4.11.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/6


SMĚRNICE KOMISE 2006/90/ES

ze dne 3. listopadu 2006,

kterou se posedmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (1), a zejména na článek 8 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha směrnice 96/49/ES odkazuje na Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) ve znění platném od 1. ledna 2005.

(2)

RID je aktualizován každé dva roky. V důsledku toho vstoupí další pozměněná verze v platnost dnem 1. ledna 2007 s přechodným obdobím do 30. června 2007.

(3)

Je proto nezbytné změnit přílohu směrnice 96/49/ES.

(4)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přepravu nebezpečných věcí uvedeným v článku 9 směrnice 96/49/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha směrnice 96/49/ES se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

Příloha Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) – dodatek C Smlouvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění platném od 1. ledna 2007.

Znění změn RID ve znění z roku 2007 bude zveřejněno, jakmile bude dostupné ve všech úředních jazycích Společenství.“

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. července 2007. Neprodleně uvědomí Komisi o znění těchto předpisů a doručí srovnávací tabulku mezi ustanoveními uvedených předpisů a této směrnice.

Uvedené předpisy, přijaté členskými státy, musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. listopadu 2006.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/110/ES (Úř. věst. L 365, 10.12.2004, s. 24).