7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 388/2006

ze dne 23. února 2006,

kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v Biskajském zálivu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle posledních vědeckých poznatků Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) došlo u populací jazyka obecného v divizích ICES VIIIa a VIIIb k takové míře úmrtnosti způsobené rybolovem, jež snížila počty dospělých ryb v moři natolik, že se tyto populace možná už nebudou moci obnovovat reprodukcí, a jsou proto ohroženy vyčerpáním.

(2)

Je třeba rovněž přijmout opatření pro zavedení víceletých plánů řízení populací jazyka obecného v Biskajském zálivu v souladu s článkem 5 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (2).

(3)

Cílem plánu je zajistit takové využívání jazyka obecného v Biskajském zálivu, které vytvoří udržitelné hospodářské, environmentální a sociální podmínky.

(4)

Nařízení (ES) č. 2371/2002 mimo jiné požaduje, aby se k dosažení dotyčného cíle Společenství uplatnil preventivní přístup, který znamená přijímání opatření určených k ochraně a zachování této populace, aby se zajistilo její udržitelné využívání a aby se v co možná největší míře snížil dopad na mořské ekosystémy. Společenství by se mělo zaměřit na postupné zavedení přístupu založeného na ekosystému do oblasti řízení rybolovu a mělo by přispět k efektivnímu rybolovu v rámci hospodářsky životaschopného a konkurenceschopného rybářského odvětví, čímž se zajistí přijatelná životní úroveň pro obyvatelstvo, které je závislé na rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu a zohlední zájem spotřebitelů.

(5)

V zájmu dosažení tohoto cíle je třeba kontrolovat míry úmrtnosti způsobené rybolovem tak, aby bylo vysoce pravděpodobné, že se tyto míry budou každým rokem snižovat.

(6)

Této kontroly míry úmrtnosti způsobené rybolovem lze dosáhnout zavedením vhodné metody určení výše celkového přípustného odlovu (TAC) u příslušných populací a zavedením systému, který intenzitu rybolovu těchto populací omezí na úroveň, kdy nebude hrozit překročení TAC.

(7)

Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství doporučil, že ochranná úroveň biomasy pro populaci jazyka obecného v Biskajském zálivu by měla být 13 000 tun.

(8)

Biomasa populace jazyka obecného v Biskajském zálivu je téměř na ochranné úrovni a dosažení takové úrovně v krátkodobém výhledu nevyžaduje uplatnění celého systému řízení intenzity. Je však vhodné přijmout opatření pro omezení celkové kapacity hlavních loďstev lovících tuto populaci, s cílem tuto kapacitu postupně snížit, a zajistit tak obnovu zdrojů a předejít zvyšování intenzity rybolovu v budoucnosti.

(9)

K zajištění toho, aby opatření stanovená tímto nařízením byla dodržována, je nutno zavést kontrolní opatření doplňující opatření stanovená v nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A CÍLE

Článek 1

Předmět

1.   Tímto nařízením se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného žijící v Biskajském zálivu.

2.   Pro účely tohoto nařízení se „Biskajským zálivem“ rozumí oblast moře vymezená Mezinárodní radou pro průzkum moří (ICES) jako divize VIIIa a VIIIb.

Článek 2

Cíl plánu

1.   Cílem plánu je dostat v roce 2008 nebo dříve úroveň biomasy reprodukující se populace jazyka obecného v Biskajském zálivu nad ochrannou úroveň 13 000 tun a poté zabezpečit její udržitelné využívání.

2.   Tohoto cíle se dosáhne postupným snižováním míry úmrtnosti způsobené rybolovem u dotyčné populace.

Článek 3

Legislativní opatření a roční stanovení TAC

1.   Jakmile bude biomasa reprodukující se populace vyhodnocena ICES ve výši ochranné úrovně 13 000 tun a větší, Rada rozhodne kvalifikovanou většinou na základě návrhu Komise o:

a)

dlouhodobé cílové hodnotě míry úmrtnosti způsobené rybolovem a

b)

úrovni snižování míry úmrtnosti způsobené rybolovem uplatňované, dokud nebude dosaženo cílové hodnoty míry úmrtnosti způsobené rybolovem, o níž bylo rozhodnuto podle písmene a).

2.   Každý rok Rada rozhodne kvalifikovanou většinou na základě návrhu Komise o výši TAC v případě jazyka obecného v Biskajském zálivu pro následující rok.

KAPITOLA II

CELKOVÝ PŘÍPUSTNÝ ODLOV

Článek 4

Postup pro určení TAC

1.   Pokud bude ochranná úroveň biomasy reprodukující se populace jazyka obecného v Biskajském zálivu odhadnuta Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (STECF) s ohledem na nejnovější zprávu ICES ve výši nižší než 13 000 tun, Rada rozhodne o výši TAC, která podle odhadu STECF nepřekročí úroveň odlovů vedoucí k 10 % snížení míry úmrtnosti způsobené rybolovem v roce provádění ve srovnání s mírou úmrtnosti způsobenou rybolovem v předcházejícím roce.

2.   Pokud bude ochranná úroveň biomasy reprodukující se populace jazyka obecného v Biskajském zálivu odhadnuta STECF s ohledem na nejnovější zprávu ICES ve výši 13 000 tun a větší, Rada rozhodne o výši TAC, která se stanoví jako vyšší hodnota ze dvou níže uvedených úrovní odlovů podle odhadu STECF:

a)

hodnota TAC, jejíž uplatňování je v souladu se snižováním míry úmrtnosti způsobené rybolovem podle čl. 3 odst. 1 písm. b);

b)

hodnota TAC, výsledkem jejíhož uplatňování bude cílová hodnota míry úmrtnosti způsobené rybolovem, o níž bylo rozhodnuto Radou podle čl. 3 odst. 1 písm. a).

3.   Pokud by použití odstavců 1 nebo 2 vedlo k TAC vyššímu než TAC za předchozí rok o více než 15 %, schválí Rada TAC, který je o 15 % vyšší než TAC v daném roce.

4.   Pokud by použití odstavců 1 nebo 2 vedlo k TAC, který by byl o více než 15 % nižší než TAC za předchozí rok, schválí Rada TAC, který je o 15 % nižší než TAC v daném roce.

KAPITOLA III

OMEZENÍ INTENZITY RYBOLOVU

Článek 5

Zvláštní povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu

1.   Členské státy zajistí, aby rybolovná činnost plavidel plujících pod jejich vlajkou a registrovaných na jejích území, která vede k odlovu a uchovávání na palubě více než 2 000 kg jazyka obecného za kalendářní rok v divizích ICES VIIIa a VIIIb, podléhala povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu. Toto povolení představuje zvláštní povolení k rybolovu vydané v souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu (4).

2.   V rámci divizí ICES VIIIa a VIIIb se zakazuje lovit a uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat jakékoli množství jazyka obecného vyšší než 100 kg na jednu cestu na moře, pokud dotyčné plavidlo nemá povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu.

3.   Každý členský stát vypočítá celkovou kapacitu hrubé prostornosti svých plavidel v brutto registrovaných tunách, prostřednictvím nichž se v roce 2002, 2003 nebo 2004 vyložilo více než 2 000 kg jazyka obecného v Biskajském zálivu. Tato hodnota se sdělí Komisi.

4.   Na základě písemné žádosti Komise dodají členské státy do třiceti dnů dokumentaci se záznamy o odlovech uskutečněných plavidly, jimž byla vydána povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu.

5.   Členské státy každoročně vypočítají celkovou kapacitu hrubé prostornosti v brutto registrovaných tunách u plavidel majících povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu, která byla po vstupu tohoto nařízení v platnost trvale odstavena z rybolovné činnosti se státní podporou podle ustanovení článku 7 nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 ze dne 17. prosince 1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu (5).

6.   Každý členský stát vydá povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu svým plavidlům pouze v případě, že celková kapacita těchto plavidel nepřekročí rozdíl mezi celkovou kapacitou stanovenou v souladu s odstavcem 3 tohoto článku a kapacitou plavidel, která jsou trvale odstavena z rybolovné činnosti v souladu s odstavcem 5.

7.   Odchylně od odstavce 6, pokud Komise rozhodla na základě vědecké zprávy STECF, že bylo dosaženo cílové míry úmrtnosti způsobené rybolovem definované v čl. 3 odst. 1, vydá každý členský stát povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu svým plavidlům pouze v případě, že jejich celková kapacita nepřekročí celkovou kapacitu plavidel majících povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu z předchozího roku.

8.   Povolení k rybolovu jazyka obecného v Biskajském zálivu platí na období jednoho kalendářního roku a během příslušného hospodářského rybářského roku se nevydá žádné nové povolení k rybolovu.

9.   Odchylně od odstavce 8 tohoto článku je možné vydávat nová povolení za předpokladu, že jsou současně odejmuta povolení od jednoho nebo více plavidel o stejné celkové hrubé prostornosti, jako má plavidlo nebo plavidla dostávající nová povolení.

Článek 6

Alternativní postup pro řízení intenzity

1.   Odchylně od článku 5 může členský stát, jehož kvóta pro jazyk obecný v Biskajském zálivu je menší 10 % TAC, uplatňovat odlišný způsob řízení intenzity. Referenční úroveň intenzity rybolovu stanovená tímto způsobem je stejná jako intenzita rybolovu uplatňovaná v roce 2005. Příslušné členské státy zajistí, aby intenzita rybolovu v roce 2006 ani v dalších letech nepřekročila referenční úroveň.

2.   Komise může požádat každý členský stát využívající odchylky v odstavci 1 tohoto článku, aby předložil zprávu o uplatňování jiného způsobu řízení intenzity. Komise předá tuto zprávu všem ostatním členským státům.

3.   Pro účely odstavce 1 se intenzita rybolovu měří jako celková produkce vypočtená pro každé příslušné plavidlo za každý kalendářní rok jako součin instalovaného výkonu jejich motoru v kilowattech a počtu dní, které tato plavidla stráví rybolovem v dané oblasti.

4.   V roce 2009 a v každém třetím následujícím roce Rada rozhodne kvalifikovanou většinou a na základě návrhu Komise o úpravách referenčních úrovní stanovených podle odstavce 1. Účelem těchto úprav je zajistit náležité rozdělení rybolovných práv.

5.   Na žádost členského státu může Komise upravit maximální výši roční intenzity rybolovu stanovenou podle odstavce 1 tak, aby se členskému státu umožnilo plně využít jeho rybolovných práv na jazyk obecný v Biskajském zálivu. Žádost musí být doprovázena údaji o dosažitelnosti kvót a intenzity. Komise přijme rozhodnutí během šesti týdnů po přijetí žádosti postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002.

KAPITOLA IV

SLEDOVÁNÍ, INSPEKCE A DOHLED

Článek 7

Míra odchylky

Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států (6), činí povolená míra odchylky při odhadu množství jazyka obecného v Biskajském zálivu v kilogramech uložených na palubě plavidel 8 % hodnoty v lodním deníku. Použije se převáděcí koeficient přijatý příslušným členským státem, pod jehož vlajkou plavidlo pluje.

Článek 8

Vážení vykládek

Příslušné orgány členského státu zajistí, aby bylo veškeré množství jazyka obecného odloveného v Biskajském zálivu, které přesahuje 300 kg, před prodejem zváženo na váhách aukční místnosti.

Článek 9

Oznámení předem

Velitel rybářského plavidla Společenství, jež se nacházelo v Biskajském zálivu, který chce přeložit určité množství jazyka obecného, které zůstává na palubě, nebo vyložit určité množství jazyka obecného v některém přístavu nebo v místě vykládky ve třetí zemi, předá příslušným orgánům členského státu, pod jehož vlajkou pluje, nejpozději 24 hodin před překládkou nebo vykládkou v třetí zemi tyto informace:

a)

název přístavu nebo místa vykládky,

b)

odhadovaný čas příjezdu do tohoto přístavu nebo do místa vykládky,

c)

množství v kilogramech živé hmotnosti u všech druhů, kterých je na palubě uloženo více než 50 kg.

Toto oznámení může podat i zástupce velitele rybářského plavidla.

Článek 10

Oddělené skladování jazyka obecného

1.   Je zakázáno uchovávat na rybářském plavidle Společenství v jedné nádobě jakékoli množství jazyka obecného společně s jinými druhy mořských živočichů.

2.   Velitelé rybářských plavidel Společenství jsou inspektorům členských států nápomocni tak, aby bylo možné navzájem zkontrolovat množství zaznamenané v lodním deníku a úlovky jazyka obecného nacházející se na palubě.

Článek 11

Přeprava jazyka obecného

1.   Příslušné orgány členského státu mohou požadovat, aby jakékoli množství jazyka obecného vyšší než 300 kg a ulovené v některé ze zeměpisných oblastí uvedených v článku 1, které je poprvé vyloženo v daném členském státě, bylo zváženo předtím, než je přepraveno z přístavu první vykládky na jiné místo.

2.   Odchylně od článku 13 nařízení (EHS) č. 2847/93 musí být k množstvím jazyka obecného přesahujícím 300 kg, která jsou převážena na jiné místo než místo vykládky nebo dovozu, přiložena kopie jednoho z prohlášení uvedených v čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení týkající se množství převáženého jazyka obecného. Výjimka stanovená v čl. 13 odst. 4 písm. b) uvedeného nařízení se nepoužije.

KAPITOLA V

DALŠÍ POSTUP

Článek 12

Vyhodnocení opatření v oblasti řízení

Komise si vyžádá vědecké údaje od STECF o úrovni plnění cílů plánu řízení ve třetím roce provádění tohoto nařízení a v každém následujícím třetím roce provádění tohoto nařízení. Komise popřípadě navrhne odpovídající opatření a Rada rozhodne kvalifikovanou většinou o alternativních opatřeních v zájmu dosažení cíle podrobně uvedeného v článku 2.

Článek 13

Zvláštní okolnosti

Pokud STECF informuje o tom, že se velikost reprodukující se populace u jazyka obecného v Biskajském zálivu snížila, Rada rozhodne kvalifikovanou většinou na základě návrhu Komise o TAC nižším, než stanoví článek 4.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. února 2006.

Za Radu

předsedkyně

E. GEHRER


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 768/2005 (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.

(5)  Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 485/2005 (Úř. věst. L 81, 30.3.2005, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1804/2005 (Úř. věst. L 290, 4.11.2005, s. 10).