8.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 66/7


SMĚRNICE KOMISE 2006/27/ES

ze dne 3. března 2006,

kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 93/14/EHS o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a směrnice 93/34/EHS o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a maximálním netto výkonu motoru dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a 97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS (1), a zejména na článek 17 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 93/14/EHS ze dne 5. dubna 1993 o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (2), a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 93/34/EHS ze dne 14. června 1993 o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (3), a zejména na článek 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES ze dne 2. února 1995 o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a maximálním netto výkonu motoru dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (4), a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES ze dne 17. června 1997 o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (5), a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 93/14/EHS, 93/34/EHS, 95/1/ES a 97/24/ES jsou zvláštní směrnice týkající se postupu ES schvalování typu zavedeného směrnicí 2002/24/ES.

(2)

Je nezbytné zavést poslední změnu předpisu EHK/OSN č. 78 do požadavků týkajících se evropského schvalování typu, aby se zachovala rovnocennost mezi požadavky stanovenými směrnicí 93/14/EHS a požadavky stanovenými v předpisu EHK/OSN č. 78.

(3)

Požadavky týkající se povinného označení a maximální rychlosti dvoukolových a tříkolových motorových vozidel stanovené ve směrnicích 93/34/EHS a 95/1/ES mohou být zjednodušeny z důvodu lepších právních předpisů.

(4)

K zabezpečení řádného fungování systému schválení typu jako celku je nezbytné vyjasnit, která ustanovení týkající se vnějších výčnělků, kotevních úchytů bezpečnostních pásů a bezpečnostních pásů se použijí na vozidla s karoserií a na vozidla bez karoserie.

(5)

Ve směrnici 97/24/ES je třeba vyjasnit a doplnit požadavky na označení původních katalyzátorů a původních tlumičů.

(6)

Proto by směrnice 93/14/EHS, 93/34/EHS, 95/1/ES a 97/24/ES měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha směrnice 93/14/EHS se mění v souladu se zněním uvedeným v příloze I této směrnice.

Článek 2

Příloha směrnice 93/34/EHS se mění v souladu se zněním uvedeným v příloze II této směrnice.

Článek 3

Příloha I směrnice 95/1/ES se mění v souladu se zněním uvedeným v příloze III této směrnice.

Článek 4

Příloha III kapitoly 1, přílohy I a II kapitoly 3, příloha I kapitoly 4, přílohy I, II VI a VII kapitoly 5, příloha kapitoly 7, přílohy II, III a IV kapitoly 9, název a příloha I kapitoly 11 a přílohy I a II kapitoly 12 směrnice 97/24/ES se mění v souladu se zněním uvedeným v příloze IV této směrnice.

Článek 5

1.   Pokud jde o dvoukolová a tříkolová motorová vozidla, která splňují požadavky ustanovení směrnic 93/14/EHS, 93/34/ES, 95/1/ES a 97/24/ES ve znění této směrnice, členské státy z důvodů týkajících se předmětu dotčené směrnice neodmítnou udělit ES schválení typu nebo zakázat registraci, prodej nebo uvedení takového vozidla do provozu s účinností ode dne 1. ledna 2007.

2.   S účinností ode dne 1. července 2007 odmítnou členské státy z důvodů týkajících se předmětu dotčené směrnice udělit ES schválení typu jakémukoli novému typu dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla, které nesplňuje požadavky ustanovení směrnic 93/14/EHS, 93/34/ES, 95/1/ES a 97/24/ES ve znění této směrnice.

Článek 6

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 7

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. března 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 124, 9.5.2002, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/30/ES (Úř. věst. L 106, 27.4.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 121, 15.5.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 188, 29.7.1993, s. 38. Směrnice ve znění směrnice Komise 1999/25/ES (Úř. věst. L 104, 21.4.1999, s. 19).

(4)  Úř. věst. L 52, 8.3.1995, s. 1. Směrnice ve znění směrnice Komise 2002/41/ES (Úř. věst. L 133, 18.5.2002, s. 17).

(5)  Úř. věst. L 226, 18.8.1997, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/30/ES.


PŘÍLOHA I

Příloha směrnice 93/14/EHS se mění takto:

1.

Vkládá se bod 2.1.1.3:

„2.1.1.3

Brzdová obložení nesmějí obsahovat azbest.“

2.

Dodatek 1 se mění takto:

a)

Body 1.1.1 a 1.1.2 se nahrazují tímto:

„1.1.1

Účinek předepsaný pro brzdové systémy je určen brzdnou dráhou a/nebo středním plným brzdným zpomalením. Účinek brzdového systému je určen naměřenou brzdnou dráhou vztaženou k počáteční rychlosti vozidla a/nebo středním plným brzdným zpomalením naměřeným v průběhu zkoušky.

1.1.2

Brzdná dráha je dráha, kterou vozidlo ujede od okamžiku, kdy řidič začne působit na ovládací prvek brzdového systému, až do okamžiku, kdy se vozidlo zastaví; počáteční rychlost v1 je rychlost v okamžiku, kdy řidič začne působit na ovládací prvek brzdového systému; počáteční rychlost nesmí být nižší než 98 % rychlosti předepsané pro příslušnou zkoušku. Střední plné brzdné zpomalení (dm) se vypočítá jako střední zpomalení, které je funkcí vzdálenosti ujeté v intervalu vb až ve podle následujícího vzorce:

Formula

kde:

dm

=

střední plné brzdné zpomalení

v1

=

jak je definováno výše

vb

=

rychlost vozidla při 0,8 v1 v km/h

ve

=

rychlost vozidla při 0,1 v1 v km/h

sb

=

dráha, kterou vozidlo ujede mezi v1 a vb v metrech

se

=

dráha, kterou vozidlo ujede mezi v1 a ve v metrech

Rychlost a dráha se zjišťují z předepsané zkušební rychlosti přístroji s přesností ± 1 %. Hodnota ‚dm‘ se může určit jinými způsoby než měřením rychlosti a dráhy; v takovém případě se musí ‚dm‘ určit s přesností ± 3 %.“

b)

V bodu 1.1.3 se slovo „dílčí“ nahrazuje slovem „vozidla“.

c)

Bod 1.2.1.1 se nahrazuje tímto:

„1.2.1.1

Mezní hodnoty předepsané pro minimální účinek jsou dále stanoveny pro každou kategorii vozidla. Vozidlo musí splňovat předepsané hodnoty jak brzdné dráhy, tak středního plného zpomalení, předepsané pro příslušnou kategorii vozidla, avšak není nutné měřit oba parametry.“

d)

Bod 1.4.2.1 se nahrazuje tímto:

„1.4.2.1

Vozidlo a brzda (brzdy), která se bude zkoušet, musí být prakticky suché a brzda (brzdy) musí být studená. Brzda se považuje za studenou, jestliže teplota měřená na kotouči nebo na vnějšku bubnu je nižší než 100 °C;“.


PŘÍLOHA II

Příloha směrnice 93/34/EHS se mění takto:

Bod 3.1.1.2 se nahrazuje tímto:

„3.1.1.2

V druhé části je šest znaků (písmen nebo číslic) popisujících všeobecné charakteristiky vozidla (typ, variantu a v případě mopedů verzi); každá charakteristika může mít několik znaků. Jestliže výrobce nepoužije jeden nebo více z těchto znaků, musí být nevyužité mezery vyplněny abecedními nebo číselnými znaky, přičemž je jejich volba ponechána na výrobci;“.


PŘÍLOHA III

Příloha I směrnice 95/1/ES se mění takto:

Bod 7. se nahrazuje tímto:

„7.   MAXIMÁLNÍ RYCHLOST

Maximální rychlost vozidla se vyjádří v km/h číslem odpovídajícím nejbližšímu celému číslu aritmetického průměru hodnot rychlostí naměřených při dvou za sebou následujících zkouškách, které se nesmějí lišit o více než 3 %. Leží-li tento aritmetický průměr mezi dvěma celými čísly, zaokrouhlí se na nejblíže vyšší číslo. V případě vozidel, u kterých není maximální rychlost omezena příslušnou definicí v čl. 1 odst. 2 a 3 směrnice 2002/24/ES, není ke schválení typu potřebná žádná zkouška a za maximální rychlost se považuje maximální rychlost udaná výrobcem vozidla v informačním dokumentu podle přílohy II směrnice 2002/24/ES.“


PŘÍLOHA IV

Směrnice 97/24/ES se mění takto:

1.

V oddílu II.1 dodatku 2 přílohy III kapitoly 1 se zrušuje pátá odrážka.

2.

Kapitola 3 se mění takto:

a)

Příloha I se mění takto:

i)

Název se nahrazuje tímto:

ii)

Vkládá se bod 3.6:

„3.6.

V případě dvoukolových vozidel, která jsou vybavena určitou formou konstrukce nebo panely určenými k celkovému nebo částečnému uzavření řidiče nebo cestujících nebo k zakrytí konstrukčních částí vozidla, může orgán pro schvalování typu nebo technická zkušebna dle svého uvážení a po diskusi s výrobcem vozidla použít požadavky této přílohy nebo přílohy II na celé vozidlo nebo jeho část na základě posouzení nejnepříznivějších podmínek.“;

iii)

Bod 6.2 se nahrazuje tímto:

„6.2.

Konce spojkových a brzdových pák jsou znatelně zakulacené a poloměr jejich zakřivení je alespoň 7 mm. Vnější hrany pák mají poloměr zakřivení alespoň 2 mm. Ověřování se vykonává v neutrální pozici pák.“

b)

Název a oddíl „OBECNĚ“ v příloze II se nahrazuje tímto:

„POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍCH VÝBĚŽKŮ TŘÍKOLOVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDEL, LEHKÝCH ČTYŘKOLEK A ČTYŘKOLEK

OBECNÉ SOUVISLOSTI

Požadavky stanovené ve směrnici 74/483/EHS (1) (týkající se vnějších výběžků motorových vozidel kategorie M1) se použijí na tříkolová motorová vozidla určená k přepravě cestujících.

S ohledem na různorodost forem konstrukce těchto vozidel však může orgán pro schválení typu nebo technická zkušebna dle svého uvážení a po diskusi s výrobcem vozidla použít požadavky této přílohy nebo přílohy I na celé vozidlo nebo jeho část na základě posouzení nejnepříznivějších podmínek.

To se také použije na níže uvedené požadavky s ohledem na požadavky týkající se tříkolových vozidel, lehkých čtyřkolek a čtyřkolek.

Následující požadavky se použijí na tříkolová motorová vozidla, lehké čtyřkolky a čtyřkolky určené k přepravě zboží.

3.

V příloze I kapitoly 4 se vkládají body 14 a 15, které znějí:

„14.

‚Vozidlem bez karoserie‘ se rozumí vozidlo, ve kterém prostor pro cestující není ohraničen alespoň čtyřmi z těchto prvků: čelní sklo, podlaha, střecha, postranní a zadní stěny nebo dveře.

15.

‚Vozidlem s karoserií‘ se rozumí vozidlo, ve kterém prostor pro cestující je nebo může být ohraničen alespoň čtyřmi z těchto prvků: čelní sklo, podlaha, střecha, postranní a zadní stěny nebo dveře.“

4.

Kapitola 5 se mění takto:

a)

Příloha I se mění takto:

i)

Bod 2.3.2 se nahrazuje tímto:

„2.3.2

Všechny katalyzátory původní výbavy musí být opatřeny nejméně následujícími označeními:

značkou ‚e‘ následovanou identifikační značkou státu, který udělil schválení typu,

názvem výrobce vozidla nebo výrobní značkou,

značkou a identifikačním číslem dílu.

Tento odkaz musí být čitelný, neodstranitelný a viditelný i po namontování zařízení do vozidla.“

ii)

Body 5.2.1.1 a 5.2.1.2 se zrušují a bod 5.2.1 se nahrazuje tímto:

„5.2.1   Označení

Náhradní katalyzátory původní výbavy musí být opatřeny nejméně následujícími označeními:

značkou ‚e‘ následovanou identifikační značkou státu, který udělil schválení typu,

názvem výrobce vozidla nebo výrobní značkou,

značkou a identifikačním číslem dílu.

Tento odkaz musí být čitelný, neodstranitelný a viditelný i po namontování zařízení do vozidla.“

b)

Příloha II se mění takto:

i)

Bod 2.4.2 se nahrazuje tímto:

„2.4.2

Všechny katalyzátory původní výbavy musí být opatřeny nejméně následujícími označeními:

značkou ‚e‘ následovanou identifikační značkou státu, který udělil schválení typu,

názvem výrobce vozidla nebo výrobní značkou,

značkou a identifikačním číslem dílu.

Tento odkaz musí být čitelný, neodstranitelný a viditelný i po namontování zařízení do vozidla.“

ii)

Body 5.2.1.1 a 5.2.1.2 se zrušují a bod 5.2.1 se nahrazuje tímto:

„5.2.1   Označení

Náhradní katalyzátory původní výbavy musí být opatřeny nejméně následujícími označeními:

značkou ‚e‘ následovanou identifikační značkou státu, který udělil schválení typu,

názvem výrobce vozidla nebo výrobní značkou,

značkou a identifikačním číslem dílu.

Tento odkaz musí být čitelný, neodstranitelný a viditelný i po namontování zařízení do vozidla.“

c)

Bod 4a přílohy VI se nahrazuje tímto:

„4a.   Katalyzátory

4a.1   Katalyzátor původní výbavy zkoušený podle všech požadavků této směrnice

4a.1.1   Značka a typ katalyzátoru původní výbavy, jak jsou uvedeny v bodu 3.2.12.2.1 přílohy V (informační dokument).

4a.2   Katalyzátor původní výbavy zkoušený podle všech požadavků této směrnice.

4a.2.1   Značka (značky) a typ (typy) náhradního katalyzátoru původní výbavy, jak jsou uvedeny v bodu 3.2.12.2.1 přílohy V (informační dokument).“

5.

Obrázek 1 přílohy kapitoly 7 se mění takto:

Obrázek 1

Image

6.

Kapitola 9 se mění takto:

a)

Bod 2.3.2.2 přílohy II se nahrazuje tímto:

„2.3.2.2

Všechny tlumiče původní výbavy musí být opatřeny nejméně následujícími označeními:

značkou ‚e‘ následovanou identifikační značkou státu, který udělil schválení typu,

názvem výrobce vozidla nebo výrobní značkou,

značkou a identifikačním číslem dílu.

Tento odkaz musí být čitelný, neodstranitelný a viditelný i po namontování zařízení do vozidla.“

b)

Bod 2.3.2.2 přílohy III se nahrazuje tímto:

„2.3.2.2

Všechny tlumiče původní výbavy musí být opatřeny nejméně následujícími označeními:

značkou ‚e‘ následovanou identifikační značkou státu, který udělil schválení typu,

názvem výrobce vozidla nebo výrobní značkou,

značkou a identifikačním číslem dílu.

Tento odkaz musí být čitelný, neodstranitelný a viditelný i po namontování zařízení do vozidla.“

c)

Bod 2.4.2.2 přílohy IV se nahrazuje tímto:

„2.4.2.2

Všechny tlumiče původní výbavy musí být opatřeny nejméně následujícími označeními:

značkou ‚e‘ následovanou identifikační značkou státu, který udělil schválení typu,

názvem výrobce vozidla nebo výrobní značkou,

značkou a identifikačním číslem dílu.

Tento odkaz musí být čitelný, neodstranitelný a viditelný i po namontování zařízení do vozidla.“

7.

Kapitola 11 se mění takto:

a)

Název se nahrazuje tímto:

b)

Příloha I se mění takto:

i)

Vkládá se bod 1.6a a bod 1.6 se nahrazuje tímto:

1.6.   ‚sedadlem‘ se rozumí nosná konstrukce, která může, ale nemusí být nedílnou součástí konstrukce vozidla, včetně čalounění, a poskytuje místo k sedění jedné dospělé osobě. Tento pojem zahrnuje jak jednotlivé sedadlo, tak část lavicového sedadla odpovídající jednomu místu k sedění. Sedlo se nepovažuje za sedadlo pro účely bodu 2.1.

1.6a   ‚sedlem‘ se rozumí místo k sezení, na kterém řidič nebo cestující sedí obkročmo.“

ii)

Bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.   OBECNÉ POŽADAVKY

2.1   Pokud jsou namontovány kotevní úchyty bezpečnostních pásů, musí splňovat požadavky ustanovení této kapitoly.

2.1.1   Kotevní úchyty bezpečnostních pásů musí být namontovány pro všechna sedadla tříkolových mopedů, tříkolek, lehkých čtyřkolek a čtyřkolek.

2.1.1.1   Body pro namontování kotvových úchytů trojbodových bezpečnostních pásů se vyžadují v případě všech sedadel, která splňují obě tyto podmínky:

pokud má sedadlo opěradlo nebo pokud opěrka pomáhá při určení úhlu sklonu figuríny a může se považovat za opěradlo sedadla a

pokud se za bodem H ve výšce více než 450 mm měřených od svislé roviny procházející bodem H nachází boční nebo příčný konstrukční prvek.

2.1.1.2   V případě všech ostatních sedadel jsou přípustné kotevní úchyty pro břišní pásy.

2.1.2   Kotevní úchyty bezpečnostních pásů nejsou povinné pro tříkolové mopedy ani čtyřkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu nepřesahuje 250 kg.“

8.

Kapitola 12 se mění takto:

a)

Za název přílohy I kapitoly 12 se vkládá nová věta, která zní:

„Pro účely této kapitoly se ‚vozidlem s karoserií‘ rozumí vozidlo, ve kterém prostor pro cestující je nebo může být ohraničen alespoň čtyřmi z těchto prvků: čelní sklo, podlaha, střecha, postranní a zadní stěny nebo dveře.“

b)

Bod 2.3.1 přílohy II se nahrazuje tímto:

„2.3.1

Každé vozidlo musí být vybaveno odmrazovacím a odmlžovacím zařízením čelního skla umožňujícím odstraňování námrazy nebo ledu z čelního skla a zamlžení z vnitřního povrchu čelního skla.

Toto zařízení však není požadováno u karosovaných tříkolových mopedů s motorem o výkonu menším než 4 kW nebo vozidel, u kterých je čelní sklo namontováno tak, že žádná podpůrná nebo jiná konstrukce nebo panel, který je na ně namontovaný, nepřesahuje směrem dozadu víc než 100 mm. Zařízení se vyžaduje pro všechna vozidla se střechou, která je buď stálá, odnímatelná, nebo zdvihatelná.“


(1)  Úř. věst. L 266, 2.10.1974, s. 4.“