roku.

Tyto žádosti se doplňují ročními kontrolními programy v odvětví rybolovu, obsahujícími tyto informace:

a)

cíle ročního kontrolního programu v odvětví rybolovu;

b)

dostupné lidské zdroje;

c)

dostupné finanční zdroje;

d)

počet dostupných plavidel a letadel;

e)

seznam projektů, na které se žádá o finanční příspěvek;

f)

celkové výdaje plánované na provádění projektů;

g)

časový rozpis pro dokončení každého projektu uvedeného v ročním kontrolním programu v odvětví rybolovu;

h)

seznam ukazatelů, které se použijí na posouzení účinnosti programu.

2.   U každého projektu musí kontrolní program v odvětví rybolovu upřesňovat jedno z opatření uvedených v čl. 8 písm. a) a cíl, popis, vlastníka, umístění, odhadované náklady, použitelné správní postupy a harmonogram plnění cílů projektu.

3.   Pokud jde o plavidla a letadla, uvádí kontrolní program v odvětví rybolovu rovněž:

a)

do jaké míry budou využívány příslušnými orgány pro kontrolní účely, vyjádřeno jako procentní podíl jejich celkového ročního využití;

b)

kolik hodin nebo dní v roce se pravděpodobně využije pro kontrolní účely v odvětví rybolovu;

c)

v případě modernizace jejich životnost.

Článek 21

Rozhodnutí Komise

1.   Na základě kontrolních programů v odvětví rybolovu předložených členskými státy se každoročně postupem podle čl. 30 odst. 2 přijmou rozhodnutí o finančním příspěvku Společenství na národní programy.

2.   Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 upřednostní opatření, která nejvíce přispívají ke zvýšení účinnosti monitorovacích, kontrolních a sledovacích činností, přičemž také zohlední výkonnost členských států při provádění již schválených programů.

3.   Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 stanoví:

a)

celkovou částku finančního příspěvku, který má být členskému státu poskytnut na opatření uvedená v čl. 8 písm. a);

b)

sazbu finančního příspěvku;

c)

veškeré podmínky pro finanční příspěvek vyplývající z pravidel Společenství.

ODDÍL 2

Opatření v oblasti shromažďování údajů

Článek 22

Úvodní ustanovení

Finanční příspěvek Společenství na výdaje vynaložené členskými stát při shromažďování a správě základních údajů v odvětví rybolovu uvedených v článku 9 se poskytuje postupy stanovenými v tomto oddíle.

Článek 23

Programování

1.   Program Společenství se vymezí postupem podle čl. 30 odst. 2, přičemž bude obsahovat zásadní informace potřebné pro vědecká hodnocení.

2.   Každý členský stát vypracuje národní program shromažďování a správy údajů. Program popíše jak shromažďování podrobných údajů, tak zpracování potřebné k získání agregovaných údajů v souladu s cíli stanovenými v článku 5.

3.   Každý členský stát do svého národního programu začlení prvky, které s tímto programem souvisejí, v souladu s programem Společenství vypracovaným podle odstavce 1.

4.   Členské státy mohou Společenství požádat o finanční pomoc na ty části svých národních programů, které odpovídají prvkům dotyčného programu Společenství, s nímž dané programy souvisejí.

Článek 24

Rozhodnutí Komise

1.   Na základě programů předložených členskými státy se každoročně postupem podle čl. 30 odst. 2 přijmou rozhodnutí o finančním příspěvku Společenství na národní programy.

2.   Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 upřednostní opatření, která jsou nejvhodnější pro zlepšení shromažďování údajů nezbytných pro společnou rybářskou politiku.

3.   Rozhodnutí uvedená v odstavci 1 stanoví:

a)

celkovou částku finančního příspěvku, který má být každému členskému státu poskytnut na opatření uvedená v článku 9;

b)

sazbu finančního příspěvku;

c)

veškeré podmínky platné pro finanční příspěvek vyplývající z pravidel Společenství.

KAPITOLA VI

PŘIDĚLOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Článek 25

Rozpočtové zdroje

Roční rozpočtové prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 26

Akumulace podpory Společenství

Opatření financovaná na základě tohoto nařízení nesmějí obdržet pomoc z jiných finančních nástrojů Společenství. Příjemci pomoci podle tohoto nařízení poskytnou Komisi veškeré informace o každém jiném obdrženém financování a o podaných žádostech o financování.

KAPITOLA VII

KONTROLA A HODNOCENÍ

Článek 27

Ochrana finančních zájmů Společenství

1.   Komise zajistí, že při provádění opatření financovaných podle tohoto nařízení jsou finanční zájmy Společenství chráněny prostřednictvím preventivních opatření proti podvodům, korupci a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem pomocí účinných kontrol a vymáháním veškerých neoprávněně vyplacených částek, a pokud budou zjištěny nesrovnalosti, prostřednictvím účinných, přiměřených a odrazujících sankcí v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (11), nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (12) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (13).

2.   Pokud jde o opatření Společenství financovaná podle tohoto nařízení, použijí se nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 a nařízení (ES, Euratom) č. 2185/96 na každé porušení právního předpisu Společenství, včetně porušení smluvních povinností podle příslušného programu, které je důsledkem jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu a které vede nebo by mohlo vést k ovlivnění souhrnného rozpočtu Společenství nebo rozpočtů, které Společenství spravuje, následkem neoprávněných výdajů.

3.   Komise sníží, pozastaví nebo zpětně získá částku finanční pomoci poskytnutou na dané opatření, pokud zjistí nesrovnalosti včetně nesouladu s tímto nařízením nebo s jednotlivými rozhodnutími nebo smlouvou nebo dohodou, kterou se dotčená finanční podpora poskytuje, nebo pokud vyjde najevo, že opatření bylo bez předchozí žádosti o schválení Komisí změněno způsobem, který je v rozporu s povahou nebo prováděcími podmínkami daného opatření.

Článek 28

Audity a finanční opravy

1.   Aniž jsou dotčeny audity prováděné členskými státy podle jejich vnitrostátních právních a správních předpisů, mohou úředníci Komise nebo Účetního dvora nebo jejich zástupci provádět audity na místě u opatření financovaných podle tohoto nařízení kdykoli za podmínky oznámení nejméně deset pracovních dnů předem, s výjimkou naléhavých případů, po dobu nejvýše tří let po konečné platbě provedené Komisí.

Úředníci Komise a Účetního dvora nebo jejich zástupci řádně zmocnění k provádění auditů na místě mají přístup k účetnictví a všem dalším dokladům, včetně dokumentů a metadat vytvořených nebo obdržených a uchovávaných v elektronické podobě a souvisejících s výdaji financovanými podle tohoto nařízení.

Výše uvedenými auditními pravomocemi není dotčeno uplatňování vnitrostátních předpisů, jež vyhrazují některé úkony subjektům zvlášť určeným vnitrostátním právem. Úředníci Komise a Účetního dvora nebo jejich zástupci se neúčastní mimo jiné domovních prohlídek ani úředních výslechů osob podle vnitrostátního práva dotčeného členského státu. Mají však přístup k takto získaným informacím.

Pokud je jakákoli finanční podpora Společenství poskytnutá na základě tohoto nařízení následně přidělena třetí osobě coby konečnému příjemci pomoci, poskytne původní příjemce, jakožto příjemce finanční podpory Společenství, Komisi veškeré významné informace ohledně totožnosti tohoto konečného příjemce.

Za tímto účelem uchovávají příjemci veškeré související doklady po dobu nejvýše tří let po provedení poslední platby.

Komise může rovněž požadovat, aby dotčené členské státy prováděly audity na místě u opatření financovaných na základě článků 8 a 9. Úředníci Komise a Účetního dvora nebo jejich zástupci se mohou na takových auditech podílet.

2.   Pokud Komise dojde k závěru, že finanční prostředky Společenství nebyly použity v souladu s podmínkami stanovenými v tomto nařízení nebo v jakémkoli jiném použitelném aktu Společenství, oznámí tuto skutečnost příjemcům, včetně všech konečných příjemců ve smyslu odstavce 1, a ti mohou ve lhůtě jednoho měsíce od tohoto oznámení zaslat Komisi své připomínky.

Pokud příjemci neodpovědí v této lhůtě nebo pokud jejich připomínky Komisi nepřesvědčí, aby změnila stanovisko, Komise sníží nebo zruší poskytnutou finanční podporu nebo pozastaví platby.

Veškeré neoprávněně vyplacené částky se vracejí Komisi. Z částek, které nejsou vráceny včas, se účtuje úrok z prodlení za podmínek stanovených v nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

3.   Komise zajistí, aby existovala vhodná ujednání pro účely kontrol a auditů opatření financovaných podle čl. 53 odst. 7 a článku 165 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

4.   V souladu se zásadou státní svrchovanosti může Komise provést nebo provádět finanční audity finančních prostředků vyplacených třetím zemím na opatření financovaná podle čl. 13 písm. a) pouze v dohodě s danou třetí zemí.

Článek 29

Hodnocení a podávání zpráv

1.   Opatření financovaná na základě tohoto nařízení jsou pravidelně monitorována, aby bylo sledováno jejich provádění.

2.   Komise zajistí pravidelné nezávislé a externí hodnocení financovaných opatření.

3.   Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě:

a)

do 31. března 2011 zprávu o prozatímním hodnocení získaných výsledků a o kvalitativních a množstevních aspektech provádění opatření financovaných podle tohoto nařízení;

b)

do 30. srpna 2012 sdělení o pokračování opatření financovaných na základě tohoto nařízení;

c)

do 31. prosince 2014 zprávu o následném hodnocení.

KAPITOLA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 30

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu, zřízený čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 2371/2002 (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dvacet pracovních dnů.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 31

Prováděcí pravidla

Pro opatření stanovená v čl. 8 písm. a) a v článku 9 lze prováděcí pravidla k tomuto nařízení vypracovat postupem podle čl. 30 odst. 2.

Článek 32

Zrušení neúčinných právních předpisů

Nařízení (ES) č. 657/2000 a rozhodnutí 2000/439/ES a 2004/465/ES se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2007.

Článek 33

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. května 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Stanovisko ze dne 15. prosince 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1242/2004 (Úř. věst. L 236, 7.7.2004, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1261/2005 (Úř. věst. L 201, 2.8.2005, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 187, 20.7.1999, s. 70. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/864/ES (Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 91).

(6)  Úř. věst. L 256, 3.8.2004, s. 17. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí Komise 2006/191/ES (Úř. věst. L 66, 8.3.2006, s. 50).

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Úř. věst. L 80, 31.3.2000, s. 7.

(9)  Úř. věst. L 176, 15.7.2000, s. 42. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2005/703/ES (Úř. věst. L 267, 12.10.2005, s. 26).

(10)  Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 114. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/2/ES (Úř. věst. L 2, 5.1.2006, s. 4).

(11)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(13)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.