23.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/110


SMĚRNICE KOMISE 2006/142/ES

ze dne 22. prosince 2006,

kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, obsahující seznam složek, které musejí být vždy uvedeny na etiketách potravin

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (1), a zejména na čl. 6 odst. 11 třetí pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 6. prosince 2005 a 15. února 2006,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze IIIa směrnice 2000/13/ES je stanoven seznam složek, které musejí být vždy uvedeny na etiketách potravin, neboť mohou u citlivých osob vyvolat nežádoucí účinky.

(2)

Ustanovení čl. 6 odst. 11 prvního pododstavce uvedené směrnice stanoví, že seznam v příloze IIIa musí být systematicky přezkoumáván a podle potřeby aktualizován na základě nejnovějších vědeckých poznatků.

(3)

V rámci tohoto přezkumu požádala Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o stanovisko týkající se možného začlenění některých dalších výrobků do přílohy IIIa.

(4)

Pokud jde o vlčí bob, EFSA ve svém stanovisku ze dne 6. prosince 2005 upřesňuje, že tato luštěnina, jíž je 450 druhů, se samotná používá již dlouho, že však mouka z vlčího bobu se již několik let přidává do pšeničné mouky při výrobě pekařských výrobků. Případy přímých alergických reakcí, někdy závažných, jsou zdokumentovány a studie ukazují poměrně vysoké riziko zkřížené alergie na vlčí bob u 30 % až 60 % osob alergických na arašídy.

(5)

V případě měkkýšů (plžů, mlžů a hlavonožců) EFSA ve svém stanovisku ze dne 15. února 2006 upřesňuje, že se používají nejčastěji samotní, rovněž se však po jejich případném zpracování používají jako složky v některých přípravcích, jakož i ve výrobcích, jako je surimi. Alergické reakce, někdy závažné, se týkají až 0,4 % obyvatel, tj. 20 % všech případů alergií na mořské produkty. Hlavní alergenní protein měkkýšů, tropomyozin, je stejný jako u korýšů a případy zkřížené alergie mezi měkkýši/korýši jsou časté.

(6)

Tato zjištění umožňují dospět k závěru, že je nezbytné doplnit vlčí bob a měkkýše do seznamu v příloze IIIa směrnice 2000/13/ES.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze IIIa směrnice 2000/13/ES se doplňují tyto složky:

„Vlčí bob a výrobky z něj

Měkkýši a výrobky z nich.“

Článek 2

1.   Členské státy povolí prodej potravin, které jsou v souladu s touto směrnicí, ode dne 23. prosince 2007.

2.   Členské státy zakáží prodej potravin, které nejsou v souladu s touto směrnicí, ode dne 23. prosince 2008. Prodej potravin, které nejsou v souladu s touto směrnicí a které byly označeny před tímto datem, je však povolen do vyprodání zásob.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 23. prosince 2007. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/89/ES (Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 15).