27.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 374/10


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/95/ES

ze dne 12. prosince 2006

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (3) byla podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

V členských státech se mohou platné předpisy určené pro zajištění bezpečnosti při použití elektrických zařízení používaných v určitých mezích napětí navzájem lišit, a tak bránit obchodu.

(3)

V některých členských státech mají právní předpisy týkající se bezpečnosti určitých elektrických zařízení formu preventivních a represivních opatření založených na závazných ustanoveních.

(4)

V jiných členských státech se právní předpisy týkající se bezpečnosti odvolávají za účelem dosažení stejného cíle na technické normy vytvořené normalizačními subjekty. Tento systém nabízí výhodu rychlého přizpůsobování technickému pokroku bez zanedbávání požadavků na bezpečnost.

(5)

V některých členských státech se normy schvalují správním postupem. Tento způsob schvalování nijak neovlivňuje technický obsah norem ani neomezuje podmínky jejich použití. Tento způsob schvalování proto nemůže, z hlediska Společenství, pozměňovat účinnost harmonizovaných a zveřejněných norem.

(6)

Budou-li elektrická zařízení splňovat určité požadavky na bezpečnost uznávané ve všech členských státech, může nastat jejich volný pohyb v rámci Společenství. Prokazování shody s těmito požadavky může být založeno na odkazu na harmonizované normy, které tyto požadavky obsahují, aniž by tím byly dotčeny jiné formy prokazování. Tyto harmonizované normy by měly být zavedeny na základě společné dohody subjektů, které by každý členský stát oznámil ostatním členským státům a Komisi, a mělo by se jim dostat co nejširší publicity. Tato harmonizace by měla pro účely obchodu odstranit obtíže vyplývající z rozdílů mezi vnitrostátními normami.

(7)

Aniž jsou dotčeny jiné formy prokazování, je možné shodu elektrických zařízení s harmonizovanými normami předpokládat na základě značek nebo certifikátů připojených nebo vydaných příslušnými organizacemi anebo, pokud neexistují, na základě prohlášení výrobce o shodě. Pro usnadnění odstraňování překážek obchodu by měly členské státy uznávat tyto značky nebo certifikáty anebo tato prohlášení jako doklady důkazu shody. Za tímto účelem by zmíněné značky nebo certifikáty měly být zveřejňovány především jejich zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie.

(8)

Jako přechodné opatření by se mohlo volného pohybu elektrického zařízení, pro které ještě neexistují harmonizované normy, dosáhnout použitím bezpečnostních předpisů anebo norem, které již byly vytvořeny jinými mezinárodními subjekty anebo některým ze subjektů, které vytvářejí harmonizované normy.

(9)

Je možné, že elektrická zařízení mohou být uvedena do volného oběhu i přesto, že neodpovídají požadavkům na bezpečnost, a že je proto žádoucí stanovit vhodná opatření k minimalizaci tohoto nebezpečí.

(10)

Rozhodnutí Rady 93/465/EHS (5) zavádí moduly pro různé fáze postupů posuzování shody, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace.

(11)

Volba postupů by neměla vést ke snížení úrovně bezpečnosti elektrických zařízení, která již byla zavedena v celém Společenství.

(12)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic ve vnitrostátním právu a pro jejich použitelnost stanovených v příloze V části B,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Pro účely této směrnice se „elektrickým zařízením“ rozumí jakékoli zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí střídavých od 50 do 1 000 V a stejnosměrných od 75 do 1 500 V, s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze II.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby elektrické zařízení mohlo být uvedeno na trh pouze tehdy, bylo-li vyrobeno v souladu se správnou technickou praxí týkající se bezpečnosti platnou ve Společenství, pokud neohrožuje bezpečnost osob, domácích zvířat a majetku, je-li správně instalováno, udržováno a užíváno k účelu, pro který bylo vyrobeno.

2.   Základní prvky bezpečnostních zásad podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze I.

Článek 3

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby nebyl z důvodu bezpečnosti omezen volný pohyb elektrického zařízení v rámci Společenství, jestliže vyhovuje ustanovením článku 2 a jsou-li splněny podmínky stanovené v článcích 5, 6, 7 nebo 8.

Článek 4

Členské státy zajistí, aby subjekty, které dodávají elektrickou energii, neuplatňovaly pro připojení elektrického zařízení k rozvodné síti nebo pro dodávku elektrické energie k jeho uživatelům přísnější požadavky na bezpečnost, než jsou uvedeny v článku 2.

Článek 5

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zejména pro účely uvádění na trh podle článku 2 a pro volný pohyb podle článku 3 pokládaly jejich příslušné správní orgány elektrické zařízení, které vyhovuje bezpečnostním opatřením harmonizovaných norem, za vyhovující ustanovením článku 2.

Za harmonizované lze považovat normy, které byly vytvořeny na základě společné dohody subjektů oznámených členskými státy podle čl. 11 prvního pododstavce písm. a) a zveřejněny zavedeným vnitrostátním postupem. Tyto normy musí být aktualizovány s ohledem na technický pokrok a vývoj správné technické praxe týkající se bezpečnosti.

Seznam harmonizovaných norem s uvedením odkazů bude pro informaci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

1.   Pokud ještě nejsou vypracovány a zveřejněny harmonizované normy podle článku 5, přijmou členské státy veškerá příslušná opatření, aby pro účely uvádění na trh podle článku 2 a pro volný pohyb podle článku 3 pokládaly jejich příslušné správní orgány za vyhovující ustanovením článku 2 také elektrické zařízení, které vyhovuje bezpečnostním ustanovením Mezinárodní komise pro předpisy pro schvalování elektrotechnických výrobků (CEE) nebo Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), u nichž byl použit postup pro zveřejnění uvedený v odstavcích 2 a 3.

2.   Komise oznámí členským státům bezpečnostní ustanovení uvedená v odstavci 1, jakmile tato směrnice vstoupí v platnost a poté, jakmile budou taková ustanovení zveřejněna. Komise po konzultaci s členskými státy určí ustanovení a zejména varianty, které doporučuje ke zveřejnění.

3.   Členské státy sdělí ve lhůtě tří měsíců Komisi případné námitky, které mají k oznámeným ustanovením, s uvedením bezpečnostních důvodů, na jejichž základě by tato ustanovení neměla být uznána.

Bezpečnostní ustanovení, vůči kterým nebyly vzneseny žádné námitky, budou pro informaci zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

V případech, kdy ještě neexistují harmonizované normy podle článku 5 ani bezpečnostní ustanovení zveřejněná podle článku 6, přijmou členské státy veškerá příslušná opatření, aby pro účely uvádění na trh podle článku 2 a pro volný pohyb podle článku 3 jejich příslušné správní orgány pokládaly za vyhovující ustanovením článku 2 také elektrické zařízení, které bylo vyrobeno v souladu s bezpečnostními ustanoveními norem platných v členském státě výrobce, pokud tím bude zajištěna úroveň bezpečnosti rovnocenná úrovni požadované na jejich vlastním území.

Článek 8

1.   Elektrické zařízení musí být před uvedením na trh opatřeno označením CE podle článku 10, které vyjadřuje jeho shodu s ustanoveními této směrnice včetně postupů posuzování shody podle přílohy IV.

2.   V případě námitky může výrobce nebo dovozce předložit zprávu o shodě elektrického zařízení s ustanoveními článku 2 vypracovanou subjektem oznámeným podle čl. 11 prvního pododstavce písm. b).

3.   Pokud se na elektrické zařízení vztahují jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a v nichž se rovněž stanoví připojení označení CE, pak toto označení vyjadřuje, že u dotyčného zařízení je předpoklad shody také s ustanoveními těchto jiných směrnic.

Pokud však jedna nebo několik takových směrnic výrobci dovoluje, aby v průběhu přechodného období zvolil, který režim použije, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze se směrnicemi, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentech, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými směrnicemi a přiložených k příslušnému elektrickému zařízení, uveden seznam použitých směrnic, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

1.   Pokud členský stát z bezpečnostních důvodů zakáže uvedení elektrického zařízení na trh anebo zabrání jeho volnému pohybu, neprodleně to oznámí ostatním dotyčným členským státům a Komisi s uvedením důvodů svého rozhodnutí, přičemž zejména uvede:

a)

zda neshoda s článkem 2 vyplývá z nedostatku v harmonizovaných normách podle článku 5, v ustanoveních podle článku 6, anebo v normách podle článku 7;

b)

zda neshoda s článkem 2 vyplývá z nesprávného použití těchto norem nebo zveřejněných opatření anebo z toho, že nebyla dodržena správná technická praxe podle uvedeného článku.

2.   Pokud jiný členský stát vznese námitky vůči rozhodnutí podle odstavce 1, Komise je ihned konzultuje s dotyčnými členskými státy.

3.   Pokud nedojde k dohodě do tří měsíců ode dne sdělení informace podle odstavce 1, vyžádá si Komise stanovisko některého ze subjektů oznámených podle čl. 11 prvního pododstavce písm. b), který má sídlo mimo území dotyčných členských států a který se nezúčastnil postupu podle článku 8. Ve stanovisku musí být uvedeno, do jaké míry nebyla dodržena ustanovení článku 2.

4.   Komise sdělí stanovisko subjektu uvedeného v odstavci 3 ostatním členským státům, které pak mohou do jednoho měsíce sdělit Komisi své připomínky. Komise se současně seznámí s případnými připomínkami stran, kterých se uvedené stanovisko týká.

5.   Po seznámení s těmito připomínkami Komise vypracuje, pokud to bude nutné, vhodná doporučení nebo stanoviska.

Článek 10

1.   Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří elektrické zařízení označením shody CE nebo, pokud to není možné, obal, návod k použití nebo záruční list tak, aby toto označení bylo viditelné, čitelné a nesmazatelné.

2.   Je zakázáno opatřovat elektrické zařízení označeními, která by mohla třetí strany uvádět v omyl, pokud jde o význam a tvar označení CE. Elektrické zařízení, jeho obal, návod k použití nebo záruční list může být opatřen jakýmkoli jiným označením, pokud tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE.

3.   Aniž je dotčen článek 9:

a)

jestliže členský stát zjistí, že elektrické zařízení bylo označením CE opatřeno neoprávněně, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství je uvede do shody s ustanoveními týkajícími se označení CE a zamezí dalšímu porušování předpisů za podmínek stanovených členským státem;

b)

pokud neshoda trvá, členský stát přijme veškerá vhodná opatření, aby omezil nebo zakázal uvádění dotyčného elektrického zařízení na trh nebo zajistil jeho stažení z trhu v souladu s článkem 9.

Článek 11

Každý členský stát oznámí ostatním členským státům a Komisi:

a)

subjekty podle čl. 5 druhého pododstavce;

b)

subjekty, které mohou vypracovat zprávu podle čl. 8 odst. 2 nebo předložit stanovisko podle článku 9;

c)

odkazy na zveřejnění podle čl. 5 druhého pododstavce.

Členský stát oznámí ostatním členským státům a Komisi jakékoli změny ve výše uvedených údajích.

Článek 12

Tato směrnice se nevztahuje na elektrická zařízení určená pro vývoz do třetích zemí.

Článek 13

Členské státy oznámí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 14

Směrnice 73/23/EHS se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic ve vnitrostátním právu a pro jejich použitelnost stanovených v příloze V části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 15

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 16

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 12. prosince 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

M. PEKKARINEN


(1)  Úř. věst. C 10, 14.1.2004, s. 6.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 21. října 2003 (Úř. věst. C 82 E, 1.4.2004, s. 68) a rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2006.

(3)  Úř. věst. L 77, 26.3.1973, s. 29. Směrnice ve znění směrnice 93/68/EHS (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1).

(4)  Viz přílohu V část A.

(5)  Rozhodnutí Rady 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 23).


PŘÍLOHA I

Základní prvky bezpečnostních zásad pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí

1.

Obecné podmínky

a)

Na elektrickém zařízení nebo, pokud to není možné, v přiloženém upozornění musí být uvedeny základní údaje a pokyny, jejichž znalost a dodržování zajistí, aby elektrické zařízení bylo užíváno bezpečně a k účelu, pro který bylo vyrobeno.

b)

Na elektrickém zařízení nebo, pokud to není možné, na jeho obalu by měla být zřetelně uvedena značka nebo obchodní známka.

c)

Elektrické zařízení a jeho součásti by měly být provedeny tak, aby mohly být bezpečně a správně smontovány a připojeny.

d)

Elektrické zařízení by mělo být navrženo a vyrobeno tak, aby byla zajištěna ochrana před nebezpečími uvedenými v bodech 2 a 3 této přílohy, pokud bude používáno pro účely, ke kterým je určeno, a řádně udržováno.

2.

Ochrana před nebezpečím, které může být způsobeno elektrickým zařízením

V souladu s bodem 1 musí být technická opatření stanovena tak, aby:

a)

osoby a domácí zvířata byly přiměřeně chráněny před nebezpečím fyzického poranění nebo jiného poškození, které by mohlo být způsobeno přímým dotykem nebo nepřímo;

b)

nevznikaly teploty, elektrické oblouky nebo záření, které by mohly být nebezpečné;

c)

osoby, domácí zvířata a majetek byly přiměřeně chráněny před nebezpečími neelektrického charakteru, která by podle zkušenosti mohla být elektrickým zařízením způsobena;

d)

izolace odpovídala předpokládaným podmínkám.

3.

Ochrana před nebezpečími, která mohou vznikat působením vnějších vlivů na elektrické zařízení

V souladu s bodem 1 musí být stanovena opatření technické povahy, která zajistí, aby elektrické zařízení:

a)

odpovídalo předpokládaným podmínkám mechanického namáhání tak, aby nedošlo k ohrožení osob, domácích zvířat a majetku;

b)

bylo za předpokládaných podmínek okolního prostředí odolné vůči působení jiných než mechanických vlivů tak, aby nedošlo k ohrožení osob, domácích zvířat a majetku;

c)

za předpokládaných podmínek přetížení neohrožovalo osoby, domácí zvířata a majetek.


PŘÍLOHA II

Zařízení a jevy, které nespadají do oblasti působnosti této směrnice

Elektrická zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Elektrická zařízení určená pro radiologii a lékařské účely

Elektrické součásti pro nákladní a osobní výtahy

Elektroměry

Zásuvky a vidlice pro domácnost

Zařízení pro napájení elektrických ohradníků

Rádiové a elektrické rušení

Specializovaná elektrická zařízení pro použití na lodích, v letadlech a na železnicích, která vyhovují bezpečnostním opatřením stanoveným mezinárodními orgány, v nichž jsou členské státy zastoupeny.


PŘÍLOHA III

Označení shody ce a es prohlášení o shodě

A.   Označení shody CE

Označení shody CE se skládá z iniciál CE v tomto tvaru:

Image

Pokud je označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jednotlivé části označení CE musí mít zásadně stejnou výšku, která nesmí být menší než 5 mm.

B.   ES prohlášení o shodě

ES prohlášení o shodě musí obsahovat:

jméno a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství,

popis elektrického zařízení,

odkaz na harmonizované normy,

odkazy na specifikace, s nimiž je prohlášena shoda v případech, kdy to připadá v úvahu,

identifikace signatáře, který je zplnomocněn přijímat závazky jménem výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství,

poslední dvojčíslí roku, v němž byl výrobek opatřen označením CE.


PŘÍLOHA IV

Interní Řízení Výroby

1.

Interní řízení výroby je postup, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že elektrické zařízení splňuje požadavky této směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě.

2.

Výrobce vypracuje technickou dokumentaci popsanou v bodu 3 a buď on, nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství ji uchovává na území Společenství, aby byla k dispozici příslušným vnitrostátním orgánům pro inspekční účely, po dobu nejméně deseti let po vyrobení posledního zařízení.

Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce ve Společenství usazen, má tuto povinnost osoba, která uvádí elektrické zařízení na trh Společenství.

3.

Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody elektrického zařízení s požadavky této směrnice. V rozsahu nezbytném pro toto posouzení musí obsahovat údaje o návrhu, výrobě a funkci elektrického zařízení. Musí obsahovat:

celkový popis elektrického zařízení,

koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů atd.,

popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování elektrického zařízení,

seznam norem, které byly zcela nebo zčásti použity, a pokud nebyly normy použity, popisy řešení zvolených pro splnění bezpečnostních hledisek této směrnice,

výsledky konstrukčních výpočtů, provedených zkoušek atd.,

protokoly o zkouškách.

4.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii prohlášení o shodě spolu s technickou dokumentací.

5.

Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní postup zajišťoval shodu vyráběných výrobků s technickou dokumentací podle bodu 2 a s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.


PŘÍLOHA V

Část A

Zrušená směrnice a její následná změna

Směrnice Rady 73/23/EHS

Směrnice Rady 93/68/EHS pouze

čl. 1 bod 12 a článek 13

(Úř. věst. L 77, 26. 3. 1973, s. 29)

(Úř. věst. L 220, 30. 8. 1993, s. 1)

Část B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost

(uvedené v článku 14)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Datum použitelnosti

73/23/EHS

93/68/EHS

21. srpna 1974 (1)

1. července 1994

-

1. ledna 1995 (2)


(1)  V případě Dánska však tato lhůta byla prodloužena na pět let, tedy 21. února 1978. Viz čl. 13 odst. 1 směrnice 73/23/EHS.

(2)  Členské státy umožní do 1. ledna 1997 uvádět na trh a do provozu výrobky, které jsou v souladu se způsobem označování platným před 1. lednem 1995. Viz čl. 14 odst. 2 směrnice 93/68/EHS.


PŘÍLOHA VI

Srovnávací tabulka

Směrnice 73/23/EHS

Tato směrnice

Články 1 až 7

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 3 písm. a)

Čl. 8 odst. 3 písm. b)

Čl. 9 odst. 1 první odrážka

Čl. 9 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 9 odst. 2 až 5

Článek 10

Čl. 11 první odrážka

Čl. 11 druhá odrážka

Čl. 11 třetí odrážka

Článek 12

Čl. 13 odst. 1

Čl. 13 odst. 2

Článek 14

Přílohy I až IV

Články 1 až 7

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 3 první pododstavec

Čl. 8 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 1 písm. a)

Čl. 9 odst. 1 písm. b)

Čl. 9 odst. 2 až 5

Článek 10

Čl. 11 písm. a)

Čl. 11 písm. b)

Čl. 11 písm. c)

Článek 12

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 16

Přílohy I až IV

Příloha V

Příloha VI