27.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 374/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/93/ES

ze dne 12. prosince 2006

o regulaci provozu letadel uvedených v části II kapitoly 3 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988)

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 92/14/EHS ze dne 2. března 1992 o omezení provozu letadel uvedených v části II kapitoly 2 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988) (3) byla několikrát podstatně změněna (4) . Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Uplatňování norem pro emise hluku na civilní podzvuková trysková letadla má významné důsledky pro poskytování služeb v letecké dopravě zejména v případech, kdy tyto normy omezují dobu životnosti letadel provozovaných leteckými dopravními společnostmi.

(3)

Směrnice Rady 89/629/EHS ze dne 4. prosince 1989 o omezení emisí hluku civilních podzvukových proudových letadel (5) omezuje další zápis letadel do registrů civilního letectví členských států na letadla splňující normy stanovené v části II kapitoly 2 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988). Uvedená směrnice stanoví, že omezení dalšího zápisu je pouze první etapou.

(4)

Kvůli rostoucímu dopravnímu zahlcení na letištích Společenství je nezbytné zajistit, aby stávající zařízení byla co nejlépe využívána. Bude to možné pouze při použití letadel přijatelných z hlediska životního prostředí.

(5)

Práce vykonaná Společenstvím ve spolupráci s ostatními mezinárodními orgány naznačuje, že opatření k omezování provozu letadel nevyhovujících normám kapitoly 3 přílohy 16 se musí v zájmu přínosu pro životní prostředí řídit veškerými pravidly o omezení dalších zápisů.

(6)

Za tímto účelem by v rozumném časovém plánu měla být zavedena společná pravidla k zajištění harmonizovaného přístupu v celém Společenství, která by doplnila stávající předpisy. Je to zvláště důležité z hlediska posledních tendencí směrem k postupné liberalizaci evropského letového provozu.

(7)

Hluk letadel by měl být snižován s ohledem na činitele životního prostředí, technickou proveditelnost a hospodářské důsledky.

(8)

Je vhodné regulovat provoz civilních podzvukových tryskových letadel zapsaných v registrech členských států, která vyhovují normám kapitoly 3 přílohy 16.

(9)

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušování vnitrostátních pravidel přijatých podle této směrnice a přijmou veškerá potřebná opatření pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(10)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze I části B,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   Účelem této směrnice je regulovat provoz civilních podzvukových tryskových letadel uvedených v článku 2.

2.   Tato směrnice se vztahuje na letadla s maximální vzletovou hmotností 34 000 kg nebo více a s osvědčením pro maximální vnitřní vybavení pro daný typ letadla sestávající z více než 19 sedadel pro cestující, kromě sedadel vyhrazených pro posádku.

Článek 2

1.   Členské státy zajistí, aby všechna civilní podzvuková trysková letadla používající letiště umístěná na jejich území vyhovovala standardům uvedeným v části II kapitoly 3 svazku 1 přílohy 16 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988).

2.   Území uvedené v odstavci 1 nezahrnuje zámořské departmenty uvedené v čl. 299 odst. 2 Smlouvy.

Článek 3

1.   Pro letadla historicky zajímavá mohou členské státy udělit výjimku z článku 2.

2.   Každý členský stát, který udělí výjimky podle odstavce 1 o tom a o důvodech pro své rozhodnutí informuje příslušné orgány ostatních členských států a Komisi.

3.   Každý členský stát uznává výjimky udělené jiným členským státem, jež se vztahují na letadla zapsaná v registrech tohoto členského státu.

4.   V jednotlivých případech mohou členské státy na letištích umístěných na jejich území povolit dočasné používání letadel, která nesmějí být provozována na základě ostatních ustanovení této směrnice. Tato výjimka je omezena na:

a)

letadla, jejichž provozování je tak výjimečné povahy, že by odvolání dočasné výjimky nebylo vhodné;

b)

letadla vykonávající neobchodní lety za účelem své přeměny, opravy nebo údržby.

Článek 4

Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí vztahující se na porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění, aby tato pravidla byla prováděna. Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí neprodleně Komisi tyto předpisy a jakékoliv následné změny, jež se jich týkají.

Článek 6

1.   Směrnice 92/14/EHS se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze I části B.

2.   Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 7

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne, 12. prosince 2006

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

M. PEKKARINEN


(1)  Úř. věst. C 108, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. února 2004 (Úř. věst. C 97 E, 22.4.2004, s. 67) a rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2006.

(3)  Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 21. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 991/2001 (Úř. věst. L 138, 22.5.2001, s. 12).

(4)  Viz přílohu I část A.

(5)  Úř. věst. L 363, 13.12.1989, s. 27.


PŘÍLOHA I

Část A

Zrušená směrnice a její následné změny

Směrnice Rady 92/14/EHS

(Úř. věst. L 76, 23. 3. 1992, s. 21)

Směrnice Rady 98/20/ES

(Úř. věst. L 107, 7. 4. 1998, s. 4)

Směrnice Komise 1999/28/ES

(Úř. věst. L 118, 6. 5. 1999, s. 53)

Nařízení Komise (ES) č. 991/2001

(Úř. věst. L 138, 22. 5. 2001, s. 12)

Část B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 6)

Směrnice

Lhůta pro provedení

92/14/EHS

1. červenec 1992

98/20/ES

1. březen 1999

1999/28/ES

1. září 1999


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 92/14/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1 a 2

Čl. 1 odst. 1 a 2

Čl. 1 odst. 3

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 4

Články 3 a 4

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 2

Čl. 3 odst. 1

Články 6 a 7

Článek 8

Čl. 3 odst. 4

Čl. 9 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 9 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Články 9a a 9b

Čl. 10 odst. 1

Čl. 10 odst. 2

Článek 4

Článek 5 (1)

Článek 6

Článek 7

Článek 11

Článek 8

Příloha

Příloha I

Příloha II


(1)  Článek 2 směrnice Rady 98/20/ES.